گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
153 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار


تعداد صفحات ۲۰۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

ملک الشعرای بهار شاعر، روزنامه نگار، عضو فرهنگستان ادب و چند دوره نماینده ی مجلس، یکی از چهره های مهم عصر مشروطه است که از طریق پایبندی به سنت های گذشتۀ شعر و سردادن شعارهای مورد نیاز جامعه، همگام با زمان پیش می رود و ندای خود را در مسائل روز و حوادثی که هموطنان وی را دچار اضطراب و هیجان ساخته است، سر می دهد. بهار را شاعر ایران و ستایشگر آزادی لقب داده اند. شاعری که توفیق یافته است تا آلام و آمال ملت ایران را در برهه ای حساس از تاریخ آیینگی کند .و سوالی که مطرح می شود این است که اسطوره در دیوان بهار به چه صورتی بازتاب داشته است؟ نگاه شاعر نسبت به اسطوره چگونه بوده است؟ در اشعار بهار اسطوره ها به شکل های گوناگونی تجلی یافته اند. او گاه از اسطوره ها با زبان ادبی بهره می برد و گاه اسطوره ها را برای افکار سیاسی یا انتقادات اجتماعی به کار می گیرد. در دیوان او اسطوره های ایرانی و سامی و یونانی و… وجود دارد.

الف- ابتدای دوران شاعری بهار که به عنوان ملک الشعرای آستان قدس رضوی بیشتر مدح و منقبت پیامبر و امامان شیعه پرداخته است و اسطوره های ملّی در آن چندان جلوه ای ندارد.

ب- در دوره دوم شاعری بهار، اشعار او در جهت بیان اندیشه های سیاسی و انتقادات اجتماعی است.

ج- دوره سوم شاعری بهار که دوران میانسالی تا پایان عمر گرانمایه اش را دربرمی گیرد، زمانی است که بهار به عنوان یک محقق شعر می سراید و به ترجمۀ متون پهلوی می پردازد.

کلمات کلیدی:

بهار، اسطوره، وطن، آزادی، ایران باستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ – فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵ – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶- تعاریف مفاهیم کلیدی ……………………………………………………………………………………………۵

 ۱-۶-۱- اساطیر ……………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۲- اسطوره‌شناسی…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۳- دیوان …………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۴- ملک الشعرای بهار……………………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲- اصطلاح اسطوره………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-اصطلاح شناسی اسطوره…………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۴-اقسام اسطوره……………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۵- ویژگی اساطیر……………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶- فلسفه ی وجودی اساطیر……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۷- زبان اسطوره………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۸- مأخذ اسطوره………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۹-منابع اساطیری ایران……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱۰- کارکرد های اسطوره…………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۰-۱-اسطوره و حماسه ……………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱۰-۲-اسطوره و قرآن……………………………………………………………………………………………….۳۱

 ۲-۱۰-۳-اسطوره و تاریخ……………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۱- مشروطه……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۱- نثر مشروطه……………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۲-شعر مشروطه…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۲- زندگی بهار……………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۳- بهار و فعالیت های سیاسی…………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۴- بهار از منظر دیگران……………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۵- باستان گرایی بهار………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۱۶- بهار و اسطوره ها……………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱۷- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۷-۱- بررسی اساطیر در دیوان حافظ………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۷-۲- بازتاب اسطوره آب در متون نظم پارسی…………………………………………………………….۵۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق و شیوه نگارش………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۲- مشکلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲- عناصر اسطوره ای شعر بهار…………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۱- پیامبران اسطوره ای…………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۱-۱- آدم…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۲-۱-۲- ابراهیم………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲-۱-۳- ادریس………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۱-۴- ایوب………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۲-۱-۵- سلیمان……………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۱-۶- صالح و هود……………………………………………………………………………………………..  ۶۵

۴-۲-۱-۷- عیسی بن مریم……………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱-۸- موسی…………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۱-۹- نوح……………………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۲-۱-۱۰- یحیی………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۲-۱-۱۱- یوسف………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۱-۱۲- یونس……………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۲- قهرمانان اسطوره ای………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۲-۱- اسفندیار……………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۲-۲-۲- اسکندر……………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۲-۳- افراسیاب…………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۲-۲-۴- بهمن………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۲-۲-۵- بیژن……………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۲-۶- تهمورث……………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۲-۷- جمشید……………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۲-۸- خسرو…………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۲-۲-۹- دارا……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۲-۱۰- دجّال……………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۲-۱۱- رستم………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۲-۱۲- سام………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۲-۱۳- سیامک……………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۲-۲-۱۴- سیاوش…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۲-۱۵- طوس……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۲-۲-۱۶- فریدون…………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۲-۱۷- کاووس…………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۲-۲-۱۸- کاوه……………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۲-۲-۱۹- کیقباد……………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۲-۲-۲۰- کیخسرو………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۲-۲-۲۱- کیومرث………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۲-۲-۲۲- گشتاسب…………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۲-۲-۲۳- نوذر……………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۲-۲-۲۴- هوشنگ…………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۲-۳- دلدادگان اسطوره ای……………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۲-۳-۱- آدم و حوا…………………………………………………………………………………………………۱۲۳     

۴-۲-۳-۲- بیژن ومنیژه………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۲-۳-۳- خسرو و شیرین و فرهاد………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۸-۳-۴- لیلی و مجنون…………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۲-۳-۵- یوسف، یعقوب و زلیخا……………………………………………………………………………….۱۳۰

۴-۲-۴- اماکن اسطوره ای…………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۴-۲-۴-۱- بهشت………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۴-۲-۴-۲- جهنم………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۲-۴-۳- ویل………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۴-۲-۴-۴- زمهریر………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

۴-۲-۴-۵- سجّین………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۲-۴-۶- صراط………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۲-۴-۷- تقابل بهشت و دوزخ…………………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۲-۴-۸- قاف…………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۴-۲-۴-۹- بهشت ارم…………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۴-۲-۴-۱۰- آتشکده ها……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۴-۲-۵- آب های اسطوره ای……………………………………………………………………………………….۱۵۲

۴-۲-۵-۱- آب حیات…………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۴-۲-۵-۲- زمزم…………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۴-۲-۵-۳- کوثر………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۴-۲-۶- موجودات طبیعی اسطوره ای……………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱- جانوران……………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱-۱- خرفستر…………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱-۲- سمندر………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۲-۶-۱-۳- فیل  ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۲-۶-۱-۴- گاو………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲- گیاهان………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲-۱- اسپند……………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲-۲- مهر گیاه  ……………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۲-۶-۲-۳- نرگس…………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۸-۷- موجودات فراطبیعی اسطوره ای………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۲-۷-۱- اژدها………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۲-۷-۲- اهریمن……………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

۴-۲-۷-۳- جن……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۴-۲-۷-۴- دیو…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

۴-۲-۷-۵- دیو سپید…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۴-۲-۷-۶-زقوم………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۴-۲-۷-۷- سدره……………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۴-۲-۷-۸- سیمرغ………………………………………………………………………………………………………۱۶۸

۴-۲-۷-۹- غول…………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

۴-۲-۷-۱۰- فرشته……………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۴-۲-۸- اسطوره آفرینش……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۸-۱- آغاز آفرینش……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۸-۲- آخشیجان………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

۴-۲-۸-۳- امهات اربعه و آباء علوی……………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۲-۹- موسیقی………………………………………………………………………………………………………..۱۷۵

۴-۲-۱۰- گاهنامه اساطیری………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۴-۲-۱۰-۱- ماه های سی روزه…………………………………………………………………………………….۱۷۷

۴-۲-۱۰-۲- جشن ها………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴-۲-۱۰-۲-۱- نوروز…………………………………………………………………………………………………۱۷۹

۴-۲-۱۰-۲-۲- سده……………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۴-۲-۱۰-۲-۳- بهمنجنه………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۴-۲-۱۰-۲-۴- مهرگان……………………………………………………………………………………………….۱۸۱

۴-۲-۱۰-۳- ماه ها و برج ها………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۴-۲-۱۰-۴- تأثیر بروج……………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۴-۲-۱۱-  نیروهای نیک………………………………………………………………………………………………۱۸۵

۴-۲-۱۱-۱- ارد و پارند………………………………………………………………………………………………۱۸۵

۴-۲-۱۱-۲- امشاسپندان………………………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۲-۱۱-۳- فر………………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

۴-۲-۱۲- ادیان اساطیری……………………………………………………………………………………………..۱۸۹

۴-۲-۱۲-۱- کیش زردشت………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۴-۲-۱۲-۲- کیش مانوی……………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۴-۲-۱۲-۳- میترائیسم یا کیش مهر………………………………………………………………………………..۱۹۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………۲۰۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *