گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های مازندران و گلستان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های مازندران و گلستان
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
479 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های مازندران و گلستان


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 

چکیده

در این مطالعه برای تعیین عملکرد تولیدمثل (فاصله ی گوساله زایی، تعداد روزهای باز) گاوهای هلشتاین استان های مازندران و گلستان و برخی از عوامل موثر بر آن ها از ۲۸۳۰ داده ی تولیدمثلی که از سال های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰ جمع آوری شده بود، استفاده گردید. میانگین و  خطای استاندارد فاصله ی گوساله زایی ۸۷/۵ ۹۹/۳۹۳ روز و تعداد روزهای باز ۱۸/۱۰  ۲۶/۱۰۳ روز برآورد گردید. تاثیر گله، سال زایش، فصل زایش، دوره ی شیردهی و مقدار تولید شیر بر عملکرد تولیدمثل معنی دار بود (۰۵/۰< p). تاثیر جنس گوساله ی متولد شده بر عملکرد تولیدمثل معنی دار نبود. بیشترین و کمترین روزهای باز به ترتیب مربوط به زایش های فصل پاییز و تابستان بود. عملکرد تولیدمثل از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشت. بهترین عملکرد تولیدمثلی متعلق به دوره ی شیردهی سوم و چهارم بود و از دوره ی شیردهی پنجم به بعد افزایش تعداد روزهای باز مشاهده گردید. تولید شیر از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ افزایش یافته است. بین تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی همبستگی منفی وجود داشت.

                                                                                                                              واژه های کلیدی: گاو هلشتاین، عملکرد تولیدمثلی، مازندران و گلستان.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱-اهمیت تولیدمثل………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-دامپروری در ایران…………………………………………………………………………...…………………………………………………۴

۱-۳-صنعت پرورش گاو شیری…………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-تولیدمثل و اهداف آن…………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۵-تولیدمثل و اهمیت آن و ارزیابی بازده تولیدمثل………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-طرح مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………...………………………….۱۲

۲-۲-کلیات دستگاه تولیدمثل……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۱-دستگاه تولیدمثل حیوان ماده……………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲-۲-دستگاه تولیدمثل حیوان نر………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۳-فحلی…………………………………………………………….……………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۴-آبستنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۵-زایش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۶-دوره پس از زایش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-۷-شروع دوباره ی فعالیت تخمدانی……………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۳-صفات تولیدمثلی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۳-۱-عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۳-۱-۱-عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۳-۱-۲-عوامل غیر ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۳-۱-۲-۱-تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۱-۲-۲-تولید شیر……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۳-۱-۲-۳-تنش……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۳-۱-۲-۳-۱-تنش گرمایی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۱-۲-۳-۲-ناهنجاری ها و بیماری ها……………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۳-۱-۲-۴-اندازه ی گله…………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۳-۱-۲-۵-دوره ی شیردهی (شکم زایش)………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۳-۱-۲-۶-فصل زایش…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۳-۱-۲-۷-جنس گوساله………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۳-۱-۲-۸-سال زایش……………………………………………………………………………………………….…………………………..۴۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-اطلاعات مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۲-تنظیم و تصحیح داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۳-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۲-تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-میانگین صفات………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۵-۲-عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۵-۱-اثر فصل زایش……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۵-۲-اثر دوره ی شیردهی و سن……………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۵-۳-تولید شیر…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۵-۴-جنس گوساله ی متولد شده……………………………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۵-۵-اثر سال زایش………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۵-۶-اثر گله………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۵-۳-نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۵-۴-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

منابع

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………...…………۷۲

پیوست

چکیده ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *