دانلود پایان نامه تهیه کربن فعال و خاکستر از ضایعات برنج و کامپوزیت آن با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ از محیط های آبی

تعداد صفحات ۸۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

در این مطالعه با استفاده از سبوس برنج و سه اسید متفاوت، کربن فعال و خاکستر تهیه شد. در ادامه کامپوزیت کربن فعال یا خاکستر با پلی­آنیلین به عنوان جاذب برای جذب (رنگ زدایی) رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ (راکتیو قرمز RB) ازمحیط­های آبی بکار گرفته شد. خصوصیات ساختاری جاذب­های تهیه شده با آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی، روش تخلخل­سنجی و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه بررسی شد. از اسپکتروفوتومتر جذبی برای تعیین جذب محلول رنگ، قبل و بعد از رنگزدایی توسط جاذب استفاده شد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم­های جذب نرنست، لانگمیر و فرندلیش استفاده شد. نتایج نشان می­دهد ایزوترم جذب فرندلیش با نتایج آزمایشات تناسب بهتری دارد. تجزیه و تحلیل سینتیک با استفاده از مدل­های شبه مرتبه اول و دوم نشان داد که روند سینتیک جذب با مدل شبه مرتبه دوم مطابقت بیشتری دارد. پارامترهای ترمودینامیکی مانند تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔG0)، آنتالپی(ΔH0) و آنتروپی (ΔS0) محاسبه شد. مقادیر منفی ΔG0 و مثبت ΔH0 بترتیب نشان­دهنده خودبخودی و گرماگیر بودن فرایند جذب راکتیو قرمز ۱۹۸ بر روی جاذب­های  تهیه شده می­باشد.

واژه­های کلیدی: سبوس برنج، کامپوزیت کربن فعال/پلی­آنیلین،  رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸، ایزوترم جذب، سینتیک و ترمودینامیک جذب

صفحه عنوان
۱ چکیده
۲ فصل اول: کلیات تحقیق
۳ ۱-۱- مقدمه
۳ ۱-۲- بیان مسئله
۵ ۱-۳- اهداف تحقیق
۵ ۱-۴- فرضیه‌ها
۶ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۷ ۲-۱- مواد رنگزا
۱۰ ۲-۲- خطرات ناشی از آلودگی رنگ­ها
۱۱ ۲-۳- روش­های حذف رنگ
۱۱ ۲-۳-۱- اکسیداسیون
۱۱ ۲-۳-۲- الکتروشیمیائی
۱۲ ۲-۳-۳- روش ازون زنی
۱۲ ۲-۳-۴- اکسیداسیون پیشرفته
۱۲ ۲-۳-۵- فیلتراسیون
۱۳ ۲-۳-۶- انعقاد و لخته سازی
۱۳ ۲-۳-۷- استفاده از امواج فراصوت
۱۳ ۲-۳-۸- حذف بیولوژیکی
۱۴ ۲-۳-۹- جذب
۱۶ ۲-۴- جاذب سطحی سبوس برنج
۱۹ ۲-۵- آماده سازی جاذب سطحی
۲۰ ۲-۶- جذب رنگزای کریستال بنفش از پسماندهای نساجی با استفاده از نانوکامپوزیت­های

فریت منگنز/ پلی آنیلین MnFe2O3

۲۱ ۲-۷- بکارگیری پلی­آنیلین و کامپوزیت آن با ضایعات چوب به منظور حذف کرم (VI) از محلول های آبی
۲۲ ۲-۸- استفاده از کامپوزیت پلی­آنیلین/ضایعات چوب به منظور حذف رنگزای کاتیونی از محیط­های آبی
۲۴ ۲-۹- حذف رنگزای ( ای اوسین وای ) Eosin Y به عنوان یک رنگزای آنیونی از محیط آبی بوسیله کامپوزیت­های حاوی پلیمرهای هادی و ضایعات چوب
۲۶ ۲-۱۰- حذف آرسنیک از محیط­های آبی با استفاده از ضایعات برنج/ پلی­آنیلین
۲۹ فصل سوم: روش تحقیق
۳۰ ۳-۱- خلاصه فصل
۳۰ ۳-۲- مواد مورد نیاز
۳۱ ۳-۳- دستگاه­ها
۳۱ ۳-۴- روش کار
۳۱ ۳-۴-۱- تهیه کربن فعال و خاکستر
۳۲ ۳-۴-۲- تهیه کامپوزیت پلی­آنیلین – کربن فعال و خاکستر
۳۲ ۳-۴-۳- تهیه پلی آنیلین
۳۲ ۳-۴-۴- روش حذف رنگ
۳۴ ۳-۵- روش بهینه سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ
۳۴ ۳-۵-۱- بررسی اثر pH
۳۴ ۳-۵-۲- بررسی اثر زمان تماس
۳۴ ۳-۵-۳- بررسی مقدار جاذب
۳۵ ۳-۵-۴- بررسی تاثیر غلظت رنگزا
۳۶ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۳۷ ۴-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزا
۳۷ ۴-۱-۱- بررسی اثر pH
۳۸ ۴-۱-۲- بررسی مقدار جاذب
۴۰ ۴-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس
۴۶ ۴-۱-۴- بررسی اثر غلظت رنگ
۵۵ فصل پنجم: بحث ، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵۶ ۵-۱- ریخت­شناسی جاذب­های تهیه شده
۵۶

۵۶

۵-۱-۱- میکروسکوپ الکترونی روبشی

۵-۱-۲- بررسی طیف FTIR جاذب های تهیه شده

۵۷ ۵-۲- نمودار کالیبراسیون
۵۸ ۵-۳-  بررسی تاثیر pH در جذب رنگ
۵۹ ۵-۴- بررسی تاثیر زمان در جذب رنگ
۶۱ ۵-۵- بررسی تاثیر میزان جاذب درجذب ماده رنگزا
۶۲ ۵- ۶- بررسی تاثیر غلظت بر جذب رنگ
۶۲ ۵- ۷- ایزوترم های جذب
۶۳ ۵- ۷- ۱- ایزوترم جذب لانگمیر
۶۸ ۵- ۷- ۲-  ایزوترم جذب فرندلیش
۷۰ ۵- ۷– ۳ – ایزوترم جذب نرنست
۷۲ ۵- ۸-  تجزیه و تحلیل سینتیک جذب
۷۲ ۵- ۸- ۱- مدل شبه مرتبه اول
۷۴ ۵- ۸- ۲- مدل شبه مرتبه دوم
۷۵ ۵-۹- تجزیه و تحلیل ترمودینامیک
۷۸ ۵-۱۰- نتیجه­گیری نهایی
۸۱ منابع و ماخذ

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *