گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین) و کاربرد آن برای احیای الکترو کاتالیزی نیتریت * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین) و کاربرد آن برای احیای الکترو کاتالیزی نیتریت
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
172 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین) و کاربرد آن برای احیای الکترو کاتالیزی نیتریت


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این کار، الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین) در حضور سورفکتانت‌های مختلف به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای متوالی تهیه و سپس رفتار الکتروشیمیایی پلیمر تهیه شده نیز به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای بررسی شد. همچنین نظر به اهمیت اندازه‌گیری نیتریت، از الکترودهای اصلاح شده پلیمری در حضور سورفکتانت‌های مختلف به منظور مطالعه این ترکیب استفاده شد و تأثیر عوامل مختلف نظیر سورفکتانت در حین تهیه پلیمر، غلظت نیتریت، سرعت اسکن، بر کارائی پاسخ الکترود اصلاح شده پلیمری در حضور نیتریت مطالعه شد و شرایط بهینه تعیین گردید. همچنین تغییرات غلظتهای مختلف نیتریت در سطح الکترودهای اصلاح شده به کمک روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و کرونوآمپرومتری بررسی شد.

 

کلید واژه‌ای: پلی (ارتو- آنیزیدین)، الکترود خمیر کربن، نیتریت، الکتروکاتالیزی، ولتامتری چرخه‌ای

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- فرضیه………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵- تعریف اصطلاحات و متغیرها…………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم – پیشینه تحقیق

۲-۱- الکتروشیمی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲- طبیعت واکنش‌های الکترودی…………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۳- ولتامتری(Voltammetry) ………………………………………………………………………………. 12

۲-۴- ولتامتری چرخه‌ای (Cyclic Voltammetry)………………………………………………………… 13

۲-۵- کرونوآمپرومتری……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۶- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۷- معرف‌های اصلاح شده…………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷-۱- الکترود‌های اصلاح شده با تک لایه………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷-۲- الکترودهای اصلاح شده با فیلم‌های معدنی………………………………………………………. ۲۲

۲-۷-۳- الکترودهای اصلاح شده با مواد زیستی……………………………………………………………. ۲۲

۲-۷-۴- الکترودهای اصلاح شده با چند سازه و ساختار چند لایه‌ای………………………………….. ۲۳

۲-۷-۵- الکترودهای اصلاح شده با پلیمرهای هادی………………………………………………………. ۲۴

۲-۸- انواع لایه‌های پلیمر………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۸-۱- پلیمرهای ردوکس (الکتروفعال)……………………………………………………………………. ۲۶

۲-۸-۲- پلیمرهای کئوردینه کننده……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۸-۳- پلیمرهای مبادله یون…………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۸-۴- پلیمرهای هادی الکترونی…………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۹- الکترودهای اصلاح شده پلیمری……………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۹-۱- روش‌های ترسیب فیلم پلیمری بر سطح الکترودها……………………………………………… ۳۰

۲-۹-۱-۱- پوشش با فروسازی………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۹-۱-۲- پوشش با تبخیر قطره………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۹-۱-۳- پوشش با چرخش………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۹-۱-۴- ترسیب الکترو شیمیایی……………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۹-۱-۵- پلیمریزاسیون الکترو شیمیایی…………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۹-۱-۶- پلیمریزاسیون با تخلیه در پلاسمای فرکانس رادیویی……………………………………….. ۳۲

۲-۹-۱-۷- پلیمریزاسیون در خلاء…………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۰- بستر الکترودی……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۱- الکترود خمیر کربن……………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۲- کاربرد تجزیه‌ای الکترودهای اصلاح شده…………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۲-۱- زیست حسگرها………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۳- الکتروکاتالیز………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۴- بررسی الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی……………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۴-۱- بررسی فرایند الکتروکاتالیز در سطح الکترودهای اصلاح شده با پلیمرهای هادی……… ۳۷

۲-۱۴-۲- الکتروکاتالیز برخی از سیستم در سطح الکترودهای پلیمری………………………………… ۳۹

۲-۱۴-۳- الکتروکاتالیز در سطح الکترودهای پلیمری دوپه شده با پلی آنیون‌های ناجور هسته…… ۴۰

۲-۱۴-۴- الکتروکاتالیز در سطح الکترودهای پلیمری دوپه شده با کمپلکس برخی از فلزات واسطه

………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱۴-۵- الکتروکاتالیز در سطح الکترودهادی پلیمری دوپه شده با برخی از فلزات پخش شده در آنها

………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱۵- سورفکتانت……………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱۵-۱- بررسی اثر سدیم دودسیل سولفات بر فرایند الکترو پلیمریزاسیون…………………………. ۴۳

۲-۱۶- نیتریت و اهمیت اندازه‌گیری…………………………………………………………………………… ۴۴

فصل سوم – روش تحقیق

۳‌-۱- مواد شیمیایی……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲-وسایل و تجهیزات…………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳‌-‌۳- بافر‌های مورد استفاده برای تثبیت pH………………………………………………………………… 47

۳-۴- الکترودها …………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۵- تهیه محلول بافر از نمک‌های مختلف فسفات و نمک استات…………………………………….                                                   ۴۹

۳-۶- تهیه الکترود خمیر کربن برهنه                  ۴۹

۳-۷- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده[۱] با پلی (ارتو- آنیزیدین)                                         ۵۰

۳-۸- روش کرونوآمپرومتری……………………………………………………………………………………. ۵۱

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

۴-۱- تهیه پلی (ارتو- آنیزیدین) به روش ولتامتری چرخه‌ای…………………………………………… ۵۳

۴-۱-۱- تاثیر سرعت روبش‌های مختلف سولفوریک اسید POA/CPE و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن با ولتامتر چرخه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۱-۲- بررسی اثر pH بر رفتار الکترو شیمیایی POA/CPEبر شدت جریان کاهش                                 ۵۶

۴-۱-۳- بررسی الکتروکاتالیز کاهش نیتریت در سطح CPE…………………………………………….. 56

۴-۱-۴- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فیلم POA در غلظت‌های مختلف نیتریت……… ۵۷

۴-۲- تهیه پلی (ارتو- آنیزیدین) در حضور CTAB به روش ولتامتری چرخه‌ای ………………….. ۵۸

۴-۲-۱- بررسی سرعت روبش‌‌های مختلف سولفوریک اسید در POA/CTAB و بررسی رفتار الکترو شیمیایی آن با ولتامتری چرخه‌ای…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۲-۲- بررسی اثر pH بر رفتار الکتروشیمیایی POA/CTAB ………………………………………… 61

۴-۲-۳- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/CTAB در غلظت‌های مختلف نیتریت…. ۶۳

۴-۳- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/SDS به روش ولتامتری چرخه‌ای…………… ۶۴

۴-۳-۱- بررسی سرعت روبش‌های مختلف اسید سولفوریک در POA/SDS و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آن با روش ولتامتری چرخه‌ای…………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۳-۲- بررسی اثر pH بر رفتار الکتروشیمیایی POA/SDS …………………………………………… 67

۴-۳-۳- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با SDS POA/ در غلظت‌های مختلف نیتریت…… ۶۹

۴-۴- بررسی فرایند الکترو‌کاتالیز کاهش نیتریت در سطح POA/CPE به روش کرونو آمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۵- بررسی فرایند الکترو‌کاتالیز کاهش نیتریت در سطح POA/SDS به روش کرونو آمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۶- بررسی فرایند الکترو‌کاتالیز کاهش نیتریت در سطح POA/ CTAB به روش کرونو آمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۷- محاسبات ثابت سرعت واکنش شیمیایی کاتالیزی………………………………………………….. ۷۳

فصل پنجم – بحث نتیجه گیری پیشنهادات

 

۵-۱- کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۲- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو- آنیزیدین)   ۷۵

۵-۳-بررسی الکترو‌کاتالیز کاهش نیتریت               ۷۷

۵-۴- بررسی پاسخ الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلیمر (ارتو- آنیزیدین) ‌در حضور غلظت‌های مختلف نیتریت  ۷۷

۵-۴-۱- -تعیین حد تشخیص روش و دامنه ی خطی غلظتی در کاهش الکتروکاتالیزی نیتریت                       ۷۸

۵-۵- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی کاهش نیتریت در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده باپلی (ارتو- آنیزیدین) به روش کرونوآمپرومتری در محدوده پتانسیل با پله پتانسیل دو گانه……………………………………… ۷۹

۵-۶- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/CTAB ……. 80

۵-۷- بررسی پاسخ الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/CTAB در حضور غلظت‌های مختلف نیتریت  ۸۲

۵-۸- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی کاهش نیتریت در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/CTAB به روش کرونوآمپرومتری در محدوده پتانسیل با پله پتانسیل دو گانه……………………………………………… ۸۲

۵-۹- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/SDS ………. 83

۵-۱۰- بررسی پاسخ الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/SDS در حضور غلظت‌های مختلف نیتریت                                  ۸۴

۵-۱۱- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی کاهش نیتریت در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با POA/SDS به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دو گانه……………………………………………………………………….. ۸۵

 

 

[۱].Modified electrodeads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *