گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی
2017-11-04
205 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی پلی پیرول Fe3O4/ و دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ واندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی


تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”607″]

چکیده

یک جاذب جدید برای جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ استفاده شد. این جاذب با تثبیت دی‌تیو‌اکسامید و پلی‌پیرول بر روی نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4 پوشش داده با سورفکتانت کاتیونی سدیم دودسیل سولفات (SDS) تهیه شد.

به‌منظور بررسی مورفولوژی سطح و اندازه نانو ذرات مغناطیسی، قبل و بعد از پوشش‌دهی سطح نانو با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از تصاویر مربوطه نشان‌دهنده پوشش‌دهی مناسب نانو ذرات با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول می‌باشد.

عوامل تأثیرگذار نظیر pH، مقدار جاذب، زمان تماس، دما، غلظت و حجم اسید بازیابی‌کننده بهینه‌سازی شد. و ارقام شایستگی روش نظیر دقت، صحت، حد تشخیص و فاکتور تغلیظ با نتایج مناسب به‌دست آمد.

محدوده خطی منحنی کالیبراسیون برای نیکل بین ۵۰۰۰-۳۰۰ میکروگرم بر لیتر و با حد تشخیص ۷۲/۶۸ میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد. RSD روش‌ برای نیکل و رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ به‌ترتیب ۶۲/۲ و ۰۰/۱ بوده است.

نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده Fe3O4 قدرت مغناطیسی بالایی دارد، و به‌طور موفقیت‌آمیزی برای اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸  در نمونه‌های حقیقی مورد استفاده قرار گرفت. این روش سریع، ساده و کم‌هزینه می‌باشد.

 

کلمات کلیدی : نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4، پیش تغلیظ، جاذب، نیکل و رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-۱- معرفی فلز نیکل………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱-۲- تاریخچه فلز……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۳- منابع فلز نیکل در طبیعت……………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۴- کاربردهای فلز نیکل……………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۱-۵- تاثیرات زیست محیطی نیکل…………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۱-۶- اثرات نیکل بر سلامت انسان…………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲- روش‌های اندازه‌گیری نیکل………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۲-۱- اسپکتروفتومتری  …………………………………………………………………………………. ۸

۱-۱-۲-۲- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله‌ای (FAAS)…………………………………………….. 9

۱-۱-۲-۳- اسپکتروسکوپی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی  (ICP-AES)……………….. 10

۱-۱-۲-۴- طیف سنجی جرمی با پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS)……………………….. 10

۱-۱-۲-۵- جذب اتمی با کوره گرافیتی (GFAAS)…………………………………………………… 11

۱-۱-۳- روش‌های جداسازی نیکل  ……………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱-۳-۱- استخراج با مبادله‌کننده‌های یونی…………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱-۳-۲- استخراج به روش هم‌رسوبی………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۳-۳- استخراج با حلال……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۳-۴- استخراج به روش تشکیل کمپلکس و جذب سطحی…………………………………… ۱۴٫٫٫٫

۱-۲-۱- معرفی رنگ‌ها……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۱-۲- مواد رنگزای راکتیو……………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۱-۳- رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷

۱-۲-۲- حذف رنگ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۲-۲-۲- روش­های حذف رنگ­ از پساب­…………………………………………………………….. ۱۹

۱-۲-۳- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۲-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۲-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۲-۴- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۳- تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳-۱- نانو جاذب Fe3O4………………………………………………………………………………….. 26

۱-۳-۲- لیگاند………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۳-۳- سورفکتانت………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۳-۴- استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۳-۵- جذب سطحی……………………………………………………………………………………….. ۲۸٫٫٫٫٫

۱-۴- بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۸

۱-۵- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۶- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۲۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-۱- استخراج فاز جامد………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱-۱- تعریف استخراج با فاز جامد…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱-۲- تاریخچه استخراج با فاز جامد……………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱-۳- انواع روش‌های استخراج فاز جامد………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱-۳-۱- SPE به روش فاز طبیعی………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱-۳-۲- SPE به روش فاز برگشتی………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۳-۳- SPE به روش تبادل یونی…………………………………………………………………. ۳۵٫٫٫٫

۲-۱-۱-۴- انواع ذرات مورد استفاده در فاز جامد  SPE……………………………………………… 36

۲-۱-۱-۴-۱- ذرات سیلیکای فاز پیوندی………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱-۴-۲- جاذب‌های پلیمری آلی…………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱-۴-۳- جاذب‌های پلیمری اصلاح شده………………………………………………………….. ۳۶٫٫٫٫

۲-۱-۱-۴-۴- کربن‌ها…………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۱-۴-۵- نانو جاذب‌ها………………………………………………………………………………….. ۳۷٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵- خواص مطلوب ذرات جاذب در SPE…………………………………………………….. 38

۲-۱-۱-۵-۱- تخلخل سطح زیاد…………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۱-۵-۲- جذب سطحی برگشت‌پذیر……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۱-۵-۳- میزان خلوص…………………………………………………………………………………. ۳۹٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵-۴- پایداری شیمیایی و حرارتی مناسب……………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۱-۵-۵- تماس سطحی خوب با محلول نمونه……………………………………………………. ۳۹٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵-۶- بازیابی با درصد بالا………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱-۶- مراحل چهارگانه استخراج فاز جامد………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۲- فناوری نانو…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۱- نانو چیست؟……………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۲- روش‌های ساخت نانو مواد  …………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۲-۲-۱- روش‌های شیمیایی………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۲-۲-۲- انتخاب روش ساخت نانو مواد…………………………………………………………… ۴۳٫٫٫٫

۲-۱-۲-۲-۳- نکات مهم در ساخت نانو مواد…………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۳- مگنتیت……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۴- نانو ذرات مغناطیسی   Fe3O4……………………………………………………………………. 45

۲-۲-۱- جذب سطحی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۱-۲- فرآیند جذب سطحی…………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۱-۳- اهمیت و کاربردها………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۱-۴- انواع جذب سطحی…………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱-۵- عوامل موثر بر جذب سطحی…………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱-۵-۱- اختلاط…………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱-۵-۲- خواص و نوع جاذب……………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۳- اندازه ذرات جذب شونده………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۴- pH……………………………………………………………………………………………… 50

۲-۲-۱-۵-۵- وزن مولکولی…………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۶- دما………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۱-۶- مزایای روش جذب سطحی………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۳-۱- جنبه‌های استخراج وحذف……………………………………………………………………….. ۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۵۴

۳-۱-۱- مواد شیمیایی و تهیه محلول‌ها……………………………………………………………………. ۵۴

۳-۱-۱-۱- محلول استاندارد نیکل  (Ni²+)………………………………………………………………. ۵۵

۳-۱-۱-۲- محلول ۰۱/۰ مولار لیگاند Dithiooxamide  …………………………………………….. ۵۵

۳-۱-۱-۳- محلول سدیم هیدروکسید ۵/۰ و ۴۲۶/۰ مولار……………………………………………. ۵۵

۳-۱-۱-۴- بافر استیک اسید با  ۵= pH  و غلظت ۵/۰ مولار………………………………………… ۵۶

۳-۱-۱-۵- بافر فرمیک اسید با ۴=  pH و غلظت ۵/۰ مولار………………………………………… ۵۶

۳-۱-۱-۶- محلول نیتریک اسید ۴ مولار………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱-۱-۷- محلول سولفوریک اسید ۱ مولار…………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱-۱-۸- محلول استاندارد رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۶

۳-۱-۱-۹- محلول نمک‌ها…………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱-۲- تجهیزات و دستگاه‌ها………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۱-۳- روش آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱-۳-۱- تهیه نانو جاذب مغناطیسی Fe3O4…………………………………………………………… 59

۳-۱-۳-۲- تهیه نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………………….. ۵۹

۳-۱-۳-۳- روش کار استخراج و اندازه‌گیری فلز نیکل توسط نانو جاذب اصلاح شده………… ۶۰

۳-۱-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۶۰

۳-۱-۴-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 60

۳-۱-۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند Dithiooxamide بر روی نانو جاذب Fe3O4 60

۳-۱-۴-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی  Fe3O4 اصلاح شده ۶۱

۳-۱-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………. ۶۱

۳-۱-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند……………………………………………………………. ۶۱

۳-۱-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………… ۶۲

۳-۱-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………….. ۶۲

۳-۱-۴-۵-۱- بررسی نوع اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱-۴-۵-۲- بررسی غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………………. ۶۳

۳-۱-۵- بررسی مزاحمت‌ها…………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۱-۶- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱-۶-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 63

۳-۱-۶-۲- محدوده خطی کالیبراسیون…………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱-۶-۳- حد تشخیص روش (LOD)………………………………………………………………… 664

۳-۱-۷- اندازه‌گیری فلز نیکل در نمونه حقیقی………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱-۷-۱- محلول‌سازی نمونه‌های طبیعی………………………………………………………………… ۶۴

۳-۱-۷-۲- روش آزمایش……………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۱-۷-۲-۱- روش آزمایش نمونه‌های غذایی………………………………………………………….. ۶۵

۳-۱-۷-۲-۲- روش آزمایش نمونه‌های آبی……………………………………………………………… ۶۵

۳-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵

۳-۲-۱- روش آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۲-۱-۱- تهیه نانو کامپوزیت پلی پیرول/   Fe3O4…………………………………………………… 65

۳-۲-۱-۲- روش کلی حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ توسط نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/  Fe3O4 66

۳-۲-۲- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

۳-۲-۲-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 67

۳-۲-۲-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۲-۲-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب…………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۲-۳-۱- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف…………………………….. ۶۸

۳-۲-۲-۳-۲- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در غلظت‌های مختلف………………………….. ۶۸

۳-۲-۳- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۳-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 68

۳-۲-۳-۲- محدوده خطی کالیبراسیون…………………………………………………………………….. ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۷۱

۴-۱-۱- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۷۱

۴-۱-۱-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 71

۴-۱-۱-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند Dithiooxamide  بر روی نانو جاذب  Fe3O471

۴-۱-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده.. ۷۲

۴-۱-۱-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………. ۷۲

۴-۱-۱-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند……………………………………………………………. ۷۳

۴-۱-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۱-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………….. ۷۴

۴-۱-۱-۶- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱-۲- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 76

۴-۱-۲-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۱-۲-۳- حد تشخیص روش (LOD)………………………………………………………………….. 77

۴-۱-۳- اندازه‌گیری فلز در نمونه‌های حقیقی……………………………………………………………. ۷۸

۴-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

۴-۲-۱- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

۴-۲-۱-۱-  بررسی اثر pH………………………………………………………………………………….. 81

۴-۲-۱-۲- بررسی مقدار جاذب……………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۱-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف………………………………… ۸۲

۴-۲-۲- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 85

۴-۲-۲-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………….. ۸۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۸۸

۵-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۱-۲- بررسی اندازه نانو ذرات  Fe3O4………………………………………………………………… 89

۵-۱-۳- پراش اشعه ایکس (XRD)……………………………………………………………………….. 89

۵-۱-۴- بهینه‌سازی پارامتر‌های مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۹۰

۵-۱-۴-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 90

۵-۱-۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای تثبیت لیگاند Dithiooxamide بر سطح نانو جاذب مغناطیسی Fe3O4      ۹۰

۵-۱-۴-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده.. ۹۱

۵-۱-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………. ۹۲

۵-۱-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند……………………………………………………………. ۹۳

۵-۱-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………… ۹۴

۵-۱-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………….. ۹۴

۵-۱-۴-۶- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………… ۹۵

۵-۱-۵- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۱-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 96

۵-۱-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱-۵-۳- حد تشخیص (LOD)………………………………………………………………………….. 97

۵-۱-۶- اندازه‌گیری فلز نیکل در نمونه‌های طبیعی……………………………………………………… ۹۸

۵-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۰

۵-۲-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۲-۲- اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)……………………………………………. 101

۵-۲-۳- نمودار جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

۵-۲-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

۵-۲-۴-۱ بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 103

۵-۲-۴-۲- بررسی مقدار جاذب………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۲-۴-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف………………………………. ۱۰۵

۵-۲-۵- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۲-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 106

۵-۲-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور……………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶-۲- ایزوترم جذب فرندلیش……………………………………………………………………… ۱۱۲

۵-۲-۷- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *