گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی پاسخ به انتخاب وا‌ریته‌های تجاری کرم ابریشم نسبت به یک نسل انتخاب انفرادی بر اساس وزن پیله * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی پاسخ به انتخاب وا‌ریته‌های تجاری کرم ابریشم نسبت به یک نسل انتخاب انفرادی بر اساس وزن پیله
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
2807 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی پاسخ به انتخاب وا‌ریته‌های تجاری کرم ابریشم نسبت به یک نسل انتخاب انفرادی بر اساس وزن پیله


تعداد صفحات ۱۳۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این طرح، شش لاین والدی کرم ابریشم ایران مورد رکوردگیری انفرادی قرار گرفته‌اند و چهل فرد نر و چهل فرد ماده دارای میانگینی برتر در هر یک از این شش لاین والدی به­ عنوان والدین گروه­های انتخابی برگزیده شدند. همچنین چهل فرد نر و چهل فرد ماده دارای میانگینی  معادل  میانگین جا‌معه در هر یک از شش لاین والدی، به­عنوان والدین گروه­های تصادفی انتخاب شدند. سپس این لاین­ها مطابق شرایط حاکم بر سیستم تکثیر لاین­های خطوط لاین، اجداد و مادرکرم ابریشم ایران پرورش یافته و در نسل چهارم، شش نوع تخم نوغان آمیخته تجاری تولید شد. هر یک از این تخم نوغان­های لاین و آمیخته، در دو حالت (دارای لاین­های والدی انتخابی و دارای لاین­های والدی تصادفی) تولید شدند. عملکرد سه نسل لاین‌های والدی و یک نسل آمیخته (هر کدام در دو گروه انتخابی و تصادفی) با یکدیگر مقایسه شده و نتایج سیستم انتخاب انفرادی لاین­های والدی بر عملکرد لاین‌ها و آمیخته­ها تجزیه و تحلیل شد. در این طرح از رکوردهای موجود در مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور که طی چهار سال متوالی ١٣٧٩ الی ١٣٨٢ اخذ شده بودند استفاده شد. داده­ها در نرم­افزار صفحه گسترده اکسل ثبت شدند. سپس با نرم­افزار  SASتجزیه وتحلیل شدند. برای مقایسه میانگین از آزمون –t استیودنت استفاده شد. در این تحقیق صفات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. صفت تعداد پیله‌های تولید شده واریته‌ها در جامعه تصادفی ۸۶۲/۲۳۸ پیله و برای جامعه انتخابی ۶۵۳/۲۵۹ پیله بود (٠۵/٠>P). تعداد پیله‌های خوب واریته‌ها در جامعه تصادفی ۳۴۷/۱۷۶ پیله‌ و برای جامعه انتخابی ۸۴۴/۱۸۷ پیله بود (٠۵/٠>P). تعداد پیله‌های متوسط وا‌ریته‌ها در جامعه تصادفی ۵۶۳/۴۶ پیله و برای جامعه انتخابی ۰۴۸/۵۵ پیله‌‌ بود (٠۵/٠>P). درصد پیله‌های متوسط واریته‌ها درجامعه تصادفی ۵۶۶۵/۱۸ درصد و برای جامعه انتخابی۱۴۴۲/۲۱ درصد بود (٠۵/٠>P). وزن ‌کل پیله‌های خوب ‌واریته‌ها در جامعه تصادفی ۹۶۵/۲۹۳ گرم و برای جامعه انتخابی ۴۴۱/۳۲۴ گرم بود (٠۵/٠>P). تعداد لارو تفریخ شده ‌واریته‌ها در جامعه تصادفی ۴۳۱/۴۷۹ و برای جامعه انتخابی ۵۱۵/۵۱۳ بود (٠۵/٠>P). درصد تخم‌های تلقیح نشده ‌واریته‌ها در جامعه تصادفی ۵۵۹۸/۳ درصد و برای جامعه انتخابی ۸۹۵۷/۲ درصد بود (٠۵/٠>P). این صفات دارای معنی‌داری بیشتر نسبت به صفات دیگر مورد مطالعه در این تحقیق بودند و به انتخاب پاسخ مثبت دادند.

واژه‌های کلیدی:کرم ابریشم، انتخاب انفرادی، پاسخ به انتخاب، واریته‌ها، صفات اقتصادی

             فهرست  مطالب                                                                                                        

                                                                                                                                                        عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول مقدمه  ۲

۱- ۱-  مقدمه  ۳

۱- ۲-  تاریخچه کرم ابریشم  ۴

۱- ۳-  تاریخچه اصلاح نژاد دام  ۵

۱- ۴-  پیشینه پرورش کرم ابریشم در ایران  ۶

۱-  ۵-  نقش ابریشم در کسب درآمد  ۷

۱- ۶-  برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران  ۸

۱- ۷-  اصلاح دام در ایران  ۹

۱- ۸-  وضعیت کنونی اصلاح نژاد کرم ابریشم  ۱۰

۱- ۹-  اهداف تحقیق  ۱۰

 

فصل دوم بررسی منابع  ۱۱

۲- ۱-  منابع موجود در اصلاح دام  ۱۲

۲- ۱- ۱-  تاریخچه اصلاح نژاد دام  ۱۲

۲- ۱- ۲-  تعریف اصلاح دام  ۱۲

۲- ۱- ۳-  مفهوم اصلاح دام  ۱۳

۲- ۱- ۴-  هدف اصلاح دام  ۱۳

۲- ۱-  ۵-  ارتباط اصلاح دام با علوم دیگر  ۱۴

۲- ۱- ۶-  انسان و اصلاح دام  ۱۵

۲- ۱- ۷-  ضرورت اصلاح نژاد  ۱۶

۲- ۱-  ۸-  وضعیت اصلاح نژاد دام در کشور  ۱۷

۲- ۱-  ۹- آینده اصلاح نژاد دام در کشور  ۱۸

۲- ۲-  مروری برمنابع و تئوری های مهم موجود در ژنتیک و اصلاح نژاد دام  ۱۹

۲- ۲- ۱-  ارزش فنوتیپی و ارزش ژنوتیپی   ۱۹

۲- ۲- ۲- ژن، سلول، هسته  ۲۰

۲- ۲- ۳ –  مواد ژنتیکی (اسیدهای نوکلئیک) ۲۱

۲- ۲- ۴-  قانون وراثت مندل  ۲۱

۲- ۲-۴- ۱-  قانون اول مندل  ۲۱

۲- ۲- ۴- ۲-  قانون دوم مندل  ۲۱

۲- ۲-  ۵-  انحراف اثر متقابل  ۲۲

۲- ۲- ۶-  همبستگی   ۲۲

۲- ۲- ۶- ۱-  موارد همبستگی ژنتیکی  بین صفات   ۲۳

۲- ۲- ۷-  هتروزیس    ۲۳

۲-۲- ۸- همخونی   ۲۴

۲- ۲- ۹-  اثرمتوسط   ۲۴

۲- ۲- ۱۰-  ارزش زادآوری   ۲۵

۲- ۲- ۱۱-  انحراف غالبیت   ۲۶

۲- ۲- ۱۲-  انحراف اثر متقابل  ۲۶

۲- ۲- ۱۳-  واریانس    ۲۷

۲- ۲- ۱۳- ۱-  تجزیه واریا‌نس    ۲۷

۲- ۲- ۱۴-  تکرارپذیری   ۲۸

۲- ۲-  ۱۵-  وراثت‌پذیری   ۲۹

۲- ۲-  ۱۵- ۱-  برآورد وراثت‌پذیری   ۳۰

۲- ۲-  ۱۵- ۱- ۱- رگرسیون نتاج- والد  ۳۰

۲- ۲-  ۱۵- ۱- ۲-  با استفاده از روش تجزیه واریانس  (ANOVA) 31

۲- ۲-  ۱۵-  ۱- ۳ –  از طریق پاسخ به عمل انتخاب   ۳۱

۲- ۲-  ۱۵- ۲-  ویژگی‌های وراثت‌پذیری   ۳۱

۲- ۲- ۱۶-  وراثت‌پذیری و شباهت بین خویشاوندان  ۳۲

۲- ۳-  مروری بر منابع موجود در ژنتیک کرم ابریشم  ۳۲

۲- ۳ – ۱-  مقد‌مه‌ای بر ژنتیک کرم ابریشم  ۳۲

۲- ۳ – ۲-  نگاه کلی به ژنتیک کرم ابریشم  ۳۳

۲- ۳ – ۳-  منابع ژنتیک کرم ابریشم  ۳۴

۲- ۳- ۴-  ژنتیک کرم ابریشم  ۳۵

۲- ۳-  ۵-  بانک ژن  ۳۷

۲- ۳- ۶-  واریته‌های بانک ژن کرم ابریشم ایران  ۳۸

۲- ۳ – ۷-  معرفی منابع ژنتیکی غیربومی   ۳۸

۲- ۴-  مروری بر منابع موجود در اصلاح نژاد کرم ابریشم  ۳۸

۲- ۴- ۱-  مقدمه  ۳۸

۲- ۴- ۲-  پیشینه و وضعیت کنونی اصلاح نژادکرم ابریشم  ۳۹

۲- ۴ – ۳-  اهداف و دستاوردهای اصلاح نژاد کرم ابریشم  ۴۱

۲- ۴- ۳- ۱- تولید تخم نوغان  ۴۱

۲- ۴ – ۳- ۲-  پیله و ابریشم خام  ۴۱

۲- ۴ – ۳- ۳ –  تداوم تولید در شرایط مختلف    ۴۲

۲- ۴- ۳- ۴-  قابلیت سازگاری و تولید در مناطق جدید  ۴۳

۲- ۴- ۳-  ۵- کیفیت پیله و ابریشم خام  ۴۳

۲- ۴-  ۵-  سایر اهداف اصلاح نژادی در کرم ابریشم  ۴۴

۲-  ۵-  مروری بر مهم‌ترین مبانی و تئوری‌های موجود در انتخاب   ۴۴

۲-  ۵ – ۱-  مقدمه  ۴۴

۲-  ۵- ۲-  انواع انتخاب   ۴۶

۲-  ۵- ۲- ۱-  انتخاب طبیعی   ۴۶

۲-  ۵- ۲-  ۲-  انتخاب مصنوعی   ۴۶

۲-  ۵ – ۳-  انتخاب انفرادی   ۴۷

۲-  ۵- ۴-  انتخاب براساس شجره ۴۷

۲-  ۵-  ۴- ۱- محدودیت انتخاب براساس شجره ۴۷

۲-  ۵-  ۵-  بهترین پیش‌بینی نااریب خطی   ۴۷

۲-  ۵-  ۵- ۱-  خصوصیات روش بهترین پیش‌بینی نااریب خطی   ۴۸

۲-  ۵-  ۵- ۲-  اثر عوامل ثابت و تصادفی   ۴۹

۲-  ۵-  ۵- ۳-  خصوصیات آماری بهترین پیش‌بینی نااریب خطی   ۵۰

۲-  ۵-  ۵- ۴ –  انواع مدل BLUP 51

۲-  ۵-  ۵-  ۵-  قابلیت‌های مدل پیشرفته BLUP 52

۲-  ۵-  ۵-  ۵-  ۱-  سطوح ژنتیکی گروه های هم دوره ۵۲

۲-  ۵-  ۵-  ۵- ۲- روند ژنتیکی   ۵۲

۲-  ۵-  ۵-  ۵- ۳-  استفاده از تمام اطلاعات   ۵۳

۲-  ۵-  ۵- ۶-  نحوه استفاده از روش بهترین پیش بینی نااریب خطی   ۵۴

۲-  ۵- ۶-  ارزیابی ژنتیکی   ۵۴

۲-  ۵- ۷-  مدل دام  ۵۴

۲-  ۵- ۷- ۱-  خصوصیات مطلوب مدل دام  ۵۶

۲-  ۵- ۷- ۲-  مزیت عمده مدل دام در مقایسه با روش­های قبلی   ۵۷

۲-  ۵- ۸ –  مدل مولد نر  ۵۷

۲-  ۵-  ۸ – ۱-  مزایای استفاده از مدل مولد نر  ۵۸

۲-  ۵-  ۹-  مدل برای رکورد تکرار شونده ۵۸

۲-  ۵ – ۱۰-  مدل دام محدود  ۵۹

۲-  ۵- ۱۱-  مدل مختلط   ۵۹

۲-  ۵- ۱۱- ۱-  برخی از خصوصیات مدل مختلط   ۶۰

۲-  ۵- ۱۲-  مدل­های چندصفتی   ۶۰

۲-  ۵ – ۱۲- ۱-  مزایای استفاده از مدل چندصفتی   ۶۱

۲- ۵- ۱۳-  انتخاب برای بیش از یک صفت   ۶۲

۲-  ۵- ۱۳- ۱-  روش­های انتخاب چندصفتی   ۶۴

۲-  ۵- ۱۳- ۲-  انتخاب تاندوم  ۶۵

۲-  ۵- ۱۳- ۳-  انتخاب به روش پلکانی   ۶۵

۲-  ۵- ۱۳- ۳- ۱-  معایب انتخاب روش پلکانی   ۶۵

۲-  ۵- ۱۳- ۴ –  سطوح حذفی مستقل  ۶۶

۲- ۵- ۱۳- ۴- ۱-  مزایای استفاده از روش سطوح حذفی مستقل  ۶۶

۲-  ۵- ۱۳- ۴- ۲-  معایب انتخاب به روش سطوح حذفی مستقل  ۶۷

۲-  ۵- ۱۴-  شاخص انتخاب برای بیش از یک صفت   ۶۷

۲-  ۵-  ۱۵-  پیش‌بینی پیشرفت ژنتیکی   ۶۸

۲-  ۵- ۱۶-  برآورد پیشرفت ژنتیکی   ۶۸

۲-  ۵ – ۱۶- ۱-  صحت انتخاب   ۶۹

۲-  ۵- ۱۶- ۲-  دقت انتخاب   ۶۹

۲-  ۵- ۱۶- ۳-  شدت انتخا ب   ۶۹

۲-  ۵- ۱۶- ۴ –  تنوع ژنتیکی   ۷۰

۲-  ۵-  ۱۶-  ۵-  فاصله نسلی   ۷۱

۲-  ۵ – ۱۶- ۶-  روند ژنتیکی   ۷۱

۲-  ۵- ۱۷-  سیستم انتخاب برای انواع عمل ژنی   ۷۲

۲-  ۵- ۱۷- ۱-  انتخاب برای ژن غالب بارز  ۷۲

۲-  ۵- ۱۷- ۲-  انتخاب برعلیه ژن غالب   ۷۲

۲-  ۵- ۱۷- ۳-  انتخاب برای ژن مغلوب   ۷۲

۲-  ۵- ۱۷- ۴-  انتخاب بر علیه ژن مغلوب   ۷۳

۲-  ۵- ۱۷-  ۵-  انتخاب برای ژن دارای اثر اپیستازی   ۷۳

۲-  ۵-  ۱۷- ۶-  انتخاب برای ژن­های دارای اثر فوق غالبیت   ۷۳

۲-  ۵-  ۱۷- ۷-  انتخاب برای ژن­های دارای اثر افزایشی   ۷۳

۲-  ۵-  ۱۸-  روند و پیشرفت ژنتیکی   ۷۴

۲-  ۵-  ۱۹-  شاخص انتخاب   ۷۴

۲-  ۵- ۲۰-  انتخاب براساس درجه موثر بودن صفات   ۷۴

۲- ۶-  منابع موجود در شاخص انتخاب   ۷۵

۲- ۶ – ۱-  مقدمه  ۷۵

۲- ۶ – ۲-  خصوصیات مفید آماری شاخص انتخاب   ۷۸

۲- ۶ – ۳-  معایب عمده شاخص انتخاب   ۷۹

۲- ۶- ۴-  شاخص انتخاب اقتصادی   ۸۱

۲- ۷-  مروری بر منابع موجود در انتخاب، انتخاب انفرادی و شاخص انتخاب در کرم ابریشم و حیوانات دیگر  ۸۲

۲- ۷- ۱-  انتخاب، انتخاب انفرادی و شاخص انتخاب در کرم ابریشم  ۸۲

۲- ۷- ۲-  منابع موجود در انتخاب و شاخص انتخاب برای گوسفند  ۸۵

۲- ۷- ۳-  منابع موجود در انتخاب و شاخص انتخاب برای بز  ۸۹

۲- ۷- ۴-  منابع موجود در انتخاب و شاخص انتخاب برای گاو  ۹۱

۲- ۷ –  ۵- منابع موجود در انتخاب و شاخص انتخاب برای زنبور عسل  ۹۴

۲- ۷- ۶-  منابع موجود در انتخاب، انتخاب انفرادی و شاخص انتخاب برای ماهی   ۹۶

۲- ۷- ۷-  منابع موجود در انتخاب و شاخص انتخاب برای بوقلمون و مرغ  ۹۷

۲- ۷-  ۸-  منابع موجود در انتخاب و شاخص انتخاب در بلدرچین   ۹۹

 

فصل سوم مواد و روش‌ها ۱۰۱

۳-۱- ساختار داده‌ها و تجمیع رکوردهای لاین‌ها و آمیخته‌ها ۱۰۱

٣-۲- موقعیت جغرافیایی و اقلیمی محل انجام تحقیق  ۱۰۳

٣-۳- نحوه جمع‌آوری، طبقه‌بندی و ثبت داده‌ها ۱۰۳

٣-۴- رکوردگیری و روش رکوردگیری از داده‌ها ۱۰۵

٣- ۵- صفات اقتصادی مورد مطالعه در این تحقیق  ۱۰۶

 

فصلچهارم نتایج   ۱۰۷

 

۴- ١- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد لارو زنده واریته‌ها ۱۰۸

۴- ٢- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد شفیره زنده واریته‌ها ۱۰۹

۴- ٣-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد ماندگاری شفیره واریته‌ها ۱۱۰

۴- ۴-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد ماندگاری شفیره‌ها در پیله‌های خوب واریته‌ها ۱۱۰

۴- ۵-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد ماندگاری شفیره‌ها در پیله‌های متوسط ……..۱۱۱

۴- ۶-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد پیله‌های تولید شده واریته‌ها ۱۱۲

۴- ٧-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد پیله‌های خوب واریته‌ها ۱۱۳

۴- ٨-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد پیله‌های متوسط واریته‌ها ۱۱۴

۴- ٩-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد پیله‌های ضعیف واریته‌ها ۱۱۴

۴- ١٠-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد پیله‌های دو شفیره‌ای واریته‌ها ۱۱۵

۴- ١١-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد پیله‌های خوب واریته‌ها ۱۱۶

۴- ١٢-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد پیله‌های متوسط واریته‌ها ۱۱۷

۴-١٣-  مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد پیله‌های ضعیف واریته‌ها ۱۱۸

۴- ١۴- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد پیله‌های دو شفیره‌ای واریته‌ها ۱۱۸

۴- ١۵- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت وزن کل پیله خوب واریته‌ها ۱۱۹

۴-١۶- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت وزن پیله دو شفیره‌ای واریته‌ها ۱۱۹

۴- ١٧- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت وزن پیله خوب منفرد واریته‌ها ۱۲۰

۴- ١٨- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت وزن پیله ده هزار لارو واریته‌ها ۱۲۱

۴- ١٩- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت طول دوران لاروی  واریته‌ها ۱۲۲

۴- ٢٠- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد لارو تفریخ شده واریته‌ها ۱۲۳

۴- ٢١- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد لارو تفریخ نشده واریته‌ها ۱۲۳

۴- ٢٢- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت تعداد تخم تلقیح نشده واریته‌ها ۱۲۴

۴-٢٣- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد تخم‌های تفریخ شده واریته‌ها ۱۲۵

۴- ٢۴- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد تخم‌های تفریخ نشده واریته‌ها ۱۲۵

۴- ٢۵- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد تخم‌های تلقیح نشده واریته‌ها ۱۲۶

۴- ٢۶- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت درصد تفریخ واریته‌ها ۱۲۷

۴- ٢٧- مقایسه اثر انتخاب لاین‌های والدین بر مبنای وزن پیله بر صفت کل تخم‌های تولید شده واریته‌ها ۱۲۸

 

 

 

فصل پنجم بحث   ۱۲۹

۵- ۱-  مرور کلی برنتایج به‌دست آمده ۱۳۰

۵- ۲-  مقایسه با نتایج مشابه دیگران  ۱۳۱

۵- ۳-  ذکر دلایل تشابه نتایج به‌دست آمده با نتایج دیگران  ۱۳۲

۵- ۴-  مقایسه با نتایج متناقض دیگران  ۱۳۳

۵-  ۵-  ذکر دلایل تناقض نتایج به‌دست آمده با نتایج دیگران  ۱۳۳

۵- ۶-  دلایل، مبانی و تئوری‌های علمی موجود درباره نتایج به‌دست آمده ۱۳۵

۵- ۷-  علل احتمالی نتایج به‌دست آمده ۱۳۵

۵-  ۸-  اهمیت نتایج به‌دست آمده ۱۳۵

۵- ۹- کاربردهای نتایج به‌دست آمده ۱۳۶

۵- ۱۰-  نتیجه گیری   ۱۳۷

۵- ۱۰-  پیشنهادات برای آینده ۱۳۷

 

فصل ششم منا‌بع  ۱۳۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *