گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر اوّل مثنوی مولانا


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر اوّل مثنوی مولانا
2017-09-03
636 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر اوّل مثنوی مولانا


تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”331″]

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اوّل «کلیات تحقیق»

مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- بیان مسئله و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- فرضیّه‌ی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… ۴

۱-۵- پرسش فرعی تحقیق………………………………………………………………………………… ۴

فصل دوم « ادبیّات و پیشینه‌ی تحقیق»

   بخش اوّل : زندگی وآثار مولانا

۲-۱-۱- مولانا عارف نامدار…………………………………………………………………………… ۶

۲-۱-۲- شخصیت مولانا………………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۳- شروحی بر احوال مولانا……………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۴- سیرت مولانا…………………………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۵- شیوه وکلام مولانا …………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۶- جذابیت معرفت مولانا………………………………………………………………………. ۸

۲-۱-۷- اندیشه ی مولانا………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۸- جهان بینی مولانا……………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۹-   قلمرو عرفانی مولانا………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱۰-  قلمرو فکری مولانا ………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱۱- فرزندان مولانا………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱۲- مریدان مولانا………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۱۳- معاصران مولانا……………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۱۴- آثار مولانا……………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱- ۱۵- چگونگی نظم مثنوی……………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۱۶- زبان مثنوی…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۱۷- مثنوی از نگاه مولوی………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۱۸- تاثیر شعر قدما در مثنوی ………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱۹- نظر بزرگان درباره مولوی ومثنوی …………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲۰- مولانا وقرآن ……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۲۱- اصل تضاد  …………………………………………………………………………………. .۲۰

۲-۱-۲۲- تجلی قرآن در شعر مولوی ……………………………………………………………… ..۲۱

۲-۱-۲۳-عوامل به وجود آمدن شادی وغم………………………………………………………………..۲۸

    بخش دوم  : غم وشادی

۲-۲-۱- غم واندوه……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۲- انواع غم ها……………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۳- شادی ………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۲- ۴- انواع شادی ………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۵- غم وشادی ازمنظر قرآن …………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۶-غم وشادی در نهج البلاغه  ………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۷- شادی از دیدگاه مولانا ……………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۸- غم از دیدگاه مولانا …………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۹- غم در روانشناسی ………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱۰-  بیان خلاصه و چگونگی حلّ مسئله …………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۱۱ – پیشینه‌ی تحقیق …………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۱۲ – مقایسه نتایج این تحقیق با پیشینه‌ی تحقیق …………………………………………. ۳۹

فصل سوم‌ «روش تحقیق»

۳- ۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۲-  محدوده‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۳-روش و ابزار گردآوری داده‌های تحقیق…………………………………………………………. ۴۱

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………………….. ۴۱

۳-۵- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۴۱    

فصل چهارم «تجزیه و تحلیل داده‌ها»

   بخش اول  : بررسی غم وشادی

۴-۱-۱- تعریف اصطلاحات غم وشادی…………………………………………………………… ۴۳

۴-۱-۲- محل غم وشادی ……………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۱-۳- ریشه های شادی وغم ……………………………………………………………………… ۴۴

۴-۱-۴- مظاهر شادی وغم …………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۵- اثرات شادی و غم ………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۱-۶- شخصیت آدمی در گرو غم ها وشادی ها …………………………………………….. ۵۰

بخش دوم : تحلیل غم

۴-۲-۱- غم ……………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۲-۲- مولوی و غم عارفانه ……………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲-۳- درد وغم در اندیشه ی عرفا ……………………………………………………………… ۵۳

۴-۲-۴- دهنده ی غم …………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۲-۵- علل غم از نظر مولانا ………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۲-۶- عوامل برطرف کننده غم …………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲-۷- غم مذموم …………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۲-۸- علت ایجاد غم مذموم ……………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲-۹- روشهای رفع غم های مذموم …………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۱۰- غم ممدوح …………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۱۱- نعمت غم واندوه ………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲-۱۲- آیا اسلام مدافع غم وانده است؟ ……………………………………………………….. ۷۰

۴-۲-۱۳- رابطه غم عارفانه با شادی آفرینی ……………………………………………………… ۷۱

۴-۲-۱۴- هرسه کس بنشسته یک موضع به غم …………………………………………………. ۷۲

بخش سوم : تحلیل شادی

۴-۳-۱- شادی ………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳- ۲- مولانا وشادی ……………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳-۳-  مولانا سرشار از شادی …………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۳-۴- شادی چیست واز کجا می آید؟ …………………………………………………………. ۷۶

۴-۳-۵-شادی از دیدگاه جامعه شناسی ……………………………………………………………. ۷۶

۴-۳- ۶- شادی از دیدگاه دین وعرفان …………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۷- معیارهای شادی …………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۳-۸- عوامل به وجود آمدن شادی ……………………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۹- شادیهای ظاهری وحقیقی …………………………………………………………………… ۷۹

۴-۳-۱۰- عناصر تعیین کننده شادی ……………………………………………………………….. ۸۰

۴-۳-۱۱- ویژگی افراد شاد ………………………………………………………………………….. ۸۰

    فصل پنجم «نتیجه‌گیری وپیشنهادها»

۵-۱-  نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۲-   پیشنهادها……………………………………………………………………………………………. ۸۴

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….. ۸۵


چکیده

در آسمان بیکران ادب فارسی سخن‌‌آفرینان بسیاری می‌درخشند، امّا در این میان مولوی بلخی و مثنوی جاودانه‌اش را فروغی دیگر است. مثنوی معنوی یا عالی‌ترین جلوه‌ی تصوّف ایران بی‌گمان در شمار کتبی بی نظیر، پیوسته الهام‌‌ بخش سالکان طریقت و پویندگان وادی فضیلت خواهد بود. غم و شادی دو متضادّی هستند که درک هر یک منوط به دیگری است و در کنار هم این دو معنا پیدا می‌کنند. کسی می‌تواند شادی‌های عالم را درک کند که غم آن را نیز چشیده باشد. آدمی هرگز از غم و شادی خالی نیست، گاهی غم و گاهی شادی به سراغ او می‌آید، امّا او فطرتاً از غم گریزان و به سوی شادی متمایل است. غم و شادی نوعی احساس است و نوع نگاه و بینشی که هرکس نسبت به خود و وقایع اطرافش دارد زمینه‌ساز اصلی پیدایش این دو حالت است.. مولانا یکی از فلسفه‌های وجودی غم و شادی را زیباتر شدن زندگی می‌داند. امّا از یافته‌ها این‌طور استنباط می‌شود که او شاعر شادی است و غمی که مدّ نظر مولاناست از شادی هم شادتر است و با غم دیگران در تضاد است.. به عقیده‌ی مولانا شادی که از درون بجوشد و باعث تعالی فرد شود قابل توجّه و تعمّق است نه این‌که به خاطر دلبستگی و وابستگی به امور دنیایی باشد زیرا با از بین رفتن عوامل بیرونی و خارجی به وجودآورنده‌ی شادی نهایتاً غم به سراغ آدمی می‌آید.

این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روشن تحقیق آن تحلیلی و توصیفی می‌باشد که به پنج فصل تقسیم شده و نگارنده با توجّه به پرسش تحقیق تحت عنوان آیا مفهوم غم و شادی همواره بر مبانی عرفانی و معرفتی است ؟ در فصل چهارم به طور اجمالی به شرح و تحلیل و توصیف این مسأله می‌پردازد.

در این پژوهش نگارنده سعی کرده به بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر اوّل مثنوی مولوی بپردازد و این دو مطلب را از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار دهد و با استفاده از منابع گوناگون تا حدّ امکان به تجزیه و تحلیل این دو مبحث بپردازد.                                   ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *