گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل شخصیّت زن در مثنوی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل شخصیّت زن در مثنوی
2017-11-14
349 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل شخصیّت زن در مثنوی


تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 [zarinpalpaiddownloads id=”663″]

چکیده:

زن در عرصه ی جهان ما پیوسته زن بوده و در همه جای این جهان و از آغاز پیدایش بر زمین، فارغ از زمان و مکان و نژاد و رنگ، بار مسئولیتی ویژه را بر دوش داشته است.

زادن و پروردن و به بلوغ رساندن، آفریده ای مقدس که همواره وجودش عجین عشق بوده و هست.

او در ادبیات امروز و گذشته همواره به عنوان موجودی سرشار از محبت معرفی شده و پیوند ژرفی با دلبستگی های عاشقان، در دیوان ها برقرار ساخته است.

حقیقت زن در اشعار مولانا نیز با نگاه دوسویه ی او به زن همراه شده است، به این معنی که اگرچه در جایی زن را در جایگاه نفس قرار می دهد، اما در جایی دیگر حالت آینگی دارد، یعنی جمالِ جمیلِ حق را در آیینه ی حسن دیدن، چنان که زن پل رسیدن به عشق حقیقی معبود می شود.

هدف این پژوهش ، ترسیم خطوط کلی سیمای زن در داستان های مثنوی است که در آن ویژگی های شخصیت های زن در داستان ها و رده بندی آن ها ویژگی هایی را خواهیم دید از جمله:

مکر، تباهکاری، زیبایی.

این تحقیق براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی _نظری می باشد و روش تحقیق مبنی بر روش توصیفی تحلیلی است.به این صورت که ابتدا مفهوم زن به طور کلی با توّجه به منابع شرح و بسط داده شده است، آن گاه به ابیاتی از مثنوی استناد می شود و درفصل چهارم به توصیف ویژگی های مثبت و منفی زنان در عصر مولانا پرداخته شده است.

کلید واژه: مولانا، زن، عشق، کنیز، مکر،مادر.

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول«کلیّات تحقیق»

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسأله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………۵   

۱-۳-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۴-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵-پرسش اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….۵ 

 

فصل دوم«ادبیات و پیشینه ی تحقیق»

۲-۱-ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………۷    

۲-۱-۱-ریشه ی واژه ی زن …………………………………………………………………………………۷     

۲-۱-۲-واژه شناسی و تعریف فمینیسم…………………………………………………………………..۷

۲-۱-۳-جایگاه زن در آغاز شکل گیری تمدن…………………………………………………………….۸

 ۲-۱-۴-دیدگاه اسلام درباره ی زن………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۵-دیدکاه عرفا درباره ی زن…………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۶-زن در آیین تصوف……………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۷-جایگاه زن در اعصار…………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۸-زن در جوامع ایرانی………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۸-۱-زن در عصر ساسانی…………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۸-۲-زن در عهد هخامنشی…………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۸-۳-زن در عصر صفویه……………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۸-۴-زن در عصر مشروطه…………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۹-جایگاه اجتماعی زنان………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۹-۱-در ایران……………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۹-۲-در یونان…………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۹-۳-در روم باستان…………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۱۰-زن و مولویه…………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۱۱-زن در زندگی مولانا………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۱۲-زندگینامه ی مولانا………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۱۳-مولانا از نظر صورت وسیرت………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۱۴-مولانا و سید برهان الدین ترمذی…………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۱۵-مولانا و شمس تبریزی…………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۱۶-مولانا و صلاح الدین زرکوب…………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۱۷-مولانا و حسام الدین چلبی……………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۱۸-افکار مولانا………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۱۹-اندیشه های مولانا…………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۲۰-عناصر مردمی در آثار مولانا……………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۲۱-آثار مولانا……………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۲۱-۱-آثار منثور………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۲۱-۱-۱-مکاتیب………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۲۱-۱-۲-مجالس سبعه………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۲۱-۱-۳-فیه ما فیه……………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۲۱-۲-آثار منظوم………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۲۱-۲-۱-دیوان کبیر یا دیوان شمس…………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۲۱-۲-۲-رباعیات……………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۲۱-۲-۳-مثنوی………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۲۲-سبک وشیوه ی مولوی در مثنوی…………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۲۲-۱-استفاده از قصص و حکایات و تمثیلات……………………………………………..۲۳

۲-۱-۲۲-۲-جنبه های عاطفی و عشق در شعر مولانا……………………………………………..۲۴

۲-۱-۲۲-۳-جنبه های توحیدی و عرفانی در اشعار مولانا……………………………………….۲۵

۲-۲-پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱-پژوهش های انجام شده درمورد مولوی……………………………………………………..۲۷

۲-۲-۱-۱-کتاب ها…………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۱-۲-پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..۲۷

 

فصل سوم «روش تحقیق»

۳-۱-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۲-روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….۲۹

۳-۳-ابزار گردآوری…………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….۲۹

۳-۵-جامعه ی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۹

 

 

فصل چهارم «تجزیه و تحلیل داده ها»

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۴-۲-زنانی که نماد نفس هستند……………………………………………………………………………۳۳

۴-۲-۱-زن و مرد اعرابی……………………………………………………………………………………۳۳

۴-۲-۲-پیرزنی که رویش را گلگونه می کرد………………………………………………………..۳۵

۴-۲-۳-باز و کمپیرزن………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۳-ذکر زنان ناشایست……………………………………………………………………………………۳۷

۴-۳-۱-همسر شیخ خرقان………………………………………………………………………………..۳۷

۴-۳-۲-زن دیگری که او هم مایه ی رنج شوهر بود………………………………………………۳۸

۴-۴-مادر………………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۴-۱-مهر فرزند محک ایمان مادر…………………………………………………………………..۴۲

۴-۴-۲-داستان مادر کافر…………………………………………………………………………………۴۳

۴-۴-۳-مادری که فرزندانش نمی زیستند…………………………………………………………. ۴۴

۴-۴-۴-مادری که از فرط علاقه به فرزند نزد امام علی رفت………………………………….۴۶

۴-۴-۵-مادر بدکاره……………………………………………………………………………………… ۴۷

۴-۵-کنیزک……………………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۵-۱-پادشاه و کنیزک…………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۵-۲-کنیزک و زاهد………………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۵-۳-کنیزک و شاه موصل……………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۵-۴-کنیزک و خرخاتون…………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۶-داستان هایی با عنوان کلی عاشق و معشوق…………………………………………….. ۶۴

۴-۶-۱-عاشق و عشق نامه خواندن کنار معشوق…………………………………………….. ۶۵

۴-۶-۲-عاشقی که شرط اصلی عشق را به جا آورد………………………………………… ۶۷

۴-۶-۳-داستان عاشقی که دیر به وصال رسید………………………………………………..۶۸

۴-۶-۴-ویس و رامین……………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۶-۵-لیلی و مجنون………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۷-مکر زن……………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۷-۱-حوّا و اولین مکر در عالم………………………………………………………………..۷۶

۴-۷-۲-صوفی و زنش……………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۷-۳-زن و امرودبن………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۷-۴-پیرزنی که روی خود را گلگونه می کرد…………………………………………... ۷۹

۴-۷-۵-زن جوحی و قاضی………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۸-مشاهیر……………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۸-۱-آسیه……………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۸-۲- بلقیس……………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۸-۳- حلیمه……………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۸-۴-زلیخا………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۸-۵-زنان مصر………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۸-۶-عایشه……………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۸-۷-مادر حضرت موسی(ع)………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۸-۸-مادر حضرت یحیی(ع)…………………………………………………………………………۸۹

۴-۸-۹-مریم………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۸-۱۰-همسر موسی(ع)……………………………………………………………………………….۹۱

۴-۸-۱۱-همسر نوح(ع)…………………………………………………………………………………..۹۱

 

فصل پنجم«بحث ونتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد»

۵-۱-نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۹۳

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. ۹۵ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *