گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت سلامت سازمانی در امور مالیاتی استان مازندران و سنجش میزان تاثیر آن بر عملکرد وصولی ها


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت سلامت سازمانی در امور مالیاتی استان مازندران و سنجش میزان تاثیر آن بر عملکرد وصولی ها
2017-09-25
306 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت سلامت سازمانی در امور مالیاتی استان مازندران و سنجش میزان تاثیر آن بر عملکرد وصولی ها


تعداد صفحات  ۱۴۱صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”360″]

چکیده :

این پژوهش بر هدف بررسی سلامت سازمانی و سنجش میزان تأثیر آن بر عملکرد وصولی مالیات در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تمرکز داشته است که با روش توصیفی- پیمایشی و به صورت میدانی انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان و روسای امور و کارشناسان اداره کل امورمالیاتی استان مازندران و ادارات شهرستانهای تابعه بوده به تعداد ۷۴۵ نفرو نمونه آماری بر اساس جدول استاندارد کرجسی ومورگان ۲۷۰ نفر و بصورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو نوع پرسش‌نامه­ استندارد و محقق یافته با پایایی ۸۳ /۰=α است که از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است. در بررسی سوالات تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران وضعیت سلامت سازمانی در حد مطلوبی می باشد و بین سلامت سازمانی و عملکرد وصولی ها در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران رابطه معناداری با شد­ت r=0/66  و Sig=0/001  وجود دارد، اداره کل امور مالیاتی استان مازندران شاخص نیازهای وظیفه ای سلامت سازمانی در حد نسبتا مطلوبی می باشد،در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران شاخص نیاز به بقای سلامت سازمانی در حد مطلوبی می باشد،در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران شاخص نیازهای رشد و توسعه سلامت سازمانی در حد مطلوبی می باشد و بین سلامت سازمانی و عملکرد وصولی ها در سازمان امور مالیاتی استان مازندران رابطه معناداری با شد­ت r=0/66  و Sig=0/001  وجود دارد.

 واژه های کلیدی: سلامت سازمانی ،سازمان سالم ،توسعه سلامت، سازمان مالیاتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲ – اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۳-۲- اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴- سوال های تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۱- سوال های اصلی………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۲- سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۶-تعاریف و اصطلاحات واژه ها ………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶-۱- تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱-۱- تعریف سلامت سازمانی و شاخص های آن………………………………………………………………۹

۱-۶-۱-۲- تعریف مالیات……………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۲-تعریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۷-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۷-۲-قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۷-۳-قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

فصل دوم : ادبیات و پیشینه های تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲- سلامت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۱۴           ۲-۲-۱- تعریف سازمان………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲-دیدگاه (نگرش)سیستمی……………………………………………………………………………………………..۱۵                ۲-۲-۳-سازمان به عنوان سیستم………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۴- مفهوم سلامت……………………………………………… ………………………………………………………….۱۶           ۲-۲-۵-تعاریف سازمان سالم،سلامت سازمانی……………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۶- ویژگی های سازمان سالم …………………………………………………………………………………………..۱۸                ۲-۲-۷- ابعاد سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۷-۱- ابعاد سلامت سازمانیاز نظر مایلز……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۸- تعریف شاخص ………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۸-۱- شاخص های اصلی کیفیت……………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۸-۲-  الگوی رفتاری-مدیریتی جان کاتر…………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲-۸-۳-  مولفه کیفیت زندگی کاری …………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۹-  مدل سیستماتیک شخص های سلامت سازمانی…………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۹-۱- رویکرد شاخص های ورودی………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۹-۲- رویکرد شاخص های فرآیندی…………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۹-۳-  رویکرد شاخص های خروجی……………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۱۰- روش محاسبه شاخص ها………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۱۱- کارکرد  شاخص سلامت…………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۲-روش اجرای شاخص ها  ………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۱۳- عوامل موثر بر سلامت سازمانی………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱۴- رفتار های مدیریتی ………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۲-۱۵- ویژگی های نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۱۶-فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۱۷- سرمشق های سازمانی………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲-۱۸- راهبردهای مدیریتی………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲-۱۹- مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۲-۲۰- نظریه نظام اجتماعی و سلامت سازمانی …………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۲۱-ویژگی های سازمان های سالم……………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۲۲- ویژگی های سازمان های ناسالم………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۳- مالیات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۳-۱- مفهوم کلی مالیات …………………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۳-۲- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی………………………………………….۴۷

۲-۳-۲- ۱-پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام………………………………………………..۴۷

۲-۳-۲-۲- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر…………………………………۵۰

۲-۳-۳- منابع در آمد مالیاتی در اسلام و ایران…………………………………………………………………………۵۲

۲-۳-۳-۱- مالیات های ثابت…………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۳-۳-۲- مالیات های متغییر یا حکومتی………………………………………………………………………………۵۲

۲-۳-۴- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات…………………………………………………………………………….۵۴

۲-۳-۵-اصول حاکم بر مالیات و ویژگی های آن……………………………………………………………………..۵۵

۲-۳-۶- ویژگی های مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳-۷-ویژگی های یک نظام مالیاتی مطلوب………………………………………………………………………….۵۷

۲-۳-۸- اقدامات انجام شده در خصوص فرهنگ مالیاتی در ایران………………………………………………۵۹

۲-۳-۹- وضعیت هزینه وصول مالیات در ایران………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳-۹-۱- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیات……………………………………………………۶۰

۲-۳-۹-۲- تضمینات مربوط به تمیز مودی از بدهکار مالیاتی ……………………………………………………۶۰

۲-۳-۹-۳- تنضیمات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات ……………………………………………………۶۳

۲-۳-۹-۳-۱- وصول فوری و وصول مؤجل مالیات…………………………………………………………………۶۴

۲-۳-۹-۳-۲-  پیش پرداخت مالیاتی………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۳-۹-۳-۳- علی الحساب مالیاتی………………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۳-۹-۴-  تنضیمات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی…………………………………….۶۶

۲-۴-  پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۲-۴-۱-  پیشینه های داخلی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۴-۲-  پیشینه های خارجی……………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۵- خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….۷۳

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۳-۲- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۳- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴- نمونه و روش نمونه برداری……………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۵- حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۶-۱- روش کتابخانه ای ………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۳-۶-۲- روش میدانی …………………………………………………………………………………………………………۷۷

 

۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۷۷

۳-۷-۱-مشخصات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۷-۲- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۷-۳- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. ۷۸

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت ………………………………………………..۸۲

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن ……………………………………………………..۸۳

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر نوع مدرک تحصیلی ……………………………….۸۴

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات …………………………………….۸۵

۴-۲-۵- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر نوع استخدام ………………………………………….۸۶

۴-۲-۶- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سمت سازمانی ……………………………………….۸۷

۴-۲-۷- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کاری ……………………………………………۸۸

۴-۲-۸- آمار وصولی مالیات …………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۹- بررسی توصیفی نمرات، به تفکیک شاخص های پرسشنامه سلامت سازمانی……………………۱۰۳

۴-۳- بررسی سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۴-آزمون سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۱-آزمون سوال اول اصلی………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۴-۲-آزمون سوال دوم اصلی………………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۴-۳-یافته های مربوط به  سوال اول فرعی تحقیق………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۴-۴-آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۴-۴-۵- یافته های مربوط به  سوال دوم فرعی تحقیق………………………………………………………………۱۱۲

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۵-۲- ارائه یافته های تحقیق از فصل چهار……………………………………………………………………………….۱۱۶

۵-۲-۱-یافته ها و نتایج مربوط به جمعیت شناسی…………………………………………………………………… ۱۱۶

۵-۲-۲- نتیجه کلی از سوال های تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۵-۲-۲-۱- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۲-۲-۲- سوال فرعی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵-۳- بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۴- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵-۴-۱- محدودیتهای قابل کنترل محقق…………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۵-۴-۲- محدودیتهای خارج ازکنترل محقق……………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۶- توصیه ای برای محققان ………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

                                                   

 

 



ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *