گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان و مجتمع‌های آموزش جهاد کشاورزی – مطالعه موردی استان مازندان


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان و مجتمع‌های آموزش جهاد کشاورزی – مطالعه موردی استان مازندان
2017-09-28
304 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان و مجتمع‌های آموزش جهاد کشاورزی – مطالعه موردی استان مازندان


تعداد صفحات ۸۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”397″]

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه توسعه‌ی حرفه‌ای مربیان مراکز جهاد کشاورزی می‌باشد. این تحقیق از جنبه هدف کمی، از لحاظ راهبردی پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی است و با توجه به هدف، تحقیق حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مربیان مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان مازندران می‌باشد که بر اساس آمار موجود تعداد آنها ۳۳۷ نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۷۹ نفر محاسبه شد و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در این تحقیق استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ۶۴ سوالی با طیف لیکرت ۵ مرحله‌ای که در مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان مازندران پر شده، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی (جدول فراوانی و درصد آن، میانگین و انحراف معیار نمودار‌های ستونی) و در بخش آمار استنباطی در این پژوهش از آزمونهای k-s جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها و ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه معنی‌دار بین متغیرها مورد پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که بین محیط یادگیری اثر بخش با مشارکت سایر بخش‌ها، تلاش برای ارزیابی خویشتن، تعهد در مبادله برنامه آموزشی، پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه، مشارکت در کارگاه‌ها و سمینارها، هدایت تحقیق عملیاتی فراگیران، بهبود کیفیت تدریس و عضویت در انجمن حرفه‌ای و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان و مراکز و مجتمع‌های آموزش جهاد کشاورزی استان مازندران رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد.

کلید واژه : توسعه حرفه‌ای، مربیان جهاد کشاورزی، آموزش، استان مازندران

 

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول. ۱

کلیات پژوهش…. ۱

چکیده: ۲

۱-۱- مقدمه : ۳

۱-۲- بیان مساله : ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش: ۵

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۶

۱-۵- فرضیه‌های ‌پژوهش‌ ۷

۱-۷- تعاریف مفاهیم، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش…. ۸

 فصل دوم. ۱۰

ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲) تعریف آموزش… ۱۲

۲-۳)آموزش و توسعه. ۱۲

۲-۴) فرایند آموزش کارکنان. ۱۲

۲-۵)مزایای آموزش… ۱۳

۲-۶) مراحل و گام های آموزش و توسعه. ۱۴

برآرود نیازهای آموزشی.. ۱۴

۲-۷) اهداف آموزش و توسعه. ۱۵

۲-۸) روش‌های آموزش و توسعه. ۱۶

۲-۹)روش‌های اطلاعاتی آموزش… ۱۶

۲-۱۰) روش‌های تجربی آموزش… ۱۷

۲-۱۱) ارزشیابی آموزش و توسعه. ۱۷

۲-۱۲) مهارت‌های مدیریت… ۱۸

۲-۱۳) کسب مهارت در ارائه فعالیت‌های مدیریت… ۱۹

۲-۱۴) مهارت‌های حرفه‌ای مدیریت… ۱۹

۲-۱۵) توسعه حرفه‌ای.. ۱۹

۲-۱۶) سنجش سطوح  توسعه حرفه‌ای.. ۲۱

۲-۱۷) مدل کوتنر. ۲۲

۲-۱۷-۱) دستیابی به فرصت‌های یادگیری.. ۲۲

۲-۱۷-۲) مشارکت با همقطاران برای دستیابی به اهداف شغلی.. ۲۳

۲-۱۷-۳) ایجاد محیط یادگیری اثربخش با مشارکت سایر بخش‌ها ۲۳

۲-۱۷-۴) تلاش برای ارزیابی خویشتن.. ۲۴

۲-۱۷-۵) تعهد در مبادله برنامه آموزشی.. ۲۴

۲-۱۷-۶) پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه. ۲۵

۲-۱۷-۷) مشارکت در کارگاه‌ها و سمینارها ۲۵

۲-۱۷-۸) هدایت تحقیق عملیاتی فراگیران. ۲۶

۲-۱۷-۹) بهبود کیفیت تدریس…. ۲۶

۲-۱۷-۱۰) عضویت در انجمن‌های حرفه ای.. ۲۷

۲-۱۸) توسعه حرفه‌ای از دیدگاه اندیشمندان. ۲۷

۲-۱۹)ابعاد  توسعه حرفه‌ای.. ۲۸

۲-۲۰) تاریخچه تشکیل جهاد سازندگی و سازمان جهاد کشاورزی.. ۳۰

۲-۲۱) مجتمع آموزش جهاد کشاورزی مازندران. ۳۱

پیشینه پژوهش…. ۳۲

۲-۲۲) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور. ۳۲

۲-۲۳) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور. ۳۴

فصل سوم. ۳۷

روش‌شناسی پژوهش…. ۳۷

۳-۱- مقدمه. ۳۸

۳-۲- روش پژوهش…. ۳۸

۳-۳- جامعه آماری.. ۳۹

۳-۴- نمونه‌گیری و شیوه نمونه‌گیری.. ۳۹

۳-۵- روش جمع‌آوری اطلاعات… ۳۹

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۴۰

۳-۷- ‌روایی و پایایی پرسشنامه‌: ۴۰

* پایایی آزمون. ۴۰

۳-۸- روش‌های تجزیه و تحیل اطلاعات… ۴۱

فصل چهارم. ۴۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۲

۴-۱- مقدمه. ۴۳

آمار توصیفی.. ۴۴

آزمون روایی پرسشنامه‌: ۴۸

۴-۲- آزمون k-s (کولموگروف- اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها: ۴۹

تفسیر و نتیجه‌گیری: ۵۰

فصل پنجم. ۵۷

خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۵۷

۵-۱- بررسی تک‌تک فروض در نظر گرفته شده و پیشنهادات. ۵۸

۵-۲- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. ۶۲

۵-۳- پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی ‌ ۶۵

۵-۴- ‌‌توصیه به پژوهشگران آتی‌‌ ۶۶

فهرست منابع: ۶۷

Absteract 84

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *