گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تعیین رابطه سبک رهبری و خلاقیت مدیران بابهره وری دستگاه های دولتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه تعیین رابطه سبک رهبری و خلاقیت مدیران بابهره وری دستگاه های دولتی
2017-11-07
232 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعیین رابطه سبک رهبری و خلاقیت مدیران بابهره وری دستگاه های دولتی


تعداد صفحات ۸۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”623″]

چکیده:

بهره وری مفهوم گسترده ای است که از دیدگاه های مختلف و در سطوح متفاوتی به آن توجه می شود.در یک نگاه جامع باید گفت تمامی کسانی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های سازمانی و منافع آن سهیم  هستند، برای بهبود این مفهوم باید تلاش کنند.مدیران و کارکنان نقش اساسی تری در این عرصه دارند که با اعمال صحیح نقش خود، سازمان ها را پویا می کنند. هدف انجام این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری مورد استفاده مدیران دستگاه های دولتی غرب استان مازندران(نوشهر) و تأثیر آن بر بهره وری دستگاه ها است.

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری آن را مدیران عالی و میانی دستگاه های دولتی غرب استان مازندران تشکیل می دهند. جامعه آماری شامل ۱۱۹ نفر از مدیران عالی و میانی شهرستان نوشهر است که ۲۰ نفر  به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده ها از روش میدانی انجام گردیده است.به این منظور از پرسشنامه استاندارد وارنر بارک برای اندازه گیری سبک رهبری و از پرسشنامه رند سیپ برای اندازه گیری خلاقیت و از دو پرسشنامه که محقق ساخته بوده برای سنجش دو مؤلفه بهره وری(کارآیی و اثربخشی) استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین متغیر وابسته بهره وری دستگاه های دولتی و متغیرهای مستقل خلاقیت و سبک رهبری مدیران آن رابطه معناداری وجود دارد.ضریب همبستگی بین دو مؤلفه بهره وری که شامل کارآیی و اثربخشی بوده با سبک رهبری و خلاقیت مدیران به ترتیب ۷۰% و ۵۶% بوده است.

کلید واژه:سبک رهبری،خلاقیت،بهره وری،دستگاه های دولتی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه                                                                                                                              

چکیده:………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲ بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴ اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵ پرسش های اساسی پژهش:…………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-۱ پرسش اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵-۲ پرسش های فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶ فرضیه های پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۷ متغیر های تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۸ تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق به شرح زیر است…………………………………………………………………۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱ : سوابق تاریخی بهره وری در ادبیات مدیریت……………………………………………………………………..۹

۲-۱-۲ مفاهیم و تعاریف مرتبط با بهره وری ……………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۳ انواع بهره وری………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۴ سطوح بهره وری……………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۴-۱ بهره وری در سطح بین المللی……………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۴-۲ بهره وری در سطح ملی……………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-۴-۳ بهره وری در سطح بخشی…………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-۴-۴ بهره وری در سطح سازمان یا دستگاه های اجرایی…………………………………………………………۱۵

۲-۱-۵ عوامل موثر در بهره وری سازمان ها و دستگاه های اجرایی…………………………………………………۱۶

۲-۱-۵-۱ عوامل خارجی مؤثر بر بهره وری سازمان ها و دستگاه ها ………………………………………………۱۶

۲-۱-۵-۲عوامل داخلی موثر بر بهره وری سازمان ها و دستگاه ها ………………………………………………….۱۷

۲-۱-۶عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره وری………………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۷ عوامل درون سازمانی مکمل و موثر بر بهره وری ……………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۸ ابزار های اندازه گیری بهره وری………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۸-۱ روش های سنتی………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۱-۸-۱-۱معیار های بهره وری جزئی………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۸-۱-۲ معیار های بهره وری جزئی توأم با ضریب سطح کیفیت……………………………………………..۱۹

۲-۱-۸-۱-۳معیار بهره وری کل عوامل……………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۸-۲ روش های ساختار یافته ( نوین)………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۸-۲-۱ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۸-۲-۲ تحلیل پوشش داده ها……………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۸-۲-۳ تحلیل شکاف……………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۹ راهکار بهبود بهره وری کل……………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۱۰ مقایسه کارآیی با اثر بخشی…………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۱۱ بهره وری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۱۲ سنجش بهره وری………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۱۲-۱ تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۱۲-۱-۱ارزیابی فرآیند……………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۱۲-۱-۲روش مثلثی…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۱۲-۲ تبدیل موضوعات توصیفی به منابع معنی دار اطلاعات……………………………………………….۲۶

۲-۱-۱۲-۳ روش های کیفی سنجش بهره وری…………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۱۲-۳-۱ مدل رو………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱-۱۳-۳-۲ مدل پیپلز……………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۱-۱۳-۳-۳ مدل توتل…………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۱۳-۳-۴ سیستم سنجش و افزایش بهره وری پریچارد…………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۲-۴ مدل های کمی سنجش بهره وری ……………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۲-۴-۱ مدل تابع تولید کاب-داگلاس……………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۱۲-۴-۲ مدل بهره وری کلی (جامع) کرگ و هریس…………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۱۲-۴-۳ مدل شاخص بهره وری انجمن ملی حسابداران (مدل NAA)……………………………………29

۲-۱-۱۲-۴-۴مدل بهره وری PPP ……………………………………………………………………………………………30

۲-۱-۱۲-۴-۵ مدل دمینگ ……………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱-۱۳ بهره وری و رهبری سازمانی………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۱۴ خلاقیت و بهره وری …………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲ مرورری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۱ مطالعات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………۳۷

۲-۳ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

فصل سوم:روش تحقیق

۳– ۱: جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۳–۲: جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………..۴۱

۳–۳: روش پژوهش و توجیه اعتبار آن ………………………………………………………………………………………..۴۱

۳–۴: روش و ابزار گردآوری داده…………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۵: تعیین روایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۶: تعیین پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………۴۲

۳–۷: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….۴۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

۴ -۱: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۴-۲: خصوصیات جمعیت‌شناختی جامعه پژوهش………………………………………………………………………….۴۵

۴-۲-۱: جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۴-۲-۲:سن……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۴-۲-۳: وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۴-۲-۴: سابقه کار………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۴-۳: نشانگرهای عددی توزیع متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….۴۷

۴-۴: آزمون فرض های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۴۹

۴-۴-۱ فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۴-۲ فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۴-۳ فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۲ نتیجه گیری از یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………۷۷

۵-۳ تحلیل جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۷۷

۵-۴ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۴-۱ سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۵ تحلیل فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۵-۶ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۷ محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۸۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………۸۴

 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *