گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر دوم مثنوی مولوی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر دوم مثنوی مولوی
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
449 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل مفهوم غم و شادی در سه دفتر دوم مثنوی مولوی


تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

همان طور که اساس عالم بر مبنای عناصر چهارگانه و متضاد بنا شده است وجود آدمی نیز از ابتدای هستی اش تا انتهای آن، با دو عنصر متقابلی غم و شادی همراه است. غم و شادی به عنوان دو حالت عاطفی می توانند جنبه ی مثبت یا منفی داشته باشند. انسان در زندگی اش با غم هایی روبرو می شود که از ریشه و عللش سر در نمی آورد و به ناچار آن را به علل و اسباب غیبی منسوب می کند. چنین غمی       می تواند ابزاری برای تزکیه، تهذیب و تعالی روح و روان انسان گردد. غمی دیگر را نیز می توان ذکر کرد   که ناشی از ضعف روحی و سستی اراده ی آدمی است و اگر انسان نتواند از پس آن برآید ممکن است در زندگی اش دچار آسیب های جدّی شود. شادی های آدمی نیز به دو گونه قابل تقسیم اند یا حقیقی و پایداراند و ریشه در معرفت، ایمان و آگاهی فرد دارند یا نه، ناپایدار و کاذب و سطحی اند که اغلب موجب حسرت، تأسف و کدورت روح و روان آدمی می گردند. شادی واقعی، جسم و جان انسان را به حرکت و پویایی می کشاند و او را از فرورفتن در غم ها و افکار پوچ و بی اساس نجات می دهد. انسان می تواند با ایثار، گذشت، توکل به خداوند و قدرت بی کران او، امیدواری به آینده و همچنین وعده های تخلف ناپذیر پروردگار در باب اجر و پاداش اخروی نیکوکاران به شادی ناب و پایدار دسترسی پیدا کند. ما در این رساله غم و شادی را در سه دفتر دوم مثنوی مولانا مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم؛ علل، عوارض و پیامدهای آن ها را تجزیه و تحلیل می کنیم؛ دیدگاه مولانا را نسبت به این دو پدیده روشن می نماییم و نشان می دهیم که مولانا چگونه توانسته به کمک حکایت های تمثیلی، گونه های مختلف غم و شادی و تجلیات آن ها را با زبانی بسیار ساده  برای مخاطبان خود بیان کند.

فهرست

عنوان ………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اوّل/ کلّیّات………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱ مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳ اهمّیّت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………۶

۱-۴  سؤالات ……………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵ فرضیّه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶ هدف  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶

فصل دوم/ ادبیّات و پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………….۷

۲-۱ تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۲  عواطف آدمی و دو بعد اصلی آن یعنی غم و شادی………………………………………………………….۸

۲-۳ غم و شادی در شعر شاعران پیشین…………………………………………………………………………………۸

۲-۴ بسامد غم و شادی در اشعار مولانا  در مقایسه با هیجانات دیگر………………………………………………۹

۲-۵ زندگی نامه ی مولانا جلال الدّین محمد بلخی……………………………………………………………….۱۰

۲-۶ آثار  مولوی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۶-۱آثار منظوم……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۶-۲ آثار منثور…………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۷ شعر حکمی و تعلیمی ……………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۷-۱ نقش های زبان در شعر حکمی و تعلیمی……………………………………………………………………………۱۴

۲-۷-۲ قالب های شعر تعلیمی ……………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۸  تمثیل  و فایده ی آن چیست ؟ رویکرد مولانا به تمثیل چگونه است؟……………………………………….۱۵

۲-۹ ماورای قصه ها …………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۱۰ پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۱۶

 

 

فصل سوم/ روش تحقیق……………………………………………………………………………….۱۷

۳-۱ نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۳-۲ ابزارگردآوری اطّلاعات تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۸

۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق………………………………………………………………………………….۱۸

فصل چهارم/ تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………۲۰

بررسی مفهوم غم در سه دفتر دوم مثنوی معنوی………………………………………………………..۲۱

۴-۱-۱  گونه های غم و  تجلیّات آن…………………………………………………………………………………………….۲۵

۴-۱-۱-۱ غم ِحاصل از خواسته های نامعقول ِنفس  ……………………………………………………………………..۲۵

۴-۱-۱-۲ غم ِمظلوم  …………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۴-۱-۱-۳ غم های ناگزیر و ضروری…………………………………………………………………………………………….۲۹

۴-۱-۱-۴ غم از گناه  و درک عظمت پروردگار……………………………………………………………………………..۳۰

۴-۱-۱-۵ غم ِنعمت / غم رزق…………………………………………………………………………………………………….۳۳

۴-۱-۱-۶ غم ناشی از ترس ……………………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۱-۱-۷ غم  ِعشق ………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۴-۱-۱-۸  رنج و غم ناشی از سفر ……………………………………………………………………………………………..۴۲

۴-۱-۱-۹  غم های شادی آفرین …………………………………………………………………………………………………۴۴

۴-۱-۱-۱۰  غم ناشی از حسرت …………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۱-۱-۱۱  غم ِروح  پرور…………………………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۱-۱-۱۲ غم ِتنهایی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۴-۱-۱-۱۳ حُزن و غم آن سری ………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۱-۱-۱۴  غم ِخاک و خلقت آدم  …………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۱-۱-۱۵ غم ِآهوی معذّب در همنشینی با خران …………………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۱-۱۶ غم ِتباهی روح آدمی در زشتی ها ……………………………………………………………………………….۵۹

۴-۱-۱-۱۷ غم و حکمت الهی…………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۱-۱۸  غم و رنج ِصبر ………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۱-۱-۱۹  غم ِحاصل از  خصلت های اکتسابی  و عاریتی…………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۱-۲۰  ترس و غم  ِنیرو زا ………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۱-۱-۲۱  غم  ناشی از انتخاب نابجا………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۱-۲ غمگینان و غمخواران در مثنوی…………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۱-۳ عوامل ایجاد غم………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۱-۴  اثرات غم بر جسم و جان آدمی از بعد روانشناسی………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۵ شیوه های رفع غم……………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۵-۱ اِمحای غم به لطف حق………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۱-۵-۲  توبه و بازگشت به پرودگار………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۱-۵-۳  تأسّی از زندگی پیامبران و اولیای خدا ………………………………………………………………………….۷۴

۴-۱-۵-۴ رسیدن به مرحله ای از معرفت و آگاهی…………………………………………………………………………۷۵

۴-۱-۵-۵  شیوه های رفع غم از منظر روانشناسی…………………………………………………………………………..۷۶

۴-۱-۵-۶  شیوه های رفع غم از منظر دینی……………………………………………………………………………………۷۷

بررسی و تحلیل مفهوم شادی در سه دفتر دوم مثنوی مولوی…………………………………………….۷۹

۴-۲-۱  گونه های شادی و تجلیات آن………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۱-۱  شادی حاصل از مؤانست با کتاب…………………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۱-۲  شادی افزایی در همگامی با دوست……………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۱-۳  خوشی های ناخواسته ………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۲-۱-۴  خوشی دنیایی و خوشی غیبی ……………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲-۱-۵  شادی در طبیعت ……………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲-۱-۶  شادی های احمقانه…………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱-۷  خوشی های  بدفرجام…………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۳-۱-۸   شادی حاصل از اجتماع …………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۲-۱-۹   شادی زن به وجود مرد ……………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۲-۱-۱۰  خوشی ظاهری و خوشی باطنی………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۲-۱-۱۰-۱ خوشی حقیقی………………………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۲-۱-۱۰-۲ خوشی های کاذب ……………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱-۱۱  بر زمان ِخوش هراسان باش تو ………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱-۱۲ گرفتاری درخوشی  این جهانی و بی نصیبی از خوشی آن جهانی ……………………………………۹۰

۴-۲-۱-۱۳  شادی ناشی از پیوند با مردان حق ……………………………………………………………………………..۹۱

۴-۲-۱-۱۴ ریشخند منکران و نوشخند محبّان ………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۱-۱۵  خنده ی آدمی به سادگی های گذشته اش …………………………………………………………………..۹۲

۴-۲-۱-۱۶  عاقبت خوش محسنین …………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۲-۱-۱۷  شادی آفرینی ِکم ترین نعمت در تنگنا…………………………………………………………………………۹۳

۴-۲-۱-۱۸ طراوت بخشی ِدستیار نیک ………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۲-۱-۱۹ مرگ اختیاری و خوشی ِحقیقی……………………………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۱-۲۰ تأثیر مثبت شادی دیگران در انسان ……………………………………………………………………………..۹۵

۴-۲-۱-۲۱ پیامبر اکرم(ص):  شادی ِ «آخر زمان» ………………………………………………………………………….۹۶

۴-۲-۱-۲۲  خشنودی و شادی ِ حاصل از ایثار ……………………………………………………………………………..۹۶

۴-۲-۱-۲۳  شادی و سُرور ِاخبار غیبی ………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۲-۱-۲۴  جنس بر جنس است عاشق، جاودان……………………………………………………………………………۹۹

۴-۲-۱-۲۵  شادی آفرینی و غم زدایی هنر …………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۲-۱-۲۶   با خدا باش و شادمانی کن! ……………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۲-۱-۲۷  آب شادی سهم نیکان است و بس …………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۲-۱-۲۸   خوشی ناپایدار ……………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۲-۱-۲۹  تعبیر خوشی ها و ناخوشی های دنیا در آخرت  ………………………………………………………..۱۰۳

۴-۲-۱-۳۱ عمر خوش …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۲-۱-۳۲  خوشی  انسان ِناآگاه به دارایی حقیرش……………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۱-۳۳  امید به فردا و خوشی امروز……………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۱-۳۴ جان باختن سرخوشانه ی عاشق ……………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۲-۱-۳۵  خداوند و شادی ِعاشقان ………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۱-۳۶   خواب غم و شادی و تعبیر آن ها ……………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۲-۱-۳۷  رابطه ی ذهن و عین / تأثیر روحیات آدمی بر جهان خارج …………………………………………۱۰۷

۴-۲-۲ عوامل شادی افزا در وجود آدمی……………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۲-۱ مؤانست با کتاب………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۲-۲ انس و اُلفت با دوستان خوب………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۲-۲-۳ سیر آفاق و گردش در طبیعت……………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۲-۴ حضور در اجتماع و در میان جمع بودن………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۲-۲-۵  ازدواج و یافتن همدل و همنفس………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۲-۲-۶  انس و اُلفت با هنر و خلق آثار هنری………………………………………………………………………….۱۰۹

۴-۲-۲-۷  با خدا بودن و اتصال به منبع لایزال رحمت الهی…………………………………………………………۱۱۰

۴-۲-۳  اثرات شادی بر جسم و جان آدمی از بعد روانشناسی………………………………………………………..۱۱۰

فصل پنجم(نتیجه گیری)………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

چکیده ی انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *