گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/خاک رس جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از پساب * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/خاک رس جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از پساب
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
458 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/خاک رس جهت حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از پساب


تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این پروژه ابتدا نانو ذرات سیلیکا طبق روش Stobr سنتز شده و به­منظور حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از محیط­های آبی، این نانوذرات به­صورت کامپوزیت با پلی­آنیلین درآمدند. به­منظور بررسی مورفولوژی سطحی نانوکامپوزیت تهیه شده و اندازه نانوذرات سیلیکا، از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به­دست آمده از تصاویر مربوطه نشان دهنده کروی بودن ذرات نانو سیلیکا و پوشش­دهی مناسب آن با پلیمر پلی­آنیلین می­باشد. در ضمن اندازه ذرات در محدوده ذرات نانو (nm 80) قرار گرفت.

به­منظور بررسی پوشش­دهی مناسب پلیمر آنیلین روی نانوذرات سیلیکا از دستگاه FTIR استفاده شد. نتایج به­دست آمده، حضور گروه­های عاملی مرتبط با پلی­آنیلین را تایید کرد. به­منظور بررسی کارآمد بودن نانو کامپوزیت تهیه شده در حذف رنگزای راکتیو نارنجی ۱۶ از محیط­های آبی، عوامل تاثیر گذار مانند pH، زمان و میزان جاذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان­دهنده شرایط بهینه برای ۳=pH، زمان ۱۵۰ دقیقه و میزان جاذب mg/L 7/0 می­باشد. برای تعیین نوع ایزوترم جذب مناسب برای این فرایند جذب از مدل­های لانگمیور و فرندلیش استفاده شد. نتایج نشان­دهنده بهترین ضریب همبستگی برای مدل جذب لانگمیور می­باشد. برای تعیین نوع معادله سینتیک جذب از مدل­های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم استفاده شده. نتایج نشان­دهنده کارایی مناسب مدل سینتیک جذب شبه مرتبه دوم می­باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده فارسی                                                                                                                          ۱                                                                                                                                                                                                                                                   ۱

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                        ۲

۱-۱- مواد رنگزا                                                                                                      ۳

  • رنگینه و رنگدانه ۳

۱-۱-۲- رنگرزی                                                                                                     ۵

۱-۱-۳- طبقه بندی مواد رنگزا                                                                                      ۶

۱-۱-۳-۱- طبقه­بندی مواد رنگزا طبق ساختمار شیمیایی                                                          ۷

۱-۱-۳-۱-۱- مواد رنگزای آزو                                                                                     ۷

۱-۱-۳-۱-۲- مواد رنگزای آنتراکینون                                                                              ۷

۱-۱-۳-۱-۳- مواد رنگزای ایندیگوئید                                                                              ۸

۱-۱-۳-۱-۴- پیگمنت­ها                                                                                             ۹

۱-۱-۳-۲- طبقه­بندی مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد                                                              ۹

۱-۱-۳-۲-۱- مواد رنگزای گروه اول                                                                              ۱۰

۱-۱-۳-۲-۲- مواد رنگزای گروه دوم                                                                              ۱۴

۱-۱-۳-۲-۳- مواد رنگزای طبیعی                                                                                  ۱۹

۱-۲- روش­های استخراج و حذف رنگ­ها از پساب­ها                                                           ۲۰

۱-۳- ایزوترم‌های جذب                                                                                                                    ۲۲

۱-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور                                                                                                         ۲۳

۱-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش                                                                                                        ۲۶

۱-۳-۳- کینتیک جذب                                                                                                                           ۲۷

۱-۴- بیان مساله تحقیق                                                                                               ۲۸

۱-۵- سوابق مربوطه                                                                                                  ۲۸

۱-۶-  اهداف تحقیق                                                                                                 ۲۸

۱-۷- فرضیه­های تحقیق                                                                                             ۲۹

۱-۸- تعریف اصطلاحات و متغیر­ها                                                                                ۲۹

۱-۸-۱- نارنجی ۱۶ راکتیو                                                                                           ۲۹

۱-۸-۲- جذب سطحی                                                                                              ۲۹

۱-۸-۳- نانو جاذب سیلیس                                                                                         ۲۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                            ۳۰

۲-۱- استخراج با فاز جامد                                                                                          ۳۱

۲-۱-۱- تعریف استخراج با فاز جامد                                                                              ۳۱

۲-۱-۲- انتخاب  روش استخراج فاز جامد                                                                        ۳۱

۲-۱-۳- تاریخچه استخراج با فاز جامد                                                                            ۳۱

۲-۱-۴- اصول و روش­ها در استخراج با فاز جامد                                                               ۳۵

۲-۱-۵- مراحل انجام استخراج با فاز جامد                                                                        ۳۶

۲-۱-۶- هدف از استخراج با فاز جامد                                                                             ۳۷

۲-۱-۷- کاربردهای استخراج با فاز جامد                                                                          ۳۷

۲-۱-۸- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد                                                                      ۳۸

۲-۱-۹- جذب­سطحی                                                                                               ۳۸

۲-۱-۹-۱- تئوری جذب­سطحی                                                                                    ۳۸

۲-۱-۹-۲- عوامل موثر بر جذب­سطحی                                                                           ۳۹

۲-۱-۱۰- انواع جاذب­ها                                                                                             ۴۰

۲-۱-۱۰-۱- جاذب­های کلاسیک                                                                                   ۴۱

۲-۱-۱۰-۱-۱- سیلیکاژل                                                                                            ۴۱

۲-۱-۱۰-۱-۲- کربن                                                                                                 ۴۱

۲-۱-۱۰-۱-۳- منیزیم سیلیکات                                                                                    ۴۲

۲-۱-۱۰-۲- فازهای ساکن پلیمری                                                                                 ۴۲

۲-۱-۱۰-۳- فازهای پیوندی                                                                                        ۴۳

۲-۱-۱۰-۴- نانو جاذب­ها                                                                                           ۴۳

۲-۱-۱۱- ویژگی­های یک جاذب مطلوب                                                                         ۴۴

۲-۲- سیلیسیم دی اکسید                                                                                            ۴۵

۲-۳- نانو سیلیس                                                                                                     ۴۶

فصل سوم: روش تحقیق                                                                          ۴۸

۳-۱- خلاصه                                                                                                         ۴۹

۳-۲- مواد مورد نیاز                                                                                                  ۴۹

۳-۳- دستگاه­ها                                                                                                       ۵۰

۳-۴- روش کار                                                                                                       ۵۱

۳-۴-۱- تهیه نانو ذره SiO2                                                                                         ۵۱

۳-۴-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی­آنیلین- سیلیکا                                                                    ۵۱

۳-۴-۳- تهیه پلی­آنیلین                                                                                              ۵۱

۳-۴-۴- میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM)                                                                   ۵۲

۳-۴-۵- اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)                                                       ۵۲

۳-۴-۶- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)                                                                   ۵۲

۳-۴-۷- مرحله جذب سطحی                                                                                      ۵۲

۳-۵- روش کار بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگ                                                      ۵۴

۳-۵-۱- بررسی اثر pH                                                                                              ۵۴

۳-۵-۲- بررسی مقدار جاذب                                                                                       ۵۵

۳-۵-۳- بررسی اثر زمان تماس                                                                                     ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                         ۵۶

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزا                                               ۵۷

۴-۱-۱- بررسی اثر pH                                                                                              ۵۷

۴-۱-۲- بررسی مقدار نانو جاذب                                                                                  ۵۸

۴-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس                                                                                     ۵۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها                                                                 ۶۱

۵-۱- بررسی مورفولوژی سطح                                                                                     ۶۲

۵-۲- میکروسکوپ الکترونی عبوری((TEM                                                                      ۶۲

۵-۳- اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)                                                          ۶۳

۵-۴- بهینه­سازی پارامترهای موثر بر حذف رنگزا                                                                 ۶۴

۵-۴-۱- تعیین pH بهینه                                                                                             ۶۴

۵-۴-۲- تاثیر میزان ­جاذب بر حذف رنگزا                                                                        ۶۵

۵-۴-۳- تاثیر زمان بر حذف رنگزا                                                                                 ۶۶

۵-۵- ایزوترم‌های جذب                                                                                             ۶۷

۵-۵-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور                                                                                    ۶۷

۵-۵-۲- ایزوترم جذب فرندلیش                                                                                   ۶۹

۵-۶- کینتیک جذب                                                                                                  ۷۰

۵-۷- بحث و نتیجه­گیری                                                                                            ۷۳

۵-۸- پیشنهادات                                                                                                      ۷۳

منابع و ماخذ                                                                                                          ۷۴

چکیده انگلیسی                                                                                                       ۸۰ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *