گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه جذب سیانوژن کلرید توسط نانو قفسه های کربنی: یک مطالعه نظری * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه جذب سیانوژن کلرید توسط نانو قفسه های کربنی: یک مطالعه نظری
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
471 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه جذب سیانوژن کلرید توسط نانو قفسه های کربنی: یک مطالعه نظری


تعداد صفحات ۵۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی جذب سیانوژن کلرید با فرمول شیمیایی CNCL با استفاده از روشهای DFT را بر روی نانو ساختار های کربنی (C24, C32, C60) بررسی شد. اثر جذب این گازها روی سطح نانو ساختارها توسط نرم افزار گوسین بررسی شد.انرژی جذب این گاز با جهت گیریهای مختلف روی سطح نانو ساختارها بکار رفته بررسی شده است.نتایج نشان داد که میزان انرژی  جذب سیانوژن کلریداز سمت  Cl قابل توجه تر از جذب از سمت N است.همچنین نتایج نشان داد جذب گاز CNCl از سمت اتم نیتروژن بر روی Al-doped C60 چشمگیر تر از سمت اتم کلر فراهم شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصلاول: مقدمه

فصلدوم: بیانمساله

۲-۱- نانوساختارهایکربنی.. ۵

۲-۲مولکولهایکربنی.. ۵

۲-۲-۱ ماهیتپیوندکربنی.. ۵

۲-۲-۲ساختارهایجدیدکربنی.. ۸

۲-۳ خوشههایکربنی.. ۹

۲-۳-۱خوشههایکربنیکوچک۹

۲-۳-۲ نانولولههایکربنی.. ۱۳

۲-۳-۳ طریقهسنتز. ۱۴

۲-۳-۴ ساختار. ۱۸

۲-۳-۵ خواصالکتریکی.. ۲۰

۲-۳-۶ کاربردهاینانولولههایکربنی.. ۲۴

۲-۳-۷ حفاظتوگسیلمیدانی.. ۲۵

۲-۴ کامپیوترها ۲۵

۲-۴-۱ سلولهایسوختی.. ۲۷

۲-۴-۲ حسگرهایشیمیایی.. ۲۹

۲-۴-۳ کاتالیز. ۳۰

فصلسوم: اهمیتواهداف

۳-۱ مروریبرDFT.. 32

۳-۱-۱ کلیاتیدرموردروشهایمحاسباتیدرعلوممواد- تقریبهایاساسی.. ۳۲

۳-۱-۲معایب: ۳۲

۳-۱-۳ مزایایروشنظریهتابعیتچگالی: ۳۳

۳-۲روشهایموجوددرشیمیمحاسباتی.. ۳۴

۳-۳نظریهیتابعیتچگالی.. ۳۵

۳-۳-۱ نکاتیدرموردنظریهیتابعیتچگالی.. ۳۶

۳-۳-۲ کاربردهاینظریهیتابعیتچگالی.. ۳۸

فصلچهارم:فرضیه

۴-۱-۱ مقدمه: ۴۰

۴-۱-۲ جذبفیزیکیCNCl: 42

فصلپنجم: نتیجهگیریکلیوپیشنهادات

۵-۱- نتایج.. ۵۱

۵-۲ پیشنهادات۵۱

References. 52

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *