گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه جایگاه اسطوره در شعر شفیعی کدکنی و سیاوش کسرایی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه جایگاه اسطوره در شعر شفیعی کدکنی و سیاوش کسرایی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
537 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه جایگاه اسطوره در شعر شفیعی کدکنی و سیاوش کسرایی


تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

                                                         

گرچه از عصر جهان بینی اسطوره ای یعنی عصری که انسان می خواست با نیروی خیالی وبه زبان اسطوره، خود وجهان خود را تبیین کند، قرن ها گذشته است، اما انسان نتوانسته است از جاذبه ی جادویی اسطوره بی نیاز بماند. هنر آفرینان گاه با انطباق اساطیر کهن با شرایط موجود وگاه با اسطوره سازی از مفاهیم ومسائل عصر ونیز شخصیت های تاریخی به بازسازی ونوسازی آن دست یازیده، از نیروی عظیم خیالی آن بهره گرفته اند.

در عصرحاضر نیز برخی ازشاعران بنابرفکروفرهنگ وزمینه های ذوقی واندیشه                              شان، به باز تولید و خلق اسطوره ها دست زده اند که تحلیل وشناخت آن سبب ساز ادراک وجهی عمده از هیأت کلی شعر معاصر تواند بود.به طور کلی اساطیر ونقش آن در شکل گیری بنیان های فکری جوامع مختلف بشری و نیز ضرورت تعمق انسان در هر یک از جلوه های آن در طول زندگی ،به ویژه دوره ی معاصر – که عصر تکنولوژی و فن آوری است – بر کسی پوشیده نیست . اسطوره ها در شعر نو گرایان نیز به دو صورت اسطوره سازی و اسطوره پردازی نمود یافته و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است تا اصالت فرهنگ و هنر ریشه دار ایرانی حفظ شود .

بنابراین، در این رساله تلاش شده است تا به این پرسش جایگاه اسطوره در شعر این دو شاعر پاسخ داده شود و از چگونگی وچرایی و خلق اسطوره ها در شعر دو شاعر جامعه گرای معاصر، کسرایی وشفیعی کدکنی تصویری دقیق ارائه گردد. غالبأ ذهنیت یأس آلود وناامید ودلباختگی ودلدادگی به فکر وفرهنگ ایران باستان و اندیشه های سیاسی وایدئولوژیک کسرایی به همراه نگاه امیدوار وامید بخش او به آینده وذهنیت اومانیستی م. سرشک، همراه با نگرش اجتماعی خاص وتسلط او به فرهنگ وادب ایرانی ــ اسلامی، چرایی اصلی وخلق اسطوره ها وبه تبع آن چگونگی شکل وکارکرد آنها از سوی هر یک از این دو شاعر وجه بارزی است که توانسته تا با عبور از بن بست ها و نگرش های خود به مفاهیم اسطوره ای – که از جنبه های تخیلی ذهن بشر است عمدتاً نگاهی آرمان گرایانه با رویکردی سیاسی – اجتماعی داشته باشند.

 

فهرست مندرجات

عنوان                                                                                            صفحه                                                                                              

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۴- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۵- فرضیه………………………………………………………………………………. …………………………………………….۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق .

۲-۱- زندگینامه سیاوش کسرایی و آثارش …………………………………………………. ………………………………۱۱

۲-۲ زندگینامه شفیعی کدکنی و آثارش ……………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۱- زبان شفیعی کدکنی………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۲ ویژگیهای مهم شعر شفیعی کدکنی…………………………………………………………………………………۳۳

۲-۳ ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۱- بررسی ریشه و تعریف واژه ی اسطوره ……………………………………………………………………….۳۶

۲-۴-  پیدایش اسطوره های جدید در جهان معاصر…………………………………………………………………..۳۹

۲-۴-۱- برخی نمودهای اسطوره دردوره ی جدید …………………………………………………………………..۴۰

۲-۵- اسطوره وادبیات ………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۵-۱- دلایل پیوند اسطوره وادبیات …………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۵-۲- کیفیت بروز اسطوره در شعر معاصر…………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۵-۳- اسطوره پردازی ……………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۵-۴- اسطوره سازی درشعر نو گرایان………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۵-۵- اسطوره سازی از مفاهیم وواقعیت های اجتماعی ………………………………………………………….۴۹

۲-۵-۶- اسطوره سازی از شخصیت های تاریخی ……………………………………………………………………۵۰

۲-۶- کارکرد اسطوره ها ……………………………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۷- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۸- یادداشت ها ……………………………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۲- حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۳- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………………….۵۷

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ……………………………………………………………………….۵۷

۳-۵- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۱-۱- بررسی چگونگی وچرایی شکل گیری اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی……………..۶۲

۴-۱-۱-۱- آرش کمانگیر ……………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۱-۱-۱-۱- آرش کمانگیر در اساطیر کهن……………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱-۱-۱-۲- آرش کمانگیر در دوره ی معاصر………………………………………………………………. ۶۴

۴-۱-۲- باززایی اسطوره با تغییر در شکل………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۲-۱- اندوه سیمرغ………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۳- اسطوره سازی از شخصیت های تاریخی …………………………………………………………..۷۲

۴-۱-۴- نگاه سیاوش کسرایی در منظومه سرخ ………………………………………………………………۷۷

۴-۱-۵- یادداشت ها ……………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۱- بررسی و چگونگی و چرایی شکل گیری اسطوره ها در شعر شفیعی کدکنی……………۹۲

۴-۲-۱-۱- اسطوره های ایرانی در شعر شفیعی کدکنی……………………………………………………… ۹۲

۴-۲-۲- باززایی اساطیر کهن با تغییرشکل…………………………………………………………………………۹۳

۴-۲-۲-۱- دلایل و زمینه اومانیستی شدن اسطوره ها در اشعار م. سرشک………………………….. ۹۴

۴-۲-۲-۱-۱- شناخت عصر مدرن و آگاهی از ویژگی های آن ………………………………………….۹۴

۴-۲-۲-۱-۲- مطالعه در آثار عرفا و تصحیح متون……………………………………………………………۹۵

۴-۲-۲-۱-۳- تلقی پراگماتیک و عمل گرایانه از شعر عرفانی………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۳- شیوه های اومانیستی شدن اساطیر در اشعار م . سرشک…………………………………….. ۹۶

۴-۲-۳-۱- کم رنگ شدن و به حاشیه رانده شدن عناصر متافیزیکی………………………………… ۹۶

۴-۲-۳-۱-۱- مبارزه با تقدیر گرایی…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۳-۲- ناباوری به نجات بخش های فراانسانی……………………………………………………… ۱۰۳

۴-۲-۳-۳- اسطوره سازی ار شخصیت های تاریخی به خصوص شخصیت های عرفانی… ۱۰۵

۴-۲-۴- یادداشت ها………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *