گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت توانمند سازی کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامی (مطالعه موردی استان مازندران )براساس مدل کانگر و کانانگو * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت توانمند سازی کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامی (مطالعه موردی استان مازندران )براساس مدل کانگر و کانانگو
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
418 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت توانمند سازی کارکنان ادارات کل تبلیغات اسلامی (مطالعه موردی استان مازندران )براساس مدل کانگر و کانانگو


تعداد صفحات ۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

در جهان رقابتی امروز، مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان ، منابع انسانی می باشد و از این رو مهمترین ابزار برای ایجاد  تحول در هر سازمانی ، توانمند سازی نیروی انسانی است. توانمند سازی کارکنان محوری ترین تلاش مدیران درنوآفرینی ، تمرکز زدایی و حذف دیوان سالاری در سازمان هاست. توانمند سازی کارکنان در مدیریت یک سازمان ، یکی از کم هزینه ترین سرمایه گذاری ها در کیفیت های نیروی انسانی است که به نتایج چشمگیری منجر می شود و سبب افزایش بازدهی و کیفیت کار و کاهش تعارض و مقاومتهای منفی مانند غیبت ، تأخیر و کم کاری کارکنان خواهد شد.

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی وضعیت توانمند سازی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران ، بر اساس رویکرد مدل کانگرو کانانگو که از یک فرضیه و سه مولفه بوده و جامعه آماری آن    ۸۰ = N  نفر از کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران با پست های کاردان ، کارشناس ، کارشناس مسئول و مدیر بوده که بدلیل کوچک بودن جامعه آماری ، کل جامعه در این تحقیق شرکت داده شده اند.

روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی برای تبیین مساله مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ویژگیهای موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می گردد. لذا به تشکیل جداول توزیع فراوانی و درصدهای تراکمی را محاسبه و با نرم افزار spss   استفاده خواهد شد، که پس از جمع آوری پرسشنامه ها از کل جامعه ،تجزیه و تحلیل پرسشنامه با نرم افزار   spssبرای میزان قابل قبول بودن هریک از متغیر ها استفاده خواهد شد.

در پایان تحقیق موارد مذکور جمع بندی شده ، نتایج تحقیق ، بحث و مقایسه ، پیشنهادات و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده جهت بالاتر بردن سطح توانمندی کارکنان اقدام شده است.

 

واژه های کلیدی : توانمند سازی – شرایط سازمانی – راهبردهای مدیریتی- منابع خود کارآمدی – سازمان تبلیغات اسلامی

 

فهرست

چکیده : ۱

فصل اول. ۲

۱-۱ مقدمه : ۳

۱-۲- بیان مسئله : ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق : ۵

۱-۴- مدل تحلیلی تحقیق : ۶

۱-۵- اهداف تحقیق : ۷

۱-۱-۵- هدف اصلی : ۷

۱-۲-۵- اهداف فرعی : ۷

۱-۶- سؤالات تحقیق: ۸

۱-۶-۱- سؤالات اصلی تحقیق: ۸

۱-۶-۲- سؤالات فرعی تحقیق : ۸

۱-۷- فرضیات تحقیق : ۸

۱-۷-۱- فرضیه اصلی تحقیق : ۸

۱-۷-۲- فرضیات فرعی تحقیق : ۸

۱-۸- متغیر های تحقیق : ۹

۱-۸-۱- متغیر مستقل: ۹

۱-۸-۲- متغیر وابسته (تابع ): ۹

۱-۹- قلمرو تحقیق : ۹

۱-۹-۱- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری ) : ۹

۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق: ۱۰

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی تحقیق : ۱۰

۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصلاحات… ۱۰

۱-۱۰-۱ – تعاریف نظری.. ۱۰

۱-۱۰-۲- تعاریف عملیاتی : ۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۶

۲-۱- مقدمه : ۱۷

۲-۲- مفهوم توانمندسازی : ۱۸

۲-۳- اهمیت و ضرورت توانمند سازی.. ۱۹

۲-۴- ابعاد توانمند سازی : ۲۰

۲-۵- نظریه های مطرح شده در باره توانمند سازی : ۲۱

۲-۶- چار چوب نظری تحقیق : ۲۲

۲-۷- عوامل مؤثر بر توانمند سازی: ۲۲

۲-۸- چالشهای پیش روی توانمند سازی کارکنان : ۲۳

۲-۹- مزایای توانمند سازی: ۲۵

۲-۱۰- دلایل توانمند سازی: ۲۶

۲-۱۱- الزامات توانمند سازی: ۲۷

۲-۱۱-۱- شرایط سازمانی: ۲۶

۲-۱۱-۲- راهبردهای مدیریتی.. ۲۹

۲-۱۱-۳- منابع خود کار آمدی.. ۳۱

۲-۱۲- ضرورت و اهمیت توانمند سازی : ۳۱

۲-۱۳- ضرورت توانمند سازی : ۳۷

۲-۱۴- دیدگاه های مختلف توانمند سازی: ۳۸

۲-۱۵- عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان: ۳۸

۲-۱۶- اصول توانمند سازی  : ۴۰

۲-۱۷- انواع توانمند سازی: ۴۱

۲-۱۸- موانع موجود برای اجرای توانمند سازی: ۴۳

۲-۱۹- فنون و ابزارهای خلق توانمند سازی: ۴۴

۲-۲۰- اقدامات عملی برای توانمند سازی: ۴۴

۲-۲۱- دستاوردهای اجرای توانمند سازی (همان منبع) ۴۷

۲-۲۲- هزینه های توانمند سازی: ۴۷

۲-۲۳-  راهکارهای توانمند سازی.. ۴۸

۲-۲۴-  تاریخچه سازمان تبلیغات اسلامی.. ۵۰

۲-۲۵- پیشینه تحقیق : ۶۵

۲- ۲۵- نتیجه گیری کلی از پیشینه تحقیق داخلی و خارجی.. ۶۵

فصل سوم. ۶۷

۳-۱- مقدمه : ۶۸

۳-۲- روش تحقیق : ۶۸

۳-۳- جامعه آماری : ۶۹

۳-۴- حجم نمونه : ۶۹

۳-۵- روش نمونه گیری : ۶۹

۳-۶- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات : ۶۹

۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه ای.. ۶۹

۳-۶-۲- روش میدانی.. ۶۹

۳-۶-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات… ۷۰

۳-۶-۴- روایی (اعتبار) پرسشنامه. ۷۰

۳-۶-۵- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۷۰

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۱

۳-۷-۱- آمار توصیفی.. ۷۱

۳-۷-۲- تحلیل آمار استنباطی.. ۷۱

فصل چهارم:   ۷۳

۱-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۷۴

۴-۲ آمار توصیفی: ۷۴

۴-۲-۱ فراوانی پاسخگویان: ۷۵

۴-۲-۲ فراوانی شاخص های تحقیق.. ۷۷

۴-۳ بررسی نرمالیتی متغییرهای تحقیق: ۷۹

۴-۴ آزمون فرضیات: ۸۱

۴-۴-۱ آزمون فرضیات فرعی.. ۸۱

۴-۴-۲ آزمون فرضیه اصلی.. ۸۳

فصل پنجم: ۸۵

۵-۱-مقدمه. ۸۶

۵-۲- نتیجه گیری: ۸۶

۵-۳- تطبیق و مقایسه نتایج تحقیق: ۸۷

۵-۴- محدودیت های تحقیق: ۸۷

۵-۵- پیشنهادات تحقیق.. ۸۸

۵-۶- توصیه ها و راهکارها ۸۹

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….۹۲

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………..۹۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *