گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه برهمکنش کودهای نیتروژن و روی بر گندم


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه برهمکنش کودهای نیتروژن و روی بر گندم
2017-09-10
384 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه برهمکنش کودهای نیتروژن و روی بر گندم


تعداد صفحات ۵۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”357″]

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و روی برای افزایش جذب عناصرغذایی گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهارتکرار درایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل واقع در شهرستان قائمشهر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اجرا گردید تیمارها شامل کود نیتروژن در سه سطح ۰، ۲۵ و ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم و کود روی درسه سطح ۰، ۱۰ و۲۰ میلی گرم در کیلو گرم روی دو رقم گندم N8019 و دریا اعمال گردیدند. نتایج نشان داد که  وزن سنبله، وزن تر و خشک بوته، عملکرد کاه و شاخص برداشت و همچنین میزان نیتروژن، کلسیم و عناصر ریزمغذی تحت تأثیر مصرف همزمان کود نیتروژن و روی قرار گرفت. با مصرف ۵۰ میلی گرم کود نیتروژن و ۲۰ میلی گرم کود روی رقم N8019  با میانگین ۱۰٫۴۶ گرم بیشترین وزن سنبله، رقم دریا فقط با مصرف ۲۰ میلی گرم کود روی با میانگین ۳٫۷۱۵ گرم بیشترین وزن دانه را دارا بود. غلظت عناصر غذایی در رقم N8019 با مصرف ۲۵ میلی گرم کود نیتروژن بیشترین غلظت نیتروژن، ۵۰ میلی گرم کود نیتروژن بیشترین غلظت فسفر، ۲۰ میلی گرم کود روی بیشترین غلظت کلسیم،۱۰میلی گرم کود روی بیشترین غلظت آهن،۲۰ میلی گرم کود روی بیشترین غلظت روی و ۱۰ میلی گرم کود روی بیشترین غلظت منگنز بدست آمد و رقم دریا با مصرف۲۵ میلی گرم کود نیتروژن بیشترین غلظت پتاسیم بدست آمد.

کلمات کلیدی:ارقام گندم، نیتروژن، روی، جذب عناصر غذایی

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………   ۱

فصل اول : مقدمه و کلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..  ۳

۱-۱- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………۳

۱-۲-اهمیت تغذیه ای گندم………………………………………………………………………………….۴

۱-۳- اهمیت گندم از جنبه های سیاسی، استراتژیکی، فرهنگی و اقتصادی……………………..۴

۱-۴- اهمیت گندم در دنیا و ایران……………………………………………………………………………… …. ۵

۱-۵- سطح زیر کشت گندم در ایران وجهان………………………………………………………………….. ۵

۱-۶- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت استان……………………………………………………………. ۶

۱-۷- وضعیت کشت در مازندران…………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸- این تحقیق اهداف زیر را دنبال می­کند………………………………………………………………….. ۶

۱-۹-گیاهشناسی گندم…………………………………………………………………..۶

۱-۱۰- مورفولوژی گندم……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۱۰-۱- ریشه………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۱۰-۲- طوقه………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱۰-۳- ساقه…………………………………………………………………………………………………………. ۷٫

۱-۱۰-۴-پنجه…………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۱۰-۵-برگ…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۰-۶-سنبله…………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۰-۷-دانه…………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۱-تیپ های رشد گندم………………………………………………………………………………………۹٫

۱-۱۱-۱-ارقام بهاره…………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۱-۲-ارقام زمستان (پاییزه)…………………………………………………………………………………۹٫

۱-۱۱-۳- ارقام بهاره- پاییزه…………………………………………………………………………………… .۹

۱-۱۲-مراحل رشد گندم…………………………………………………………………………………………..۹

۱-۱۲-۱-مرحله جوانه زنی………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۲-۲-مرحله پنجه زنی………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۱۲-۳-مرحله ساقه رفتن………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۲-۴-مرحله تشکیل سنبله…………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۲-۵-مرحله تلقیح……………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۲-۶-مرحله رسیدن دانه…………………………………………………………………………………….

فصل دوم : بررسی منابع

بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………….۱۳

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱- موادآزمایش…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی محل انجام آزمایش………………………………………………………….۲۲

۳-۱-۲- خاک محل آزمایش…………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۲-روش آزمایش………………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۲-۱-مشخصات طرح آزمایشی……………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲-۲-مراحل اجرای آزمایش…………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۲-۲-۱-آماده سازی خاک……………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۲-۲-۲- آماده سازی بذر………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۲-۲-۳- آماده سازی کود مورد نظر……………………………………………………………………….۲۴

۳-۲-۲-۴- عملیات کاشت……………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۲-۳- روش نمونه برداری…………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۲-۴- صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………. ۲۴

۳-۲-۴-۱- ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۲-۴-۲- طول سنبله…………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲-۴-۳- وزن یک رستنی یا ساقه………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲-۴-۴- تعداد سنبلچه در سنبله…………………………………………………………………………..۲۵

۳-۲-۴-۵- تعداد دانه در سنبله……………………………………………………………………………….۲۵٫

۳-۲-۴-۶- وزن صد دانه……………………………………………………………………………………….۲۵٫

۳-۲-۴-۷- عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………۲۵

۳-۲-۴-۸- عملکرد کاه…………………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۲-۴-۹- شاخص برداشت…………………………………………………………………………………۲۶

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- صفات مورفولوژیکی گندم………………………………………………………………………………..۲۸

۴-۱-۱- ارتفاع بوته……………………………………………………………………………………………………۲۸

۴-۱-۲- طول سنبله ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۴-۱-۳- تعداد گره………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۴-۱-۴- طول پایین­ترین میان­گره……………………………………………………………………………..۲۹

. ۴-۲- عملکرد و اجزای عملکرد گندم………………………………………………………………………..۳۳

۴-۲-۱- وزن سنبله………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۴-۲-۲- تعداد سنبلچه در سنبله…………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-۲-۳- تعداد دانه در سنبله…………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۲-۴- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………… ۳۵

۴-۲-۵- وزن تر بوته………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۲-۶- وزن خشک بوته…………………………………………………………………………………….۳۵

۴-۲-۷ عملکرد کاه…………………………………………………………………………………………..۳۶٫

۴-۲-۸ شاخص برداشت…………………………………………………………………………………….۳۹

۴-۳- میزان عناصر پر­مصرف و کم­مصرف گندم…………………………………………………………۴۱

۴-۳-۱- نیتروژن…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۳-۲-پتاسیم…………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۴-۳-۳- فسفر ……………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۳-۵- کلسیم………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۴-۳-۶- منیزیم………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۳-۶- آهن……………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۳-۴- روی……………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۳-۸- منگنز…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۴-۳-۹ مس…………………………………………………………………………………………………………۴۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۵۲

۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۵۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………………..۵۶٫

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *