گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانو جاذبFe3 O4 اصلاح شده جهت جدا سازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز رنگ خوراکیBrown HT در نمونه های حقیقی قبل از اندازه گیری با اسپکتروفتومتری


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانو جاذبFe3 O4 اصلاح شده جهت جدا سازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز رنگ خوراکیBrown HT در نمونه های حقیقی قبل از اندازه گیری با اسپکتروفتومتری
2017-11-07
344 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانو جاذبFe3 O4 اصلاح شده جهت جدا سازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز رنگ خوراکیBrown HT در نمونه های حقیقی قبل از اندازه گیری با اسپکتروفتومتری


تعداد صفحات ۵۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”628″]

چکیده

در این تحقیق، کارایی بالای نانو ذرات Fe3O4 پوشش داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برومید به عنوان یک جاذب جدید در استخراج با فاز جامد (SPE) گزارش شد. جاذب جدید نانو کامپوزیت Fe3O4 اصلاح شده با CTAB برای استخراج و پیش تغلیظ رنگ خوراکیBrown HT جفت شده به روش اسپکتروفتومتری مورد استفاده قرار گرفت. در این کار ابتدا نانو ذرات Fe3O4 ساخته شد سپس سورفکتانت کاتیونی CTAB از سر غیرقطبی روی آن می‌نشیند و رنگ خوراکیBrown HT که شارژ منفی دارد روی سر قطبی  CTAB قرار می‌گیرد وسپس برخی از پارامترهای موثر در استخراج و پیش تغلیظ Brown HT مورد مطالعه قرار گرفت. سپس واجذب Brown HT از نانو جاذب بوسیله حلال اتانل انجام گرفت. فاکتور تغلیظ برای حجم ۵۰ میلی لیتر نمونه ۱۰ بدست آمد. حد تشخیص این روش µgL۱۴/۱۴ و انحراف استاندارد نسبی با ۱۰ با اندازه گیری تکراری ۱/۱% بدست آمد. روش پیشنهادی برای اندازه گیری رنگ خوراکی در سطح ناچیز در نمونه‌های واقعی با نتایج رضایت بخش مورد استفاده قرار گرفت.

 

کلمات کلیدی: نانو کامپوزیت،رنگ خوراکی، پبش تغلیظ و استخراج

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱-معرفی رنگ Brown HT…………………………………………………………………………………… 3

۱-۱-۲-کاربرد رنگ Brown HT…………………………………………………………………………………… 4

۱-۱-۳-حدود مجاز رنگ Brown HT……………………………………………………………………………. 4

۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………. ۶

۱-۶–تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶-۱-سورفاکتانت…………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۲- استخراج فاز جامد ( SPE) ……………………………………………………………………………… 7

۱-۶-۳- جذب سطحی……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۴ اسپکتروفتومتری………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۱ اسپکترومتری…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ کروموتوگرافی مایع با کارایی بالا……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۳- لزوم به کارگیری تکنیکهای استخراج…………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴- روشهای استخراج و پیش تغلیظ………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۱ استخراج نقطه ابری…………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴-۲-استخراج مایع – مایع همگن (HLLE)………………………………………………………………… 13

۲-۴-۳- میکرو استخراج فاز مایع-مایع پخشی (DLLME)………………………………………………… 13

۲-۴-۴- میکرو استخراج قطره‌ای تنها …………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۴-۵- میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی(HF-LPME) ……………………………………………. 15

۲-۴-۶-استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۴-۶-۱-تاریخچه استخراج فاز جامد………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴-۶-۲ مزایای استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴-۶-۳ کاربردهای استخراج فاز جامد………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۵ جاذب‌ها و پدیده جذب سطحی……………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۶ ویژگی‌های یک جاذب مطلوب……………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷ انواع جاذب……………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۷-۱ جاذب‌های کربنی…………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۷-۲ جاذب‌های پلیمری آلی……………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۷-۳- رزین ها…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۷-۴ سیلیکاژل……………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۷-۵ ذرات سیلیکای فاز پیوندی……………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۷-۶- جاذب های انتخاب پذیر………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۸ معرفی نانو جاذب Fe3O4…………………………………………………………………………………….. 25

۲-۹-تکنیک های شناسایی نانو ذرات……………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۹-۱ پراش اشعه ایکس (XRD) ……………………………………………………………………………… 26

۲-۹-۲ میکروسکوپ الکترونی عبور (TEM) …………………………………………………………………. 26

۲-۹-۳ آنالیز تعیین سطح (BET) ………………………………………………………………………………… 26

۲-۱۰-تکنیک های شناسایی نانو ذرات اصلاح شده………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۰-۱ آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) …………………………………………………………………… 27

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱-تجهیزات و مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………………………………… ۲۹

۳-۱-۱- تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز…………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۱-۲- مواد شیمیایی موردنیاز……………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۱-۲-۱- حلال ها، اسیدها و بازهای مورد نیاز در آزمایشات……………………………………………. ۲۹

۳-۱-۲-۲-نمک ها و قندهای مورد نیاز در آزمایشات……………………………………………………….. ۳۰

۳-۱-۳ ساختار سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برومید(CTAB). ………………………… 30

۳-۱-۴-تهیه محلولها و استانداردها……………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۲- روش تهیه نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن……………………………………………………………. ۳۱

۳-۳- روش کلی استخراج و اندازه گیری رنگ خوراکیBrown HT توسط نانوجاذب اصلاح شده.. ۳۱

۳-۴- بهینه سازی پارامترهای موثر بر استخراج رنگ خوراکیفست گرین………………………………… ۳۲

۳-۴-۱- تعیین pH بهینه جهت استخراج رنگ خوراکی بر سطح نانوجاذب اصلاح شده…………….. ۳۲

۳-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب اصلاح شده………………………………………………………………… ۳۲

۳-۴-۳- بررسی حلال بازیابی کننده……………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۴-۴-بررسی اثر زمان استخراج…………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۴-۵-بررسی اثر حجم نمونه …………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۴-۶-بررسی گونه­های مزاحم…………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۴-۷-بررسی دقت روش (RSD). ……………………………………………………………………………. 34

۳-۴-۸-تعیین محدوده خطی کالیبراسیون……………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۴-۹-تعیین حد تشخیص روش (LOD). …………………………………………………………………… 35

۳-۷-اندازه‌گیری رنگ خوراکی در نمونه حقیقی………………………………………………………………. ۳۵

۳-۷-۱- محلول‌سازی نمونه‌های غذایی………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۷-۲-روش آزمایش………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۶-۱۲-۱- روش آزمایش نمونه‌های غذایی …………………………………………………………………. ۳۵

۳-۶-۱۲-۲-روش آزمایش نمونه‌های آبی………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج رنگ خوراکی…………………………… ۳۸

۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای استخراج رنگ خوراکی بر سطح نانو جاذب اصلاح شده……………… ۳۸

۴-۱-۲- بررسی نوع حلال بازیابی کننده………………………………………………………………………… ۳۸

۴-۱-۳- بررسی مقدار نانو جاذب اصلاح شده………………………………………………………………… ۳۹

۴-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۱-۵- بررسی اثر حجم نمونه…………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۱-۶- بررسی اثر گونه­های مزاحم……………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۲- تعیین ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD). …………………………………………………………………………… 41

۴-۲-۲- تعیین محدوده خطی کالیبراسیون………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۲-۳- تعیین حد تشخیص روش (LOD). ………………………………………………………………….. 42

۴-۳- اندازه‌گیری رنگ خوراکی در نمونه حقیقی……………………………………………………………… ۴۳

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- روش شناسایی Fe3O4………………………………………………………………………………………. 46

۵-۱-۱- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM). …………………………………………………………… 46

۵-۲-نتایج حاصل از بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج رنگBrown HT. ……………………… 46

۵-۲-۱تعیین pHبهینه برای استخراج رنگ Brown HTبر سطح نانو جاذب اصلاح شده……………… ۴۶

۵-۲-۲- بررسی مقدار نانو جاذب اصلاح شده ……………………………………………………………….. ۴۷

۵-۲-۳-بررسی اثر حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. ۴۸

۵-۲-۴-بررسی اثر زمان استخراج ……………………………………………………………………………….. ۴۹

۵-۲-۵ برسی نوع حلال استخراج کننده…………………………………………………………………………. ۵۰

۵-۲-۶- بررسی اثر گونه مزاحم به بازیابی و استخراج رنگ خوراکی Brown HT……………………. 51

۵-۳-تعیین ارقام شایستگی روش…………………………………………………………………………………. ۵۱

۵-۳-۱-بررسی دقت روش(RSD). …………………………………………………………………………….. 51

۵-۳-۲ تعیین محدوده خطی کالیبراسیون………………………………………………………………………… ۵۲

۵-۳-۳-تعیین حد تشخیص روش(LOD). ……………………………………………………………………. 53

۵-۴-اندازه گیری رنگ خوراکی در نمونه های حقیقی……………………………………………………….. ۵۴

۵-۵- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۵-۶- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *