گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت میان حفره HMS/ پلی آنیلین جهت حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت میان حفره HMS/ پلی آنیلین جهت حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
255 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه کامپوزیت میان حفره HMS/ پلی آنیلین جهت حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی


تعداد صفحات ۷۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

منابع آب در دنیا محدود می باشد و با رشد روزافزون صنعت در جهان این آلودگیها بیشتر و بیشتر می شوند. مهمترین مواد آلوده کننده آب فلزات سنگین مانند جیوه، کبالت، کادمیم و فلزاتی از این قبیل و ترکیبات آروماتیک مانند مواد رنگزا می باشند. صنایع نساجی یکی از مهمترین صنایع آلوده کننده آب به شمار می آید. در حال حاضر فاضلاب حاوی رنگ ها یک مشکل جدی زیست محیطی به علت سمیت بالا و انباشت آب در دریا محسوب می شوند. رنگ های مستقیم یکی از پرمصرف ترین مواد رنگزا در صنایع نساجی می باشند. در این مطالعه از کامپوزیت میان حفره HMS / پلی آنیلین بمنظور حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ استفاده گردید. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی سطح وهمچنین طیف­سنج مادون­ قرمز تبدیل فوریه به منظور تایید و عامل دار شدن HMS با پلیمر پلی آنیلین استفاده شد. پارامتر های موثر بر حذف رنگزا از جمله pH،­ مقدار جاذب و ­غلظت بررسی و بهینه شدند.­ از دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی بمنظور تعیین مقدار ماده رنگزا در محلول استفاده شد. نتایج نشان دهنده کارامد بودن جاذب انتخاب شده بمنظور حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ می باشد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم های جذب لانگمیور و فرندلیش و برای تعیین نوع معادله سینتیک جذب از معادلات شبه مرتبه اول و دوم استفاده شد. پارامترهای ترمودینامیکی جذب اعم از آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس تعیین شدند. نتایج که شامل مقدار منفی انرژی آزاد گیبس و مقدار مثبت آنتالپی می باشد، نشان دهنده گرماگیر بودن و خودبخودی بودن فرایند جذب می باشد.

کلمات کلیدی ­: کامپوزیت، HMS، پلی آنیلین، رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹، ایزوترم جذب.

 

فهرست مطالب

 عنوان

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-        مقدمه
۱-۲- بیان مسئله تحقیق
۱-۳- سوابق مربوطه
۱-۴- فرضیه‌ها
۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۶- جنبه نو آوری تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- آب
۲-۲-۱- تصفیه آب
۲-۳- کامپوزیت
۲-۳-۱- کاربرد کامپوزیت ها
۲-۴- سنتز و شناسایی ترکیبات مزوپور
۲-۴-۱- تهیه غربالهای مولکولی مزوپور
۲-۵- رنگ
۲-۵-۱- طبقه بندی مواد رنگزا
۲-۵-۱-۱- طبقه‌بندی مواد رنگزا طبق ساختمار شیمیایی
۲-۵-۱-۲- طبقه‌بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد
۲-۵-۱-۲-۱- مواد رنگزای گروه اول
۲-۵-۱-۲-۲- مواد رنگزای گروه دوم
۲-۵-۲- روش‌های حذف رنگزا‌ از پساب‌ها
۲-۵-۳- مقایسه‌پذیری روش‌ها
۲-۶- جذب سطحی
۲-۶-۱-تقسیم بندی پدیده جذب سطحی
۲-۶-۱-۱- جذب سطحی تبادلی
۲-۶-۱-۲ جذب سطحی فیزیکی
۲-۶-۱-۳- جذب سطحی شیمیایی
۲-۶-۲- عوامل موثر بر جذب سطحی
۲-۶-۳- انواع جاذبها (فازهای جامد)
۲-۷- پلی آنیلین
۲-۷-۱- ساختار پلی آنیلین
۲-۷-۲- پیشینه‌ی تاریخی پلی آنیلین و کامپوزیت های آن
۲-۷-۲-۱- حذف آرسنیک از محیط های آبی با استفاده از ضایعات برنج/ پلی آنیلین
۲-۷-۲-۲- استفاده از کامپوزیت پلی¬آنیلین/ضایعات چوب به منظور حذف رنگزای کاتیونی از محیط-های آبی
۲-۷-۲-۳- حذف رنگزای ( ای اوسین وای ) Eosin Y به عنوان یک رنگزای آنیونی از محیط آبی بوسیله کامپوزیت¬های حاوی پلیمرهای هادی و ضایعات چوب
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مواد موردنیاز و تهیه محلول‌ها
۳-۱-۱- مواد موردنیاز
۳-۲- ابزار و دستگاه‌ها
۳-۳- روش کار
۳-۳-۱- تهیه HMS
۳-۳-۲-تهیه جاذب HMS/پلی آنیلین
۳-۳-۳- تهیه محلول استاندارد رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹
۳-۳-۴- تعیین طول‌موج ماکزیمم
۳-۳-۵- مرحله جذب سطحی
۳-۳-۶- شناسایی و تأیید کامپوزیت HMS/پلی آنیلین
۳-۳-۶-۱- طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)
۳-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مختلف بر حذف رنگ
۳-۴-۱- بررسی اثر pH
۳-۴-۲- بررسی مقدار بهینه جاذب
۳-۴-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف
۳-۴-۴- بررسی اثر غلظت در زمان های مختلف
۳-۵- تعیین منحنی کالیبراسیون

۳-۶- ایزوترم جذب

۳-۷- سینتیک جذب

۳-۸- ترمودینامیک

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- نتایج حاصل از بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بوسیله کامپوزیت HMS/پلی آنیلین
۴-۱-۱- بررسی اثر pH
۴-۱-۲- بررسی مقدار جاذب
۴-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف
۴-۱-۴- بررسی اثر غلظت در دما‌های مختلف

۴-۲- منحنی کالیبراسیون

۴-۳- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی ایزوترم جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹

۴-۴- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی سینتیک جذب

۴-۵-داده‌های مربوط به‌رسم منحنی ترمودینامیکی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- تهیه کامپوزیت   HMS/پلی آنیلین جهت حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹
۵-۱-۱- اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
۵-۱-۲- طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)

 

۵ -۲- بهینه سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹
۵-۲-۱- تعیین pH بهینه
۵-۲-۲- تاثیر میزان جاذب بر حذف رنگزا
۵-۲-۳- تاثیر زمان بر حذف رنگزا
۵-۳- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین محدوده خطی
۵-۴- ایزو ترم های جذب
۵- ۴- ۱- ایزوترم جذب لانگمیور
۵- ۴-۲- ایزوترم جذب فرندلیش
۵- ۵- تجزیه و تحلیل سینتیک جذب
۵- ۵-۱- مدل شبه مرتبه اول
۵- ۵- ۲- مدل شبه مرتبه دوم
۵-۶- تجزیه و تحلیل ترمودینامیک
۵-۷- نتیجه گیری
۵-۸- پیشنهادات
منابع و مأخذ


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *