گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت مشارکتی بر کارآمدی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی (بابررسی موردی واحدساری) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت مشارکتی بر کارآمدی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی (بابررسی موردی واحدساری)
۱۳۹۶-۰۷-۰۵
243 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت مشارکتی بر کارآمدی نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی (بابررسی موردی واحدساری)


تعداد صفحات ۱۰۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مهم ترین هدف تحقیق تبیین تاثیر وضعیت پاسخگویی با استقرارمدیریت مشارکتی است، تا به این ترتیب بستر لازم جهت بهبود نظام پاسخگویی به دانشجویان فراهم شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی- علی و معلولی از شاخه تحقیقات میدانی است و از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی، یک تحقیق مقطعی به حساب می آید. در این تحقیق جامعه آماری مشتمل بر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه ای است. اطلاعات حاصل از پرسشنامه به روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از مدیریت مشارکتی در بهبود پاسخگویی موثر می باشد.

 

واژه های کلیدی: مدیریت مشارکتی، بهبود، پاسخگویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول                                                 کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

اهمیت ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۶

اهداف و سوال های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه و متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۸

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۹

ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم                                         ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

برنامه ریزی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

انسان گرایی(نوع دوستی) ………………………………………………………………………………………. ۲۲

کارائی سازمان ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

ابعادمشارکت ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

مزایای مشارکت …………………………………………………………………………………………………… ۳۳

محدودیت مشارکت ……………………………………………………………………………………………… ۳۴

موانع شرکت ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

پیش فرض های نادرست درباره مشارکت کارکنان ……………………………………………………. ۳۶

مشورت و مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………. ۳۹

اختیار و تفویض اختیار …………………………………………………………………………………………. ۴۰

تفویض اختیار در نظام مشارکت …………………………………………………………………………….. ۴۲

هدف های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ………………………………………………………….. ۴۳

عوامل موفقیت در اجرای نظام مدیریت مشارکتی ……………………………………………………… ۴۴

دلایل عدم مشارکت کارکنان در سازمان ها ………………………………………………………………..۴۵

نمونه هایی از برنامه های مشارکت کارکنان ……………………………………………………………… ۴۹

مشارکت کارکنان در بخش دولتی ……………………………………………………………………………. ۵۱

تحت چه شرایطی مشارکت کارکنان اثربخش است ؟ …………………………………………………..۵۴

پاسخگویی …………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

اهمیت وضرورت پاسخگویی …………………………………………………………………………………..۵۷

مبانی پاسخگویی …………………………………………………………………………………………………….۵۹

اهداف پاسخگویی …………………………………………………………………………………………………..۶۰

ابزارهای  پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………۶۱

مدل چندبعدی پاسخگویی ……………………………………………………………………………………….۶۲

دلایل نبود شفافیت و پاسخگویی در ایران ………………………………………………………………… ۶۴

مفهوم پاسخ گویی عمومی ……………………………………………………………………………………….۶۴

فصل سوم                                               روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ……………………………………………………………………۸۱

حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………….۸۱

ابزارجمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………۸۲

روایی / اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….۸۲

آزمون های استفاده شده در تحقیق …………………………………………………………………………. ۸۳

فصل چهارم                                         تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..۸۶

نرمال بودن داده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۸۹

تحلیل نتایج آزمون های آماری ………………………………………………………………………………. ۹۰

فصل پنجم                                          نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه ……………………………………………………………………..۹۹

پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۹۹

محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *