گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم از ارقام کنجد * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم از ارقام کنجد
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
210 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم از ارقام کنجد


تعداد صفحات ۷۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم از ارقام کنجد در مازندران آزمایشی دربهار سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه آموزشی هنرستان کشاورزی ساری به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تیمار و ۴ تکرار پیاده شد. در این آزمایش تراکم های ۴۰ ، ۵۰ و ۶۰ سانتی متر فاصله بین ردیفها که به ترتیب شامل ۴۰،۵۰و ۳۳ بوته در متر مربع به عنوان عامل اصلی و سه رقم از ارقام کنجد به نامهای ناز ، اولتان و یکتا به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه نشان داده است که تیمار ارقام از نظرصفاتی همچون ارتفاع، تعداد کپسول در بوته ، تعداد دانه در کپسول ،عملکرد تک بوته ، عملکرد در هکتار،شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک،طول دوره رویش، طول دوره گلدهی،درصد روغن ، عملکرد روغن ،عملکرد پروتئین و درصد پروتئین در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بوده.و تیمار تراکم از نظر صفاتی همچون ارتفاع ،عملکرد تک بوته ، طول دوره رویش و گلدهی ، در سطح احتمال ۱ درصدو از نظر تعداد دانه در کپسول در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شده است.. همچنین نتایج مقایسات میانگین ها نشان داد که رقم کنجد یکتا از نظر پارامترهایی همچون ارتفاع،تعداد کپسول و دانه در کپسول، عملکرد ،طول دوره رویش و گلدهی،عملکرد روغن ، درصد پروتئین وعملکرد آن رقمی برتر و رقم ناز از نظر عملکرد تک بوته وشاخص برداشت برتر بوده اندو رقم اولتان از نظر درصد روغن رقمی برتر بوده اند.

 

کلمات کلیدی: کنجد، تراکم، تعداد کپسول ، پروتئین و روغن

فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱ مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲ جایگاه گیاهان روغنی ………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳ معرفی دانه های روغنی……………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۴ معرفی کنجد………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵ اهمیت کنجد و زراعت آن…………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶ تاریخچه کشت کنجد در جهان…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷ تاریخچه کشت کنجد در ایران ………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸ سطح زیر کشت کنجد در جهان……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹ سطح زیر کشت و تولید کنجد و سایر دانه های روغنی در ایران …………………………………………………..۱۱

۱-۱۰ شرایط اکولوژیکی و رویشی کنجد. …………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۱۱ تناوب زراعی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۱۲ گیاه شناسی کنجد…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱ـ۱۳صفات مورفولوژیکی کنجد………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱۳-۱ دانه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱۳-۲ ریشه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱۳-۳ ساقه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۱۳-۴ برگ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۱۳-۵ گل …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۱۳-۶ میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۱۳-۷ شرایط ادافیک  کشت کنجد………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۱۴ ترکیبیات کنجد……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۱۴-۱ پروتئین کنجد…………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۱۴-۲ روغن کنجد ……………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۱۴-۳ ویتامینهای کنجد………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۱۴-۳-۱ ویتامین آ …………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۱۴-۳-۲ ویتامین ب۲ ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۱-۱۴-۳-۳ ویتامین ب۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۶

۱-۱۴-۳-۴ نیاسین……………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۱۵ مصارف کنجد………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۱۶ خواص دارویی کنجد…………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۱-۱۷ الگوی رشد………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

فصل دوم : بررسی منابع

۲-۱ ارتفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲ تعداد کپسول در بوته ………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۳ تعداد دانه در کپسول ……………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۴ وزن هزار دانه …………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۵ عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۶ روغن و پروتئین …………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۷ دیگر خصوصیات مورفولوژیک…………………………………………………………………………………………………۴۱

فصل سوم : مواد و روشها

۳-۱ موقعیت محل اجرای طرح ……………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۲ نتایج مربوط به تجزیه خاک ……………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۳ طرح و نقشه آزمایش ………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۴ آماده سازی زمین ……………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۵ کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۶ داشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۷ برداشت …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۸ صفات اندازه گیری کمی…………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۸-۱ ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۸-۲ وزن خشک گیاه………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۸-۳ تعداد کپسول در هر بوته ……………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۸-۴ تعداد دانه در کپسول……………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۸-۵ وزن هزار دانه …………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۸-۶ عملکرد دانه………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۸-۷ عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۸-۸ شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۹ اندازه گیری صفات کمی…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۹-۱ تعین درصد روغن و عملکرد آن……………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۹-۲ تعین درصد پروتئین و عملکرد آن…………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۱۰ محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

فصل چهارم : تجزیه واریانس و تفسیر داده ها

۴-۱ ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۲ تعداد کپسول در بوته ………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۴-۳ تعداد دانه در کپسول………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۴ وزن هزار دانه …………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۵ عملکرد تک بوته …………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۶ عملکرد در هکتار ……………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۷ شاخص برداشت …………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۸ عملکرد بیولوژیک تک بوته ……………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۹ طول دوره رویش ……………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۱۰ طول دوره گلدهی ………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۱۱ درصد روغن ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۱۲ عملکرد روغن ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۱۳ درصد پروتئین ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۱۴ عملکرد پروتئین …………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۵-۲ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۸ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *