گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس الگوی هوی و میسکل


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس الگوی هوی و میسکل
2017-10-09
231 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس الگوی هوی و میسکل


تعداد صفحات ۸۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”450″]

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد . روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ، ازحیث ماهیت و روش ، توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعۀ آماری شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان کادر غیردرمانی معاونت های ستادی دانشگاه می باشند ، حجم نمونه براساس جدول مورگان ۱۳۲ نفرتعیین که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت ۱۱۰ پرسشنامه به محقق بازگردانده شد.روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه OHI[1] سلامت سازمانی(هوی و همکاران ،۱۹۹۸) بوده و با توجه به استفاده این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مرتبط با سلامت سازمانی روایی آن مورد تأیید صاحب نظران و اساتید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه بااستفاده از ضریب آلفای کرانباخ ۷۴۶/۰ تعیین شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین،میانه،مدو انحراف معیار) و آمار استنباطی چون آزمون کلمگروف-اسمیرنف (جهت تشخیص نرمال بودن توزیع ها)، آزمون فریدمن ، آزمونt تک نمونه ای و آزمون f برای تحلیل استنباطی داده ها در ارتباط با فرضیه های تحقیق استفاده شد.

نتایج تحقیق : ۱- کارمندان سلامت سازمانی دانشگاه را در حد مطلوب ارزیابی نمودند. ۲-  بین کلیه ابعاد هفت گانه سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد بالاترین میانگین رتبه(۲۵/۵)  بعد ساخت دهی و پائین ترین میانگین رتبه(۴۵/۳)  بعد یگانگی نهادی بوده است. ۳- ارتباط معناداری بین متغیرهای سن ،جنس ، سطح تحصیلات و سابقه کار و دیدگاه آنان از سلامت سازمانی وجود ندارد.

واژگان کلیدی: سلامت سازمانی ، یگانگی نهادی ، نفوذ مدیر ، ملاحظه گری، ساخت دهی،  پشتیبانی منابع ،روحیه ، تأکید علمی.

 

 

    –  Organizational Health Inventory1

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱- شرح و بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت مسأله…………………………………………….. ……………………………………۴

۱-۳- مدل تحقیق …………………………………………………………………….  …………………………….۵

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- سوألات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۱- سوأل اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………..  ۶

۱-۵-۲- سوألات فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………….  ۶

۱-۶- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….  ۶

۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………….  ۶

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………..  ۶

۱-۷- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷-۱- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷-۲ – متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………….  ۷

۱-۷-۳ متغیرهای تعدیل کننده ……………………………………………………………………………………  ۷

۱-۸- تعاریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………….  ۷

۱-۸-۱ تعریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………  ۷

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۹- ساختار کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۲- سازمان ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱- سازمان اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲- نگرش سیستمی ……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳- سلامت سازمانی …………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳-۲- تعاریف سلامت سازمانی …………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴- ابعاد سلامت سازمانی …………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۴-۱- ابعاد هفت گانه سلامت سازمانی هوی و میسکل………………………………………………… ۱۳

۲-۴-۱-۱ – یگانگی نهادی …………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۱-۲- نفوذ مدیر ……………………………………………………………………………………………  ۱۴

۲-۴-۱-۳- ساخت دهی …………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۱-۴- ملاحظه گری ………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۴-۱-۵- پشتیبانی منابع ……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۴-۱-۶- روحیه ………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۴-۱-۷- تاکید علمی ………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۵- فرایند ارزیابی سلامت سازمانی…………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۶- تحلیل سلامت سازمانی در چارچوب نظریه پارسونز………………………………………………. ۲۵

۲-۷- عوامل موثر بر سلامت سازمانی ………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۸- ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه اندیشمندان مختلف ………………………………………………. ۳۱

۲-۹- مدل سیستماتیک شاخص های سلامت سازمانی…………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۰- ویزگی سازمانهای سالم ………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۱- ویزگی سازمانهای ناسالم ………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۲- سلامت سازمانی و سلامت روانی کارکنان …………………………………………………………. ۴۱

۲-۱۳- نشانه پریشان روانی در سازمانهای دارای ضعف سلامت سازمانی…………………………….. ۴۲

۲-۱۴- نقش مدیران در سلامت روانی کارکنان …………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۵- سلامت سازمانی و اثربخشی ………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۶- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور……………………………………………… ۴۸

۲-۱۶-۱- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………… ۴۸

۲-۱۶-۲- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………….. ۵۲

خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۱- نوع روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱-۱- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲- جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………………… ۶۰

۳-۳- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۴- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات  ………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۵- روش آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۶- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۷- قلمرو مکانی نحقیق ………………………………………………………………………………………  ۶۲

۳-۸- قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………….  ۶۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۱- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۲- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه …………………………………………………………… ۶۴

۴-۳- توصیف آماری ابعاد سلامت سازمانی در کل نمونه تحقیق………………………………………… ۶۸

۴-۴- آزمون کلمگروف –اسمیرنف …………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۵ – آزمون فرضیه ها……………………….. ………………………………………………………………… ۷۰

۴-۶- آزمون ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ………………………………………………………….. ۷۲

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۱- مروری بر چارچوب تحقیق …………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق ………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۱- نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی……………………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۲- نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی اول………………………………………………………….. ۷۷

۵-۲-۳- نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………. ۷۸

۵-۲-۴-. نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی سوم………………………………………………………… ۷۸

۵-۴-نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………. ۷۹

۵-۵- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۵-۵-۱- پیشنهاد مبتنی بر نتایج………………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۵-۲ پیشنهاد به محققان بعدی………………………………………………………………………………… ۸۰

۵-۶- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۶-۱- محدودیت های در اختیار محقق…………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۶-۲- محدودیت های خارج از اختیار محقق…………………………………………………………….. ۸۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *