گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه توصیف میدان های نبرد در شاهنامه فردوسی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه توصیف میدان های نبرد در شاهنامه فردوسی
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
816 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه توصیف میدان های نبرد در شاهنامه فردوسی


تعداد صفحات ۲۱۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، توصیف میدان‌های نبرد در شاهنامه فردوسی می‌باشد. پرداختن به موضوع  توصیف صحنه‌ها موضوعی بوده که از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است. فردوسی طوسی، استاد بی همتای شعر فارسی، از شاعران قرن چهارم و یکی از بزرگترین شاعران حماسه سرای جهان است که با پرداختن به موضوع توصیف در صحنه‌های مختلف کاری بزرگ در این زمینه انجام داده است. توصیف به معنی، بر شمردن و مجسم کردن عالم خارج و محیط است به شکلی زنده و گویا، به قسمی که در خواننده یا مستمع همان احساس نویسنده یا گوینده ایجاد شود و هدف از توصیف، در نزد شاعر تجسم است و باید بین اجزاء مورد وصف، وحدت و تناسب و علاوه بر آن انتخاب وجود داشته باشد. هنری که فردوسی در نمایش کارزار و حماسه و صحنه‌های اندوه و شادی و وصف پدیده‌های شگفت، از سیمای پهلوانان، باد پایان، سیمرغ و بهار و سرما و بوران و نیروی تن و توان ایمان و مجالس بزم و هنگامه‌های رزم نشان می‌دهد، نشانگر توانایی و هوش سرشار این شاعر بزرگ است.

فردوسی در شاهنامه آنچنان استادانه صحنه هایی از مناظر میدان جنگ و گلاویز شدن قهرمانان با هم یا صحنه‌های دیگر را وصف می‌کند که گویی آدمی در حال مشاهده آن منظره قرار دارد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می‌باشد. در این روش سعی کردم تا با مطالعه کامل شاهنامه فردوسی، ابیات و داستانهای مربوط به توصیف میدان‌های نبرد را استخراج و براساس مضامین گوناگون دسته بندی نمایم. بنابراین، با این پژوهش مشخص خواهد شد که فردوسی با توصیف صحنه‌ها می‌خواسته تجسم صحنه‌ها و فهم دقیق اشعار از طریق توصیف صحنه‌ها بهتر به خواننده القا شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-بیان مساله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-تعریف اصطلاحات و واژه­ها……………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵-۱- معنای لغوی توصیف……………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۱-ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۱-اسطوره……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۲-حماسه………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۳-توصیف…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۳-۱-تعریف توصیف……………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۳-۲-روش­های توصیف……………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۴-تصاویر بیانی و توصیف  در شاهنامه………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۵-زندگانی و خانواده فردوسی……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۵-۱-تحصیلات فردوسی………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۵-۲-مذهب و اخلاق فردوسی…………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۵-۳-زبان فردوسی………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۵-۴-سبک فردوسی………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۵-۵-وفات فردوسی………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۵-۶-سخن بزرگان درباره فردوسی……………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۶-شاهنامه……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۶-۱-منابع و مآخذ شاهنامه ……………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۶-۲-موضوع شاهنامه……………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۶-۳-ادوار شاهنامه…………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۶-۴-تاثیر شاهنامه در ادبیات فارسی…………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱-۶-۵-سخن بزرگان درباره­ی شاهنامه…………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۶-۶-سرودن شاهنامه……………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۲-گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۳-ابزار گردآ وری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۵-بیان قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۵-۱-موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۵-۲-ابزار و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۵-۳-زمان مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۵-۴-جامعه وکاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۶-آرایه­های ادبی در شاهنامه………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۷-آشنایی با بعضی از اصطلاحات بدیعی………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۷-۱-تشبیه………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۷-۲-استعاره……………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۷-۳-استعاره مصرحه…………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۷-۴-استعاره تمثیلی…………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۷-۵-استعاره مکنیه و تشخیص……………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۷-۶-کنایه…………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۷-۷-اغراق……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۷-۸-مجاز………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۴-۲-نبرد در شاهنامه………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۱-جنگ در پادشاهی کیومرث…………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۲-۱-۱-نبرد سیامک با اهریمن بچه…………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۲-۱-۲-نبرد هوشنگ با اهریمن بچه………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۲-۲-جنگ در پادشاهی طهمورث…………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۲-۲-۱-نبرد طهمورث با اهریمنان…………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۲-۳-جنگ در پادشاهی ضحاک……………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۳-۱-نبرد ضحاک و فریدون………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۲-۴-جنگ در پادشاهی فریدون…………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۲-۴-۱-نبرد منوچهر با تور و سلم…………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۲-۵-جنگ در پادشاهی منوچهر……………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۵-۱-نبرد رستم و پیل از بند جُسته………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۲-۵-۲-نبرد رستم با ساکنان دژ سپند……………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۲-۶-جنگ در پادشاهی نوذر…………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۲-۶-۱-نبرد قباد و بارمان…………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۶-۲-نبرد قارن با سپاهیان افراسیاب……………………………………………………………………… ۶۲

۴-۲-۶-۳-نبرد نوذر با افراسیاب، بار سوم…………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۶-۴-نبرد قارن(YARAN) و بارمان…………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲-۷-جنگ در پادشاهی زو طهماسپ………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۲-۷-۱-نبرد زال با خروزان و کلباد (KALBAD)و شماساس(SAMASAS)…………………….. 66

۴-۲-۸-جنگ در پادشاهی گرشاسپ…………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۸-۱-جنگ قباد (YOBAD) و رستم با افراسیاب……………………………………………………. ۶۸

۴-۲-۹-جنگ در پادشاهی کیقباد(KAYYOBAD)………………………………………………………… 69

۴-۲-۹-۱-نبرد رستم با سپاهیان افراسیاب…………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۲-۱۰-جنگ در پادشاهی کاووس…………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۱۰-۱-نبرد کاووس با دیوان مازندران…………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۱۰-۲-جنگهای هفت خوان رستم………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۲-۱۰-۲-۱-جنگ رخش با شیر……………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۲-۱۰-۲-۲-گذر کردن از راه گرم و دشوار و نبرد با تاریکی………………………………………….. ۷۲

۴-۲-۱۰-۲-۳-جنگ رستم با اژدها…………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲-۱۰-۲-۴-جنگ رستم با زن جادو………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۱۰-۲-۵-جنگ رستم با اولاد……………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۲-۱۰-۲-۶-جنگ رستم و ارژنگ دیو……………………………………………………………………… ۷۵

۴-۲-۱۰-۲-۷-نبرد رستم و دیو سپید………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۲-۱۰-۳-نبرد رستم و جویان دیو……………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۲-۱۰-۳-۱-نبرد کاووس با شاه مازندران………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۱۰-۳-۲-جنگ هاماوران (نبرد کاووس با شاه هاماروان)…………………………………………… ۷۹

۴-۲-۱۰-۳-۳-نبرد رستم با سه شاه (هاماوران- مصر-بربرستان)………………………………………… ۸۱

۴-۲-۱۰-۴-جنگ هفت گردان………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۲-۱۰-۴-۱-نبرد رستم با تورانیان……………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۲-۱۰-۴-۲-نبرد الکوس با رستم و زواره(ZAVARA-E)…………………………………………….. 83

۴-۲-۱۰-۵-جنگهای داستان رستم و سهراب…………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۱۰-۵-۱-نبرد سهراب و هجیر……………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۱۰-۵-۲-نبرد سهراب و گرد آفرید(GORD-AFARID)………………………………………….. 85

۴-۲-۱۰-۶-نبردن رستم و سهراب……………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۲-۱۰-۶-۱-نبرد نخستین رستم و سهراب…………………………………………………………………. ۸۶

۴-۲-۱۰-۶-۲-نبرد دوم رستم و سهراب………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۲-۱۰-۶-۳-نبرد سوم رستم و سهراب……………………………………………………………………… ۸۸

۴-۲-۱۱- نبرد سیاوش و افراسیاب…………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۲-۱۱-۱-نبرد فرامرز و ورازاد……………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۲-۱۱-۲-نبرد سُرخه و فرامرز………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۲-۱۱-۳-نبرد پیلسم با گیو و فرامرز………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۲-۱۱-۴-نبرد رستم و افراسیاب……………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۲-۱۱-۵-جنگ ایران و توران که با وقوع قحطی هفت­ساله ناتمام ماند……………………………… ۹۴

۴-۲-۱۱-۶-نبرد گیو با دلیران توران……………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۲-۱۱-۷-نبرد گیو و پیران…………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۲-۱۲-نبردفرود با پهلوانان ایران…………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۱۲-۱-نبرد ریونیز (RIVNIZ) با فرود………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۱۲-۲-نبرد زرسپ(ZARASP)با فرود…………………………………………………………………. ۹۷

۴-۲-۱۲-۳-نبرد بیژن با فرود……………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۲-۱۲-۴-نبرد فرود با سپاهیان ایران………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۲-۱۲-۴-۱-جنگ کاسه رود………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۲-۱۲-۴-۱-۱-نبرد بیژن و پلاشان………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۲-۱۲-۴-۱-۲-نبرد بهرام و کبوده………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۲-۱۲-۴-۱-۳-نبرد بیژن و تژاو……………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۱۲-۴-۱-۴-شبیخون افراسیاب بر سپاه طوس……………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۲-۱۲-۴-۱-۵-نبرد فریبرز با تورانیان…………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۱۲-۴-۱-۶-نبرد بهرام با جنگاوران تورانی به هنگام باز آوردن تازیانه خویش………………. ۱۰۶

۴-۲-۱۳-داستان کاموس کشانی……………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۲-۱۳-۱-نبرد ارژنگ و توس……………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۲-۱۳-۲-نبرد هومان و توس……………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲-۱۳-۳-دومین نبرد ایرانیان و تورانیان………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۱۳-۴-نبرد بازور و رهام…………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۲-۱۳-۵-نبرد ایرانیان و تورانیان در هماون……………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۲-۱۳-۶-نبرد طوس و گیو با کاموس کشانی……………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۲-۱۳-۷-نبرد رهام و اشکبوس…………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۲-۱۳-۸-نبرد رستم و اشکبوس……………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۲-۱۳-۹-نبرد الوای زابلی و کاموس………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۲-۱۳-۱۰-نبرد رستم و کاموس کشانی…………………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۲-۱۳-۱۱-نبرد چنگش و رستم…………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴-۲-۱۳-۱۲-نبرد شنگُل (SANGOL)و رستم…………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۲-۱۳-۱۳-نبرد ساوه و رستم……………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۲-۱۳-۱۴-نبرد رستم وگهارگهانی(GAHAR-GAHANI)………………………………………….. 120

۴-۲-۱۳-۱۵-نبرد رستم با سپاه خاقان……………………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۲-۱۳-۱۶-نبرد رستم وخاقان چین………………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۲-۱۳-۱۷-نبرد گستهم و رستم با کافور و سپاهیانش………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۲-۱۳-۱۸-نبرد پولادوند با پهلوانان ایران و رستم……………………………………………………… ۱۲۴

۴-۲-۱۳-۱۹-نبرد رستم و پولادوند…………………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۲-۱۴-داستان جنگ اکوان دیو………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۲-۱۴-۱-نبرد رستم با اکوان دیو……………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۲-۱۴-۲-نبرد رستم با نهنگان……………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۲-۱۴-۳-نبرد رستم با سواران گله­دار افراسیاب…………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۲-۱۴-۴-نبرد رستم با سپاه توران………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۴-۲-۱۴-۵-نبرد دوم رستم با اکوان دیو……………………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۲-۱۵-جنگهای داستان بیژن و منیژه……………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۲-۱۵-۱-نبرد بیژن با گرازان………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۲-۱۵-۲-شبیخون رستم به ایوان افراسیاب……………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۲-۱۵-۳-نبرد رستم و پهلوانان ایرانی با سپاهیان افراسیاب…………………………………………… ۱۳۱

۴-۲-۱۶-جنگهای داستان دوازده رخ…………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴-۲-۱۶-۱-نبرد بیژن و هومان…………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴-۲-۱۶-۲-نبرد بیژن و نستهین……………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۴-۲-۱۶-۳-نبرد گیو) (GIVو پیران…………………………………………………………………………… ۱۳۶

۴-۲-۱۶-۴-نبرد فریبرز و کلباد……………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۲-۱۶-۵-نبرد گیو و گروی زره(GORUY)…………………………………………………………….. 139

۴-۲-۱۶-۶-نبرد گرازه(GORAZA-E)و سیامک………………………………………………………….. ۱۴۰

۴-۲-۱۶-۷-نبرد فروهل و ژنگله………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۴-۲-۱۶-۸-نبرد رهام (ROHAM-ROHHAM)و بارمان……………………………………………….. ۱۴۲

۴-۲-۱۶-۹-نبرد بیژن با رویین………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۴-۲-۱۶-۱۰-نبرد هجیر و سپهرم……………………………………………………………………………… ۱۴۳

۴-۲-۱۶-۱۱-نبرد زنگۀ شاوران (SAVORAN)با اخواست…………………………………………….. ۱۴۴

۴-۲-۱۶-۱۲-نبرد گرگین با اندریمان…………………………………………………………………………. ۱۴۵

۴-۲-۱۶-۱۳-نبرد برته و کهرم…………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۴-۲-۱۶-۱۴-نبرد گودرز و پیران……………………………………………………………………………… ۱۴۶

۴-۲-۱۶-۱۵-نبرد طلایه­داران سپاه ایران با لهاک و فرشیدورد………………………………………….. ۱۴۸

۴-۲-۱۶-۱۶-نبرد گستهم (GOSTAHM)با لهاک (LAHHAK)و فرشیدورد(FARSID-VARD) 148

۴-۲-۱۷-جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب………………………………………………………………… ۱۴۹

۴-۲-۱۷-۱-نبرد کیخسرو با شیده…………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۴-۲-۱۷-۲-نبرد گروهی سپاه ایران و توران………………………………………………………………… ۱۵۰

۴-۲-۱۷-۳-نبرد کیخسرو با افراسیاب و پناه گرفتن او در گنگ بهشت……………………………… ۱۵۴

۴-۲-۱۷-۴-نبرد کیخسرو با افراسیاب  و گشودن کنگ دژ …………………………………………….. ۱۵۶

۴-۲-۱۷-۵-شبیخون کردن افراسیاب بر کیخسرو و شکست یافتن……………………………………. ۱۵۹

۴-۲-۱۷-۶-نبرد کیخسرو با شاه مکران………………………………………………………………………. ۱۶۱

۴-۲-۱۷-۷-کشته شدن افراسیاب به دست کیخسرو………………………………………………………. ۱۶۲

۴-۲-۱۸-جنگهای پادشاهی لهراسپ…………………………………………………………………………. ۱۶۳

۴-۲-۱۸-۱-جنگ گشتاسپ با گرگ…………………………………………………………………………. ۱۶۳

۴-۲-۱۸-۲-نبرد گشتاسپ با اژدها……………………………………………………………………………. ۱۶۴

۴-۲-۱۸-۳-نبرد گشتاسپ والیاس……………………………………………………………………………. ۱۶۴

۴-۲-۱۹-جنگهای پادشاهی گشتاسپ………………………………………………………………………… ۱۶۵

۴-۲-۱۹-۱-لشکر آراستن (گشتاسپ و ارجاسپ) رزم ایرانیان و تورانیان…………………………… ۱۶۵

۴-۲-۱۹-۲-نبرد شیدسپ و کُهرم(KOHROM)…………………………………………………………… 166

۴-۲-۱۹-۳-نبرد گرامی (پور جاماسپ) با ارجاسپیان……………………………………………………… ۱۶۷

۴-۲-۱۹-۴-نبرد زریر با بیدرفش……………………………………………………………………………… ۱۶۸

۴-۲-۱۹-۵-نبرد اسفندیار و بستور با بیدرفش……………………………………………………………… ۱۶۸

۴-۲-۱۹-۶-آمدن لشکر ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسپ……………………………………………… ۱۶۹

۴-۲-۱۹-۷-نبرد گشتاسپ و ارجاسپ……………………………………………………………………….. ۱۷۰

۴-۲-۱۹-۸-نبرد اسفندیار با ارجاسپ و سپاهیانش………………………………………………………… ۱۷۱

۴-۲-۲۰-جنگهای هفت خوان اسفندیار……………………………………………………………………… ۱۷۳

۴-۲-۲۰-۱-جنگ اسفندیار با گرگ­ها………………………………………………………………………… ۱۷۵

۴-۲-۲۰-۲-جنگ اسفندیار با شیران………………………………………………………………………….. ۱۷۶

۴-۲-۲۰-۳-جنگ اسفندیار با اژدها…………………………………………………………………………… ۱۷۶

۴-۲-۲۰-۴-جنگ اسفندیار با زن جادو……………………………………………………………………… ۱۷۷

۴-۲-۲۰-۵-جنگ اسفندیار با سیمرغ…………………………………………………………………………. ۱۷۷

۴-۲-۲۰-۶-جنگ اسفندیار با برف و سرما…………………………………………………………………. ۱۷۸

۴-۲-۲۰-۷-جنگ اسفندیار و گرگسار……………………………………………………………………….. ۱۷۸

۴-۲-۲۰-۸-جنگ نوش آذر با طرخان در کنارۀ رویین دژ………………………………………………. ۱۷۹

۴-۲-۲۰-۹-نبرد اسفندیار و ارجاسپ در دژ……………………………………………………………….. ۱۷۹

۴-۲-۲۰-۱۰-نبرد اسفندیار با بقایای سپاه ارجاسپ……………………………………………………….. ۱۸۱

۴-۲-۲۱-جنگ رستم و اسفندیار………………………………………………………………………………. ۱۸۲

۴-۲-۲۱-۱-نبرد اول رستم و اسفندیار……………………………………………………………………….. ۱۸۲

۴-۲-۲۱-۲-نبرد زواره و الوای با نوش آذر…………………………………………………………………. ۱۸۳

۴-۲-۲۱-۳-نبرد فرامرز و مهرنوش…………………………………………………………………………… ۱۸۴

۴-۲-۲۱-۴-واپسین نبرد رستم و اسفندیار………………………………………………………………….. ۱۸۴

۴-۲-۲۱-۵-جنگ رستم و شغاد……………………………………………………………………………….. ۱۸۶

۴-۲-۲۲-جنگهای پادشاهی بهمن…………………………………………………………………………….. ۱۸۷

۴-۲-۲۲-۱-نبرد فرامرز و بهمن……………………………………………………………………………….. ۱۸۷

۴-۲-۲۳-جنگهای پادشاهی همای چهرزاد………………………………………………………………….. ۱۸۸

۴-۲-۲۳-۱-نبرد داراب با لشکر روم…………………………………………………………………………. ۱۸۸

۴-۲-۲۴-جنگهای پادشاهی داراب……………………………………………………………………………. ۱۸۹

۴-۲-۲۴-۱-نبرد داراب با لشکر تازیان………………………………………………………………………. ۱۸۹

۴-۲-۲۴-۲-نبرد داراب با فیلقوس……………………………………………………………………………. ۱۹۰

۴-۲-۲۵-جنگهای پادشاهی دارای داراب……………………………………………………………………. ۱۹۱

۴-۲-۲۵-۱-نبرد دارا با اسکندر………………………………………………………………………………… ۱۹۱

۴-۲-۲۵-۲-نبرد دوم دارا با اسکندر………………………………………………………………………….. ۱۹۲

۴-۲-۲۵-۳-نبرد سوم اسکندر با دارا………………………………………………………………………….. ۱۹۳

۴-۲-۲۶-جنگ در پادشاهی اسکندر………………………………………………………………………….. ۱۹۳

۴-۲-۲۶-۱-نبرد اسکندر با هندوان و کشته شدن فور بر دست او……………………………………… ۱۹۳

۴-۲-۲۶-۲-نبرد اسکندر با سندیان به خونخواهی فور……………………………………………………. ۱۹۵

۴-۲-۲۶-۳-نبرد اسکندر با حبشیان…………………………………………………………………………… ۱۹۶

۴-۲-۲۶-۴-نبرد اسکندر با کرگدن……………………………………………………………………………. ۱۹۶

۴-۲-۲۷-جنگ در پادشاهی اشکانیان………………………………………………………………………… ۱۹۷

۴-۲-۲۷-۱-نبرد اردشیر با بهمن و پیروزی یافتن…………………………………………………………. ۱۹۷

۴-۲-۲۷-۲-نبرد اردشیر با اردوان و کشته شدن اردوان………………………………………………….. ۱۹۸

۴-۲-۲۷-۳-نبرد اردشیر با کردان……………………………………………………………………………… ۱۹۹

۴-۲-۲۷-۴-شبیخون زدن اردشیر با کُردان…………………………………………………………………… ۲۰۰

۴-۲-۲۷-۵-جنگ اردشیر با هفتواد……………………………………………………………………………. ۲۰۰

۴-۲-۲۷-۶-جنگ اردشیر با مهرک نوشزاد………………………………………………………………….. ۲۰۲

۴-۲-۲۷-۷-جنگ اردشیر با کرم هفتواد……………………………………………………………………… ۲۰۳

۴-۲-۲۸-جنگ در پادشاهی شاپور اردشیر………………………………………………………………….. ۲۰۴

۴-۲-۲۸-۱-جنگ شاپور با رومیان……………………………………………………………………………. ۲۰۴

۴-۲-۲۹-جنگ در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف……………………………………………………………… ۲۰۵

۴-۲-۲۹-۱-جنگ شاپور ذوالاکتاف با اعراب مهاجم……………………………………………………… ۲۰۵

۴-۲-۲۹-۲-شبیخون زدن شاپور بر قیصر روم……………………………………………………………… ۲۰۶

۴-۲-۲۹-۳-نبرد شاپور با برادر قیصر………………………………………………………………………… ۲۰۷

۴-۲-۳۰-جنگ در پادشاهی بهرام گور………………………………………………………………………. ۲۰۸

۴-۲-۳۰-۱-نبرد بهرام گور با خاقان چین ………………………………………………………………….. ۲۰۸

۴-۲-۳۰-۲-نبرد بهرام با کرگ…………………………………………………………………………………. ۲۰۹

۴-۲-۳۰-۳-نبرد بهرام گور با اژدها…………………………………………………………………………… ۲۰۹

۴-۲-۳۱-جنگ در پادشاهی هرمز…………………………………………………………………………….. ۲۱۰

۴-۲-۳۱-۱-جنگ هرمز و پیروز………………………………………………………………………………. ۲۱۰

۴-۲-۳۲- جنگ در پادشاهی پیروز ………………………………………………………………………….. ۲۱۱

۴-۲-۳۲-۱-جنگ پیروز با خوشنواز (XOSNAVAZ)و سپاهیان تُرک……………………………….. ۲۱۱

۴-۲-۳۳-جنگ در پادشاهی بلاش (BALAS)پسر پیروز……………………………………………….. ۲۱۲

۴-۲-۳۳-۱-جنگ سوفرای و خوشنواز………………………………………………………………………. ۲۱۲

فصل پنجم : بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱-بیان نتایج کلی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۲۱۵

۵-۱-۱-نتایج فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۲۱۷

۵-۲-مقایسه این تحقیق با نتایج پیشین تحقیق……………………………………………………………… ۲۱۸

۵-۳-ارائه­ی پیشنهادها……………………………………………………………………………………………. ۲۱۸

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


3 پاسخ به “دانلود پایان نامه توصیف میدان های نبرد در شاهنامه فردوسی”

  1. kiachoob.com گفت:

    سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین
    ما در زمینه درب های ضد سرقت و ضد
    حریق فعالیت می کنیم.خوشحال میشوم از وبسایت ما دیدن کنید

  2. اقا لینک مطلبو من پیدا نکردم.میشه راهنماییم کنید؟

  3. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *