گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین/SiO2 و PAR/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه‌های حقیقی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین/SiO2 و PAR/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه‌های حقیقی
2017-11-16
1427 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین/SiO2 و PAR/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه‌های حقیقی


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”677″]

چکیده

تهیه نانو ذرات پلی آنیلین/SiO2  و  PAR/ Fe3O4  جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه های حقیقی      

در این مطالعه سطح نانو ذرات مغناطیسی توسط سدیم دو دسیل سولفات و ۴-۲­پیریدیل­ازو رزورسیول و سطح نانو ذرات سیلیکا به وسیله سدیم دو دسیل سولفات و پلیمر پلی آنیلین اصلاح شده است. نانو ذرات اصلاح شده به ترتیب به عنوان جاذب برای حذف یون کادمیم و رنگزای راکتیو­ قرمز۱۲۰ از نمونه­های صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی سطح و میکرویکوپ الکترونی عبوری برای تعیین دقیق اندازه نانو ذرات وهمچنین طیف­سنج مادون­ قرمز تبدیل فوریه به منظور تایید و عامل دار کردن نانو ذرات Fe3O4  با لیگند PAR و نانو ذرات SiO2 با پلی آنیلین استفاده گردید. پارامتر­های موثر بر حذف رنگزا و فلز از جمله pH،­ مقدار جاذب، ­غلظت، ­عامل کمپلکس دهنده بررسی و بهینه شدند.­ دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله­ای برای تعیین مقدار یون کادمیم در محلول استفاده شده است. صنایع نساجی یکی از الودگی های آب است. در حال حاضر فاضلاب حاوی رنگ ها یک مشکل جدی زیست محیطی به علت سمیت بالا و انباشت آب در دریا می باشد. رنگ های راکتیو کلاس اصلی از رنگ ها که در صنعت نساجی استفاده می شود. در این مطالعه از نانو کامپوزیت پلی آنیلین/ SiO2 به عنوان جاذب برای حذف (رنگ زدایی) رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰ از آب مورد استفاده قرار گرفت، از اسپکتروفومتر جذبی برای تعیین مقداررنگزای باقی مانده در محلول استفاده شد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب از ایزوترم های معادله جذب لانگمیور و فرندلیش مورد استفاده قرار گرفت روش های پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای حذف یون کادمیم و رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ در نمونه های صنعتی به کار گرفته شد.

کلمات کلیدی­: نانو ذرات، Fe3O4،SiO2، پلی آنیلین، کادمیم، رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰،ایزوترم جذب.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۱- بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۲- سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۳- فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۵- جنبه نوآوری و تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲- تاریخچه فلز کادمیم…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۲-۱-اثرات کادمیم بر سلامتی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۲-۲-اثرات زیست­محیطی کادمیم………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳- رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۳-۱- مواد رنگزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۳-۲- تفاوت مواد رنگینه با رنگدانه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۳- حلالیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۴- ماهیت شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۵- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۳-۶- حضور چسب‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۳-۷-رنگرزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۳-۸-طبقه بندی مواد رنگزا………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۳-۸-۱- طبقه‌بندی مواد رنگزا طبق ساختمار شیمیایی…………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۳-۸-۲- طبقه‌بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۳-۸-۲-۱- مواد رنگزای گروه اول………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۳-۸-۲-۲- مواد رنگزای گروه دوم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۳-۹- روش‌های حذف رنگ‌ از پساب‌ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۳-۱۰- مقایسه‌پذیری روش‌ها………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم: ادبیات پیشنیه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۱- تعریف نانوتکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۲- تاریخچه نانوفناوری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۳- برخی از خواص مواد نانومتری………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۴- ویژگی‌های مغناطیس………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۵- روش‌های سنتز نانو ذرات مغناطیس……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۵-۱- فرآوری نانو ذرات از فاز مایع………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۵-۲- سنتز در فاز مایع…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۵-۳- هم‌رسوبی از محلول………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۵-۴-میکروامولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۵-۵- روش‌های­سولوترمال………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲- حذف رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۲- روش­های رنگ­زدایی بیولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۲-۱- روش های شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۲-۲- روش فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۳- جاذب های غیر مرسوم کم هزینه ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۳-۱- ضایعات به دست آمده از کشاورزی و صنایع…………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۳-۲- کربن فعال­شده به دست آمده از ضایعات جامد……………………………………………………………………………….. ۳۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۱-۱- خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۱-۲- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۱-۳- ابزار و دستگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۱-۴- تهیه محلول‌ها و استاندارد‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۱-۵- تهیه نانوجاذب Fe3O4اصلاح شده جهت حذف فلز کادمیم……………………………………………………………….. ۴۳

۳-۱-۵-۱- روش تهیه نانوجاذب مغناطیسیFe3O4…………………………………………………………………………………………. 43

۳-۱-۵-۲- تهیه نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده……………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۱-۵-۳- روش کار حذف کادمیم(II) با نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………………….. ۴۴

۳-۱-۶- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف کادمیم………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۱-۶-۱- بررسی اثر pH جهت تثبیت لیگاند روی جاذب……………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۱-۶-۲- بررسیpH بهینه جهت تثبیت فلز بر روی نانو­جاذب اصلاح­شده…………………………………………………….. ۴۴

۳-۱-۶-۳- بررسی مقدار نانو­جاذب………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۱-۶-۴- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند…………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۱-۶-۵- بررسی اثر زمان حذف فلز………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۶-۶- بررسی اثر میزان غلظت فلز کادمیم…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۷- کاربرد روش جهت حذف فلز در نمونه های حقیقی……………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۷-۱- آماده سازی نمونه پساب­های صنعتی………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۷-۲- کاربرد روش کار حذف فلز در نمونه پساب­های صنعتی………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۲- تهیه نانوکامپوزیت پلی­آنیلین ـ سیلیکا به­منظور حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶

۳-۲-۱- تهیه نانو ذره SiO2……………………………………………………………………………………………………………………………. 46

۳-۲-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی­آنیلین ـ سیلیکا………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۲-۳- تهیه پلی­آنیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲-۴- محلول استاندارد رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۷

۳-۲-۵- روش کار حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰ توسط نانو کامپوزیت پلی­آنیلین ـ سیلیکا……………………………… ۴۷

۳-۲-۶- شناسایی و تایید نانو کامپوزیت های تهیه شده……………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۲-۶-۱-میکروسکوپی الکترونی روبشیSEM))…………………………………………………………………………………………… 48

۳-۲-۶-۲-طیف­سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)………………………………………………………………………………….. 48

۳-۲-۶-۳- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)…………………………………………………………………………………………. 48

۳-۲-۷- مرحله جذب سطحی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲-۸- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ…………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۲-۸-۱- بررسی اثر pH………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

۳-۲-۸-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲-۸-۳- بررسی اثر زمان­تماس در دماهای مختلف……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲-۸-۴-بررسی اثر غلظت در دماهای مختلف………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۲-۹- تعیین منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۲-۱۰- بررسی دقت روش……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف فلز کادمیمبه کمک نانو ذرات مغناطیسیFe3O4 /PAR         ۵۲

۴-۱-۱- بررسی اثر pH جهت تثبیت لیگاند روی جاذب………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۲- بررسی اثر pHبر جذب کادمیم بر روی نانو جاذب اصلاح شده………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱-۳- بررسی مقدار نانو جاذب…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱-۴- بررسی اثر حجم وغلظت لیگاند………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۵- بررسی اثر زمان حذف فلز کادمیم……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۶- بررسی اثرمیزان غلظت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۱-۷- کاربرد روش جهت حذف فلز در نمونه­پساب های صنعتی…………………………………………………………………… ۵۵

۴-۲- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰به کمکنانوکامپوزیت پلی­آنیلین ـ سیلیکا ۵۷

۴-۲-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

۴-۲-۲- بررسی مقدار نانو جاذب…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۲-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف…………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۴- منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲-۵- بررسی دقت روش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲-۶- بررسی اثر غلظت در دمای های مختلف……………………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی PAR/ Fe3O4جهت حذف یون کادمیم…………………………………………………………… ۶۴

۵-۱- ۱- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف کادمیم………………………………………………………………………………………. ۶۴

۵-۱-۱-۱- تعیین pH بهینه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۵-۱-۱-۱-۱- تعیین pHبهینه برای تثبیت لیگاند PAR بر روی نانو­جاذب Fe3O4…………………………………………. 64

۵-۱-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای جذب فلز کادمیم بر روی سطح نانو­جاذب Fe3O4…………………………………… 65

۵-۱-۱-۲- تعیین مقدار گرم بهینه نانو­جاذب Fe3O4 در حذف فلز کادمیم……………………………………………………….. ۶۵

۵-۱-۱-۳- تعیین حجم و غلظت بهینه لیگاند در حذف فلز کادمیم……………………………………………………………………. ۶۶

۵-۱-۱-۴- بررسی اثر میزان غلظت کادمیم………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۵-۱-۱-۵- کاربرد روش در حذف فلز در نمونه پساب­های صنعتی…………………………………………………………………… ۶۸

۵-۱-۲- تعیین دقت روش……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۱-۲-۱- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۵-۱-۲-۲- تعیین زمان بهینه حذف کادمیم……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۵-۲- تهیه نانوذرات پلی آنیلین/سیلیکا جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰

۵-۲-۱- بررسی مورفولوژی سطح……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۲-۱-۱- میکروسکوپ الکترونی روبشی………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۲-۱-۲ میکروسکوپ الکترونی عبوری…………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۲-۱-۳- پراش اشعه ایکس………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۵-۲-۱-۴- اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)…………………………………………………………………………. 74

۵-۲-۲- تعیین pH بهینه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۲-۳- تاثیر میزان ­جاذب بر حذف رنگزا……………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۴- تاثیر زمان بر حذف رنگزا……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۵-۲- ۵- ایزوترم‌های جذب…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۵-۲-۵-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۲-۵-۲- ایزوترم جذب فرندلیش ………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۱

۵-۲-۶-کینتیک جذب……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


2 پاسخ به “دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات پلی آنیلین/SiO2 و PAR/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز۱۲۰ و یون کادمیم در نمونه‌های حقیقی”

  1. سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

  2. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست
    اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *