گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر نوع و اندازه ذرات خوراک همراه با ال_ ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر نوع و اندازه ذرات خوراک همراه با ال_ ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
855 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر نوع و اندازه ذرات خوراک همراه با ال_ ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی


تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی اثرات نوع و اندازه ذرات خوراک با ال-ترئونین برعملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل(۲×۲×۲)، با دو نوع جیره غذایی (آردی و پلت) در دو اندازه مختلف ذرات (ریز و درشت) با بررسی اثرات مکمل ال-‌ترئونین (با و بدون ال- ترئونین) با۸ تیمار و۳ تکرار به ازای هرتیمار انجام شد. در این آزمایش ۳۶۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی سویه کاب ۵۰۰ به صورت ۱۵ قطعه مخلوط از دو جنس در هر تکرار (پن) قرار داده شدند. میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌های هر تکرار به صورت هفتگی محاسبه شد. در روز ۳۵ دوره آزمایش جهت تعیین فراسنجه‌های خونی از سیاهرگ بال جوجه‌ها خونگیری به عمل آمد. در انتهای دوره آزمایش پس از کشتار، تجزیه لاشه در مورد جوجه‌های هر پن انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر نوع جیره به استثناء وزن دوره رشد بر وزن دوره آغازین، وزن کل دوره پرورش، همچنین بر خوراک مصرفی در دوره آغازین و دوره رشد و خوراک مصرفی کل دوره پرورش تاثیر معنی‌داری داشت (۰۵/۰>P). اثر اندازه ذرات خوراک در هیچ کدام از دوره‌های پرورش و کل دوره بر عملکرد تاثیر معنی‌داری نداشت (۰۵/۰<P). اثر مکمل ال- ترئونین بر وزن دوره آغازین همچنین برمصرف خوراک در دوره رشد، وزن کبد، تری‌گلیسیرید و VLDL تاثیر معنی‌داری داشت (۰۵/۰>P). اثر نوع جیره بر وزن کبد، وزن سنگدان، تری‌گلیسیرید و VLDL نشاندهنده وجود اختلاف معنی‌داری بود (۰۵/۰>p). همچنین اندازه ذرات بر وزن پانکراس تاثیر معنی‌داری داشت(۰۵/۰>P). اثر اندازه ذرات خوراک بر هیچکدام از فاکتورهای بیوشیمیایی خون تاثیر معنی‌داری نداشت(۰۵/۰<P). به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با مصرف جیره پلت میزان خوراک مصرفی در کل دوره پرورش و وزن دوره آغازین و کل دوره افزایش پیدا کرد، در حالی‌که اندازه ذرات به تنهایی در این تحقیق بر میزان عملکرد هیچ تاثیری نداشت و استفاده از جیره حاوی مکمل ال- ترئونین موجب افزایش وزن در دوره آغازین شد در حالیکه در دوره رشد جوجه‌های تغذیه شده با جیره فاقد مکمل ال- ترئونین وزن بهتری را نشان دادند.

 

کلمات کلیدی: اندازه ذرات، ال- ترئونین، جوجه گوشتی، عملکرد، نوع جیره.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- ضرورتهای خاص انجام تحقیق: ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق: ۶

۱-۶- فرضیه‌ها ۷

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۸

۲-۱- مروری بر مراحل فرآیند تولید خوراک.. ۹

۲-۲- مراحل فنی تولید خوراک.. ۹

۲-۲-۱- دریافت و پاکسازی مقدماتی: ۹

۲-۲-۲- تعیین نسبت و توزین: ۹

۲-۲-۳-آسیاب کردن: ۱۰

۲-۲-۴- مخلوط کردن: ۱۰

۲-۲-۵-پلت کردن: ۱۱

۲-۲-۶- بسته بندی: ۱۱

۲-۳- اشکال دان. ۱۲

۲-۴-فرآیند پلت سازی.. ۱۲

۲-۴-۱- مراحل مختلف پلت سازی.. ۱۲

۲-۴-۲- عملیات کاندیشنیگ۱۳

۲-۴-۳-انواع دستگاههای پلت زنی.. ۱۴

۲-۵- مزایای استفاده از پلت۱۴

۲-۶- فاکتورهای موثر در کیفیت پلت۱۵

۲-۶-۱-تعیین کیفیت پلت: ۱۶

۲-۷- اندازه ذرات مواد خوراکی.. ۱۷

۲-۸- مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر نوع و اندازه ذرات خوراک بر عملکرد در جوجه‌های گوشتی: ۱۹

۲-۹- اسیدهای‌آمینه. ۲۰

۲-۹-۱- طبقه بندی اسیدهای‌آمینه. ۲۱

۲-۹-۲- نقش اسیدهای‌آمینه در تغذیه طیور. ۲۱

۲-۹-۳- نقش آمینو اسید ترئونین در تغذیه طیور. ۲۳

۲-۹-۴- نقش اسید آمینه ترئونین در سیستم گوارشی طیور. ۲۴

۲-۹-۵- محتویات ترئونین خوراک ها ۲۵

۲-۹-۶- متابولیسم ترئونین در بدن طیور گوشتی.. ۲۵

فصل سوم مواد و روشها ۲۷

۳-۱- محل و زمان اجرای آزمایش۲۸

۳-۱-۱- مشخصات آزمایش۲۸

۳-۱-۲- مشخصات سالن آزمایش۲۸

۳-۲- آماده سازی محل مورد آزمایش۲۸

۳-۲-۱- شستشو و تمیز کردن وسایل.. ۲۹

۳-۲-۲- آماده سازی قفس‌های آزمایش۲۹

۳-۲-۳- شستشو و ضد عفونی سالن.. ۲۹

۳-۲-۴- انتقال جوجه‌ها به سالن.. ۲۹

۳-۲-۵- حرارت و نوردهی.. ۳۰

۳-۳- روش آماده سازی (دان خوری، آب خوری) ۳۰

۳-۳-۱- دان خوری‌ها ۳۰

۳-۳-۲- آب خوری ها ۳۰

۳-۴- برنامه واکسن‌های مورد استفاده ۳۱

۳-۵- جیره غذایی مورد آزمایش۳۲

۳-۶- مراحل پرورش۳۴

۳-۷- صفات مورد ارزیابی و نحوه اندازه گیری آن. ۳۴

۳-۷-۱- صفات عملکرد. ۳۴

۳-۷-۱-۱- تعداد روز مرغ. ۳۵

۳-۷-۱-۲- اندازه گیری خوراک مصرفی.. ۳۵

۳-۷-۱-۳- افزایش وزن بدن. ۳۶

۳-۷-۱-۴- ضریب تبدیل غذایی.. ۳۶

۳-۷-۲- صفات عملکرد لاشه. ۳۶

۳-۷-۲-۱- اندازه گیری بازده لاشه (درصد) ۳۷

۳-۷-۲-۲- اندازه گیری بازده قطعات لاشه. ۳۷

۳-۷-۲-۲-۱- درصد سینه. ۳۷

۳-۷-۲-۲-۲- درصد ران‌ها ۳۸

۳-۷-۲-۲-۳- درصد سنگدان. ۳۸

۳-۷-۲-۲-۴- طول روده ۳۸

۳-۷-۲-۲-۵- درصد کبد. ۳۸

۳-۷-۲-۲-۶- درصد پانکراس۳۸

۳-۷-۲-۲-۷- درصد قلب۳۹

۳-۷-۳- تعیین شاخص‌های بیوشیمیایی خون. ۳۹

۳-۸- تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۳۹

 

فصل‌چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۰

۴-۱- صفات عملکرد جوجه‌های گوشتی.. ۴۱

۴-۱-۱-مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی و اثرات متقابل تیمارهای مختلف بر افزایش وزن در دوره‌های آغازین، رشد و کل دوره پرورش۴۱

۴-۱-۲- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی و اثرات متقابل تیمارهای مختلف بر مصرف خوراک در دوره‌های آغازین، رشد وکل دوره پرورش۴۳

۴-۱-۳- مقایسه میانگین‌های اثرات اصلی و اثرات متقابل تیمارهای مختلف بر ضریب تبدیل در دوره‌های آغازین، رشد و کل دوره پرورش۴۵

۴-۲- مقایسه میانگین‌های مربوط به ترکیبات لاشه در جوجه‌های گوشتی.. ۴۷

۴-۳- مقایسه میانگین‌های مربوط به اندام‌های داخلی دستگاه گوارش۴۹

۴-۴-مقایسه میانگین مولفه‌های چربی و گلوکز خون در جوجه‌های گوشتی.. ۵۱

فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۵۳

۵-۱ – بحث۵۴

۵-۲- نتیجه‌گیری: ۵۸

۵-۳- پیشنهادات: ۵۹

منابع و ماخذ. ۶۰ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *