گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از آنزیم‌های تجزیه‌کننده پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در جیره‌های حاوی کنجاله کلزا بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از آنزیم‌های تجزیه‌کننده پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در جیره‌های حاوی کنجاله کلزا بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
2017-10-26
1389 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از آنزیم‌های تجزیه‌کننده پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در جیره‌های حاوی کنجاله کلزا بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی


تعداد صفحات ۸۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”550″]

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی امکان جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا به عنوان یک منبع پروتئینی در جیره جوجه های گوشتی با و بدون استفاده از آنزیم روابیو و تاثیر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. در این بررسی ۳۸۴ قطعه جوجه یک روزه از نژاد راس ۳۰۸ به صورت فاکتوریل ۴×۲ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار مورد استفاده قرار گرفت. فاکتورهای اول و دوم به ترتیب شامل مصرف آنزیم در مقادیر صفر و ۵۰۰ (گرم در یک تن جیره) و جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در ۴ سطح صفر، ۲۰، ۳۰ و۴۰ درصد بودند. جوجه ها با جیره های متعادل براساس مقادیر توصیه شده انجمن ملی تحقیقات (NRC) تغذیه شدند.نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف کنجاله کلزا تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی نداشت. اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر روی وزن بدن نشان داد با افزایش سطح کنجاله کلزا در کل دوره وزن بدن به طور معنی داری کاهش یافته است به طوری که  کمترین وزن بدن مربوط به تیمار حاوی ۴۰ درصد کنجاله کلزا می باشد. همچنین تأثیر سطوح مختلف آنزیم بر روی وزن بدن مشاهده می شود. تیمارهای دریافت کننده آنزیم وزن بدن پایین تری نسبت به تیمار شاهد دارد . ضریب تبدیل غذایی در تیمار دارای ۴۰ درصد کنجاله کلزا اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان می دهد.همچنین اثر متقابل سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم بر روی صفات لاشه تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سطح کنجاله کلزا در جیره منجر به کاهش خوراک مصرفی شده و بر روی عملکرد پرنده تأثیر منفی گذاشته است و باعث کاهش وزن لاشه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جایگزینی کنجاله کلزا (مخصوصا در سطوح بالا ) به جای کنجاله سویا تا سطح ۴۰ درصد بدون تاثیر منفی در عملکرد جوجه ها امکان پذیر می باشد.

 

واژه های کلیدی: جوجه های گوشتی، کنجاله کلزا، آنزیم، عملکرد، خصوصیات لاشه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱- ۲- اهداف تحقیق.. ۴

۱-۲-۱- اهداف اصلی.. ۴

۱-۲-۲- اهداف فرعی.. ۵

۱- ۳- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵

۱- ۴- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. ۵

۱- ۵- واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- تاریخچه کلزا در جهان و ایران. ۸

۲-۲- معرفی گیاه کلزا………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲-۱-معرفی کلزا با گلوکوزینولات پایین…………………………………………………………….. ۱۱

۲-۳- ارقام کلزا………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۴- روغن کلزا…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵- ویژگی‌های کیفی کنجاله کلزا ۱۵

۲-۵-۱- ترکیب مواد مغذی کنجاله کلزا…………………………………………………………………. ۱۵

۲-۵-۲-آمینو اسیدهای کنجاله کلزا و قابلیت هضم آنها……………………………………………… ۱۸

۲-۶- مواد ضدتغذیه‌ای موجود در کنجاله‌ی کلزا ۲۰

۲-۶-۱- الیاف خام کنجاله‌ کلزا ۲۰

۲-۷- تعریف وطبقه بندی پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای……………………………………………. ۲۱

۲-۷-۱-تقسیم بندی پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای…………………………………………………… ۲۲

۲-۷-۲-اثرات ضد تغذیه ای پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای.. ۲۳

۲-۸- گلوکوزینولات………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۸-۱- روشهای کاهش گلوکوزینولا‌ت‌ها……………………………………………………………… ۲۵

۲-۸-۲-اثر گواترزایی گلوکوزینولات…………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۹-اسیدفیتیک………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۰-تانن ها…………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۰-۱-خواص ضد تغذیه ای تانن ها…………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۱-سیناپین………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۲-آنزیم ها……………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۲-۱- دلایل بکارگیری آنزیم‌ها در جیره‌ی غذایی.. ۳۲

۲-۱۲-۲-عوامل موثر بر فعالیت آنزیم…………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۲-۳- کربوهیدرازها…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۲-۴- پروتئازها………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۲-۵-فیتازها………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۳- مرور منابع. ۳۷

 

فصل سوم -روش‌تحقیق

۳-۱-موقعیت و مشخصات محل اجرای آزمایش… ۴۱

۳-۲- مشخصات سالن پرورش… ۴۱

۳-۳- آماده سازی سالن پرورش… ۴۱

۳-۴- طیور مورد آزمایش… ۴۲

۳-۵-مدیریت پرورش………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۶- تیمارهای آزمایشی.. ۴۲

۳-۷- شرایط پرورش جوجه‌ها ۴۳

۳-۷-۱- روشنایی.. ۴۳

۳-۷-۲- تهویه. ۴۳

۳-۷-۳- رطوبت… ۴۳

۳-۷-۴- دما ۴۳

۳-۷-۵- دانخوری و آبخوری.. ۴۴

۳-۷-۶- واکسیناسیون و بهداشت… ۴۴

۳-۸- آنزیم مورد استفاده ۴۵

۳-۹- مدل آماری طرح.. ۴۵

۳-۱۰-نحوه آماده سازی جیره…………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۱۱- تهیه و تنظیم جیره های آزمایشی.. ۴۶

۳-۱۲- متغییرهای مورد بررسی و ارقام ثبت شده در آزمایش… ۴۹

۳-۱۲-۱-متغیرهای عملکرد………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۱۲-۱-۱-تعداد روز مرغ………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۱۲-۱-۲-اندازگیری خوراک مصرفی.. ۴۹

۳-۱۲-۱-۳-اندازگیری افزایش وزن……………………………………………………………………… ۵۰

۳-۱۲-۱-۴-اندازگیری ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………… ۵۱

۳-۱۲-۲-صفات عملکرد لاشه…………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۱۲-۲-۱-اندازگیری بازده قطعات لاشه………………………………………………………………. ۵۱

۳-۱۲-۲-۲-درصد وزن سینه………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۱۲-۲-۳-درصد وزن ران ها……………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۱۲-۲-۴-درصد وزن قلب……………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۱۲-۲-۵-درصد وزن کبد……………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۱۲-۲-۶-درصد وزن سنگدان…………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۱۲-۲-۷-درصد وزن پانکراس………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۱۲-۲-۸- درصد وزن روده ۵۲

فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-وزن بدن………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۱-۱- تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا برروی وزن بدن…………………………………………. ۵۴

 ۴-۱-۲- تأثیر سطوح مختلف آنزیم بر روی وزن بدن………………………………………………. ۵۵

 ۴-۱-۳- تأثیر متقابل سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم بر روی وزن بدن…………………… ۵۵

 ۴-۲- خوراک مصرفی.. ۵۷

۴-۲-۱- تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا برروی خوراک مصرفی.. ۵۷

۴-۲-۲- تأثیر سطوح مختلف آنزیم بر روی خوراک مصرفی.. ۵۸

۴-۲-۳- تأثیر متقابل سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم بر روی خوراک مصرفی.. ۵۹

۴–۳- افزایش وزن هفتگی.. ۶۲

۴-۳-۱- تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا در افزایش وزن هفتگی……………………………….. ۶۲

۴-۳-۲- تأثیر سطوح آنزیم در افزایش وزن هفتگی………………………………………………….. ۶۴

۴-۳-۳- تأثیر متقابل سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم در افزایش وزن هفتگی.. ۶۵

۴-۴- ضریب‌تبدیل غذایی.. ۶۶

۴-۴-۱- تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر ضریب‌تبدیل غذایی.. ۶۷

۴-۴-۲- تأثیر سطوح مختلف آنزیم در ضریب‌تبدیل غذایی.. ۶۸

۴-۴-۳- تأثیر متقابل سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم در ضریب‌تبدیل‌غذایی.. ۶۸

۴-۵- تجزیه لاشه. ۷۰

۴-۵-۱- تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر فراسنجه های لاشه. ۷۰

۴-۵-۲- تأثیر سطوح آنزیم بر فراسنجه های لاشه. ۷۱

۴-۵-۳- تأثیر متقابل سطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم بر فراسنجه های لاشه. ۷۲

فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری کلی.. ۷۶

۵-۲- پیشنهادات… ۷۷

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. ۷۸                پیوست   ۸۳ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *