گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تلمیحات در آثار شهید آوینی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تلمیحات در آثار شهید آوینی
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
267 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تلمیحات در آثار شهید آوینی


تعداد صفحات۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 

چکیده

بر گستره‌ی پهناور ادب پارسی، آرایه‌های ادبی چونان زیورهایی شاهوار و گرانمایه می‌مانند که نویسنده یا شاعر، پیکر سخن سخته و پخته‌ی خویش را بدان‌ها می‌آراید و با ورود به نهان‌خانه‌ی ذهن و دل مخاطب دگرگونی و انقلابی به پا می‌کند که هنوز از گرد راه نرسیده، رفیقی شفیق می‌گردد. شهید سید مرتضی آوینی نیز از نویسندگان توانا و متفکر انقلاب اسلامی، با درکی عمیق از مسائل روز جامعه و با نگاهی ژرف به تحولات فرهنگی و ادبی و هنری کشور سخن خویش را به زیور آرایه‌ی ادبی تلمیح آراسته و مخاطب تشنه‌ی حقیقت و جویای معرفت و معنویت را میهمان سفره‌ی اندیشه‌های والا و گوهرین خویش نموده است.

پایان‌نامه‌ی حاضر جستاری است در مورد تلمیحات در آثار شهید آوینی که در پنج فصل تنظیم گردیده است و سعی نگارنده بر آن است ابتدا ضمن معرّفی مسأله‌ی مورد نظر به ضرورت و اهمّیت آن و هم‌چنین اهدافی که این پژوهش به دنبال دارد بپردازد و با طرح پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه‌هایی را نیز در نظر گرفته است. سپس با ورود به بخش ادبیّات تحقیق، توضیحاتی مختصر در رابطه با تلمیحات و انواع آن ارائه داده و در ادامه به شرح زندگی‌نامه و آثار شهید آوینی و هم‌چنین سوابق مطالعاتی موضوع پرداخته است. روش و متدلوژی تحقیق نیز به دنبال ارائه مطالب فوق در این پژوهش گنجانده شده و در فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا نگارنده عبارات دارای آرایه‌ی ادبی تلمیح را استخراج و سپس با آوردن شاهد مثال‌هایی همراه با شرح و توضیح به بررسی بسامدی انواع تلمیحات در آثار نویسنده پرداخته است و در پایان ضمن نتیجه‌گیری، پاسخ پرسش‌های پژوهش نیز ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵-۱ پرسش اصلی ………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۲ پرسش فرعی……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱ تلمیحات و زیبایی کارکرد آن …………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۲ تلمیح در لغت …………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۳ انواع تلمیحات……………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۴ فواید تلمیح…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۵ زیبایی شناسی کارکرد تلمیح در نثر شهید آوینی……………………………………………. ۱۲

۲-۱-۶ زندگی نامه …………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۶-۱ دوران کودکی، جوانی و تحصیلات سید مرتضی آوینی…………………………… ۱۳

۲-۱-۶-۲ ازدواج و دیدگاه‌های همسر شهید آوینی……………………………………………… ۱۵

۲-۱-۶-۳ شهید آوینی و امام خمینی(ره)………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۶-۴ جنگ و شهید آوینی………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۶-۵ فعالیت‌های مطبوعاتی شهید آوینی…………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۶-۶ شهادت سید مرتضی آوینی …………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۷ آثار شهید آوینی……………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۷-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۷-۲ فتح خون…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۷-۳ آینه جادو……………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۷-۴ فردایی دیگر………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۷-۵ رستاخیز جان ………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۷-۶ انفطار صورت ……………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۷-۷ توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۷-۸ آغازی بر یک پایان………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۷-۹ حلزون‌های خانه به دوش………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷-۱۰ حکومت فرزانگان………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷-۱۱ نسیم حیات………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷-۱۲ امام و حیات باطنی انسان………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۷-۱۳ آثار دیگر شهید آوینی…………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲ پیشینه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۶ کاربرد تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ تلمیحات قرآنی …………………………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۱-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۱-۲ فتح خون…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۴-۱-۳ رستاخیز جان……………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۴ آینه جادو……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۱-۵ آغازی بر یک پایان ………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۱-۶ فردایی دیگر………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۷ حکومت فرزانگان…………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۱-۸ توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۱-۹ حلزون‌های خانه به دوش……………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۱۰ انفطار صورت…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۱۱ نسیم حیات……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۲ تلمیحات روایی (حدیث) ………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۲-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۲-۲ فتح خون…………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲-۳ آینه جادو……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۴ رستاخیز جان ………………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-۵ فردایی دیگر ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۶ توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲-۷ نسیم حیات ………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۸ حلزون‌های خانه به دوش……………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳ تلمیحات اساطیری………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۳-۲ رستاخیز جان……………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۴ تلمیحات تاریخی………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۴-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۴-۲ انفطار صورت ……………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۴-۳ فردایی دیگر ……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۴-۴ امام و حیات باطنی انسان ………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۴-۵ آینه جادو …………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۴-۶ حلزون‌های خانه به دوش……………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۴-۷ نسیم حیات…………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۴-۸ فتح خون ……………………………………………………………………………………………. ۸۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۲ ارائه پیشنهاد………………………………………………………………………………………………… ۹۴

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………. ۹۶

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *