گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه جنگ و آئین آن در تاریخ بیهقی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه جنگ و آئین آن در تاریخ بیهقی
۱۳۹۶-۰۸-۲۰
1847 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه جنگ و آئین آن در تاریخ بیهقی


تعداد صفحات ۱۵۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

آداب و رسوم و آئین هر ملتی نمودار میزان تمدن و فرهنگ آن ملت است. با بررسی این آداب و رسوم و آئین از خلال متون گذشتگان می توان به آراء و اندیشه ها، رفتارها و سلیقه ها و در نتیجه آیین های زندگی اجتماعی آنان از جمله جنگ پی برد.

در این پژوهش- آداب و رسوم اجتماعی دوره غزنوی در تاریخ بیهقی سعی شده است با مطالعه دقیق تاریخ بیهقی که منبع اصلی پژوهش است و با استفاده از منابع موجود سده های چهارم و پنجم هجری در کتابخانه ها، و مراجعه به کتاب های ادبی، دینی و اجتماعی که در سال های اخیر نوشته و تألیف شده اند مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که عادات و رسوم و آئین هر ملتی، نمودار میزان تمدن و فرهنگ آن قوم و ملت است، می توان تاریخ بیهقی را بهترین آیینه ی افکار، اخلاق رسوم و آئین روزگار غزنویان دانست.

این پایان نامه به بررسی جنگ و آیین و رسوم آن در تاریخ بیهقی می پردازد پیش از شروع فصول اصلی ارزش های تاریخی و اجتماعی و ادبی و چگونگی پیدایش و انقراض سلسله غزنویان و همچنین به اوضاع فرهنگی، ادبی و هنری عصر بیهقی و شخصیت و خصوصیات نثر بیهقی مورد بررسی قرار می گیرد  و در فصل دوم موضوعاتی به صورت خلاصه از جنگ و ادوات جنگی آن دوره در فصل سوم روش تحقیق و در فصل چهارم که فصل اصلی پایان نامه می باشد به تحلیل و ارائه شواهدی از تاریخ بیهقی که این اصطلاحات و ادوات یا نظایر آن پرداخته شده است.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق:…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳- اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴- سؤال تحقیق:………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵- فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱٫ تعاریف………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲٫ پهنه‏ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳٫ پیشینه‏ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۴٫ معرفی ابوالفضل بیهقی وکتاب تاریخ بیهقی………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۱ تاریخ بیهقی……………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۴-۲ تاریخ درتاریخ بیهقی.. ۲۵

۲-۵٫ ارزشهای تاریخ بیهقی.. ۳۸

۲-۵-۱٫ ارزش تاریخی کتاب بیهقی.. ۳۹

۲-۵-۲-. ارزش اجتماعی تاریخ بیهقی……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۵-۳٫ ارزش ادبی تاریخ بیهقی………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۶٫ چگونگی پیدایش وانقرا ض سلسله غزنویان (۵۸۲- ۳۵۱ هــ)…………………………………………….. ۴۳

۲-۷٫ تعریف جنگ………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۷-۱٫ عقیده‏ی خواجه نصیرالدین طوسی درباره ی جنگ:……………………………………………………. ۴۸

۲-۷-۲٫ عقیده‏ی ابن خلدون درباره ی جنگ:……………………………………………………………………… ۴۸

۲-۸٫ اهداف جنگ:…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۸-۱٫ نگرش کلی:……………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۸-۲٫ عقایددانشمندان علوم اجتماعی درمورداهداف جنگها:…………………………………………………. ۴۹

۲-۸-۳٫ اهداف اقوام ابتدایی درباره ی جنگ:……………………………………………………………………… ۴۹

۲-۸-۴٫ اهداف جنگ درجوامع متمدن امروزی:…………………………………………………………………… ۵۰

۲-۸-۵٫ عقیده ی کلوزهویتز (Clousewitz) درباره ی اهداف جنگ:………………………………………. ۵۰

۲-۹٫ آرایش جنگی مرسوم سپاهیان به هنگام جنگ:……………………………………………………………… ۵۰

۲-۹-۱٫ مایه دار…………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۹-۲٫ ساقه………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۹-۳٫ قلب……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۹-۴٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۹-۵٫ میسره……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۹-۶٫ میمنه……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲ -۱۰٫ سلاحهای جنگی دوره ی غزنوی:……………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۱۰-۱٫ بند………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۰-۲٫ پیکان…………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۱۰-۳٫ تبر……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۱۰-۴٫ تیر……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۰-۵٫ جوشن………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۰-۶٫ خشت…………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۰-۷٫ خنجر…………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۰-۸٫ خود…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۰-۹٫ دشنه…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۰-۱۰٫ زره……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۰-۱۱٫ زوپین (زوبین)………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱۰-۱۲٫ سنان…………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۰-۱۳٫ شمشیر………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۰-۱۴٫ عراده انداز……………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۱۰-۱۵٫ عمود………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱۰-۱۶٫ فلاخن………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۰-۱۷٫ منجنیق………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۰-۱۸٫ پتک………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱۰-۱۹٫ حربه…………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱۱٫ موسیقی جنگ……………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱۱-۱٫ بوق……………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۱-۲٫ دُهُل…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۱-۳٫ کوس…………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۱۱-۴٫ طبل……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۱۲٫ انواع جنگ درتاریخ بیهقی…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱۲-۱٫ جنگ ریشاریش……………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۲-۲٫ جنگ مصاف…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۱۲-۳٫ جنگهای معمولی……………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۱۲-۴٫ جنگ نیروهای تفاریق (جنگهای چریکی)……………………………………………………………… ۶۱

۲-۱۳٫ نخستین جنگ درتاریخ بیهقی…………………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۱۴٫ آخرین جنگ درتاریخ بیهقی………………………………………………………………………………….. ۶۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها

۴-۱٫ نام جنگها درتاریخ بیهقی………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲٫ بزرگترین ومهمترین جنگ (باتوجه به جنگهای یادشده درتاریخ بیهقی)……………………………….. ۶۵

۴-۳٫ بررسی جنگ دندانقان (پیش از جنگ،درطول جنگ،پس از جنگ)…………………………………… ۶۵

پیش از جنگ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۳-۱٫ آداب ورسوم خاص جنگ (طالع بینی،خونبسو …)……………………………………………………… ۶۵

۴-۳-۲٫ زمینه ها،علل وعوامل جنگ دندانقان……………………………………………………………………….. ۶۶

درطول جنگ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-۳٫ خیانت……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۳-۴٫ دسته بندی سپاهیان (از نظر نظامی،نژادی و ….)………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳-۵٫ آرایش جنگ دندانقان………………………………………………………………………………………… ۶۷

پس از جنگ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۳-۶٫ نتیجه جنگ دندانقان………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳-۷٫ نتیجه گیری بیهقی ازجنگ دندانقان………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۸٫ تبعات جنگ دندانقان…………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۴٫ بررسی جنگ ملکشاه وخوارزمیان (پیش از جنگ، در طول جنگ،پس از جنگ) ۶۹

پیش از جنگ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۴-۱٫ حضورخلیفه…………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۴-۲٫ زمینه ها،علل وعوامل جنگ ملکشاه و خوارزمیان………………………………………………………… ۶۹

درطول جنگ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۴-۳٫ فرستادن رسول (نامه نگاری و …)………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۴-۴٫ حیله و ترفند…………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۴-۵٫ ابزارهای جنگ ملکشاه و خوارزمیان……………………………………………………………………….. ۷۱

پس از جنگ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۴-۶٫ تبعات جنگ ملکشاه و خوارزمیان………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۴-۷٫ سوگ وسرور پس از جنگ………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۴-۸٫ نتیجه جنگ ملکشاه و خوارزمیان:………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۵٫ انگیزه های جنگ درتاریخ بیهقی………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۵-۱٫ کشورگشایی……………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۵-۲٫ سرکوب یاغیان…………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۵-۳٫ بیرونراندندشمناز مناطق……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۵-۴٫ نذر………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۵-۵٫ دفاع………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۶٫ طرفین جنگ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۶-۱٫ دشمنان خارجی وداخلی……………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۷٫ شیوه آرایش سپاه درتاریخ بیهقی………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۷-۱٫ مشخص نمودن جای هرشخص در سپاه……………………………………………………………………. ۷۷

۴-۷-۲٫ انتخاب سواران گزیده وپخته جهت علمداری لشکر……………………………………………………… ۷۷

۴-۷-۳٫ استتار لشکریان باتوجه به موقعیت جغرافیایی که در آن قرار دارند…………………………………….. ۷۸

۴-۸٫ جایگاه شاه در سپاه……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۹٫ جایگاه درفش در سپاه……………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۹-۱٫ درفش……………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۱۰٫ زمان جنگ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱۱٫ نیرنگ درجنگ………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱۲٫ ترفند و چاره جویی……………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۱۳٫ جاسوسی در جنگ……………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۱۴٫ مشورت در جنگ……………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴- ۱۵٫ زینهارخواهی و زینهاردهی در جنگ……………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۱۶٫ موضوعات پس از جنگ……………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۱۶-۱٫ شکست و پیروزی…………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴ ـ ۱۶ ـ ۲٫ نقش سرنوشت در جنگ………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴ ـ ۱۷٫ رسوم پیروزی پس از جنگ…………………………………………………………………………………… ۸۸

۴ ـ ۱۷ ـ ۱٫ بخشیدن مال و ثروت به دیگران (صدقه دادن)…………………………………………………………. ۸۸

۴ ـ ۱۷ ـ ۲٫ قربانی کردن پس از جنگ……………………………………………………………………………….. ۸۹

۴ ـ ۱۷ ـ ۳ . نیایش پس از پیروزی……………………………………………………………………………………… ۹۰

۴ ـ ۱۷ ـ ۴ . شادباش و تبریک گویی…………………………………………………………………………………. ۹۰

۴ ـ ۱۸٫ رسوم شکست……………………………………………………………………………………………………. ۹۱

۴ ـ ۱۹٫ « آداب ومراسم دیوانی»……………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴ ـ ۱۹ ـ ۱٫ دیوان عرض…………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ ۱٫ پیشینه سان دیدن……………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ۲٫ عرض سالیانه سپاه………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ ۳ . ارزیابی کردن غنایم بوسیله عارض وچگونگی تقسیم آن……………………………………… ۹۴

۴ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ ۴ . عرضه کردن سپاه……………………………………………………………………………………… ۹۵

۴ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ ۵ . سان دیدن از لشگر قبل از حرکت………………………………………………………………….. ۹۷

۴ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ ۶ . فرستادن منهی و عارض همراه لشگر……………………………………………………………….. ۹۷

۴ ـ ۱۹ ـ ۲٫ ارتش وآیین جنگ…………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱٫ نظام ارتش غزنوی……………………………………………………………………………………… ۹۹

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱٫ لشگریان ترک……………………………………………………………………………………… ۹۹

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲٫ لشگر هندی ارتش غزنوی………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ . لشگر دیلمی ارتش غزنوی…………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴ . لشگر کرد و عرب ارتش غزنوی……………………………………………………………… ۱۰۵

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۵ . لشگریان سواره و پیاده در ارتش غزنوی……………………………………………………. ۱۰۷

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۶ . عنصر داوطلب در ارتش غزنوی………………………………………………………………. ۱۰۸

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۲٫ استفاده ازاسب و شتر وفیل در جنگ‌ها…………………………………………………………… ۱۱۰

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱٫ استفاده از اسب در جنگ………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲٫ استفاده از شتر در جنگ………………………………………………………………………… ۱۱۰

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳٫ استفاده از فیل در جنگ………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۳٫ بُنه های ارتش غزنوی………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ . آداب و رسوم مربوط به جنگ و بعد آن………………………………………………………… ۱۱۳

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱٫ حرکت سپاهیان سلاطین و امرا با توجه به طالع منجّم……………………………………… ۱۱۳

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲٫ علامت بزرگ سلطان در جنگها………………………………………………………………. ۱۱۴

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ۳ . کوس و بوق زدن به هنگام آغاز جنگ……………………………………………………… ۱۱۵

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ . رسم خواندن قرآن در جنگ………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۵ . رسم کندن خندق در جنگ…………………………………………………………………… ۱۱۵

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۶ . استفاده از فلاخن و منجنیق در جنگ……………………………………………………….. ۱۱۶

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۷ . اعزام غلامان سرایی به جنگ…………………………………………………………………. ۱۱۶

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۸ . جمع کردن غنائم……………………………………………………………………………….. ۱۱۷

(ز)

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۹ . انگشتری سلطان به نشان امان ( انگشتری زنهار)……………………………………………. ۱۱۸

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۰٫ بشارت فتح و انگشتوانه امیربه نشان پیروزی……………………………………………….. ۱۱۹

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۱٫ تهنیت فتح گفتن……………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۲٫ فتح نامه………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۵ . رفتار با اسیران وکشتگان جنگ…………………………………………………………………… ۱۲۰

۴ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۱٫ پیش پیل انداختن اسرای دشمن……………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۱۹-۲-۵-۲ . بر سر چوب کردن سر دشمنان برای عبرت…………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۱۹-۲-۵-۳ . سرکشتگان را برسه پایه نهادن واسیران را دار زدن……………………………………………. ۱۲۱

۴-۱۹-۲-۵-۴ . مجازات دست بریدن اسیران خائن و عاصی…………………………………………………… ۱۲۲

۴-۱۹-۲-۵-۵ . دادن جایزه برای آوردن مجرم فراری و یا سرش………………………………………………. ۱۲۲

۴-۱۹-۲-۵-۶ . گاهی اسیران جنگی را پس از پرس وجو آزاد می کردند…………………………………… ۱۲۲

۴-۱۹-۲-۶ . اعطای صله به جنگاوران……………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۱۹-۲-۶-۱ . پرداخت بیستگانی………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۱۹-۲-۷ . نظام ارتش امروزی…………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۴-۱۹-۳ . رسم رهینه و یا نوا گرفتن فرزندان سالاران……………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۱۹-۴ . «روشهای مرسوم در رفتار با خطاکاران»……………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۱۹-۴-۱ . شیوه گرفتن و بند نهادن………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۱۹-۴-۲ . مصادره اموال مجرمان…………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۱۹-۴-۳ . جریمه نقدی گناهکاران به نفع خزانه معمور سلطنت…………………………………………….. ۱۲۹

۴-۱۹-۴-۴ . تبعید نمودن مجرمان…………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۱۹-۴-۵ . پوست کشیدن از خائن………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۴-۱۹-۴-۶٫ دار برکنار مصلّی زدن………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۱۹-۴-۷٫ سر برهنه آوردن مجرمان جهت مجازات……………………………………………………………. ۱۳۲

(ح)

۴-۱۹-۴-۸٫ طریقه سنگسار نمودن مجرم بر بالای دار……………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۱۹-۴-۹٫ از دروازه شهرآویختن مجرمان……………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۱۹-۴-۱۰٫ بردندان پیل نهادن کشتگان………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۴-۱۹-۴-۱۱٫بر عقابین کشیدن خاطیان……………………………………………………………………………… ۱۳۵

۴-۱۹-۴-۱۲٫زندانی کردن……………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۴-۱۹-۴-۱۳٫ یک روش فرار از زندان……………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۱۹-۴-۱۴٫ مجازات جسمی را درقبال جریمه نقدی خریدن (بخشودن)……………………………………. ۱۳۷

۴-۱۹-۴- ۱۵٫  به چوب بستن فرّاشان و حاجبان………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-۱۹-۴-۱۶ . آب کشیدن در ستورگاه به نشان عقوبت…………………………………………………………. ۱۳۸

۴-۱۹-۴-۱۷٫ شغل پس گرفتن……………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱۹-۴-۱۸٫  خصی کردن…………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

فصل پنجم:  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۵-۲٫ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

کُتب:……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

مقالات:…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

پایان نامه ها:……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۶

اینترنت           ۱۵۷

(ط)


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *