گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات و بررسی اثر آن بروی ماهی سفید (سواحل استان مازندران- دریای خزر) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات و بررسی اثر آن بروی ماهی سفید (سواحل استان مازندران- دریای خزر)
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
404 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعیین سموم ارگانوکلره در رسوبات و بررسی اثر آن بروی ماهی سفید (سواحل استان مازندران- دریای خزر)


تعداد صفحات ۳۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تعیین و اندازه گیری آفت کشهای ارگانوکلره در رسوبات مناطق جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) طی چهار فصل (بمدت یکسال) در اعماق ۱۰ متری نیم خط های عمود برساحل ایستگاههای تنکابن، نوشهر، بابلسر و آمیرآباد صورت پذیرفت. سموم ارگانوکلره که دارای نیمه عمر طولانی، پایداری بالا و ظرفیت تجمع زیستی بالقوه و به دلیل چربی دوست بودن آنها می توانند خسارات قابل توجهی را به اکوسیستم دریای خزر و سلامت انسان وارد نمایند. نتایج حاصله از ترکیبات ارگانوکلره نشان داد، میانگین غلظتی هشت ترکیب اندازه گیری شده ارگانوکلره لیندان، دیلدرین، بتا- بنزن هگزاکلراید، د.د.ت، د.د.ایی، هپتاکلر، بتا-اندوسولفان و اندرین بترتیب ۰٫۸± ۰٫۶۷، ۰٫۱۲± ۰٫۱۲، ۰٫۰۰۷± ۰٫۰۳، ۰٫۱۲± ۰٫۱۲، ۰٫۰۱± ۰٫۰۷، ۰٫۰۲± ۰٫۰۳، ۰٫۰۱± ۰٫۰۲ و ۰٫۰۰۳± ۰٫۰۱ برحسب میلیگرم برکیلوگرم وزن خشک بوده است. حداکثر دامنه تغییرات سموم لیندان (ایستگاه تنکابن- زمستان)، د.د.ت و دیلدرین (ایستگاه تنکابن- پاییز)، د.د.ایی و  هپتاکلر (ایستگاه نوشهر- تابستان)، بتا- بنزن هگزاکلراید (ایستگاه تنکابن- پاییز)، بتا-اندوسولفان (ایستگاه نوشهر- تابستان) و اندرین (ایستگاه تنکابن- تابستان) بترتیب ۵٫۸۶ ،  ۰٫۸۹ ، ۰٫۸۵، ۰٫۷۴، ۰٫۲۲ ، ۰٫۱۴ ، ۰٫۱۰ و ۰٫۰۴ برحسب میلیگرم بر کیلوکرم وزن خشک مشاهده شد. حداقل نوسانات غلظتی ترکیبات ارگانوکلره مشاهده شده شامل بتا- بنزن هگزاکلراید (ایستگاه تنکابن- بهار)، د.د.ت و لیندان (ایستگاه امیرآباد- بهار و پاییز )، دیلدرین (ایستگاه بابلسر- بهار)،  بتا-اندوسولفان (ایستگاه تنکابن- بهار)، هپتاکلر (ایستگاه امیرآباد- پاییز) و د.د.ایی(ایستگاه نوشهر- بهار) بترتیب  ۰٫۰۷، ۰٫۰۶، ۰٫۰۷، ۰٫۰۵، ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ و ۰٫۰۳ برحسب میلیگرم بر کیلوکرم وزن خشک بوده است. نتایج آماری نشان میدهد، در گروه نیم خط عمود بر ساحل تنکابن تا امیرآباد، ضریب همبستگی با روش Kruskal-Wallis Test و ارتباط میانگین رتبه بندی رابطه معنی داری با سموم ارگانوکلره مشاهده نشده است. ولی در ارزیابی با گروه فصول مختلف با سموم ۸ گانه نشان میدهد که تعداد ۳ ترکیب از ۸ سم ارگانوکلره در هر دو حالت معنی دار می باشند. بنابراین، ترکیبات شیمیائی نظیر DDT ،  دیلدرین دارای ضریب همبستگی قوی و مثبت )۰۵/۰ (P< و سم کلره  DDE  دارای ضریب همبستگی بسیار قوی و مثبت  )۰۱/۰ (P< بوده و رابطه معنی داری را دارا می باشند.

کلمات کلیدی: آفت کش های آلی کلره،  فصول، دریای خزر، رسوب، ماهی سفید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

۱-۱ بیان مساله. ۴

۱-۲ اهداف و فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۳- ماهیت رسوبات دریای خزر ۶

۱-۴- آلاینده ها در حوزه جنوبی دریای خزر ۶

۱-۴-۱  آلودگی های سموم کشاورزی.. ۶

۱-۴-۲ خصوصیات آفت کش های ارگانوکلره ۸

۱-۴-۳ ددت (دی کلرو دی فنیل تری کلرو اتان)DDT 8

۱-۴-۴ ددد(دی کلرودی فنیل دی کلرو اتان)DDD. 8

۱-۴-۵ ددایی(دی کلرو دی فنیل)DDE 9

۱-۴-۶ درین ها ۹

۱-۴-۷ لیندان.. ۱۰

۱-۴-۸ بنزن هگزا کلراید  b- BHC. 11

۱-۴-۹  اندوسولفان(Endosulfan)……………………………………………………………………………………….11

۱-۵ بنتوزها……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۶- ماهی سفید دریای خزر ۱۴

۱-۶-۱ طبقه بندی ماهی سفید دریای خزر……………………………………………………………………………۱۴

۱-۶-۲ اختصاصات گونه ماهی سفید دریای خزر………………………………………………………………….۱۴

۱- ۶-۳ ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید……………………………………………………………………………..۱۶

۱-۶- ۴   مناطق زیستس و پراکنش ماهی سفید در دریای خزر……………………………………………….۱۶

۱- ۶- ۵ تغذیه طبیعی………………………………………………………………………………………………………..۱۷

 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۲-۱ مروری بر مطالعات انجام شده ۱۹

۲-۱-۱ مطالعات انجام شده در ایران.. ۱۹

۲-۱-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور ۲۱

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

۳-۱ مکان یابی ایستگاه های نمونه برداری. ۳۱

۳-۲ شرح ایستگاه ها………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۳-۳ مکانیزم تهیه و آماده سازی نمونه ها. ۳۱

۳-۴ شرح عملیات قرائت نمونه های رسوب . ۳۳

۳-۴-۱ مرحله تغلیظ و آماده سازی نهایی. ۳۳

۳-۴-۲ قرائت نمونه توسط GC همراه با شرح مختصر آن. ۳۵

۳-۴-۳ شرایط کار دستگاهGC با استفاده از دتکتور ECD. 35

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۶ آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات دریای خزر : ۳۸

۴-۲- بررسی سموم ارگانوکلره در فصل بهار ۳۸

۴-۲-۱- درصد سموم مشاهده شده در فصل بهار ۴۰

۴-۲-۲- الف – سیکلودین ها ۴۲

۴-۲-۳ -ب – ترکیبات دی کلرو دی فنیل تری کلرو اتان (DDTs) 42

۴-۲-۴- ج- بنزن هگزاکلراید(BHCs) 42

۴-۳-بررسی سموم ارگانوکلره درفصل تابستان.. ۴۳

۴-۳-۱- درصد سموم (OCPs)در چهار نیم خط فصل تابستان.. ۴۵

۴-۳-۲- الف – سیکلودین ها ۴۶

۴-۳-۳- ب –  ترکیبات دی کلرو دی فنیل تری کلرو اتان (DDTs) 47

۴-۳-۴- ج- بنزن هگزاکلراید(BHCs) 47

۴-۴- بررسی سموم ارگانوکلره درفصل پاییز. ۴۷

۴-۴-۱ درصد سموم (OCPs)در چهار نیم خط فصل پاییز………………………………………………………۴۹

۴-۴-۲- الف – سیکلودین ها ………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۴-۳- ب – ترکیبات دی کلرو دی فنیل تری کلرو اتان (DDTs) ………………………………………….50

۴-۴-۴- ج- بنزن هگزاکلراید(BHCs)……………………………………………………………………………….. 50

۴-۵- بررسی سموم ارگانوکلره در فصل زمستان……………………………………………………………………۵۱

۴-۵-۱ درصد سموم (OCPs)در چهار نیم خط فصل زمستان………………………………………………….۵۳

. ۴-۵-۲- الف- سیکلودین ها…………………………………………………………………………………………….۵۳

۴-۵-۳- ب- ترکیبات دی کلرو دی فنیل تری کلرو اتان (DDTs)…………………………………………..53

۴–۵-۴- ج- بنزن هگزاکلراید(BHCs)……………………………………………………………………………….53

۴-۶- مقایسه درصد سموم کلره در چهار فصل……………………………………………………………………..۵۴

۴-۷-  نتایج بررسی ترکیبات  OCPsدر چهار فصل……………………………………………………………….۵۵

۴-۸- ضریب همبستگی بین داده ها………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۹- ارتباط میانگین رتبه بندی (Mean Rank) سموم ارگانوکلره……………………………………………۵۷

۴-۱۰- ضریب همبستگی)  (Pearson Correlations……………………………………………..58

 

فصل پنجم : بحث،نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۵-۱ دامنه تغییرات ترکیبات ارگانوکلره در چهار فصل. ۶۰

۵-۲  حداکثر و حداقل تغییرات ایستگاهی ……………………………………………………………………………۶۰

۵-۳ مقایسه نتایج با سایر مطالعات انجام شده ۶۱

۵-۴ : اهمیت شناخت از میزان آلودگی رسوبات…………………………………………………………………….۶۴

۵-۵ : بررسی اثرات احتمالی سموم ارگانو کلره بر روی ماهی سفید……………………………………….. ۶۵

۵-۵-۱  ماهی سفید فرم بهاره……………………………………………………………………………………………..۶۵

۵- ۶ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۵-۷  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

منابع و مآخذ. ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

) (Pearson Correlations ………………………………………………………………….58ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *