گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تلمیحات در قصاید سنایی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تلمیحات در قصاید سنایی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
335 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تلمیحات در قصاید سنایی


تعداد صفحات ۱۷۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

شاعران و نویسندگان پارس گوی از دیرباز به کاربرد آیات قرآنی ، اشارات ،تلمیحات اسلامی و غیر اسلامی در آثار خود دقت و توجه داشتند و از این عوامل به عنوان ابزاری برای غنای آثار خود بهره می برند .چیزی که درطول قرون همواره باعث یادوخاطره وگرامی داشت ،سنایی واشعار اوست،آن ترکیبی است که وی از(عرفان،زهد)دراشعارخودبه کاربرده است.

این دیوان  از مضامین و آموزه های  قرآنی و اسلامی ودیگر ادیان غیر اسلامی تاثیر پذیرفته است ، که میزان آشنایی و احاطه سنایی بر این تعالیم از کلام معصومین و پیامبران و اسطوره  ها از تلمیح سود جسته است . این مقاله کاوش و کوششی در جهت شناساندن گوشه هایی از تجلی قرآن و روایات در دیوان این شاعر بزرگ می باشد.

قصاید سنایی از آثار برجسته زبان و ادبیان فارسی است که از دیرباز ، از جنبه های مختلف  مورد توجه و پژوهش محققان قرارگرفته است ، آنچه دراین رساله بدان پرداخته شده بررسی موارد تلمیح در این اثر بزرگ ، و برجسته ادب فارسی می باشد. نوع این پژوهش از حیث هدف بنیادی – نظری و از حیث ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد ، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار آن، فیش بردای به  روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی است ، فصل  چهارم که به دو بخش اصلی تقسیم شده است و در بخش اول اسامی اشخاص اسلامی و دیگر ادیان تقسیم می شود و در بخش دوم اسامی اشخاص غیر اسلامی مانند بخش اول بررسی شده است.

کلید واژه : تلمیح، آیات قرآن ، روایات اسلامی و دیگر ادیان ، غیر اسلامی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۳
  • بیان مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴
  • اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۶
  • فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • ۱-۵- پرسش اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-  ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۱- زندگی نامه سنایی………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۲- نام و تخلص……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۳- مذهب سنایی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۴- اخلاق سنایی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۶-۱-حدیقه الحقیقه…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۶-۲- سَیْرُ العِبادِ الی المعاد…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۶-۳- کارنامه بلخ یا مطایبه نامه ………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۶-۴- تحریمه القلم…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۶-۵- مکاتیب سنایی………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۷-چند اثر منسوب به سنایی……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۸-دیگر آثار منسوب به سنایی ……………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۹- سه ساحَتِ وجودی سنایی…………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۹-۱- قطب تاریک وجود او………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۹-۲- مدار خاکستری وجود سنایی………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۹-۳- قطب روشن شعر سنایی …………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۱۰- جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی ………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱۱- سبک سنایی ……………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۱۲- تلمیح…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۱۳- تلمیح ارسال ملیح ………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۱۴-تلمیح در ادب فارسی به دو بخش تقسیم می شود……………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۱۵- تلمیح آشکار و پنهان …………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۱۶- استفاده شاعران از تلمیح……………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۷- زایا بودن دستگاه تلمیح………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲- پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۱- پژوهش های انجام شده در مورد دیوان سنایی……………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۱-کتاب ها…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۳- بیان خلاصه و چگونگی حل مسائل پژوهش ……………………………………………………………………۲۳

فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۵-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده

۴-۱- ۱- آدم (ع) …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۱-۱-۱- سرشت آدم از گل………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۴-۱-۱- ۲- سجده نکردن ابلیس به آدم …………………………………………………………………………………۲۸

۴-۱-۱-۳- توبه ی آدم……………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۴-۱-۱-۴- بهشت آدم………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۱-۲- آذر (عموی) بت پرست ابراهیم (ع) ………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۱-۲-۱-ریشه لغوی آذر…………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۴-۱-۳- ابراهیم (ع) ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۱-۳-۱-ابراهیم بت شکن………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۱-۳-۲- به آتش انداختن ابراهیم (ع) و گلستان شدن آتش…………………………………………………….. ۳۵

۴-۱-۴- ابلیس……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۱-۴-۱-سجده نکردن ابلیس بر آدم……………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۱-۵- ابوبکر……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۴-۱-۵-۱- برجسته ترین حادثه ی زندگی ابوبکر…………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۱-۵-۲- گزیده شدن پای ابوبکر توسط مار………………………………………………………………………… ۳۹

۴-۱-۶- ابوجهل……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۱-۶-۱-ابوجهل در شأن نزول………………………………………………………………………………………… ۴۱

۴-۱-۷- ابو لهب…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۱-۸- ابوسفیان ……………………………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۱-۸-۱-ابوسفیان در شأن نزول……………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۱-۹- اِبْنِ مُلْجَم …………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۴-۱-۱۰- ابوذر غفاری…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۱-۱۱- احمد………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۱-۱۲- ادریس…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۱۲-۱- بهشتی شدن ادریس………………………………………………………………………………………….۴۷

۴-۱-۱۳- اسرافیل………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۱-۱۴- اسماعیل…………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۱۴-۱-قربانی کردن اسماعیل ……………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۱-۱۵- اصحاب فیل…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۱-۱۶-اصحاب کهف ……………………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۱-۱۷- الیاس……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱-۱۸-اویس قَرَنی……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۱۹- ایوب (ع) ………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۱-۱۹-۱-صبر و بلای ایوب…………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۱-۱۹-۲-کرم افتادن در بدن ایوب (ع) …………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۱-۲۰- بلال…………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۲۱- بلقیس……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۱-۲۲- جبرئیل…………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۱-۲۲-۱-دم جبرئیل………………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۱-۲۲-۲-سدره المنتهی………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۱-۲۲-۳-براق جبرئیل (ع) …………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۱-۲۲-۴-امین الهی ………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱-۲۲-۵-شهپر روح الامین…………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۱-۲۳- جرجیس…………………………………………………………………………………………………………  ۶۴

۴-۱-۲۴- جعفر طیار ……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱-۲۵- حسن (ع) ……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۱-۲۵-۱-شهادت حسن (ع) …………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۲۶-  حسین (ع) …………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۱-۲۶-۱-کربلا ……………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۲۷- حوّا (ع) …………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۱-۲۸-خضر (ع) …………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۱-۲۸-۱-غذا متبرک……………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۱-۲۸-۲-خضر و آب حیات…………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۱-۲۸-۳-بیابان و دریاها موکل به خضر……………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۱-۲۹- داود (ع) ………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۱-۲۹-۱-کشته شدن اوریا و ازدواج با همسرش………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۱-۲۹-۲-آزمایش داود (ع) …………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۳۰- دجال……………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱-۳۱- رضا (ع) ………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۱-۳۲- زکریا (ع) ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۱-۳۳- زلیخا………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۱-۳۳-۱-داستان زنان مصر و یوسف………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۱-۳۳-۲-رسیدن زلیخا به یوسف و پیر و رنجور شدن او……………………………………………………….. ۷۹

۴-۱-۳۴- سامری…………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱-۳۴-۱-عاقبت سامری……………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱-۳۵-  سلمان فارسی…………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱-۳۶- سلیمان (ع) ……………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱-۳۶-۱-باد در اختیار سلیمان………………………………………………………………………………………… ۸۴

-۱-۳۶-۲-تخت سلیمان…………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۱-۳۶-۳-سلیمان و دیوان………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۱-۳۶-۴-انگشتری سلیمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۱-۳۶-۵-سلیمان و منطق الطیر……………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۱-۳۶-۶-مور و سلیمان………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۱-۳۶-۷- هدهد سلیمان………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۱-۳۷-شِمربن ذی الجوشن……………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۱-۳۸- صالح (ع) ………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۱-۳۸-۱-شتر صالح (ع) ………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۱-۳۹-  عزرائیل………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۱-۴۰-  علی (ع) …………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۱-۴۰-۱-میلاد و شهادت………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۱-۴۰-۲-حضرت علی (ع) شهر علم………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۱-۴۰-۳-ذوالفقار حضرت علی (ع) ………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۱-۴۰-۴-خیبر………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۱-۴۰-۵-امام علی (ع) ساقی حوض کوثر………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۱-۴۰-۶-دلدل اسب امام علی (ع) ………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۱-۴۰-۷-صفین………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۱-۴۱- عمار ………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۱-۴۲-  عثمان……………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۱-۴۳-  عمربن خطاب ………………………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۱-۴۴- عیسی(ع) ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۱-۴۴-۱- میلاد عیسی(ع) ………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۱-۴۴-۲- انگلیون ( انجیل) ………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۱-۴۴-۵ بر دار کردن  عیسی (ع) ………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۱-۴۴-۶-  آسمان چهارم ……………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۱-۴۴-۷-  سوزن عیسی……………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۱-۴۴-۸-  مائده آسمانی ………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۱-۴۴-۹-  مرغ عیسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۱-۴۴-۱۰- خر عیسی …………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۴-۱-۴۵-  حضرت فاطمه (ع) ………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۴-۱-۴۵-۱ فدک …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۱-۴۵-۲ چادر زهرا (ع) ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۱-۴۶- فرعون…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۱-۴۶-۱- جام فرعون …………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۱-۴۶-۲- تعقیب بنی اسرائیل و غرق شدن فرعون ………………………………………………………………۱۱۰

۴-۱-۴۷-  قارون…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۱-۴۸-  لوط……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۱-۴۹-  مأمون……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۱-۵۰-  محمد (ص) …………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۱-۵۰-۱- وفات آن حضرت………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۴-۱-۵۰-۲- اشاره به شق القمر کردن ماه……. ………………………………………………………………………. ۱۱۶

۴-۱-۵۰-۳- اشاره به داستان غار ثور……………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۱-۵۰-۴ معراج………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۴-۱-۵۰-۵- مساله معراج…………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۱-۵۰-۶- معراج از نظر قرآن………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۱-۵۰-۷- مهر رسالت………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۱-۵۰-۸- خلوت پیامبر با حق………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۱-۵۰-۹- اشاره به شکستن بن دندان آن حضرت………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۱-۵۰-۱۰- قرآن……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۱-۵۱- مریم (ع) ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۴-۱-۵۱-۱- حجره مریم…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۱-۵۱-۲- در نوع بارداری حضرت مریم (ع) …………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۱-۵۱-۳- روزه مریم………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۱-۵۱-۴- بهتان حضرت مریم (ع)و نطق عیسی ………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۱-۵۲-  مهدی (ع) …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۴-۱-۵۳- موسی (ع) …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۱-۵۳-۱- موسی شبان………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۴-۱-۵۳-۲- دیدار خواستن موسی (ع) از حق تعالی ………………………………………………………………۱۲۶

۴-۱-۵۳-۳- ندای حق به موسی ……………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۱-۵۳-۴- عصای موسی…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۱-۵۳-۵- من و سلوی……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱-۵۴-  نمرود………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۱-۵۴-۱- نمرود و کرکس…………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۱-۵۵-  نوح (ع) ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۱-۵۵-۱- عمر نوح …………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

۴-۲-۵۵-۲- دعای نوح………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۱-۵۵-۳- کشتی نوح………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۱-۵۵-۴- طوفان نوح ………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۴-۱-۵۵-۵- کنعان نوح………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۱-۵۶- هارون………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۱-۵۷- هامان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۱-۵۸-  یعقوب (ع) …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۴-۱-۵۸-۱ بوی پیراهن یوسف……………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۵۹-  یزید……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۴-۱-۶۰- حضرت یوسف (ع) ………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۴-۱-۶۰-۱-حُسن یوسف………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۴-۱-۶۰-۲- چاه یوسف………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۴-۱-۶۰-۳- زندانی شدن یوسف (ع) ……………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۴-۱-۶۰-۴- فروختن یوسف ………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۶۰-۵- یوسف صدیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۶۱- یونس (ع) ………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۴-۱-۶۱-۱ یونس (ع) در شکم ماهی………………………………………………………………………………… ۱۴۶

بخش دوم :غیر اسلامی

۴-۲-۱- اسفندیار…………………………………………………………………………………………………………  ۱۴۸

۴-۲-۲-  اسکندر …………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۴-۲-۲-۱- جنگ اسکندر با دارا………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۴-۲-۲-۲- جستجو آب حیوان درمغرب و مشرق………………………………………………………………..  ۱۵۱

۴-۲-۲-۳- سد اسکندر………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۴-۲-۳- انوشیروان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

۴-۲-۳-۱- انوشیروان عادل…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

۴-۲-۳-۲- ایوان کسری………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۴-۲-۳-۳- تاج انوشیروان ……………………………………………………………………………………………….۱۵۵

۴-۲-۴- بهمن…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۴-۲-۴-۱- پادشاهی بهمن………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۴-۲-۵- بیژن و منیژه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

۴-۲-۶- جمشید…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷

۴-۲-۶-۱- جمشید و جام جم…………………………………………………………………………………………. ۱۵۸

-۲-۶-۲- تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

۴-۲-۶-۳- انگشتری جمشید…………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

۴-۲-۷- خسرو و شیرین………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۴-۲-۸- زال…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

۴-۲-۹- رستم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۴-۲-۹-۱- جنگ رستم با دیو سپید…………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۴-۲-۹-۲-رخش رستم………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

۴-۲-۱۰- سیمرغ ………………………………………………………………………………………………………..۱۶۵

۴-۲-۱۱- ضحّاک…………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۴-۲-۱۲- فرهاد و شیرین………………………………………………………………………………………………. ۱۶۷

۴-۲-۱۳- فریدون…………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸

۴-۲-۱۳-۱- درفش کاویانی…………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

۴-۲-۱۴- کیقباد…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

۴-۲-۱۵- لیلی و مجنون…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۰

۴-۲-۱۶-  مانی (ارتنگ چین ) ……………………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۴-۲-۱۷-  محمود غزنوی ………………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۱۷-۱- عشق محمود به ایاز………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۴-۲-۱۸- وامق و عذرا……………………………………………………………………………………………………. ۱۷۳

۴-۲-۱۹- نوذر ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد ات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۶

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۷

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۸

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *