گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین عوامل موثر بر بهره وری سازمان نظام مهندسی ساختمان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین عوامل موثر بر بهره وری سازمان نظام مهندسی ساختمان
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
193 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین عوامل موثر بر بهره وری سازمان نظام مهندسی ساختمان


تعداد صفحات ۸۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

     بهره‌وری موضوعی است که در هر سازمان و مؤسسه، مورد بحث سمینارها و سخنرانی هاست. ازآغاز بحث های بهره وری، همواره مسئله سنجش بهره وری در ایران و متخصصان مورد توجه خاص بوده و گروهی بر این باور بوده اند که سنجش بهره وری این گروه که به اموری کیفی و غالباً غیرقابل سنجش کمی مشغولند، امری ناممکن است. اگر چنین ادعایی را بپذیریم بهره وری مقوله ای خواهد بود که در مورد مشاغلی خاص معنی داشته و در مشاغل کیفی و دانشی به علت عدم امکان سنجش جای طرح پیدا نمی کند. اما واقعاً چنین نیست، بهره وری در هر حالت و وضعیتی و در هر شغل و منصبی قابلیت سنجش داشته و دشواری های آن، قبل از آنکه در خود آن نهفته باشد، در میزان توانمندی و احاطه کسانی است که به امر سنجش بهره وری می پردازند. در پایان نامه حاضر، با هدف بررسی بهره وری نیروی انسانی و ارائه مدل مفهومی بهره وری سازمان نظام مهندسی، مروری مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به بهره وری نیروی انسانی و موضوعات مرتبط با آن ارائه شده است، در ادامه به تشریح اجزای مدل بهره وری در سازمان نظام مهندسی مورد بررسی پرداخته شده  است.جامعه تحقیق سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران می‌باشد،‏‏که با توجه به روشهای آماری مربوطه به تعدادمناسب از جامعه فوق نمونه گیری شده و آنگاه از طریق پرسشنامه، به طور مستقل مورد بررسی قرارمی گیرد. در این رساله برای بخش نظری تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک شامل کتاب‌ها ، مقالات، پایان نامه ها استفاده می‌شود. بعلاوه فرضیات تحقیق از طریق میدانی(پیمایشی) با توجه به روشهای آماری مربوط مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد که با آزمون آنالیز واریانس برای مشخص کردن میزان تاثیر شاخص ها و آزمون دانکن جهت رتبه بندی میزان تاثیر فرضیه های تحقیق استفاده شده است.که نتایج بررسی آماری نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری میان تمامی عوامل شناسایی شده با میزان بهره وری سازمان وجود دارد.و میتوان گفت که با بالا بودن این عوامل می توان انتظار داشت که بهره وری در سازمان افزایش پیدا خواهد کرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مسأله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳  اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-۱ هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-۲ اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴  فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-۱ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴-۲ فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۵-۱ تکنولوژی و روش ساخت………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۵-۲ آیین نامه های به روز ساختمان (رعایت استاندارد)…………………………………………………………………….. ۷

۲-۵-۳ نیروی انسانی فنی ساخت…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۵-۴ قدرت تصمیم گیری سطوح مدیران فنی……………………………………………………………………………………. ۸

۲-۵-۵ دانش و آگاهی سطوح مدیران فنی……………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۵-۶ مشتری مداری در سازمان…………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۵-۷ سطوح تخصص مدیران فنی- اجرایی………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۵-۸ کیفیت نظارت بر بهبود مستمر بر ساخت…………………………………………………………………………………… ۹

۲-۵-۹ دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی……………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۵-۱۰ نظام اداری سازمان………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۵-۱۱ بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲ تعاریف بهره وری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳  اهمیت و ضرورت بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۴ اندازه‌گیری بهره‌وری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۵  ابزارهای اندازه گیری بهره وری……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۵-۱  روشهای سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۵-۲ روشهای ساختار یافته……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶  اصول بهره وری و رابطه آن با کیفیت……………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۷  ابزار اصلی برای دستیابی به کیفیت و بهره‌وری برتر………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۸  اثرات پنهان بهره وری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۹  انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری…………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۰ تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۱ عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۲ ارزیابی کاهش بهره وری: کار با مزد (کار پرداخت شده)………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۳ ارزیابی کاهش بهره وری: کار با مزد و بدون مزد(پرداخت نشده/ بدون پرداختی)………………………………….. ۴۰

۲-۱۴ اجزا کاهش ورودی کار……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۵ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۵-۱ تکنولوژی و روش ساخت………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۵-۲ آیین نامه های به روز ساختمان (رعایت استاندارد)………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۵-۳ نیروی انسانی فنی ساخت……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۵-۴ قدرت تصمیم گیری سطوح مدیران فنی………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۵-۵ دانش و آگاهی سطوح مدیران فنی………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۵-۶ مشتری مداری در سازمان……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۵-۷ سطوح تخصص مدیران فنی- اجرایی…………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۵-۸ کیفیت نظارت بر بهبود مستمر بر ساخت………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱۵-۹ دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی……………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۵-۱۰ نظام اداری سازمان………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۶ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۶-۱ تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۶-۲ تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………………………… ۴۸

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۲ انواع تحقیق بر اساس هدف…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۲-۱ تحقیقات بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۲-۲ تحقیقات عملی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۲-۳ تحقیقات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۷ مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۸ اعتبار یا روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۹ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۱ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۲ توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۳ بررسی نرمالیه نظرات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۴ بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات

۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۲ تحلیلی بر متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۴  نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۵ پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۵-۵-۱ پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………… ۸۴

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *