گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
118 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی


تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

یک جاذب جدید برای جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ استفاده شد. این جاذب با تثبیت دی‌تیو‌اکسامید و پلی‌پیرول بر روی نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4 پوشش داده با سورفکتانت کاتیونی سدیم دودسیل سولفات (SDS) تهیه شد.

به‌منظور بررسی مورفولوژی سطح و اندازه نانو ذرات مغناطیسی، قبل و بعد از پوشش‌دهی سطح نانو با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از تصاویر مربوطه نشان‌دهنده پوشش‌دهی مناسب نانو ذرات با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول می‌باشد.

عوامل تأثیرگذار نظیر pH، مقدار جاذب، زمان تماس، دما، غلظت و حجم اسید بازیابی‌کننده بهینه‌سازی شد. و ارقام شایستگی روش نظیر دقت، صحت، حد تشخیص و فاکتور تغلیظ با نتایج مناسب به‌دست آمد.

محدوده خطی منحنی کالیبراسیون برای نیکل بین ۵۰۰۰-۳۰۰ میکروگرم بر لیتر و با حد تشخیص ۷۲/۶۸ میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد. RSD روش‌ برای نیکل و رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ به‌ترتیب ۶۲/۲ و ۰۰/۱ بوده است.

نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده Fe3O4 قدرت مغناطیسی بالایی دارد، و به‌طور موفقیت‌آمیزی برای اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸  در نمونه‌های حقیقی مورد استفاده قرار گرفت. این روش سریع، ساده و کم‌هزینه می‌باشد.

 

کلمات کلیدی : نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4، پیش تغلیظ، جاذب، نیکل و رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-۱- معرفی فلز نیکل………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱-۲- تاریخچه فلز……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۳- منابع فلز نیکل در طبیعت……………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۴- کاربردهای فلز نیکل……………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۱-۵- تاثیرات زیست محیطی نیکل…………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۱-۶- اثرات نیکل بر سلامت انسان…………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲- روش‌های اندازه‌گیری نیکل………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۲-۱- اسپکتروفتومتری  …………………………………………………………………………………. ۸

۱-۱-۲-۲- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله‌ای (FAAS)…………………………………………….. 9

۱-۱-۲-۳- اسپکتروسکوپی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی  (ICP-AES)……………….. 10

۱-۱-۲-۴- طیف سنجی جرمی با پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS)……………………….. 10

۱-۱-۲-۵- جذب اتمی با کوره گرافیتی (GFAAS)…………………………………………………… 11

۱-۱-۳- روش‌های جداسازی نیکل  ……………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱-۳-۱- استخراج با مبادله‌کننده‌های یونی…………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱-۳-۲- استخراج به روش هم‌رسوبی………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۳-۳- استخراج با حلال……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۳-۴- استخراج به روش تشکیل کمپلکس و جذب سطحی…………………………………… ۱۴٫٫٫٫

۱-۲-۱- معرفی رنگ‌ها……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۱-۲- مواد رنگزای راکتیو……………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۱-۳- رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷

۱-۲-۲- حذف رنگ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۲-۲-۲- روش­های حذف رنگ­ از پساب­…………………………………………………………….. ۱۹

۱-۲-۳- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۲-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۲-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۲-۴- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۳- تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳-۱- نانو جاذب Fe3O4………………………………………………………………………………….. 26

۱-۳-۲- لیگاند………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۳-۳- سورفکتانت………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۳-۴- استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۳-۵- جذب سطحی……………………………………………………………………………………….. ۲۸٫٫٫٫٫

۱-۴- بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۸

۱-۵- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۶- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۲۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-۱- استخراج فاز جامد………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱-۱- تعریف استخراج با فاز جامد…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱-۲- تاریخچه استخراج با فاز جامد……………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱-۳- انواع روش‌های استخراج فاز جامد………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱-۳-۱- SPE به روش فاز طبیعی………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱-۳-۲- SPE به روش فاز برگشتی………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۳-۳- SPE به روش تبادل یونی…………………………………………………………………. ۳۵٫٫٫٫

۲-۱-۱-۴- انواع ذرات مورد استفاده در فاز جامد  SPE……………………………………………… 36

۲-۱-۱-۴-۱- ذرات سیلیکای فاز پیوندی………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱-۴-۲- جاذب‌های پلیمری آلی…………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱-۴-۳- جاذب‌های پلیمری اصلاح شده………………………………………………………….. ۳۶٫٫٫٫

۲-۱-۱-۴-۴- کربن‌ها…………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۱-۴-۵- نانو جاذب‌ها………………………………………………………………………………….. ۳۷٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵- خواص مطلوب ذرات جاذب در SPE…………………………………………………….. 38

۲-۱-۱-۵-۱- تخلخل سطح زیاد…………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۱-۵-۲- جذب سطحی برگشت‌پذیر……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۱-۵-۳- میزان خلوص…………………………………………………………………………………. ۳۹٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵-۴- پایداری شیمیایی و حرارتی مناسب……………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۱-۵-۵- تماس سطحی خوب با محلول نمونه……………………………………………………. ۳۹٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵-۶- بازیابی با درصد بالا………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱-۶- مراحل چهارگانه استخراج فاز جامد………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۲- فناوری نانو…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۱- نانو چیست؟……………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۲- روش‌های ساخت نانو مواد  …………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۲-۲-۱- روش‌های شیمیایی………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۲-۲-۲- انتخاب روش ساخت نانو مواد…………………………………………………………… ۴۳٫٫٫٫

۲-۱-۲-۲-۳- نکات مهم در ساخت نانو مواد…………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۳- مگنتیت……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۴- نانو ذرات مغناطیسی   Fe3O4……………………………………………………………………. 45

۲-۲-۱- جذب سطحی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۱-۲- فرآیند جذب سطحی…………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۱-۳- اهمیت و کاربردها………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۱-۴- انواع جذب سطحی…………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱-۵- عوامل موثر بر جذب سطحی…………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱-۵-۱- اختلاط…………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱-۵-۲- خواص و نوع جاذب……………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۳- اندازه ذرات جذب شونده………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۴- pH……………………………………………………………………………………………… 50

۲-۲-۱-۵-۵- وزن مولکولی…………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۶- دما………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۱-۶- مزایای روش جذب سطحی………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۳-۱- جنبه‌های استخراج وحذف……………………………………………………………………….. ۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۵۴

۳-۱-۱- مواد شیمیایی و تهیه محلول‌ها……………………………………………………………………. ۵۴

۳-۱-۱-۱- محلول استاندارد نیکل  (Ni²+)………………………………………………………………. ۵۵

۳-۱-۱-۲- محلول ۰۱/۰ مولار لیگاند Dithiooxamide  …………………………………………….. ۵۵

۳-۱-۱-۳- محلول سدیم هیدروکسید ۵/۰ و ۴۲۶/۰ مولار……………………………………………. ۵۵

۳-۱-۱-۴- بافر استیک اسید با  ۵= pH  و غلظت ۵/۰ مولار………………………………………… ۵۶

۳-۱-۱-۵- بافر فرمیک اسید با ۴=  pH و غلظت ۵/۰ مولار………………………………………… ۵۶

۳-۱-۱-۶- محلول نیتریک اسید ۴ مولار………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱-۱-۷- محلول سولفوریک اسید ۱ مولار…………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱-۱-۸- محلول استاندارد رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۶

۳-۱-۱-۹- محلول نمک‌ها…………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱-۲- تجهیزات و دستگاه‌ها………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۱-۳- روش آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱-۳-۱- تهیه نانو جاذب مغناطیسی Fe3O4…………………………………………………………… 59

۳-۱-۳-۲- تهیه نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………………….. ۵۹

۳-۱-۳-۳- روش کار استخراج و اندازه‌گیری فلز نیکل توسط نانو جاذب اصلاح شده………… ۶۰

۳-۱-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۶۰

۳-۱-۴-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 60

۳-۱-۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند Dithiooxamide بر روی نانو جاذب Fe3O4 60

۳-۱-۴-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی  Fe3O4 اصلاح شده ۶۱

۳-۱-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………. ۶۱

۳-۱-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند……………………………………………………………. ۶۱

۳-۱-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………… ۶۲

۳-۱-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………….. ۶۲

۳-۱-۴-۵-۱- بررسی نوع اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱-۴-۵-۲- بررسی غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………………. ۶۳

۳-۱-۵- بررسی مزاحمت‌ها…………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۱-۶- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱-۶-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 63

۳-۱-۶-۲- محدوده خطی کالیبراسیون…………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱-۶-۳- حد تشخیص روش (LOD)………………………………………………………………… 664

۳-۱-۷- اندازه‌گیری فلز نیکل در نمونه حقیقی………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱-۷-۱- محلول‌سازی نمونه‌های طبیعی………………………………………………………………… ۶۴

۳-۱-۷-۲- روش آزمایش……………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۱-۷-۲-۱- روش آزمایش نمونه‌های غذایی………………………………………………………….. ۶۵

۳-۱-۷-۲-۲- روش آزمایش نمونه‌های آبی……………………………………………………………… ۶۵

۳-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵

۳-۲-۱- روش آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۲-۱-۱- تهیه نانو کامپوزیت پلی پیرول/   Fe3O4…………………………………………………… 65

۳-۲-۱-۲- روش کلی حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ توسط نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/  Fe3O4 66

۳-۲-۲- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

۳-۲-۲-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 67

۳-۲-۲-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۲-۲-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب…………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۲-۳-۱- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف…………………………….. ۶۸

۳-۲-۲-۳-۲- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در غلظت‌های مختلف………………………….. ۶۸

۳-۲-۳- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۳-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 68

۳-۲-۳-۲- محدوده خطی کالیبراسیون…………………………………………………………………….. ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۷۱

۴-۱-۱- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۷۱

۴-۱-۱-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 71

۴-۱-۱-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند Dithiooxamide  بر روی نانو جاذب  Fe3O471

۴-۱-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده.. ۷۲

۴-۱-۱-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………. ۷۲

۴-۱-۱-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند……………………………………………………………. ۷۳

۴-۱-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۱-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………….. ۷۴

۴-۱-۱-۶- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱-۲- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 76

۴-۱-۲-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۱-۲-۳- حد تشخیص روش (LOD)………………………………………………………………….. 77

۴-۱-۳- اندازه‌گیری فلز در نمونه‌های حقیقی……………………………………………………………. ۷۸

۴-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

۴-۲-۱- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

۴-۲-۱-۱-  بررسی اثر pH………………………………………………………………………………….. 81

۴-۲-۱-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۱-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف………………………………… ۸۲

۴-۲-۲- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 85

۴-۲-۲-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………….. ۸۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۸۸

۵-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۱-۲- بررسی اندازه نانو ذرات  Fe3O4………………………………………………………………… 89

۵-۱-۳- پراش اشعه ایکس (XRD)……………………………………………………………………….. 89

۵-۱-۴- بهینه‌سازی پارامتر‌های مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۹۰

۵-۱-۴-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 90

۵-۱-۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای تثبیت لیگاند Dithiooxamide بر سطح نانو جاذب مغناطیسی Fe3O4      ۹۰

۵-۱-۴-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده.. ۹۱

۵-۱-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………. ۹۲

۵-۱-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند……………………………………………………………. ۹۳

۵-۱-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………… ۹۴

۵-۱-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………….. ۹۴

۵-۱-۴-۶- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………… ۹۵

۵-۱-۵- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۱-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 96

۵-۱-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱-۵-۳- حد تشخیص (LOD)………………………………………………………………………….. 97

۵-۱-۶- اندازه‌گیری فلز نیکل در نمونه‌های طبیعی……………………………………………………… ۹۸

۵-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۰

۵-۲-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۲-۲- اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)……………………………………………. 101

۵-۲-۳- نمودار جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

۵-۲-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

۵-۲-۴-۱ بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 103

۵-۲-۴-۲- بررسی مقدار جاذب………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۲-۴-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف………………………………. ۱۰۵

۵-۲-۵- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۲-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 106

۵-۲-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور……………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶-۲- ایزوترم جذب فرندلیش……………………………………………………………………… ۱۱۲

۵-۲-۷- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *