گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
313 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران


تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در عصر حاضر تنها سازمان ها، شرکت ها یا موسساتی قادر به ادامه حیات طبیعی خود هستند که بتوانند در سریعترین زمان، اطلاعات مطلوب خود را تهیه، پردازش و مبادله کنند. با شروع انقلاب اطلاعات و ارتباطات، این سازمان ها نه تنها ناگزیر بودند برای پیشبرد و تحقق اهداف خود از ابزارها و فناوری جدید استفاده نمایند، بلکه باید همزمان به مقابله با چالش ها و مشکلات پیش روی خود در بهره برداری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بپردازند. این تحقیق تحت عنوان «بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران» بوده که با توجه به مساله اصلی تحقیق یعنی شناسایی موانع و مشکلات IS، چهار فرضیه تدوین گردیده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۵ گزینه ای طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از میان کارشناسان و کارشناسان مسئول شرکت مخابرات بوده که براساس جدول مورگان به انتخاب نمونه آماری اقدام شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از آمار توصیفی، استنباطی، آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتیجه نهایی این بوده که پایین بودن سطح آموزش و اطلاعات کارکنان و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در حوزه IS از موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران می باشد. در پایان به ارائه پیشنهادات تحقیق و توصیه به محققین آتی اقدام گردید.

عنوانصفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱٫ مقدمه. ۳

۱-۲٫ بیان مسأله. ۴

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۶

۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵٫ سئوالات تحقیق.. ۷

۱-۶٫ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷٫ تعریف اصطلاحات و واژگان. ۸

فصل دوم: ادبیات و  پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱٫ مقدمه. ۱۱

۲-۲٫ نگاهی به تاریخ مخابرات… ۱۱

۲-۲-۱٫ تاریخچه مخابرات در ایران. ۱۱

۲-۲-۲٫ مخابرات در مازندران. ۲۸

۲-۳٫ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… ۲۹

۲-۴٫ اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… ۳۰

۲-۵٫ سیستم. ۳۱

۲-۵-۱٫  ترکیب سیستم. ۳۱

۲-۵-۲٫ انواع سیستم. ۳۲

۲-۵-۳٫ محیط و محدوده سیستم. ۳۳

۲-۵-۴٫ سازمان به عنوان یک سیستم. ۳۳

۲-۵-۵٫ نظریه عمومی سیستمها و نگرش سیستمی.. ۳۴

۲-۵-۶٫ سایبرنتیک… ۳۶

۲-۶٫ داده ۳۷

۲-۷٫ اطلاعات… ۳۸

۲-۷-۱٫ پردازش اطلاعات… ۳۸

۲-۷-۲٫ انواع اطلاعات از نظر کاربرد و سطوح سازمانی.. ۳۸

۲-۷-۳٫ پایگاه داده ۴۰

۲-۷-۴٫ اهمیت و ارزش اطلاعات… ۴۱

۲-۷-۵٫ مدیریت اطلاعات… ۴۲

۲-۸٫ سیستم های اطلاعاتی.. ۴۳

۲-۸-۱٫ کیفیت و سیستم های اطلاعاتی.. ۴۵

۲-۸-۲٫ مدیریت کیفیت جامع و سیستم های اطلاعاتی.. ۴۶

۲-۸-۳٫ مروری بر تاریخچه سیستم های اطلاعاتی.. ۴۶

۲-۸-۴٫  مراحل رشد و تکامل سیستم های اطلاعات… ۴۹

۲-۸-۵٫ انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۵۰

۲-۸-۶٫ سیستم ها از دیدگاه عملکردی.. ۵۴

۲-۸-۷٫ برنامه های کاربردی سازمانی.. ۵۵

۲-۸-۸٫ سیستم های بین سازمانی.. ۵۸

۲-۸-۹٫ ارزیابی اخلاقی سیستم های اطلاعاتی.. ۶۱

۲-۸-۱۰٫ برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی.. ۶۶

۲-۸-۱۱: انواع سیستم های رایج در شرکت مخابرات استان مازندران. ۷۳

۲-۸-۱۲٫ مخابرات بزرگراه سیستم های اطلاعاتی.. ۷۷

۲-۸-۱۳٫ معرفی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی.. ۷۹

۲-۸-۱۴٫ نگرش های نوین به سیستم های اطلاعاتی.. ۸۵

۲-۸-۱۵٫ ضرورت و اهمیت آشنایی مدیران و کارکنان شرکت مخابرات با فناوری اطلاعات… ۸۶

۲-۹٫ پیشینه تحقیق.. ۸۷

فصل سوم: روش تحقیق.. ۹۴

۳-۱٫ مقدمه. ۹۵

۳-۲٫ روش تحقیق.. ۹۶

۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری.. ۹۶

۳-۴٫ متغیرهای تحقیق.. ۹۷

۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات… ۹۷

۳-۶٫ ابزار جمع آوری اطلاعات… ۹۷

۳-۷٫ روایی و پایایی تحقیق.. ۹۷

۳-۷-۱٫ روایی.. ۹۷

۳-۷-۲٫ پایایی.. ۹۸

۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

۳-۸-۱٫ آمار توصیفی.. ۹۸

۳-۸-۲٫ آمار تحلیلی یا استنباطی.. ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹

۴-۱٫ مقدمه. ۱۰۰

۴-۲٫ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش… ۱۰۰

۴-۲-۱٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… ۱۰۱

۴-۲-۲٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. ۱۰۲

۴-۲-۳٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر پست سازمانی.. ۱۰۳

۴-۲-۴٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات… ۱۰۴

۴-۲-۵٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری.. ۱۰۵

۴-۳٫ آزمون نرمالیته. ۱۰۷

۴-۴٫ بررسی فرضیه های تحقیق.. ۱۰۸

۴-۴-۱٫ سوال فرضیه اول پژوهش… ۱۰۸

۴-۴-۲٫ سوال فرعی دوم پژوهش… ۱۰۹

۴-۴-۳٫ سوال فرعی سوم پژوهش… ۱۱۰

۴-۴-۴٫ سوال فرعی چهارم پژوهش… ۱۱۱

۴-۴-۵٫ سوال اصلی پژوهش… ۱۱۳

۴-۴-۶٫ نتایج آزمون فریدمن.. ۱۱۳

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۱۵

۵-۱٫ مقدمه. ۱۱۶

۵-۲٫ نتایج کلی تحقیق.. ۱۱۶

۵-۳٫ محدودیت های تحقیق.. ۱۱۷

۵-۴٫ پیشنهادات… ۱۱۷

۵-۵٫ توصیه ها برای پژوهش های آتی.. ۱۱۹

منابع و مآخذ. ۱۲۰

پیوست ها ۱۲۴

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *