گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران
2017-09-02
460 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران


تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”293″]

چکیده

در عصر حاضر تنها سازمان ها، شرکت ها یا موسساتی قادر به ادامه حیات طبیعی خود هستند که بتوانند در سریعترین زمان، اطلاعات مطلوب خود را تهیه، پردازش و مبادله کنند. با شروع انقلاب اطلاعات و ارتباطات، این سازمان ها نه تنها ناگزیر بودند برای پیشبرد و تحقق اهداف خود از ابزارها و فناوری جدید استفاده نمایند، بلکه باید همزمان به مقابله با چالش ها و مشکلات پیش روی خود در بهره برداری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بپردازند. این تحقیق تحت عنوان «بررسی و شناسایی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران» بوده که با توجه به مساله اصلی تحقیق یعنی شناسایی موانع و مشکلات IS، چهار فرضیه تدوین گردیده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۵ گزینه ای طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از میان کارشناسان و کارشناسان مسئول شرکت مخابرات بوده که براساس جدول مورگان به انتخاب نمونه آماری اقدام شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از آمار توصیفی، استنباطی، آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتیجه نهایی این بوده که پایین بودن سطح آموزش و اطلاعات کارکنان و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در حوزه IS از موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی شرکت مخابرات استان مازندران می باشد. در پایان به ارائه پیشنهادات تحقیق و توصیه به محققین آتی اقدام گردید.

عنوانصفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱٫ مقدمه. ۳

۱-۲٫ بیان مسأله. ۴

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۶

۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵٫ سئوالات تحقیق.. ۷

۱-۶٫ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷٫ تعریف اصطلاحات و واژگان. ۸

فصل دوم: ادبیات و  پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱٫ مقدمه. ۱۱

۲-۲٫ نگاهی به تاریخ مخابرات… ۱۱

۲-۲-۱٫ تاریخچه مخابرات در ایران. ۱۱

۲-۲-۲٫ مخابرات در مازندران. ۲۸

۲-۳٫ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… ۲۹

۲-۴٫ اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… ۳۰

۲-۵٫ سیستم. ۳۱

۲-۵-۱٫  ترکیب سیستم. ۳۱

۲-۵-۲٫ انواع سیستم. ۳۲

۲-۵-۳٫ محیط و محدوده سیستم. ۳۳

۲-۵-۴٫ سازمان به عنوان یک سیستم. ۳۳

۲-۵-۵٫ نظریه عمومی سیستمها و نگرش سیستمی.. ۳۴

۲-۵-۶٫ سایبرنتیک… ۳۶

۲-۶٫ داده ۳۷

۲-۷٫ اطلاعات… ۳۸

۲-۷-۱٫ پردازش اطلاعات… ۳۸

۲-۷-۲٫ انواع اطلاعات از نظر کاربرد و سطوح سازمانی.. ۳۸

۲-۷-۳٫ پایگاه داده ۴۰

۲-۷-۴٫ اهمیت و ارزش اطلاعات… ۴۱

۲-۷-۵٫ مدیریت اطلاعات… ۴۲

۲-۸٫ سیستم های اطلاعاتی.. ۴۳

۲-۸-۱٫ کیفیت و سیستم های اطلاعاتی.. ۴۵

۲-۸-۲٫ مدیریت کیفیت جامع و سیستم های اطلاعاتی.. ۴۶

۲-۸-۳٫ مروری بر تاریخچه سیستم های اطلاعاتی.. ۴۶

۲-۸-۴٫  مراحل رشد و تکامل سیستم های اطلاعات… ۴۹

۲-۸-۵٫ انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۵۰

۲-۸-۶٫ سیستم ها از دیدگاه عملکردی.. ۵۴

۲-۸-۷٫ برنامه های کاربردی سازمانی.. ۵۵

۲-۸-۸٫ سیستم های بین سازمانی.. ۵۸

۲-۸-۹٫ ارزیابی اخلاقی سیستم های اطلاعاتی.. ۶۱

۲-۸-۱۰٫ برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی.. ۶۶

۲-۸-۱۱: انواع سیستم های رایج در شرکت مخابرات استان مازندران. ۷۳

۲-۸-۱۲٫ مخابرات بزرگراه سیستم های اطلاعاتی.. ۷۷

۲-۸-۱۳٫ معرفی موانع و مشکلات سیستم های اطلاعاتی.. ۷۹

۲-۸-۱۴٫ نگرش های نوین به سیستم های اطلاعاتی.. ۸۵

۲-۸-۱۵٫ ضرورت و اهمیت آشنایی مدیران و کارکنان شرکت مخابرات با فناوری اطلاعات… ۸۶

۲-۹٫ پیشینه تحقیق.. ۸۷

فصل سوم: روش تحقیق.. ۹۴

۳-۱٫ مقدمه. ۹۵

۳-۲٫ روش تحقیق.. ۹۶

۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری.. ۹۶

۳-۴٫ متغیرهای تحقیق.. ۹۷

۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات… ۹۷

۳-۶٫ ابزار جمع آوری اطلاعات… ۹۷

۳-۷٫ روایی و پایایی تحقیق.. ۹۷

۳-۷-۱٫ روایی.. ۹۷

۳-۷-۲٫ پایایی.. ۹۸

۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

۳-۸-۱٫ آمار توصیفی.. ۹۸

۳-۸-۲٫ آمار تحلیلی یا استنباطی.. ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹

۴-۱٫ مقدمه. ۱۰۰

۴-۲٫ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش… ۱۰۰

۴-۲-۱٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… ۱۰۱

۴-۲-۲٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. ۱۰۲

۴-۲-۳٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر پست سازمانی.. ۱۰۳

۴-۲-۴٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات… ۱۰۴

۴-۲-۵٫ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری.. ۱۰۵

۴-۳٫ آزمون نرمالیته. ۱۰۷

۴-۴٫ بررسی فرضیه های تحقیق.. ۱۰۸

۴-۴-۱٫ سوال فرضیه اول پژوهش… ۱۰۸

۴-۴-۲٫ سوال فرعی دوم پژوهش… ۱۰۹

۴-۴-۳٫ سوال فرعی سوم پژوهش… ۱۱۰

۴-۴-۴٫ سوال فرعی چهارم پژوهش… ۱۱۱

۴-۴-۵٫ سوال اصلی پژوهش… ۱۱۳

۴-۴-۶٫ نتایج آزمون فریدمن.. ۱۱۳

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۱۵

۵-۱٫ مقدمه. ۱۱۶

۵-۲٫ نتایج کلی تحقیق.. ۱۱۶

۵-۳٫ محدودیت های تحقیق.. ۱۱۷

۵-۴٫ پیشنهادات… ۱۱۷

۵-۵٫ توصیه ها برای پژوهش های آتی.. ۱۱۹

منابع و مآخذ. ۱۲۰

پیوست ها ۱۲۴

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *