گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی نقش فن آوری اطلاعات در تصمیم گیری مالی مدیران در آموزش وپرورش استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی نقش فن آوری اطلاعات در تصمیم گیری مالی مدیران در آموزش وپرورش استان مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
164 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی نقش فن آوری اطلاعات در تصمیم گیری مالی مدیران در آموزش وپرورش استان مازندران


تعداد صفحات ۱۵۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

نیاز به اطلاعات در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است . این رشد عمدتأ به دلیل افزایش کاربرد روش های علمی و پیچیده برای طرح ریزی و تصمیم گیری بوده است اطلاعات به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری مدیران در رابطه با تصمیم گیری نقش اساسی را ایفا می کند. نقش اطلاعات افزایش دانش تصمیم گیرندگان یا کاهش میزان تردید و بالطبع کاهش احتمال اشتباه است .

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات بر تقویت مهارت تصمیم گیری مالی مدیران آموزش و پرورش استان مازندران و سوال اصلی این است که آیا فن آوری اطلاعات در تقویت مهارت تصمیم گیری مالی مدیران در آموزش و پرورش استان مازندران نقش دارد ؟ در این راستا ، که سه مولفه فن آوری اطلاعات تحت سه سوال فرعی مورد بررسی قرار گرفت که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای ۳۲ سوالی با آلفای کرونباخ ۷۵% استفاده گردید ضمناً این پژوهش ازنوع کاربردی و با روش تحقیق پیمایشی می باشد . جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران پشتیبانی و کارشناسان مالی و حسابداران سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد ۱۳۳ نفر بوده است و نمونه آماری در این تحقیق با توجه به نمونه گیری طبقه ای تصادفی از هر شهر تعدادی انتخاب و جمعاً تعداد نمونه ۱۰۳ نفر انتخاب گردید . همچنین با استفاده از نرم افزار Excel و Spss ، ابتدا از نظر جامعه شناختی و توصیفی و سپس با آزمون t-test ، سوالات فرعی و اصلی بررسی شد . با بررسی انجام شده بر روی مولفه های تحقیق ( مندرج در سوالات فرعی)  مشخص شد که همه مولفه های تحقیق در این اداره کل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل در مورد سوال اصلی تحقیق حاکی از آن است که تأثیر فن آوری اطلاعات بر تقویت مهارت تصمیم گیری در این اداره کل موثر می باشد . ضمناً با بررسی های دقیق علمی۳ مولفه تحقیق ، در انتهای پایان نامه به ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵–اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱- ۹-تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۱۰- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۱- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم؛ ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۱- اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲-  فرق داده ها با اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۳- ابعاد و ویژگیهای اطلاعات………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۴- انواع اطلاعات………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۵- اطلاعات مزاحم و شیوه های تشخیص و حذف آنها………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۶- اهمیت اطلاعات در سازمان……………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۷- پیچیده شدن سازمانها……………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۸- فناوری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۹- مدیریت نوین و نقش کامپیوتر………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۱۰- فن آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۱۱- مؤلفه های فن آوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۱۲- طراحی سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۱۲-۱- دلایل طراحی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱۳-کنترل سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۱۴- محدودیت های فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۱۵- چرخه حیات سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۱۶- بررسی پیدایش و گسترش فن آوری اطلاعات……………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۱۷- ایجاد ساختار اطلاعات در کشور…………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲- ۱۸- موانع و چالش های توسعه فناوری اطلاعات در ایران………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۱۹ – نقش فن آوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۲۰- مفهوم تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۲۱- مراحل تصمیم گیری…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۲۲- انواع تصمیم ها از نظر پیچیدگی……………………………………………………………………… ۵۳

۲-۲-۲۳- دسته بندی دیگری از انواع تصمیم گیری…………………………………………………………… ۵۴

۲-۲-۲۴- شرایط تصمیم گیری…………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲-۲۵- تئوریهای تصمیم گیری…………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲-۲۶- چند نکته در رابطه با تصمیم گیری…………………………………………………………………… ۶۱

۲-۲-۲۷- خلاقیت در تصمیم گیری………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۲۸- نقش تفکر خلاق در افزایش مهارت و تصمیم گیریها…………………………………………… ۶۲

۲-۲-۲۹- اثر بخشی تصمیم گیری………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۲-۳۰-  تصمیم موثر………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۲-۳۱- سیر تحول سیستمهای اطلاعاتی……………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۲-۳۲- نقش فن آوری اطلاعات در تصمیم گیری…………………………………………………………. ۶۵

۲-۲-۳۳-  مشکلات و تنگناها در تصمیم گیری……………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۳۴- مدیر مالی………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۲-۳۵- وظایف مدیریت مالی…………………………………………………………………………………… ۶۹

۲-۲-۳۶- تصمیمات مالی ………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۲- ۳۷- سیستم های اطلاعاتی  وتصمیم گیری مدیریتی………………………………………………….. ۷۶

۲-۲-۳۸- فن آوری اطلاعات و آموزش وپرورش……………………………………………………………. ۷۷

۲-۲-۳۹- نقش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشورهای توسعه نیافته…………………….. ۷۸

۲-۲-۴۰- نقش فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایران……………………………………………. ۸۱

۲-۲-۴۱- بخشی از مزایای استفاده از تکنولوژی اطلاعات در آموزش و پرورش………………………. ۸۳

۲-۲-۴۲- تاریخچه آموزش وپرورش در ایران ………………………………………………………………… ۸۴

۲-۲-۴۳- سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش …………………………………………………………… ۸۵

۲-۲-۴۴- برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش……………………………………………………….. ۸۶

۲-۲-۴۵- سازمان آموزش و پرورش استان مازندران………………………………………………………….. ۸۶

۲-۲-۴۶- اهم وظایف معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استان مازندران……………………… ۸۷

۲-۲-۴۷- اولین فعالیتهای آموزش ‌و ‌پرورش استان مازندران در بهره‌گیری از فن آوری اطلاعات…. ۸۸

۲-۳-بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………. ۸۹

۲-۳-۲- جمع بندی از پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… ۹۸

۲-۴-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فصل سوم  ؛ روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۳- جامعه آماری ونمونه………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۳-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۳-۲- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۳- ۴- نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۷- روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۸-پایایی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۳-۹- تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۹-۱-آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۹-۲- آماراستنباطی………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۱۰- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۴-۲-. بررسی جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۴-۲-۱-مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به جنسیت…………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به سن ………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه جامعه آماری با توجه به سابقه………………………………………………. ۱۲۳

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه جامعه آماری با توجه به وضعیت تاهل……………………………………. ۱۲۴

۴-۳- اطلاعات آمار توصیفی نمونه آماری……………………………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۴- آزمون کولومگروف –اسمیرنوف(نرمالیته…………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۵- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۵-۱-سوال فرعی اول…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۵-۲-سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۴-۵-۳-سوال فرعی سوم……………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴-۵-۴-سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۶-آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

فصل پنجم؛ بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۲-مروری برخطوط کلی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۳- نتیجه گیری ازسوالات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۵-۳-۱-یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………….. ۱۴۰

۵-۳-۲- نتیجه گیری و تفسیرآزمون ها…………………………………………………………………………… ۱۴۱

۵-۳-۳- نتیجه آزمون رتبه بندی متغیرها………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۴- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۵-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۶-توصیه برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………. ۱۴۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *