گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تحلیل نگرش مدیران مالی در تصمیم گیری مدیران نسبت به انتخاب ساختار سرمایه در شرکت های (دارویی, خودرویی, فلزی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تحلیل نگرش مدیران مالی در تصمیم گیری مدیران نسبت به انتخاب ساختار سرمایه در شرکت های (دارویی, خودرویی, فلزی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
240 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تحلیل نگرش مدیران مالی در تصمیم گیری مدیران نسبت به انتخاب ساختار سرمایه در شرکت های (دارویی, خودرویی, فلزی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


تعداد صفحات ۱۲۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ساختار سرمایه نمایان کننده نسبت سرمایه از منابع متفاوت است. مدیران مالی مسولیتی برای انتخاب بهترین منابع تامین مالی و خلق ارزش برای شرکت دارند از این رو تحلیل نگرش آن ها پیرامون نحوه انتخاب ساختار سرمایه می تواند دیدگاهی جامع از تفکرحاکم بر شرکت ها و چگونگی تامین مالی آن ها ارئه دهد پزوهش حاضر در راستای موضوع ساختار سرمایه و با هدف شناسایی عوامل اصلی تعیین کننده در تصمیم گیری مدیران مالی شرکت های (دارویی, خودرویی, فلزی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیرامون ساختار سرمایه به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه تحقیق توصیفی پیمایشی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور دست یابی به هدف پژوهش نمونه ای تصادفی از مدیران مالی شرکت های (دارویی, خودرویی, فلزی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد سوال قرار گرفتند نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهنده آن است که هزینه های بالقوه ورشکستگی یا فشارهای مالی نزدیک به ورشکستگی( در رابطه با انتخاب مقدار مناسب بدهی ), به حداقل رساندن ریسک تامین مالی در زمان های نامناسب ( در رابطه با انتخاب بین بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ) و عدم توانایی شرکت در کسب وجوه مالی از سایر منابع ( در رابطه با انتشار سهام عادی ) مهم ترین عوامل تعیین کننده در تصمیم گیری مدیران مالی پیرامون نحوه انتخاب ساختار سرمایه هستند. حال آنکه در پژوهش های مشابه خارجی (در کشورهای اروپایی) به ترتیب شاخص های وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت, انطباق سررسید بدهی های شرکت با عمر دارایی های آن و رقیق سازی EPS, به عنوان مهم ترین عوامل شناخته شده اند, که در مقایسه با نتایج پژوهش حاضر می توان به تفاوت های موجود در بازار سرمایه ایران و کشورهای پیشرفته پی برد. همچنین بررسی ها حکایت از بیشترین حمایت از تئوری موازنه ایستا دارند که همانند نتیجه به دست آمده در پژوهش های مشابه در کشورهای اروپایی است. پیشنهادهای اصلی برخاسته از پژوهش, فراهم آوردن شرایط استفاده از سایر منابع تامین مالی (غیر از بدهی و سهام ), فراهم آوردن زمینه ایجاد بازار سازمان یافته برای انتشار اوراق بدهی شرکت های سهامی عام, توجه به بی ثباتی محیطی به هنگام تصمیم گیری پیرامون زمانبندی دریافت بدهی و توجه بیشتر به انتشار سهام می باشد.

کلید واژه :

ساختار سرمایه, بدهی, حقوق صاحبان سهام, بدهی کوتاه مدت, بدهی بلند مدت

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • شرح و بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
 • اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
 • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
 • سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
 • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
 • کاربرد نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
 • روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
 • تعاریف عملیاتی……………………..۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱مین مالی کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
  • تامین مالی میان مدت و بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… ۲۰
 • اوراق قرضه شرکتی، ابزار مناسب برای تامین مالی ……………………………………………………………………….۲۳
  • ذخیره وجوه استهلاکی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
  • حق اختیار فروش ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
  • انواع اوراق قرضه …….. ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
 • تئوریهای ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
  • الگوی سنتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
  • الگوی میلر و مودیلیایی بدون مالیات …………………………………………………………………………………………. ۲۶
  • الگوی میلر و مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها ………………………………………………………………………….. ۲۷
  • الگوی میلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
  • تئوری موازنه ایستا ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
  • تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده ………………………………………………………………………. ۳۳
  • تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ……………………………………………………………………………… ۳۴
  • تئوری هزینه های نمایندگی ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
  • فرضیه جریان نقدی آزاد ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
  • تئوری ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
  • نظریه ساختار سرمایه و واکنش به موقع بازار …………………………………………………………………………….. ۴۰
  • نظریه تعامل بازار و عوامل تولید …………………………………………………………………………………………………. ۴۱
  • پیش بینی تئوری ها و فرضیه های فوق الذکر ……………………………………………………………………………. ۴۱
 • عوامل موثر بر ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
  • عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
  • عوامل خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
 • اثر ساختار سرمایه بر متغیرهای دیگر ………………………………………………………………………………………… ۴۵
  • ساختار سرمایه و کنترل انگیزه های مدیریت ……………………………………………………………………………… ۴۵
  • ساختار سرمایه و بازده شرکت …………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
 • عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط …………………………………………………….. ۴۶
  • اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
  • شیوه دستیابی به سرمایه ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
  • اهداف مالکان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
  • شرایط عرضه کنندگان و تامین کنندگان سرمایه ………………………………………………………………………. ۵۱
  • سایر متغیرهای تاثیر گذار ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
  • روابط بین متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
 • ویژگی های موثر اوراق بهادار در انتخاب ساختار سرمایه ……………………………………………………………. ۵۳
 • ساختار سرمایه و ارزشیابی شرکت ……………………………………………………………………………………………… ۵۴
  • روش در آمد خالص …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
  • روش درآمد عملیاتی خالص ………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
  • روش سنتی ارزشیابی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
 • ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای …………………………………………… ۵۸
 • مالیات و ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
  • مالیات بر در آمد شرکت ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
  • مالیات بر درآمد اشخاص …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
 • اثر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه …………………………………………………………………………….. ۶۱
  • مالیات و هزینه های ورشکستگی …………………………………………………………………………………………………. ۶۳
 • تجزیه و تحلیل EBIT-EPS در ارزیابی ساختار سرمایه ……………………………………………………….. ۶۵
 • توانمندی جریان نقدی برای پرداخت بدهی ها در بررسی ساختار سرمایه ……………………………….. ۶۵
  • نسبت های پوششی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
  • احتمال ناتوانی در پرداخت نقدی ……………………………………………………………………………………………….. ۶۷
  • موجودی منابع مالی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
 • ساختار سرمایه بهینه ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
  • ساختار سرمایه بهینه در عمل …………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
 • جایگاه مدیران مالی در بازار سرمایه ……………………………………………………………………………………………. ۷۲
 • بررسی ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …………………….۷۳
 • پژوهش های پیشین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
  • پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
  • پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

 

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
 • طراحی الگوی مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
 • نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
 • سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
 • جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
 • شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………. ۸۳
 • روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
 • ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۹-۱ اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

 • روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۱۰-۱ روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۱۰-۲ پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

 • متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
 • روش های آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۲ ویژگی های جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۲-۱ جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۲-۲ سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۲-۳ تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۲-۴ سابقه کاری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۲-۵ بررسی متوسط پاسخ های مدیران مالی به ساختار سرمایه از منظر جنسیت آن ها ……………………..۹۶

۴-۲-۶ بررسی متوسط پاسخ های مدیران مالی به ساختار سرمایه از منظر سن آن ها ……………………………..۹۷

۴-۲-۷ بررسی متوسط پاسخ های مدیران مالی به ساختار سرمایه از منظر تحصیلات آن ها ……………………۹۷

۴-۲-۸ بررسی متوسط پاسخ های مدیران مالی به ساختار سرمایه از منظر سابقه کاری آن ها  ……………….۹۸

۴-۳ بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۴ بررسی سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۴-۱ سوال اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۴-۲ سوال دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۴-۳ سوال سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

 

فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری، پیشنهادها

 

 

 

 

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۵-۲ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۲-۱ برقراری ارتباط بین ساختار سرمایه در تئوری و عمل …………………………………………………………………۱۱۴

۵-۳ مرور یافته های پژوهش و نتایج آن ……………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۵-۳-۱ یافته های مرتبط با سوال اول پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۵-۳-۲ یافته های مرتبط با سوال اول پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵-۳-۳ یافته های مرتبط با سوال سوم پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۴ محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۵ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۵-۱ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده …………………………………………………………………………………………..۱۲۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *