گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت شخصیت کارکنان بانک کشاورزی شهرستان قائمشهر از دیدگاه مایرز و بریگز


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی و شناخت شخصیت کارکنان بانک کشاورزی شهرستان قائمشهر از دیدگاه مایرز و بریگز
2017-09-07
358 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت شخصیت کارکنان بانک کشاورزی شهرستان قائمشهر از دیدگاه مایرز و بریگز


تعداد صفحات ۸۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

چکیده

پژوهش حاضربه بررسی و شناخت کارکنان بانک کشاورزی شهرستان قائمشهر از دیدگاه مایرز-بریگز پرداخته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی – پیمایشی می‌باشد.جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک کشاورزی شعب شهرستان قائمشهر بوده که تعداد آنها ۴۰ نفر می‌باشد که از روش سرشماری استفاده گردید.روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مایرز-بریگز بوده است.یافته‌های تحقیق بیانگر این است که:

۸۲%کل پاسخگویان دارای شخصیت درونگراو ۱۸%دارای شخصیت برونگرا می‌باشد.

۷۳%از کل پاسخگویان دارای شخصیت حسی ۲۷%دارای شخصیت شهودی می‌باشند.

۸۲%از کل پاسخگویان دارای شخصیت فکری و ۱۸% دارای شخصیت احساسی می‌باشند.

۹۵% از کل پاسخگویان دارای شخصیت قضاوت کننده و۵%دارای شخصیت ادارکی می‌باشند.

در انتهای تحقیقات به ارائه پیشنهادات اقدام گردید.

کلید واژه‌ها: شخصیت، شناخت شخصیت بر مبنای تیپ نمای مایرز- بریگز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱- شخصیت…………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲-۲- عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۳- هرکسی شخصیتی دارد…………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۴- توصیف شخصیت خودشما……………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۵- بررسی هشیاری………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۶- بررسی رفتار………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۷- بررسی ناهشیار…………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۸- بررسی علم شخصیت ………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۹- جایگاه شخصیت درتاریخ روان‌شناسی …………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱۰- تعریف‌های شخصیت ………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱۱- آن گونه که دیگران ما را در نظر می‌گیرند………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱۲- ویژگیهای بادوام………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱۳- ویژگیهای منحصربه فرد………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۱۴- ارزیابی دربررسی شخصیت ………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱۵- میزان کردن، پایایی و اعتبار………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۱۶- میزان کردن………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۱۷- پایایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱۸- روش بازارآزمایی………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱۹- در روش صورتهای هم ارز………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۲۰- در روش دو نیمه کردن……………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۲۱- اعتبار……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۲۲- اعتبار محتوا……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۲۳- اعتبار سازه……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲۴- روشهای ارزیابی……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲۵- ارزیابی رفتار……………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲۶- نمونه گیری از فکر…………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۲۷- پژوهشی در بررسی شخصیت………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۲۸- روش بالینی……………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۲۹- روش آزمایشی…………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۳۰- روش همبستگی ……………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۳۱- نظریه‌های رسمی و نظریه‌های شخصی……………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۳۲- ذهنیت در نظریه‌های شخصیت …………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۳۳- نظرات نظریه پردازان مختلف در مورد شخصیت……………………………………….. ۲۶

الف- زیگموند فروید………………………………………………………………………………………. ۲۶

ب- کارل یونگ……………………………………………………………………………………………… ۲۹

ج- اریک اریکسون…………………………………………………………………………………………. ۳۰

د) ایزابل بریگز مایرز……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۳۴- توصیف آزمون MBTI………………………………………………………………………… 41

۲-۲-۳۵- برونگرایی- درونگرایی……………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۳۶- شهودی ـ حسی………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۳۷- احساسی ـ متفکر………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲-۳۸- ملاحظه‌کننده ـ داوری‌کننده…………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۳۹- حقایقی در زمینه گونه شخصیتی……………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۴۰- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۳- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۳-۱- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۴- جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… ۶۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. ۶۴

۳-۴- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………… ۶۴

۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۲- بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۱- جنسیت …………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۲-۲- تحصیلات ………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۳- بخش دوم: توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………. ۷۴

۴-۳-۱- درون گرایی – برون گرایی……………………………………………………………………. ۷۴

۴-۳-۲- حسی-  شهودی…………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۳-۳- احساسی-فکری………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۴-۴- ملاحظه کننده-داوری کننده……………………………………………………………………. ۷۷

۴-۴-۵- فراوانی انواع تیپ های شخصیتی آزمودنی‌ها………………………………………………. ۷۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………… ۸۰

۵-۲- یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۴- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۵- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………. ۸۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *