گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/Fe3O4 و دی فنیل کاربازون/Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/Fe3O4 و دی فنیل کاربازون/Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
174 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی آنیلین/Fe3O4 و دی فنیل کاربازون/Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ و اندازه گیری یون کادمیم در نمونه های حقیقی


تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دنلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4 به­عنوان جاذب برای جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ از آب مورد استفاده قرار گرفتند. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی و توزیع اندازه نانوذرات تهیه شده استفاده شد. اندازه نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد. تشکیل نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4توسط تکنیک پراش پرتو ایکس تایید شد. ساختار شیمیایی محصول با اسپکتروسکوپ تبدیل فوریه- مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت. پارامتر­ها­ی موثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ بررسی و بهینه شدند. برای تعیین نوع ایزوترم جذب ایزوترم­های جذب تمکین، لانگمیور و فرندلیش مورد استفاده  قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که ایزوترم  لانگمیور با نتایج آزمایشات بهتر تناسب دارد. تجزیه و تحلیل سینتیک با استفاده از مدل­های شبه مرتبه اول و دوم انجام شد و نتایج رگراسیون نشان داد که سینتیک جذب با مدل شبه مرتبه دوم دقیق­تر بیان شده است. پارامترهای ترمودینامیکی مانند تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔG°)، آنتالپی (ΔH°) و آنتروپی (ΔS°) محاسبه شد. مقادیر منفی (ΔG°) و مقدار مثبت (ΔH°) نشان می­دهد جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ توسط نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4  یک فرایند خود به خودی و گرماگیر می­باشد. انحراف استاندارد نسبی روش در سطح غلظتی  mg/L20 (تکرار ۶ مرتبه) ۲۶۹/۰ % به‌دست آمد.

در کار دوم سطح نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 توسط سدیم دو دسیل سولفات و دی­فنیل کاربازون اصلاح شده است. نانوذرات اصلاح شده به­عنوان جاذب برای استخراج کادمیم از نمونه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای موثر در استخراج و پیش­تغلیظ یون­ها­ی کادمیم بررسی و بهینه شدند. حد تشخیص روش برابر با  µg/L005/7 به‌دست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش در سطح غلظتی  µg/L500 (تکرار ۶ مرتبه) ۵۰۴/۰ % به‌دست آمد. منحنی کالیبراسیون کادمیم در گستره ۱۰ تا  µg/L500 خطی بود. روش پیشنهادی برای تعیین یون­ها­ی کادمیم در سطح نا­چیز در نمونه­ها­ی حقیقی نظیر: چای سیاه، برنج، تنباکو، هویج، کاهو، ادویه، آب شیر، آب رود­خانه، آب دریا و پساب با نتایج رضایت­بخش به­کار گرفته شد.

 

واژه­های کلیدی: نانوذرات مغناطیسی، Fe3O4، رنگزای راکتیو، ایزوترم جذب، پلی­آنیلین، کادمیم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- مقدمه. ۳

۱-۱- مواد رنگزا. ۳

۱-۱-۱- مواد رنگزای راکتیو. ۴

۱-۱-۲- روش­های حذف مواد رنگزا­ از پساب… ۵

۱-۱-۲-۱- روش تصفیه بیولوژیکی.. ۵

۱-۱-۲-۲- روش­ اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس… ۵

۱-۱-۲-۳- روش الکتروشیمیایی.. ۶

۱-۱-۲-۴- جاذب کربن فعال…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲-۵- روش تصفیه الکتروکواگولاسیون………………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲-۶- روش­ اکسیداسیون چند جزیی……………………………………………………………………………. ۶

۱-۱-۳- ایزوترم‌های جذب…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۱-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش……………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱-۴- سینتیک جذب………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۲- کادمیم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲-۱- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۲-۲- کاربرد­ها­ی فلز کادمیم………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۲-۳- اثرات کادمیم بر سلامتی……………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۲-۴- اثرات زیست محیطی کادمیم……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۲-۵- برخی از روش­های اندازه­گیری کادمیم……………………………………………………………………. ۱۴

۱-۲-۵-۱- فلوئورسانس و فسفرسانس……………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۲-۵-۲- طیف‌سنجی نوری………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲-۵-۳- طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS)……………………………………………………………………… 15

۱-۲-۵-۴- مقایسه­پذیری روش­ها…………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۲-۶- برخی از روش­های پیش­تغلیظ و استخراج کادمیم……………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۶-۱- روش استخراج نقطه ابری (CPE)……………………………………………………………………. 17

۱-۲-۶-۲- روش میکرو­استخراج مایع- مایع پخشی (DLLME)…………………………………………… 18

۱-۲-۶-۳- روش استخراج فاز جامد (SPE)……………………………………………………………………… 18

۱-۳- بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۵- فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۶- تعریف اصطلاحات و متغیر­ها………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۶-۱- سورفکتانت…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۶-۲- استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۶-۳- جذب سطحی………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱- تاریخچه فناوری نانو. ۲۴

۲-۲- نانوذرات.. ۲۵

۲-۲-۱- کاربردهای نانوذرات.. ۲۵

۲-۲-۲- نانوذرات مغناطیسی.. ۲۶

۲-۲-۲-۱- انواع نانوذرات مغناطیسی.. ۲۷

۲-۲-۲-۱-۱- نانوذرات اکسیدی آهن.. ۲۷

۲-۲-۲-۲- روش­های تولید نانوذرات مغناطیسی.. ۲۸

۲-۲-۲-۲-۱- روش هم­رسوبی.. ۲۸

۲-۲-۲-۳- روش­های محافظت.. ۲۸

۲-۲-۲-۳-۱- پوشش‌های آلی.. ۲۹

۲-۲-۲-۳-۲- سورفکتانت.. ۲۹

۲-۲-۲-۳-۳- پلیمرها ۳۰

۲-۲-۲-۳-۴- پوشش­های معدنی.. ۳۰

۲-۲-۲-۳-۴-۱- اکسیدهای فلزی.. ۳۰

۲-۲-۲-۳-۴-۲- فلزات گران‌بها ۳۰

۲-۲-۲-۳-۴-۳- سیلیکا ۳۱

۲-۲-۲-۳-۴-۴- کربن.. ۳۱

۲-۲-۲-۴- استراتژی‌های عامل‌دارکردن سطح. ۳۱

۲-۲-۲-۴-۱- جنبه­های استخراج و حذف.. ۳۲

۲–۲-۲-۵- کاربردهای نانوذرات مغناطیسی.. ۳۲

۲-۲-۲-۶- برخی از تکنیک‌های شناسایی رایج. ۳۳

۲-۲-۲-۶-۱- اندازه و مورفولوژی.. ۳۳

۲-۲-۲-۶-۲- ساختار و تجزیه و تحلیل عنصری.. ۳۳

۲-۲-۲-۶-۲-۱- پراش پرتو ایکس بر اساس پاشش انرژی.. ۳۳

۲-۲-۲-۶-۲-۲- تبدیل فوریه- مادون قرمز FT-IR 34

۲-۳- استخراج با فاز جامد. ۳۵

۲-۳-۱- تعریف استخراج با فاز جامد. ۳۵

۲-۳-۲- انتخاب روش استخراج فاز جامد. ۳۵

۲-۳-۳- تاریخچه استخراج با فاز جامد. ۳۵

۲-۳-۴- اصول و روش­ها در استخراج با فاز جامد. ۳۸

۲-۳-۵- مراحل چهارگانه استخراج با فاز جامد. ۳۹

۲-۳-۶- هدف از استخراج با فاز جامد. ۳۹

۲-۳-۷- کاربردهای استخراج با فاز جامد. ۳۹

۲-۳-۸- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد. ۳۹

۲-۳-۹- جذب سطحی.. ۴۰

۲-۳-۹-۱- تئوری جذب سطحی.. ۴۰

۲-۳-۹-۲- عوامل موثر بر جذب سطحی.. ۴۰

۲-۳-۱۰- انواع جاذب­ها (فازهای جامد) ۴۲

۲-۳-۱۰-۱- نانوجاذب­ها ۴۲

۲-۳-۱۱- ویژگی­های یک جاذب مطلوب.. ۴۳

۲-۳-۱۲- افق آینده استخراج با فاز جامد. ۴۵

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳- خلاصه. ۴۷

۳-۱- مواد مورد نیاز. ۴۷

۳-۲- تهیه محلول­ها ۵۰

۳-۲-۱- تهیه اسیدهای مربوطه. ۵۰

۳-۲-۲- تهیه بازها ۵۱

۳-۲-۳- محلول استاندارد رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫ ۵۱

۳-۲-۴- بافر اسید استیک با  ۵= pH  و غلظت ۵/۰ مولار. ۵۲

۳-۲-۵- بافر اسید استیک با  ۷= pH  و غلظت ۱ مولار. ۵۲

۳-۲-۶- تهیه محلول ۰۱/۰ مولار لیگاند. ۵۲

۳-۲-۷- تهیه محلول نمک­ها ۵۲

۳-۳- ابزارها و دستگاه­ها ۵۳

۳-۴- روش کار. ۵۳

۳-۴-۱- حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ به­کمک نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4 53

۳-۴-۱-۱- تهیه نانوجاذب مغناطیسی Fe3O4 53

۳-۴-۱-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4 54

۳-۴-۱-۳- تهیه پلی­آنیلین.. ۵۴

۳-۴-۱-۴- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 54

۳-۴-۱-۵- اسپکتروسکوپ تبدیل فوریه- مادون قرمز (FT-IR) 55

۳-۴-۱-۶- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 55

۳-۴-۱-۷- دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) 55

۳-۴-۱-۸- مرحله جذب سطحی.. ۵۵

۳-۴-۱-۹- بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫ ۵۶

۳-۴-۱-۹-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………………. 56

۳-۴-۱-۹-۲- بررسی مقدار جاذب…………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۴-۱-۹-۳- بررسی اثر زمان تماس و مطالعه سینتیک جذب…………………………………………………. ۵۷

۳-۴-۱-۹-۴- بررسی اثر غلظت و دما در جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۷

۳-۴-۱-۱۰- ارقام شایستگی…………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۱-۱۰-۱- محدوده خطی کالیبراسیون………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴-۱-۱۰-۲- بررسی دقت روش (RSD)………………………………………………………………………. 58

۳-۴-۲- استخراج مقادیر بسیار کم یون­های کادمیم به­کمک نانوجاذب مغناطیسی Fe3O4 اصلاح­شده.. ۵۸

۳-۴-۲-۱- تهیه نانوجاذب اصلاح شده……………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۴-۲-۲- استخراج……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۴-۲-۳- آماده­سازی نمونه­های طبیعی…………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۴-۲-۴- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کادمیم……………………………………………………… ۵۹

۳-۴-۲-۴-۱- بررسی اثر pH ………………………………………………………………………………………… 59

۳-۴-۲-۴-۱-۱- مرحله جذب لیگاند بر روی نانو­جاذب………………………………………………………… ۵۹

۳-۴-۲-۴-۱-۲- مرحله جذب فلز بر روی نانو­جاذب اصلاح­شده…………………………………………….. ۶۰

۳-۴-۲-۴-۲- بررسی مقدار نانو­جاذب اصلاح شده………………………………………………………………. ۶۰

۳-۴-۲-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند…………………………………………………………………… ۶۰

۳-۴-۲-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج…………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۴-۲-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی­کننده……………………………………………………………. ۶۱

۳-۴-۲-۴-۶- بررسی یون­های مزاحم………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴-۲-۵- ارقام شایستگی…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۴-۲-۵-۱- بررسی دقت روش…………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۴-۲-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۴-۲-۵-۳- حد تشخیص روش……………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۴-۲-۶- کاربرد روش جهت اندازه­گیری کادمیم در نمونه­های حقیقی…………………………………….. ۶۲

۳-۴-۲-۶-۱- روش آزمایش نمونه­های گیاهی…………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۴-۲-۶-۲- روش آزمایش نمونه­های آب و پساب…………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ به­کمک نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4 64

۴-۱-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزا ۶۴

۴-۱-۱-۱- بررسی اثر pH.. 64

۴-۱-۱-۲- بررسی مقدار نانوجاذب.. ۶۵

۴-۱-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس و مطالعه سینتیک جذب.. ۶۶

۴-۱-۱-۴- بررسی اثر غلظت و دما در جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

۴-۱-۲- ارقام شایستگی.. ۶۹

۴-۱-۲-۱- منحنی کالیبراسیون وتعیین محدوده خطی.. ۶۹

۴-۱-۲-۲- بررسی دقت روش (RSD) 70

۴-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی­فنیل­کاربازون/Fe3O4 جهت اندازه­گیری مقادیر بسیار کم یون­های کادمیم  ۷۱

۴-۲-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کادمیم. ۷۱

۴-۲-۱-۱- بررسی اثر pH.. 71

۴-۲-۱-۱-۱- بررسی اثر pH بر جذب لیگاند بر روی سطح نانو­جاذب.. ۷۱

۴-۲-۱-۱-۲- بررسی اثر pH بر جذب کادمیم بر روی نانو­جاذب اصلاح­شده ۷۲

۴-۲-۱-۲- بررسی اثر مقدار گرم نانو­جاذب اصلاح شده بر استخراج کادمیم. ۷۳

۴-۲-۱-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند بر استخراج کادمیم. ۷۳

۴-۲-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج. ۷۴

۴-۲-۱-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی­کننده بر استخراج کادمیم. ۷۵

۴-۲-۱-۶- بررسی اثر یون­های مزاحم بر استخراج کادمیم. ۷۵

۴-۲-۲-  بررسی ارقام شایستگی روش… ۷۷

۴-۲-۲-۱-  بررسی دقت روش… ۷۷

۴-۲-۲-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۲-۳- حد تشخیص روش……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-۳- اندازه­گیری کادمیم در نمونه­های حقیقی………………………………………………………………….. ۷۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ به­کمک نانوذرات مغناطیسی پلی­آنیلین/Fe3O4 82

۵-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطح. ۸۲

۵-۱-۱-۱- میکروسکوپ الکترونی روبشی.. ۸۲

۵-۱-۱-۲- میکروسکوپ الکترونی عبوری.. ۸۲

۵-۱-۱-۳- پراش اشعه ایکس… ۸۳

۵-۱-۱-۴- اسپکتروسکوپ تبدیل فوریه- مادون قرمز (FT-IR) 84

۵-۱-۲- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫ ۸۵

۵-۱-۲-۱- تعیین pH بهینه. ۸۵

۵-۱-۲-۲- تاثیر میزان ­جاذب بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫ ۸۶

۵-۱-۲-۳- تاثیر زمان بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫ ۸۷

۵-۱-۳- بررسی تاثیر غلظت و دما در فرایند جذب………………………………………………………………. ۸۸

۵-۱-۳-۱- ایزوترم‌های جذب…………………………………………………………………………………………. ۸۸

۵-۱-۳-۱-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور………………………………………………………………………………. ۸۹

۵-۱-۳-۱-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۱-۳-۱-۳- ایزوترم جذب تمکین…………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۱-۴- سینتیک جذب………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۱-۵- تجزیه و تحلیل ترمودینامیک……………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۱-۶- ارقام شایستگی روش………………………………………………………………………………………… ۹۹

۵-۱-۶-۱- تعیین دقت روش………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۱-۶-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی­فنیل­کاربازون/Fe3O4 جهت اندازه­گیری مقادیر بسیار کم یون­های کادمیم  ۱۰۰

۵-۲-۱- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر استخراج کادمیم……………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۲-۱-۱- تعیین pH بهینه………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۲-۱-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند دی­فنیل­کاربازون بر روی نانو­جاذب Fe3O4 …….. 100

۵-۲-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای جذب فلز کادمیم بر روی سطح نانو­جاذب اصلاح شده…………. ۱۰۱

۵-۲-۱-۲- تعیین مقدار گرم بهینه نانو­جاذب اصلاح شده در استخراج فلز کادمیم……………………….. ۱۰۲

۵-۲-۱-۳- تعیین حجم و غلظت بهینه لیگاند در استخراج فلز کادمیم……………………………………… ۱۰۳

۵-۲-۱-۴- تعیین زمان بهینه استخراج کادمیم…………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۲-۱-۵- انتخاب نوع و غلظت بهینه اسید بازیابی­کننده در استخراج کادمیم…………………………….. ۱۰۵

۵-۲-۱-۶- نتیجه بررسی اثر یون­های مزاحم بر استخراج کادمیم……………………………………………… ۱۰۵

۵-۲-۲- ارقام شایستگی روش………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۲-۲-۱- تعیین دقت روش………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۲-۲- تعیین محدوده کالیبراسیون خطی……………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۲-۳- حد تشخیص روش……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۲-۲-۴- ضریب همبستگی نمودار کالیبراسیون………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۲-۲-۵- فاکتور تغلیظ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۲-۳- اندازه­گیری کادمیم در نمونه­های حقیقی………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۲-۴- روش محاسبه مقدار کادمیم موجود در نمونه­های حقیقی……………………………………………. ۱۱۱

۵-۲-۵- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۵-۲-۶- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

منابع و مآخذ. ۱۱۵

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *