گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر طول روشنایی پس از پیک تولید بر تولید تخم مرغ و ویژگی های آن در مرغ مادر گوشتی نژاد هوبارد F15


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه تاثیر طول روشنایی پس از پیک تولید بر تولید تخم مرغ و ویژگی های آن در مرغ مادر گوشتی نژاد هوبارد F15
2017-09-02
539 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر طول روشنایی پس از پیک تولید بر تولید تخم مرغ و ویژگی های آن در مرغ مادر گوشتی نژاد هوبارد F15


تعداد صفحات ۶۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”306″]

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرات طول روشنایی پس از پیک تولید بر تولید و ویژگی های تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی نژاد هوبارد F15 انجام شد. در این تحقیق از ۴ سالن پرورش استفاده شد، که در هر سالن حدود ۵۲۵۰ قطعه مرغ مادر گوشتی موجود بود. در این آزمایش برای آنالیز داده ها از روش مدل های خطی تعمیم یافته  GLM استفاده شد، که در آن اثرات دو تیمار ساعات روشنایی (۱۴ و ۱۶ ساعت) در چهار سالن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در طول ۲۱ هفته (هفته های ۳۰ تا ۵۰) پس از پیک تولید (هفته ۲۹) انجام گرفت، که در آن اثر متغیرهای روشنایی، هفته، روشنایی در هفته، روز (هفته) و سالن بر درصد تولید، درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی، وزن و اندازه ی تخم مرغ (طول و عرض) و درصد تخم مرغ های شکسته مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اثرات روشنایی بر درصد تولید تخم مرغ معنی دار شد (۰۱/۰ < P)، و باعث افزایش تولید تخم در سالن های ۱۶ ساعت روشنایی شد، همچنین این افزایش بر درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی بی معنی شد (۰۱/۰ > P). علاوه بر این اثر روشنایی بر وزن، عرض و طول تخم مرغ بی معنی شد (۰۱/۰ > P)، ولی اثر آن بر درصد تخم مرغ های شکسته معنی دار (۰۱/۰ < P) و تعداد آن در سالن های ۱۴ ساعت روشنایی بیشتر شد، که در اینجا به نظر می آید اثر سالن تاثیر بیشتری نسبت به روشنایی داشته است. اثر هفته در مورد تمام صفت ها به جز درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی معنی دار شد (۰۱/۰ < P)، که یک روند طبیعی را طی کرده است. اثر متقابل روشنایی در هفته بر ویژگی های تخم مرغ به غیر از وزن تخم مرغ برای صفات دیگر (شکسته، عرض و طول) معنی دار شد (۰۱/۰ < P)، که در اینجا اثرات سالن نیز معنی دار بود(۰۱/۰ < P)، همچنین اثر روشنایی در هفته بر درصد تولید تخم مرغ و بر  درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی معنی دار شد (۰۱/۰ < P)، و نشان داد پایداری تولید در سالن های ۱۶ ساعته در این ۲۱ هفته به طور معنی داری بیشتر از سالن های ۱۴ ساعت روشنایی بود. از این نتایج می توان نتیجه گرفت که افزایش طول روشنایی به میزان ۲ ساعت پس از پیک تولید در مرغ های مادر گوشتی می تواند تاثیر اندکی در افزایش تولید تخم مرغ و تاثیر معنی داری بر بهبود پایداری تولید بگذارد.

 

 

 

کلمات کلیدی: اثر روشنایی، اثر هفته، درصد تولید تخم مرغ، درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی، پیک تولید.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴- فرض های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵- تعریف اصطلاحات و متغیرها……………………………………………………………………. ۸

۱-۵-۱- دوره پرورش…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۲- دوره تولید………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵-۳- ذخیره کننده خوراک……………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۴- پیک تولید………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱- رخوت نوری……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲- اصول اساسی تحریک نوری…………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳ مدیریت نور در پرورش مرغ مادر……………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳-۱- اهمیت نور در پرورش مرغ مادر……………………………………………………………. ۱۴

۲-۳-۲- کارآیی نور تولیدی…………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳-۳- هزینه مصرف برق……………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۳-۴- طیف نوری و منابع نوری مورد استفاده در سالن های پرورش………………………. ۱۵

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ عملکرد تحت نور طبیعی ……………………………………………………………….. ۱۷

۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ برنامه نوری برای نیمچه های در حال رشد و ترویج نوری……………………….. ۱۷

۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ برنامه های نوری کاربردی……………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴- نوردهی در دوره پرورش………………………………………………………………………… ۱۸

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شرکت نور …………………………………………………………………………………. ۱۹

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ منبع و رنگ نور……………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۵- نوردهی در دوره ی تخم گذاری……………………………………………………………….. ۲۰

۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ شرکت نور …………………………………………………………………………………. ۲۱

۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ دوره تاریک ـ روشن……………………………………………………………………… ۲۱

۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ رنگ نور……………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ ـ ۵ ـ ۴ ـ منبع نور………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۶- نیمچه های در حال رشد…………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۷- تأثیر فتوپریودهای ثابت در مرغ های مادر گوشتی…………………………………………. ۲۲

۲ ـ ۷ ـ ۱ ـ زمان تخم گذاری …………………………………………………………………………. ۲۳

۲ ـ ۷ ـ ۲ ـ وزن تخم مرغ ……………………………………………………………………………… ۲۳

۲ ـ ۷ ـ ۳ ـ کیفیت پوسته………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۸- تأثیر فتوپریودهای متغیر در مرغ های گوشتی……………………………………………….. ۲۴

فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………………………… ۲۶

۳-۱- تهیه مواد اولیه………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ تهیه جوجه یک روزه هوبارد F15 …………………………………………………… 27

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ آبخوری………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ دانخوری…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۲- محل و مشخصات انجام آزمایش………………………………………………………………. ۲۸

۳-۳- روش اجرای آزمایش…………………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۴- چگونگی تهیه جیره و فرمول جیره…………………………………………………………….. ۳۰

۳-۵- چگونگی درجه بندی کردن تخم مرغ ها و شمارش تخم مرغ های قابل جوجه کشی۳۱

۳-۶- تیمارهای آزمایشی………………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۳۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………. ۳۳

۴-۱- عملکرد تولید تخم مرغ و تخم مرغ های قابل جوجه کشی …………………………….. ۳۴

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ درصد تولید تخم مرغ…………………………………………………………………….. ۳۴

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ درصد تخم مرغهای قابل جوجه کشی………………………………………………… ۳۴

۴-۲- ویژگی های تخم مرغ…………………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۲-۱- درصد تخم مرغ های شکسته………………………………………………………………… ۳۹

۴-۲-۲- میانگین وزن تخم مرغ………………………………………………………………………… ۳۹

۴-۲-۳- میانگین عرض تخم مرغ……………………………………………………………………… ۴۳

۴-۴-۴- میانگین طول تخم مرغ………………………………………………………………………… ۴۴

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………. ۴۹

۵-۱- درصد تولید تخم مرغ و درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی……………………….. ۵۰

۵-۲- درصد تخم مرغ های شکسته……………………………………………………………………. ۵۳

۵-۳- میانگین وزن و ابعاد تخم مرغ ( عرض و طول آن)………………………………………… ۵۵

۵-۴- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۵-۵- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ۵۸

منابع………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

ضمائم………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *