گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ SBA-15 بمنظور حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ SBA-15 بمنظور حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی
2017-11-07
496 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ SBA-15 بمنظور حذف رنگزای مستقیم از محیط های آبی


تعداد صفحات ۶۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”620″]

چکیده

منابع آب در دنیا محدود می‌باشد و با رشد روزافزون صنعت در جهان این آلودگیها بیشتر  می‌شوند. مهمترین مواد آلوده کننده آب فلزات سنگین مانند جیوه، کبالت، کادمیم و فلزاتی از این قبیل و ترکیبات  آروماتیک مانند مواد رنگزا می‌باشند. صنایع نساجی یکی از مهمترین صنایع آلوده کننده آب می‌باشد. در حال حاضر فاضلاب حاوی رنگ‌ها یک مشکل جدی زیست محیطی به علت سمیت بالا و انباشت آن در دریا میباشند. رنگ‌های مستقیم یکی از پرمصرف ترین مواد رنگزا در صنایع نساجی می‌باشند. در این مطالعه از نانو ذرات جاذبSBA-15 و ذرات اصلاح شده آن توسط پلیمر پلی آنیلین بمنظور حذف رنگزای مستقیم آبی۱۹۹ استفاده گردید. میکروسکوپ الکترونی عبوری برای تعیین مورفولوژی سطح، وهمچنین طیف­سنج مادون­ قرمز تبدیل فوریه به منظور تاییدتشکیل نانو کامپوزیت پلی آنیلین/SBA-15 وBET(بمنظور اندازه گیری سطح موثر) استفاده شد. پارامتر‌های موثر بر حذف رنگزا از جمله pH، مقدار جاذب و ­غلظت بررسی و بهینه شدند.­ دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی بمنظور تعیین مقدار ماده رنگزا در محلول استفاده شد. نتایج نشان دهنده کارامد بودن جاذب انتخاب شده بمنظور حذف رنگزای مستقیم آبی۱۹۹می باشد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم‌های جذب لانگمیور و فرندلیش و برای تعیین نوع معادله سینتیک جذب از معادلات شبه مرتبه اول و دوم استفاده شد. پارامترهای ترمودینامیکی جذب اعم از آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس تعیین شدند. نتایج نشان دهنده گرماگیر بودن فرایند جذب می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: SBA-15، پلی آنیلین، رنگزای مستقیم، ایزوترم جذب.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱- بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۲- سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۳- فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۵- جنبه نوآوری و تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۲- کامپوزیت………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳- آب………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴- رنگ………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۱- مواد رنگزا…………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴-۲- تفاوت مواد رنگینه با رنگدانه…………………………………………………………………………….. ۹

۱-۴-۳- حلالیت……………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۴-۴- ماهیت شیمیایی……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴-۵- شفافیت……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۴-۶- حضور چسب‌ها…………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۴-۷- رنگرزی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۴-۸- طبقه بندی مواد رنگزا…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۴-۸-۱- طبقه‌بندی مواد رنگزا طبق ساختمار شیمیایی…………………………………………………….. ۱۱

۱-۴-۸-۲- طبقه‌بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد………………………………………………………….. ۱۱

۱-۴-۸-۲-۱- مواد رنگزای گروه اول……………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۸-۲-۲- مواد رنگزای گروه دوم……………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۹- روش‌های حذف رنگزا‌ از پساب‌ها……………………………………………………………………. ۱۴

۱-۴-۱۰- مقایسه‌پذیری روش‌ها………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۵-۱- جذب سطحی……………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۵-۱-۱- تئوری جذب سطحی…………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۵-۱-۲- عوامل موثر بر جذب سطحی ………………………………………………………………………. ۱۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-تجزیه کاتالیزوری نوری آلاینده های رنگی روی ۱۵-SBA تقطیر شده توسط TiوCO…….. 22

۲-۳ -(۱۵-(SBA اصلاح شده پلی گلیسرول فوق شاخه ای چند کربوکسیلی برای جذب………… ۲۷

۲-۴- پیشینه تاریخی پلی آنیلین…………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۱- حذف آرسنیک از محیط­های آبی با استفاده از ضایعات برنج/ پلی­آنیلین……………………… ۳۳

۲-۴-۲- استفاده از کامپوزیت پلی­آنیلین/ضایعات چوب به منظور حذف رنگزای کاتیونی ………….. ۳۳

۲-۴-۳- حذف رنگزای (ای اوسین وای) Eosin Y به عنوان یک رنگزای آنیونی ………………….. ۳۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز……………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۱-۱- خلاصه………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۱-۲- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۱-۳- ابزار و دستگاه ها………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۱-۴- اسید………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۱-۵- باز……………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۱-۶- تهیه محلول…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۱-۶-۱-تهیه اسید…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۱-۶-۲-تهیه بازها ………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۱-۶-۳- (P-123)………………………………………………………………………………………………. 39

۳-۱-۷- TEOS…………………………………………………………………………………………………….. 39

۳-۱-۸- محلول استاندارد رنگرزی مستقیم آبی۱۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۹

۳-۱-۹- روش کار…………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۱-۹-۱ حذف رنگزای مستقیم آبی۱۹۹ به کمک کامپوزیت پلی آنیلین/SBA-15…………………. 40

۳-۱-۹- ۲-اصلاح نانو جاذب SBA توسط پلی آنیلین…………………………………………………….. ۴۰

۳-۱-۹-۳- تهیه پلی­آنیلین………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۱-۱۰- شناسایی و تایید کامپوزیت‌ تهیه شده……………………………………………………………….. ۴۱

۳-۱-۱۰-۱- میکروسکوپی الکترونی عبوریTEM))……………………………………………………….. 41

۳-۱-۱۰-۲- طیف­سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)………………………………………………… 41

۳-۱-۱۰-۳- BET))……………………………………………………………………………………………….. 41

۳-۱-۱۱-تعیین محدوده کالیبراسیون……………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۱-۱۲- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ…………………………………………… ۴۲

۳-۱-۱۲-۱- بررسی pH بهینه……………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۱-۱۲-۲- بررسی مقدار ­جاذب………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱-۱۲-۳- بررسی اثر زمان­تماس در دماهای مختلف……………………………………………………… ۴۳

۳-۱-۱۲-۴- بررسی اثر غلظت در دماهای مختلف…………………………………………………………… ۴۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ …………………………………………. ۴۵

۴-۱-۱- بررسی اثر pH …………………………………………………………………………………………… 45

۴-۱-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………………… ۴۵

۴-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف………………………………………………………….. ۴۶

۴-۱-۴- بررسی اثر غلظت در دمای‌های مختلف……………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۵- منحنی کالیبراسیون………………………………………………………………………………………… ۴۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- تهیه کامپوزیت…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۵-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………………… ۴۹

۵-۱-۱-۱- میکروسکوپی الکترونی عبوری TEM))………………………………………………………… 49

۵-۱-۱-۲- اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)……………………………………………. 49

۵-۱-۱-۳- BET……………………………………………………………………………………………………. 51

۵-۲- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ……………………………………………………………… ۵۲

۵-۲-۱- تعیین pH بهینه ………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۵-۲-۲- تاثیر میزان جاذب ………………………………………………………………………………………… ۵۲

۵-۲-۳- تاثیر زمان…………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۵-۳- ایزوترم‌های جذب……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۵-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور………………………………………………………………………………….. ۵۴

۵-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش…………………………………………………………………………………. ۵۹

۵-۴- سینتیک جذب…………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۵-۵- تجزیه و تحلیل ترمودینامیک ……………………………………………………………………………… ۶۲

۵-۶- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………… ۶۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *