گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر مصرف اکسید نیتریک بر باروری خروس * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر مصرف اکسید نیتریک بر باروری خروس
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
459 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر مصرف اکسید نیتریک بر باروری خروس


تعداد صفحات ۶۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

به منظور تعیین اثرمصرف ال-آرژنین و اکسیدنیتریک حاصل از مصرف آن برروی باروری خروسها درگله های اجداد و مادر گوشتی، تحقیقی در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در هر تیمار، در منطقه گرگان در یک مزرعه مرغ مادر انجام شد. در این تحقیق جهت بررسی اثر مصرف ال-آرژنین و اکسید نیتریک حاصل از آن به عنوان عامل اصلی تولیدکننده اکسید نیتریک در بدن در چهار سطح ( A= 0 ، B= 1/35 ، C= 2/33 ، D= 3/22  ، گرم در کیلوگرم دان مصرفی خروسها ) استفاده شد . در این تحقیق کلیه عوامل موثر از جمله وزن خروسها ، حجم منی تولیدی، تحرک اسپرمها ، میزان تستوسترون خون ، وزن بیضه ها ، قطر لوله های اسپرم ساز ، قطر لومن لوله های اسپرم ساز ، تعداد سلولهای لایدیک ، تعداد سلولهای سرتولی ، تعداد سلولهای اسپرماتوگونی ، تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه و تعداد سلولهای اسپرماتید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر مصرف ال-آرژنین و اکسید نیتریک حاصل ازمصرف آن  بر روی کلیه صفات و عوامل مورد بررسی بجزوزن خروسها در سطح ۵ درصد معنی دار بود .

در مقایسه اثر مصرف ال-آرژنین برحجم منی تولیدی ، بیشترین مقدار مربوط به تیمار C با میانگین ۸۸/۰ میلی لیترو کمترین مربوط به تیمار A با میانگین ۳۸/۰ میلی لیتر بود . در بررسی اثر مصرف ال-آرژنین بر روی تحرک اسپرمها ، بیشترین مقدار مربوط به تیمار C با میانگین ۸۸ درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار A با میانگین۸۷/۷۳ درصد بود . همچنین در مقایسه اثر مصرف ال-آرژنین تولید شده بر روی وزن بیضه ، بیشترین مقدار مربوط به تیمار C با میانگین ۷۳/۴۴ گرم و کمترین میزان مربوط به تیمار A با میانگین ۷۰/۲۳ گرم بود . در مقایسه اثر مصرف ال-آرژنین بر روی قطر لوله های اسپرم ساز در بیضه ها بیشترین مقدار مربوط به تیمار C با ۰۶۳۱/۰ میلیمترو کمترین میانگین مربوط به تیمار A با ۰۴۸۷/۰ میلیمتربود .

در مقایسه با اثر مصرف ال-آرژنین بر روی قطر لومن لوله های اسپرم ساز بیشترین میانگین مربوط به تیمار D با میانگین ۰۰۸۴/۰ میلیمتر و کمترین میانگین مربوط به تیمار A برابر با ۰۰۴۲/۰ میلیمتر بود . در مقایسه میانگین تیمارها در رابطه با اثر مصرف ال-آرژنین بر روی تعداد سلولهای لایدیک ، بیشترین مقدار مربوط به تیمار D برابر با ۰۵/۱۹۳ عدد در میلیمتر مربع و کمترین مقدار مربوط به تیمار A با ۸۹/۱۵۹ عدد در میلیمتر مربع بود. همچنین در مقایسه اثر مصرف ال- آرژنین بر روی میانگین تعداد سلولهای سرتولی بیشترین مقدار میانگین مربوط به تیمارC به میزان ۱۹/۱۲۷ عدد در میلیمتر مربع و کمترین مقدار مربوط به تیمار B برابر با ۹۲/۱۱۴ عدد در میلیمتر مربع بود .

در مقایسه با اثر مصرف ال-آرژنین بر روی تعداد سلولهای اسپرماتوگونی بیشترین میانگین مربوط به تیمار C با میانگین ۲۰۹ عدد در میلیمتر مربع و کمترین میانگین مربوط به تیمار A برابر با ۵۰/۱۸۷ عدد در میلیمتر مربع بود . در مقایسه میانگین تیمارها در رابطه با مصرف ال-آرژنین بر روی تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه ، بیشترین مقدار مربوط به تیمار D برابر با ۶۵/۲۳۵ عدد در میلیمتر مربع و کمترین مقدار مربوط به تیمار B با ۰۴/۲۰۰ عدد در میلیمتر مربع بود . همچنین در مقایسه اثر مصرف ال- آرژنین بر روی میانگین تعداد سلولهای اسپرماتید بیشترین مقدار میانگین مربوط به تیمارD به میزان ۶۱/۱۸۰ عدد در میلیمتر مربع و کمترین مقدار مربوط به تیمار A برابر با ۴۴/۱۵۵ عدد در میلیمتر مربع بود .

برپایه نتایج حاصل میتوان اشاره کرد که کاربرد ال-آرژنین به میزان ۳۲/۲ گرم در کیلوگرم دان مصرفی خروس در روز و اثرات اکسید نیتریک حاصل از آن در مقایسه با سایر سطوح مورد مطالعه جهت حصول بیشترین عملکرد در افزایش حجم منی ( کمیت و کیفیت منی تولیدی ) و همچنین اثرات میکروسکوپی روی بافت بیضه در خروس نژاد راس ۳۰۸ در منطقه گرگان بیشترین تاثیر را داشته است و مصرف آن در دان خروس جهت افزایش باروری بخصوص از سن ۴۰ هفتگی به بعد توصیه می گردد .

 

 

 

                                    

 

۴-۱- نتایج و آمار حاصل از تحقیق ………………………………………………………………………………………۳۳

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- اثر مصرف ال-آرژنین بروزن بیضه ………………………………………………………………………………..۴۰

۵-۲- اثر مصرف ال-آرژنین برحجم منی ………………………………………………………………………………..۴۱

۵-۳- اثر مصرف ال-آرژنین بردرصد تحرک اسپرمها ……………………………………………………………….۴۳

۵-۴- اثر مصرف ال-آرژنین برمیزان و سطح تستوسترون خون ………………………………………………….۴۴

۵-۵- اثر مصرف ال-آرژنین بروزن پایانی خروس …………………………………………………………………۴۶

۵-۶- اثر مصرف ال-آرژنین برقطر لوله های اسپرم ساز ……………………………………………………………۴۶

۵-۷- اثر مصرف ال-آرژنین برقطر لومن لوله های اسپرم ساز ………………………………………………….۴۸

۵-۸- اثر مصرف ال-آرژنین برتعداد سلولهای لایدیک ……………………………………………………………..۴۹

۵-۹- اثر مصرف ال-آرژنین برتعداد سلولهای سرتولی …………………………………………………………… ۵۱

۵-۱۰- اثر مصرف ال-آرژنین برتعداد سلولهای اسپرماتوگونی …………………………………………………..۵۲

۵-۱۱- اثر مصرف ال-آرژنین برتعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه ……………………………………………۵۳

۵-۱۲- اثر مصرف ال-آرژنین برتعداد سلولهای اسپرماتید …………………………………………………………۵۴

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..۶۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *