گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی کنایات در آثارداستانی محمود دولت آبادی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی کنایات در آثارداستانی محمود دولت آبادی
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
476 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی کنایات در آثارداستانی محمود دولت آبادی


تعداد صفحات ۸۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح کنایه سخنی است که دارای دو معنی باشد: معنای ظاهری و معنای مقصود.

کنایه یکی از زیباترین و دقیق‌ترین اسلوب‌های هنری گفتار و رساتر از حقیقت است، زیرا در کنایه ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل می‌شود و با نوعی دلیل همراه است. کنایه از مهم‌ترین شگردهای زیبا آفرینی در شعر و از طبیعی‌ترین راه‌های بیان است که در آیات قرآنی، اعتقادات پیشینیان، آداب و رسوم پیشینیان، گفتار عامه، امثال و حکم، انتقاد و در شعر، به خصوص در انواع هجو، نمونه‌های بسیاری از استعمال کنایه را می‌توان یافت.

کنایه را به صورت‌های مختلف تقسیم نموده اند معروف‌ترین آن به اعتبار مقصود( کنایه از موصوف، کنایه از صفت، کنایه از نسبت) و به اعتبار وسایط و لوازم و سیاق (تلویح، ایماء و رمز و تعریض) می‌باشد. کنایه دارای زیبایی‌ها و جذابیت‌های خاصی است که معروف‌ترین آن شامل اغراق آمیز بودن، تمثیلی بودن، تلمیحی بودن، مبهم بودن، تصویرگری بودن، عینیت بخشیدن به ذهنیات، استدلالی بودن. ذکر جزء و اراده‌ی کل، موصوف خاص و غیره می‌باشد.

این تحقیق از نظر هدف در گروه تحقیقات نظری و از جهت ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مسأله جزء تحقیقات توصیفی و تحلیلی می‌باشد. که با استفاده از تفکر و استدلال به صورت کیفی به تجزیه و تحلیل درآمده است.

در این پایان نامه ابتدا به کنایه و آن گاه درباره‌ی موارد کنایه در آثار محمود دولت آبادی به بحث و بررسی پرداختم.

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱٫

فصل اول: «کلیات تحقیق»

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-بیان مسئله ی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵-فرضیه…………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶-سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶

فصل دوم: «ادبیات و پیشینه ی تحقیق»       

۲-۱-ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۱-محمود دولت آبادی…………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۱-۱-۱-زندگینامه ی محمود دولت آبادی………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۱-۲-زبان دولت آبادی……………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱-۳-نثر دولت آبادی…………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱-۱-۴-ارزیابی و تحلیل کوتاه از آثار دولت آبادی…………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۲-تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۱-تعریف علم بیان……………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۲-کنایه…………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲-۲-۱-معنای لغوی کنایه……………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۲-۲-۲-تعریف اصطلاحی کنایه……………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۱-۲-۲-۳-تعریف کنایه از نظر متقدمین…………………………………………………………………. ۱۶

۱-۱-۲-۲-۴-تعریف کنایه از نظر متأخرین………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۲-۴-۱-نظر دکتر کزازی درباره ی کنایه………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۲-۲-۴-۲-نظر دکتر احمدنژاد درباره ی کنایه………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۲-۲-۴-۳-نظر ذبیح الّله صفا درباره ی کنایه……………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۲-۲-۴-۴- نظر دکتر شمیسا درباره ی کنایه………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۲-۴-۵- نظر دکتر انوری درباره ی کنایه ………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲-۲-۴-۶-نظر دکتر زرین کوب درباره ی کنایه……………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۲-۲-۴-۷-نظر دکتر تجلیل درباره ی کنایه………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۳-تفاوت کنایه و مجاز……………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۴-تفاوت کنایه و استعاره…………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۵-تقسیمات کنایه به اعتبار مقصود(مکنی عنه)…………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۵-۱-کنایه از موصوف(اسم)…………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۵-۲-کنایه از صفت…………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۲-۵-۳-کنایه از فعل یا مصدر………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲-۶-انواع کنایه از نظر انتقال معنای هنری(کنایی)…………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲-۶-۱-کنایه قریب………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲-۶-۲-کنایه بعید…………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲-۷-انواع کنایه به لحاظ وضوح و خفا………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲-۷-۱-تلویح……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۲-۷-۲-ایماء……………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲-۷-۳-رمز………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۲-۷-۴-تعریض…………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۲-۷-۴-۱- کنایه و تعریض…………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱-پژوهش های انجام شده……………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱-۱-مقاله…………………………………………………………………………………………………… ۲۱

فصل سوم: «روش تحقیق»

۳-۱-نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۳-۲-روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۲۴

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۲۴

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۵-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل چهارم: «تجزیه و تحلیل داده‌ها»

بخش اول………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۱-کلیدر…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۴-۱-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۱-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۱-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۲۸

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲-جای خالی سلوچ…………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۴۷

بخش سوم…………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۳-روزگار سپری شده ی مردم سالخورده……………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۵۰

بخش چهارم………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۴-باشبیرو………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۴-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۴-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۴-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۶۴

بخش پنجم………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۵-گاواربان……………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۵-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۵-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۵-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۶۷

بخش ششم………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۶-دیدار بلوچ………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۶-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۶-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۶-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۶۹

بخش هفتم…………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۷-پای گلدسته امام زاده شعیب……………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۷-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۷-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۷-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۷۰

بخش هشتم……………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۸-مرد…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۸-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۸-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۸-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۷۲

بخش نهم………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۹-بند……………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۹-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۹-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۹-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………….. ۷۳

بخش دهم…………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۱۰-ادبار………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱۰-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱۰-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۱۰-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………… ۷۵

بخش یازدهم……………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱۱-آوسنه ی بابا سبحان…………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۱۱-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱۱-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱۱-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………… ۷۶

بخش دوازدهم……………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱۲-سفر…………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱۲-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۱۲-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۱۲-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………… ۷۸

بخش سیزدهم…………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱۳-آهوی بخت من گزل……………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۱۳-۱-کنایه از نوع صفت…………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱۳-۲-کنایه از نوع اسم……………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱۳-۳-کنایه از نوع فعل……………………………………………………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: «بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها»

۵-۱ نتیجه………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………… ۸۴

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *