گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تولید کربن فعال سفید و سیاه از پوسته شلتوک از محلول های آبی منابع آب پساب صنعتی و بررسی خواص جذبی آن در حذف یون فلزات سنگین * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تولید کربن فعال سفید و سیاه از پوسته شلتوک از محلول های آبی منابع آب پساب صنعتی و بررسی خواص جذبی آن در حذف یون فلزات سنگین
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
438 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تولید کربن فعال سفید و سیاه از پوسته شلتوک از محلول های آبی منابع آب پساب صنعتی و بررسی خواص جذبی آن در حذف یون فلزات سنگین


تعداد صفحات ۹۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این تحقیق فرآیند تولید دو نوع ماده جاذب ۱٫ پودر کربن سیاه فعال ۲٫ ماده جاذب سیلیسی (کربن فعال سفید) از پوسته شلتوک و  کاربرد آن در جذب فلزات سنگین Cd+2  ، Pb+2  ، Ag+ ،Hg+2  بررسی شد. برای تهیه ماده جاذب سیلیسی ابتدا ماده خام (پوسته شلتوک) را در کوره آجری سوزانیده، خاکستر حاصله حاوی ۲% کربن و رنگ آن خاکستری ، مجددا” خاکستر را در کوره برقی در دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت  داده شد تا کربن جزئی باقیمانده از آن خارج شود. محصول حاصله حاوی بیش از ۹۷% سیلیکای آمورف و مقدار جزئی اکسید های فلزات قلیائی بوده که طی شستشو با محلول اسید کلریدریک رقیق خارج شده ، سپس قابلیت جذب آن  با استفاده از روش  متیلن بلو بررسی شد و بهترین غلظت اسید کلریدریک برای شویش، اسید ۵/۱ نرمال با عدد جذبی ۰۷۷/۰ ( با افزایش ۳۶ میلی لیتر محلول متیلن بلو   « ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر»و ۲۵ گرم جاذب تهیه شده )در مقایسه با ۲۵ گرم کربن فعال پودری مرک  با عدد جذبی ۰۸۸/۰ حاصل گردید. برای تهیه پودر کربن سیاه فعال، پوسته شلتوک را ابتدا در کوره آجری به طور ناقص سوزانیده، سپس خاکستر سیاه حاصل از کوره را با سود سوزآور پرک  در وزن های مختلف مخلوط و  کاملا” آسیاب شده و بعد در کوره برقی در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت حرارت داده شد، محصول حاصله (جامد پوکه مانند)را با آب جوش شستشو داده تا  pHزیر صافی به حدود ۷ برسد سپس محصول روی صافی را در آون در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد  به مدت نیم ساعت خشک کرده. بهترین شرایط برای تولید پودر کربن سیاه فعال با استفاده از روش متیلن بلو استفاده از نسبت درصد وزنی یک به ششم سود با ۲۵ گرم خاکستر سیاه با عدد جذبی ۰۶۶/۰ در مقایسه با ۲۵ گرم کربن فعال پودری مرک با عدد جذبی ۰۸۸/۰ حاصل گردید. در ادامه قابلیت جذب جاذب های تولید شده ۱٫ پودر کربن سیاه فعال ۲٫ ماده جاذب سیلیسی (کربن فعال سفید)  به روش های غرقابی و ستونی برای  جذب آلاینده های فلزات سنگین مذکور ارزیابی شد. جاذب سیلیسی برای حذف Hg+2 در روش غرقابی و ستونی به ترتیب با استفاده از ۵/۰و ۲۰ گرم جاذب ۸۷/۹۹% (mg8 یون جیوه )و ۹۸/۹۹% (mg60یون جیوه) را جذب می کند و برای جذب Hg+2 با استفاده از کربن فعال پودری سیاه به روش ستونی ۱۰ گرم  جاذب ، ۹۰/۹۹%  (mg99/109یون جیوه) را جذب می کند. جاذب سیلیسی برای حذف Pb+2  در روش غرقابی و ستونی به ترتیب با استفاده از ۵/۰و ۲۰ گرم جاذب ۸۷/۹۹%(mg99/7 یون سرب) و ۹۸/۹۹% (mg99/59یون سرب) را جذب می کند و برای جذب  Pb+2با استفاده از کربن فعال پودری سیاه به روش ستونی ۱۰ گرم  جاذب ، ۹۰/۹۹%(mg99/299 یون سرب ) را جذب می کند . جاذب سیلیسی برای حذف Cd+2 در روش غرقابی و ستونی به ترتیب با استفاده از ۵/۰و ۲۰ گرم جاذب ۸۳/۹۹% (mg99/2 یون کادمیوم) ۸۳/۹۹% (mg97/19 یون کادمیوم) را جذب می کند و برای جذب Cd+2با استفاده از کربن فعال پودری سیاه به روش ستونی ۱۰ گرم  جاذب ، ۸۵/۹۹% (mg71/199 یون کادمیوم) را جذب می کند. جاذب سیلیسی برای حذف Ag+  درروش غرقابی و ستونی به ترتیب با استفاده از ۵/۰و ۲۰ گرم جاذب ۹۱/۹۹% (mg99/11 یون نقره) و ۹۹/۹۹% (mg99/79 یون نقره) را جذب می کند و برای جذب Cd+2با استفاده از کربن فعال پودری سیاه به روش ستونی ۱۰ گرم  جاذب ، ۹۹/۹۹% (mg99/159 یون نقره) را جذب می کند. مقایسه نتایج قابلیت جذب جاذب سیلیسی  و کربن فعال  تولید شده از پوسته شلتوک نشان داد ،کربن فعال سیاه تولیدی از جاذب سیلیسی و کربن فعال مرک قابلیت  جذب بهتری در آزمایشات متیلن بلوو حذف آلایند های فلزات سنگین دارد.  به طور مثال در مورد یون Hg2 +  ،۱۰ گرم کرین فعال سیاه توانست ۹۰/۹۹% از mg99/109 یون جیوه را در ml550 محلول را جذب کند در صورتی که ۲۰ گرم جاذب سیلیسی توانست ۹۸/۹۹% از mg60 یون جیوه  موجود در ml300 را جذب کند.

کلمات کلیدی: پوسته شلتوک ، پودر کربن سیاه فعال ،جاذب سیلیسی ، متیلن بلو

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱- آلودگی آب …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲- پسماندهای کشاورزی ………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳- تقسیم بندی جاذب ها ……………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۱- جاذب های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۳-۲- جاذب های صنعتی ……………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۳-۲-۱- کربن اکتیو، انواع کربن اکتیو،کاربرد آن …………………………………………………………………………………….۷

۱-۳-۲-۱-۱- کربن اکتیو چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۳-۲-۱-۲-  ساختار درونی کربن فعال  …………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۲-۱-۳- کاربرد کربن اکتیو ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۴- پسماندها و محصولات فرعی برنج و کاربردشان ………………………………………………………………………………۱۱

۱-۴-۱- پوسته شلتوک  ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۴-۲- دانه شلتوک ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۴-۳- کاربرد پوسته شلتوک در واحدهای صنعتی  …………………………………………………………………………………۱۶

۱-۴-۴- کاربرد پوسته شلتوک برنج برای تصفیه فاضلاب رنگی  ……………………………………………………………….۱۷

۱-۵- تولید خاکستر از پوسته شلتوک در شرایط کنترل شده دمای ……………………………………………………………..۱۹

۱-۶- عناصر سمی …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

 

 

۱-۶-۱- عناصر مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۶-۱-۱- کادمیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۱-۶-۱-۲- جیوه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۶-۱-۳- نقره …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۶-۱-۴- سرب ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱- مروری بر جاذب های طبیعی از پسماندهای کشاورزی …………………………………………………………………….۳۴

۲-۲- مروری بر جاذب های تهیه شده از پوسته شلتوک ………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱- استفاده از آرد پوسته شلتوک جهت  آبگیری از فاضلاب لجنی ……………………………………………………..۳۶

۲-۲-۲- تهیه صافی متخلخل از پوسته شلتوک برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب …………………………………………..۳۶

۲-۲-۳- تهیه جاذب مناسب از پوسته شلتوک برای جذب انواع مواد آلی …………………………………………………..۳۶

۲-۳- مروری بر مطالعات انجام شده برای حذف رنگ ……………………………………………………………………………..۳۷

۲-۴- مروری بر مطالعات انجام شده برای حذف فلزات …………………………………………………………………………..۳۸

۲-۴-۱- اثر شلاتورهای تجاری فلز سنگین با بینش جدید برای آینده در طاحی کی لیت …………………………….۳۹

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۳-۱- مواد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۱-۱- مشخصات مواد اولیه ………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱-۲- خصوصیات مواد شیمیایی مورد استفاده …………………………………………………………………………………….۴۴

 

 

۳-۲- تهیه محلول و استانداردها ……………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۳- دستگاهها …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۴- روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۴-۱- آماده سازی مواد خام ……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۴-۱-۱- تولید کربن فعال سیاه از پوسته شلتوک برنج ………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۴-۱-۲- بررسی قابلیت جذب کربن فعال سیاه تولید شده با استفاده از متیلن بلو …………………………………..۵۲

۳-۴-۱-۳- تولید کربن فعال سفید از پوسته شلتوک برنج ………………………………………………………………………….۵۵

۳-۴-۱-۴- بررسی قابلیت جذب کربن فعال سفید تولید شده با استفاده از متیلن بلو……………………………………۵۷

۳-۴-۱-۵- بررسی قابلیت جذب فلزات سنگین توسط کربن فعال سیاه و سفید تولید شده ………………………….۵۷

۳-۵- روش های انجام شده در این تحقبق ………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۵-۱- روش غرقابی …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۵-۲- روش ستونی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۴-۱- بررسی قابلیت جذب جاذب های تهیه شده از پوسته شلتوک با استفاده از متیلن بلو ppm200 ……………60

۴-۲- برریس قابلیت جاذب های سفید و سیاه از پوسته شلتوک برای جذب یون های فلزی ………………………….۶۲

۴-۲-۱ فلز جیوه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۲-۱-۱- بررسی قابلیت جذب جیوه (II) توسط خاکستر سفید به روش غرقابی ………………………………………۶۲

۴-۲-۱-۲- بررسی قابلیت جذب جیوه (II) توسط خاکستر سفید به روش ستونی ………………………………………۶۴

۴-۲-۱-۳- بررسی قابلیت جذب جیوه (II) توسط خاکستر سیاه به روش ستونی ………………………………………..۶۶

 

 

۴-۲-۲- فلز سرب …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۲-۲-۱- بررسی قابلیت جذب سرب (II) توسط خاکستر سفید به روش غرقابی…………………………………………۶۸

۴-۲-۲-۲- بررسی قابلیت جذب سرب (II) توسط خاکستر سفید به روش ستونی …………………………………………۷۰

۴-۲-۲-۳- بررسی قابلیت جذب سرب (II) توسط خاکستر سیاه به روش ستونی …………………………………………..۷۲

۴-۲-۳- فلز کادمیوم ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲-۳-۱- بررسی قابلیت جذب کادمیوم (II) توسط خاکستر سفید به روش غرقابی ……………………………………….۷۳

۴-۲-۳-۲- بررسی قابلیت جذب کادمیوم (II) توسط خاکستر سفید به روش ستونی ………………………………………..۷۵

۴-۲-۳-۳- بررسی قابلیت جذب کادمیوم (II) توسط خاکستر سیاه  به روش ستونی …………………………………………۷۷

۴-۲-۴- فلز نقره ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۴-۱- بررسی قابلیت جذب نفره (I) توسط خاکستر سفید به روش غرقابی ………………………………………………..۷۹

۴-۲-۴-۲- بررسی قابلیت جذب نفره (I) توسط خاکستر سفید به روش ستونی …………………………………………………..۸۱

۴-۲-۲-۳- بررسی قابلیت جذب نفره (I) توسط خاکسترسیاه به روش ستونی ………………………………………………………..۸۳

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *