گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تعیین مزیت نسبی تولید پنبه در استان مازندران و شاخص های حمایتی آن


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه تعیین مزیت نسبی تولید پنبه در استان مازندران و شاخص های حمایتی آن
2017-09-02
356 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعیین مزیت نسبی تولید پنبه در استان مازندران و شاخص های حمایتی آن


تعداد صفحات ۹۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”294″]

چکیده

مزیت نسبی تولید یک محصول، معیاری برای ارزیابی اجتماعی فعالیت های تولیدی به حساب می آید. با توجه به اهمیت محصول پنبه در الگوی پوشاک خانوارهای ایرانی و نوسانات این محصول ، سودآوری اجتماعی محصول پنبه و اثرات سیاستهای دولت و تاثیر تنگناهای بازار داخلی بر روی تولید کننده با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی و شاخص آن ، در مازندران برای سال زراعی۹۰-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده  در این مطالعه از طریق بانک اطلاعات سازمان خوار بار کشاورزی (فائو)،  بانک مرکزی،  جهاد کشاورزی و سازمان  گمرک جمهوری اسلامی ایران  جمع آوری شده  است. نتایج ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده وجود مزیت نسبی در تولید محصول پنبه درمازندران دارد (۷۱% DRC=) از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی بر محصول نشان دهنده وجود مالیات غیر مستقیم بر تولید محصول پنبه (۴۴%NPC=) و ضریب حمایت اسمی بر نهاده نشان دهنده وجود یارانه غیر مستقیم برای نهاده های قابل تجارت (۶۲%NPI=) و ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که مالیاتی که دولت بصورت غیر مستقیم بر محصول پنبه در نظر گرفته است بیش از یارانه ای است که جهت نهاده ها پرداخت کرده است . لذا دولت باید در جهت اصلاح و بهبود سیستم پرداخت یارانه به نهاده ها به نحوی که موجب افزایش کارآیی سیستم شود برنامه ریزی نماید.

واژه های کلیدی : مزیت نسبی ، پنبه ، ضریب حمایتی اسمی ، ماتریس تحلیل سیاستی ، ضریب حمایت موثر – مازندران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳ ضرورت موضوع و انجام تحقیق……………………………………………………………………. ۶

۱-۴ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹

۱- ۶ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷ محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱ بخش اول : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۲ راهبردهای توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل…………………………………… ۱۲

۲-۱-۲-۱ راهبردهای درون گرای توسعه اقتصادی …………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲-۲ راهبردهای برون گرائی توسعه اقتصادی …………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۳ مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی……………………………………………… ۲۰

۲-۱-۴ نظریه سوداگری……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۵ تئوری مزیت مطلق آدام اسمیت…………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۶ نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۷ نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۸ نظریات هکژ – اوهلین …………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۹مزیت نسبی بلفعل و بالقوه………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۹-۱ مزیت نسبی بالفعل اسمی …………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۹-۲ مزیت نسبی بالفعل حقیقی…………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۹-۳ مزیت نسبی بالقوه اسمی………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۹-۴ مزیت نسبی بالقوه حقیقی……………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱-۱۰ اهمیت پنبه………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۱۱موقعیت پنبه در جهان ……………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۱۲موقعیت پنبه در ایران………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۱۳ موقعیت پنبه در استان مازندران………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱-۱۳-۱ موقعیت گذشته…………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۱۳-۲ موقعیت کنونی………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲ بخش دوم : پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۱ مروری بر مطالعات داخلی……………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده خارجی………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم : روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲ ساختار مفهومی روش تحقیق………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۳ روشهای محاسبه مزیت نسبی………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۳-۱ روش هزینه ی منابع داخلی………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۳-۲ معیار هزینه منفعت اجتماعی……………………………………………………………………… ۵۸

۳-۳-۳ روش سود خالص اجتماعی………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۳-۴ روایت معیار های سه گانه………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۴  روش و مدل تحقیق…………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۵ روش ماتریس تحلیل سیاستی……………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۶ شاخص های مزیت نسبی…………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۶-۱ هزینه منابع داخلی………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۶-۲ ضریب همایت اسمی از محصول……………………………………………………………….. ۶۹

۳-۶-۳ ضریب حمایت مواثر………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۶-۴ ضریب حمایتب اسمی از نهادها ……………………………………………………………….. ۷۰

۳-۶-۵ سودآوری خالص اجتماعی……………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۷ روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۸ ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. ۷۱

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲ روش محاسبه ی نرخ سایه ی ارز ……………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳ روش محاسبه قیمت اجتماعی (سایه ای )………………………………………………………. ۷۵

۴-۳-۱ محاسبه قیمت سایه ای محصولات تولیدی………………………………………………….. ۷۵

۴-۳-۲ قیمت سایه ای نهادها و منابع………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۳-۲-۱ قیمت سایه ای نهاد های قابل تجارت……………………………………………………. ۷۶

۴-۳-۲-۱-۱ قیمت سایه ای ماشین آلات……………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۲-۲  قیمت سایه ای نهادهای غیر قابل تجارت………………………………………………. ۷۸

۴-۳-۲-۲-۱ قیمت سایه ای زمین………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۳-۲-۲-۲ قیمت سایه ای نیروی کار……………………………………………………………….. ۷۹

۴-۳-۲-۲-۳ قیمت سایه ای آب………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۳-۲-۲-۴ کود حیوانی…………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۳-۲-۲-۵ بذر……………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۴ درآمد بر حسب قیمت سایه ای…………………………………………………………………… ۸۱

۴-۵ محاسبه ماتریس تحلیل سیاستی…………………………………………………………………… ۸۱

۴-۵-۱ محاسبه هزینه منابع داخلی……………………………………………………………………… ۸۲

۴-۵-۲ محاسبه ضریب اسمی از محصول……………………………………………………………… ۸۲

۴-۵-۳ ضریب حمایت اسمی از نهاد ها………………………………………………………………. ۸۳

۴-۵-۴ محاسبه ضریب حمایت موثر ………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۵-۵ محاسبه سود آوری خالص اجتماعی………………………………………………………….. ۸۳

۴-۶ تحلیل حسایت شاخص مزیت نسبی نسبت نرخ ارز…………………………………………. ۸۳

۴-۷ تحلیل حساسیت شاخص مزیت نسبی نسبت به قیمت جهانی…………………………….. ۸۴

فصل پنجم : بحث ، و نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………. ۸۶

۵-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۲ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… ۸۸

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… ۹۰

پیوست………………………………………………………………………………………………………… ۹۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *