گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تلمیحات در آثار شهید آوینی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تلمیحات در آثار شهید آوینی
2017-09-03
393 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تلمیحات در آثار شهید آوینی


تعداد صفحات۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 [zarinpalpaiddownloads id=”325″]

چکیده

بر گستره‌ی پهناور ادب پارسی، آرایه‌های ادبی چونان زیورهایی شاهوار و گرانمایه می‌مانند که نویسنده یا شاعر، پیکر سخن سخته و پخته‌ی خویش را بدان‌ها می‌آراید و با ورود به نهان‌خانه‌ی ذهن و دل مخاطب دگرگونی و انقلابی به پا می‌کند که هنوز از گرد راه نرسیده، رفیقی شفیق می‌گردد. شهید سید مرتضی آوینی نیز از نویسندگان توانا و متفکر انقلاب اسلامی، با درکی عمیق از مسائل روز جامعه و با نگاهی ژرف به تحولات فرهنگی و ادبی و هنری کشور سخن خویش را به زیور آرایه‌ی ادبی تلمیح آراسته و مخاطب تشنه‌ی حقیقت و جویای معرفت و معنویت را میهمان سفره‌ی اندیشه‌های والا و گوهرین خویش نموده است.

پایان‌نامه‌ی حاضر جستاری است در مورد تلمیحات در آثار شهید آوینی که در پنج فصل تنظیم گردیده است و سعی نگارنده بر آن است ابتدا ضمن معرّفی مسأله‌ی مورد نظر به ضرورت و اهمّیت آن و هم‌چنین اهدافی که این پژوهش به دنبال دارد بپردازد و با طرح پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه‌هایی را نیز در نظر گرفته است. سپس با ورود به بخش ادبیّات تحقیق، توضیحاتی مختصر در رابطه با تلمیحات و انواع آن ارائه داده و در ادامه به شرح زندگی‌نامه و آثار شهید آوینی و هم‌چنین سوابق مطالعاتی موضوع پرداخته است. روش و متدلوژی تحقیق نیز به دنبال ارائه مطالب فوق در این پژوهش گنجانده شده و در فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا نگارنده عبارات دارای آرایه‌ی ادبی تلمیح را استخراج و سپس با آوردن شاهد مثال‌هایی همراه با شرح و توضیح به بررسی بسامدی انواع تلمیحات در آثار نویسنده پرداخته است و در پایان ضمن نتیجه‌گیری، پاسخ پرسش‌های پژوهش نیز ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵-۱ پرسش اصلی ………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۲ پرسش فرعی……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱ تلمیحات و زیبایی کارکرد آن …………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۲ تلمیح در لغت …………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۳ انواع تلمیحات……………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۴ فواید تلمیح…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۵ زیبایی شناسی کارکرد تلمیح در نثر شهید آوینی……………………………………………. ۱۲

۲-۱-۶ زندگی نامه …………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۶-۱ دوران کودکی، جوانی و تحصیلات سید مرتضی آوینی…………………………… ۱۳

۲-۱-۶-۲ ازدواج و دیدگاه‌های همسر شهید آوینی……………………………………………… ۱۵

۲-۱-۶-۳ شهید آوینی و امام خمینی(ره)………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۶-۴ جنگ و شهید آوینی………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۶-۵ فعالیت‌های مطبوعاتی شهید آوینی…………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۶-۶ شهادت سید مرتضی آوینی …………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۷ آثار شهید آوینی……………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۷-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۷-۲ فتح خون…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۷-۳ آینه جادو……………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۷-۴ فردایی دیگر………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۷-۵ رستاخیز جان ………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۷-۶ انفطار صورت ……………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۷-۷ توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۷-۸ آغازی بر یک پایان………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۷-۹ حلزون‌های خانه به دوش………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷-۱۰ حکومت فرزانگان………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷-۱۱ نسیم حیات………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۷-۱۲ امام و حیات باطنی انسان………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۷-۱۳ آثار دیگر شهید آوینی…………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲ پیشینه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۶ کاربرد تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ تلمیحات قرآنی …………………………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۱-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۱-۲ فتح خون…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۴-۱-۳ رستاخیز جان……………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۴ آینه جادو……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۱-۵ آغازی بر یک پایان ………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۱-۶ فردایی دیگر………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۷ حکومت فرزانگان…………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۱-۸ توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۱-۹ حلزون‌های خانه به دوش……………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۱۰ انفطار صورت…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۱۱ نسیم حیات……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۲ تلمیحات روایی (حدیث) ………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۲-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۲-۲ فتح خون…………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲-۳ آینه جادو……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۲-۴ رستاخیز جان ………………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-۵ فردایی دیگر ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۶ توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲-۷ نسیم حیات ………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۸ حلزون‌های خانه به دوش……………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳ تلمیحات اساطیری………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۳-۲ رستاخیز جان……………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۴ تلمیحات تاریخی………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۴-۱ گنجینه آسمانی……………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۴-۲ انفطار صورت ……………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۴-۳ فردایی دیگر ……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۴-۴ امام و حیات باطنی انسان ………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۴-۵ آینه جادو …………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۴-۶ حلزون‌های خانه به دوش……………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۴-۷ نسیم حیات…………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۴-۸ فتح خون ……………………………………………………………………………………………. ۸۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۲ ارائه پیشنهاد………………………………………………………………………………………………… ۹۴

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………. ۹۶

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *