گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/ کایتوزان و استفاده از آن بمنظور حذف آلاینده ها (حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ و فلز) Hg(II) از محیط های آبی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/ کایتوزان و استفاده از آن بمنظور حذف آلاینده ها (حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ و فلز) Hg(II) از محیط های آبی
2017-09-03
380 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/ کایتوزان و استفاده از آن بمنظور حذف آلاینده ها (حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ و فلز) Hg(II) از محیط های آبی


تعداد صفحات ۹۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”337″]

چکیده

منابع آب در دنیا محدود می‌باشد و با رشد روزافزون صنعت در جهان این آلودگیها بیشتر و بیشتر می‌شوند. مهمترین مواد آلوده کننده آب فلزات سنگین مانند جیوه، کبالت، کادمیم و فلزاتی از این قبیل و ترکیبات آروماتیک مانند مواد رنگزا می‌باشند. صنایع نساجی یکی از مهمترین صنایع آلوده کننده آب می‌باشند. در حال حاضر فاضلاب حاوی رنگ‌ها یک مشکل جدی زیست محیطی به علت سمیت بالا و انباشت آب در دریا می‌باشند. رنگ‌های اسیدی آبی یکی از پرمصرف ترین مواد رنگزا در صنایع نساجی می‌باشند. در این مطالعه از ذرات کایتوزان و ذرات اصلاح شده آن توسط پلیمر پلی آنیلین بمنظور حذف یون جیوه و رنگزای اسیدی آبی ۶۲ استفاده گردید. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی سطح وهمچنین طیف­سنج مادون­ قرمز تبدیل فوریه به منظور تایید در عامل دار شدن کایتوزان با پلیمر پلی آنیلین استفاده شد. پارامتر‌های موثر بر حذف رنگزا و فلز از جمله pH، مقدار جاذب و ­غلظت بررسی و بهینه شدند.­ دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله­ای برای تعیین مقدار یون جیوه و دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی بمنظور تعیین مقدار ماده رنگزا در محلول استفاده شد. نتایج نشان دهنده کارامد بودن جاذب انتخاب شده بمنظور حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ و فلز جیوه می‌باشد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم‌های جذب لانگمیور و فرندلیش و برای تعیین نوع معادله سینتیک جذب از معادلات شبه مرتبه اول و دوم استفاده شد. پارامترهای ترمودینامیکی جذب اعم از آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس تعیین شدند. نتایج که شامل مقدار منفی انرژی آزاد گیبس و مقدار مثبت آنتالپی می‌باشد، نشان دهنده گرماگیر بودن و خودبخودی بودن فرایند جذب می‌باشد.

 

کلمات کلیدی­: کایتوزان، پلی آنیلین، جیوه، رنگزای اسیدی آبی ۶۲، ایزوترم جذب.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱- بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۲- سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۳- فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۵- جنبه نوآوری و تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۲- تاریخچه فلز جیوه……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۲-۱- کاربرد جیوه………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۲-۲- تاثیر آلودگیهای جیوه بر محیط زیست و ذخایر دریایی …………………………………………… ۶

۱-۳- رنگ………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳-۱- مواد رنگزا…………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۳-۲- تفاوت مواد رنگینه با رنگدانه…………………………………………………………………………….. ۹

۱-۳-۳- حلالیت……………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۳-۴- ماهیت شیمیایی……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۳-۵- شفافیت……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۶- حضور چسب‌ها…………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۷- رنگرزی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۸- طبقه بندی مواد رنگزا…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۸-۱- طبقه‌بندی مواد رنگزا طبق ساختمار شیمیایی…………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۸-۲- طبقه‌بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد………………………………………………………….. ۱۲

۱-۳-۸-۲-۱- مواد رنگزای گروه اول……………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۳-۸-۲-۲- مواد رنگزای گروه دوم……………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۳-۹- روش‌های حذف رنگزا‌ از پساب‌ها……………………………………………………………………. ۱۴

۱-۳-۱۰- مقایسه‌پذیری روش‌ها………………………………………………………………………………….. ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۱- جذب سطحی……………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱-۱- تئوری جذب سطحی…………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱-۲- عوامل موثر بر جذب سطحی ………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲- انواع جاذب­ها (فازهای جامد)…………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۱- ساختار کایتوزان…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۲- ساختار شیمیایی…………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۳- پیشینه‌ی تاریخی…………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۳-۱- بررسی حذف مواد رنگزای آنیونیک با استفاده از کایتوزان……………………………………. ۲۹

۲-۳- پلی آنیلین و کامپوزیت‌های آن……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۱- حذف آرسنیک از محیط­های آبی با استفاده از ضایعات برنج/ پلی­آنیلین……………………… ۳۵

۲-۳-۲- استفاده از کامپوزیت پلی­آنیلین/ضایعات چوب به منظور حذف رنگزای کاتیونی از محیط‌های آبی    ۳۷

۲-۳-۳- حذف رنگزای (ای اوسین وای) Eosin Y به عنوان یک رنگزای آنیونی از محیط آبی بوسیله کامپوزیت­های حاوی پلیمرهای هادی و ضایعات چوب……………………………………………………………………….. ۳۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز……………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۱-۱- خلاصه………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۱-۲- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۱-۳-ابزار و دستگاه‌ها……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۴- تهیه محلول‌ها و استاندارد‌ها…………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۱-۵- تهیه کامپوزیت پلی­آنیلین ـ کایتوزان …………………………………………………………………. ۴۷

۳-۱-۶- تهیه پلی­آنیلین……………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۱-۷- شناسایی و تایید کامپوزیت‌ تهیه شده…………………………………………………………………. ۴۷

۳-۱-۷-۱- میکروسکوپی الکترونی روبشیSEM))…………………………………………………………. 47

۳-۱-۷-۲- طیف­سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)………………………………………………….. 47

۳-۱-۸- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف جیوه…………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۸-۱- بررسی pH بهینه جهت حذف فلزتوسط ذرات کایتوزان اصلاح شده…………………….. ۴۸

۳-۱-۸-۲- بررسی مقدار ­جاذب………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۸-۳- بررسی اثر زمان­تماس در دماهای مختلف……………………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۸-۴- بررسی اثر غلظت در دماهای مختلف…………………………………………………………….. ۴۹

۳-۱-۸-۵- تعیین منحنی کالیبراسیون…………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲- حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ به کمک جاذب کایتوزان……………………………………………… ۴۹

۳-۲-۱- محلول استاندارد رنگزای اسیدی آبی ۶۲ ……………………………………………………………. ۴۹

۳-۲-۲- روش کار حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ توسط جاذب کایتوزان……………………………….. ۴۹

۳-۲-۳- مرحله جذب سطحی…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۲-۴- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ…………………………………………….. ۵۰

۳-۲-۴-۱- بررسی اثر pH………………………………………………………………………………………… 50

۳-۲-۴-۲- بررسی مقدار جاذب………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۲-۴-۳- بررسی اثر زمان­تماس در دماهای مختلف……………………………………………………….. ۵۱

۳-۲-۴-۴- تعیین منحنی کالیبراسیون…………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۲-۴-۵- بررسی اثر غلظت در دماهای مختلف…………………………………………………………….. ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف فلز جیوه ……………………………………. ۵۳

۴-۱-۱- بررسی اثر pH برای جذب جیوه ……………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۴- بررسی اثر غلظت در دمای‌های مختلف……………………………………………………………… ۵۶

۴-۱-۵- منحنی کالیبراسیون………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲به کمک جاذب
کایتوزان…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۱- بررسی اثر pH……………………………………………………………………………………………. 58

۴-۲-۲- بررسی مقدار ذرات جاذب……………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف………………………………………………………….. ۶۰

۴-۲-۴- منحنی کالیبراسیون………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۲-۵ – بررسی اثر غلظت در دمای‌های مختلف…………………………………………………………….. ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- تهیه ذرات اصلاح شده کایتوزان جهت حذف فلز جیوه……………………………………………… ۶۵

۵-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۱-۱-۱- میکروسکوپی الکترونی روبشی SEM))………………………………………………………… 65

۵-۱-۱-۲- اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)……………………………………………. 65

۵-۱-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی………………………………………………………………………. ۶۷

۵-۱-۳- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف جیوه………………………………………………………….. ۶۷

۵-۱-۳-۱- تعیین pH بهینه برای جذب فلز جیوه …………………………………………………………… ۶۷

۵-۱-۳-۲- تاثیر میزان جاذب در حذف فلز جیوه…………………………………………………………….. ۶۸

۵-۱-۳-۳- تاثیر زمان بر حذف جیوه…………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۱-۴- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………………… ۶۹

۵-۱-۴-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور………………………………………………………………………………. ۶۹

۵-۱-۴-۲- ایزوترم جذب فرندلیش……………………………………………………………………………… ۷۳

۵-۱-۵- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………………… ۷۴

۵-۱-۶ تجزیه و تحلیل ترمودینامیک ……………………………………………………………………………. ۷۶

۵-۲- حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ به کمک جاذب کایتوزان……………………………………………… ۷۸

۵-۲-۱- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۲-۲- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۸

۵-۲-۲-۱- تعیین pH بهینه……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۲-۲-۲- تاثیر میزان ­جاذب بر حذف رنگزا………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۲-۲-۳- تاثیر زمان بر حذف رنگزا……………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۲-۳- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………………… ۸۰

۵-۲-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور………………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۲-۳-۴-ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۲-۴- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………………… ۸۵

۵-۲-۵- تجزیه و تحلیل ترمودینامیک ………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۳- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۳-۱- حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ با استفاده از کایتوزان………………………………………………. ۸۸

۵-۳-۲- حذف فلز جیوه با استفاده از کایتوران و کامپوزیت پلی آنیلین/کایتوزان………………………. ۹۰

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *