گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
2870 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش


تعداد صفحات ۹۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب    می شود. بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمان ها است و ارزیابی عملکرد، ابزاری برای دست یابى به این هدف است. ارزیابی عملکرد نسبت به بیشتر فنون بهسازی، کم هزینه تر، آشنا تر و ملموس تر می باشد و اگر به درستی و در زمان مناسب و مطابق با نیازهای روز استفاده شود، نیاز به تغییرات بنیادین و صرف هزینه های زیاد نخواهد بود.

با توجه مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ابعاد قابلیت فردی، خلاقیت و ابتکار، گرایش به آموزش و رابطه بین رئیس و مرئوس، در آموزش و پرورش استان مازندران بوده است.

پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی بوده است. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده که روایى آن با نظارت خبرگان و پایایى آن با آلفاى کرونباخ ۹۶۱/۰ مورد تأیید قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی فرضیه ها استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را مجموعه کارکنان ستاد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل داده است که تعداد آنها ۳۴۴ نفر بوده که به کمک جدول مورگان، تعداد نمونه  ۱۸۲ نفر برآورد و مورد پرسش واقع شدند.

در نهایت با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که ارزیابی عملکرد کارکنان، باعث ارتقای قابلیت های فردی، افزایش خلاقیت و ابتکار، افزایش گرایش کارکنان به آموزش، بهبود رابطه بین رئیس و مرئوس و در نهایت باعث بهسازی منابع انسانی در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران شده است.

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد، بهسازی منابع انسانی، سازمان آموزش و پرورش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله تحقیق.. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- مدل مفهومی تحقیق.. ۵

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- هدف اصلی.. ۶

۱-۵-۲- اهداف فرعی.. ۶

۱-۶- سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶-۱- سؤال اصلی ۶

۱-۶-۲- سؤالات فرعی ۶

۱-۷- فرضیات تحقیق.. ۷

۱-۷-۱- فرضیه اصلی.. ۷

۱-۷-۲- فرضیات فرعی.. ۷

۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی.. ۷

۱-۸-۲- قلمرو مکانی.. ۷

۱-۸-۳- قلمرو زمانی.. ۷

۱-۹- تعاریف اصطلاحات و واژگان. ۷

 

 

۱-۹-۱- تعریف نظری اصطلاحات و واژگان…………………………………………. ……………………………………….۷

۱-۹-۱-۱- ارزیابی عملکرد. ۷

۱-۹-۱-۲- بهسازی نیروی انسانی.. ۸

۱-۹-۱-۳- آموزش… ۸

۱-۹-۱-۴- خلاقیت… ۸

۱-۹-۱-۵- نوآوری.. ۸

۱-۹-۱-۶- کارکنان. ۸

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژگان…………………………………………………………………………………۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲) بخش اول-مبانی نظری ارزیابی عملکرد. ۱۱

۲-۲-۱- تعریف و ماهیت عملکرد کاری.. ۱۱

۲-۲-۲- مدیریت عملکرد. ۱۳

۲-۲-۳- اصول مدیریت عملکرد. ۱۵

۲-۲-۴- فرآیند مدیریت عملکرد. ۱۵

۲-۲-۵- مزایای مدیریت عملکرد. ۱۶

۲-۲-۶ -معایب مدیریت عملکرد. ۱۸

۲-۲-۷- عوامل تأثیر گذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد. ۱۸

۲-۲-۸- تعاریف ارزیابی عملکرد. ۱۹

۲-۲-۹- انواع دسته بندی ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۲-۱۰- اهداف ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۲-۱۱- کارایی نظام ارزیابی عملکرد. ۲۲

۲-۲-۱۲- ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش… ۲۲

۲-۲-۱۳- عوامل مؤﺛﺮ بر ارزیابی عملکرد. ۲۳

 

۲-۲-۱۴- چه چیزی را ارزیابی می کنند؟. ۲۴

۲-۲-۱۴-۱- نتایج کار فردی.. ۲۴

۲-۲-۱۴-۲- رفتارها ۲۴

۲-۲-۱۴-۳- ویژگی ها ۲۵

۲-۲-۱۵- معیارهای ارزیابی عملکرد. ۲۵

۲-۲-۱۶- مراحل ارزیابی عملکرد. ۲۶

۲-۲-۱۷- چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند؟. ۲۷

۲-۲-۱۷-۱- سرپرست مستقیم. ۲۸

۲-۲-۱۷-۲- همکاران. ۲۸

۲-۲-۱۷-۳- خود ارزیابی.. ۲۸

۲-۲-۱۷-۴- زیردست… ۲۸

۲-۲-۱۷-۵- روش فراگیر(۳۶۰ درجه ای) ۲۸

۲-۲-۱۸- ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا ۲۹

۲-۲-۱۹- روش های ارزیابی عملکرد. ۲۹

۲-۲-۱۹-۱- نوشتن شرح حال. ۳۰

۲-۲-۱۹-۲- رویدادهای سرنوشت ساز. ۳۰

۲-۲-۱۹-۳- روش مقیاسی.. ۳۰

۲-۲-۱۹-۴- روش های مقایسه افراد با یکدیگر. ۳۱

۲-۲-۱۹-۵- روش قیاسی.. ۳۱

۲-۲-۱۹-۶- روش انتخاب اجباری.. ۳۲

۲-۲-۱۹-۷- روش مقیاسی رفتاری.. ۳۲

۲-۲-۱۹-۸- روش بررسی داخلی.. ۳۳

۲-۲-۱۹-۹- روش ارزیابی گروهی.. ۳۳

۲-۲-۲۰- مدل های نوین ارزیابی عملکرد. ۳۳

 

۲-۲-۲۰-۱- مدل سینک و تاتل.. ۳۴

۲-۲-۲۰-۲- ماتریس عملکرد. ۳۵

۲-۲-۲۰-۳- مدل نتایج و تعیین کننده ها ۳۶

۲-۲-۲۰-۴- هرم عملکرد. ۳۶

۲-۲-۲۰-۵- کارت امتیازدهی متوازن. ۳۷

۲-۲-۲۰-۶- فرآیند کسب و کار. ۳۸

۲-۲-۲۰-۷- مدل تحلیل ذی نفعان. ۳۹

۲-۲-۲۰-۸- مدل تعالی سازمان. ۴۰

۲-۲-۲۰-۹- چارچوب مدوری و استیپل.. ۴۰

۲-۲-۲۰-۱۰- الگو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. ۴۲

۲-۲-۲۰-۱۱- نظام مدیریت کیفیت ایزو. ۴۲

۲-۲-۲۰-۱۲- نظام مدیریت کیفیت جامع. ۴۲

۲-۲-۲۰-۱۳- روش بالدریج.. ۴۳

۲-۲-۲۰-۱۴- نظام مدیریت بر مبنای هدف… ۴۳

۲-۲-۲۰-۱۵- نظام مدیریت هوشین.. ۴۴

۲-۲-۲۱- تفاوت سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن. ۴۴

۲-۲-۲۲- مسائل بالقوه ارزیابی عملکرد. ۴۵

۲-۲-۲۲-۱- شاخص منحصر به فرد. ۴۵

۲-۲-۲۲-۲- اشتباهات مربوط به سخت گیری یا آسان گیری.. ۴۶

۲-۲-۲۲-۳- خطای هاله ای.. ۴۶

۲-۲-۲۲-۴- خطای شبیه سازی.. ۴۶

۲-۲-۲۲-۵- شاخص محدود. ۴۶

۲-۲-۲۲-۶- شاخص غیرعملکردی.. ۴۷

۲-۲-۲۳- راه های جلوگیری از خطاهای ارزیابی.. ۴۷

 

۲-۲-۲۳-۱- استفاده از شاخص های مختلف… ۴۷

۲-۲-۲۳-۲- بی توجهی به ویژگی ها ۴۸

۲-۲-۲۳-۳- چندین نفر ارزیابی کنند. ۴۸

۲-۲-۲۳-۴- گزینش داور. ۴۸

۲-۲-۲۳-۵- آموزش دادن به داوران. ۴۸

۲-۲-۲۴- دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد. ۴۸

۲-۲-۲۵- میانگین زمانی ارزیابی عملکرد. ۴۹

۲-۳-)بخش دوم- مبانی نظری بهسازی منابع انسانی.. ۵۰

۲-۳-۱- آموزش و بهسازی منابع انسانی.. ۵۴

۲-۳-۲- اهداف آموزش و بهسازی منابع انسانی.. ۵۵

۲-۳-۳- فرآیند آموزش و بهسازی.. ۵۶

۲-۳-۴- تحقق بهسازی کارکنان و محیط کار. ۵۹

۲-۳-۴-۱- انطباق کارکنان با محیط کار. ۵۹

۲-۳-۴-۲- بهسازی همه جانبه. ۶۰

۲-۳-۴-۳- بهسازی گام به گام. ۶۰

۲-۴- ارزیابی عملکرد و بهسازی منابع انسانی…………………………………………………………………………………۶۰

۲-۵- سازمان آموزش و پرورش…………………………………… ……………………………………………………… ۶۱

۲-۵-۱- شاخص های ارزشیابی نظام آموزش و پرورش… ۶۲

۲-۵-۱-۱- درون داد…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۵-۱-۱-۱- نیروی انسانی.. ۶۲

۲-۵-۱-۱-۲- دانش آموز. ۶۲

۲-۵-۱-۱-۳- برنامه درسی ۶۳

۲-۵-۱-۱-۴- فضاهای آموزشی و پرورشی……………………………………………………………………………………۶۳

۲-۵-۱-۱-۵- امکانات وتجهیزات… ۶۳

 

 

۲-۵-۱-۱-۶- بودجه واعتبارات… ۶۳

۲-۵-۱-۱-۷- معیشت ورفاه کارکنان. ۶۴

۲-۵-۱-۲- فرآیند……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۵-۱-۲-۱- مدیریت: ۶۴

۲-۵-۱-۲-۲- برنامه ها و فعالیت های آموزشی وپرورشی.. ۶۴

۲-۵-۱-۲-۳- برنامه ها و فعالیت های پژوهشی.. ۶۵

۲-۵-۱-۳- برون داد. ۶۵

۲-۵-۱-۳-۱- برون داد واسطه ای.. ۶۵

۲-۵-۱-۳-۲- برون داد نهایی.. ۶۵

۲-۵-۲- ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش……………………………. …………………………۶۶

۲-۶) بخش سوم- مروری بر برخی تحقیقات مشابه. ۶۶

۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۷- جمع بندی تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………. ………………….۷۰

۲-۸- نتیجه گیری فصل……………………………………………………………………………………………. ………………..۷۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۳

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۴

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۴

۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری و روش تعیین حجم نمونه. ۷۴

۳-۵- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… ۷۵

۳-۶- روش های سنجش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. ۷۶

۳-۷- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۸- روش تجزیه تحلیل اطلاعات… ۷۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۷۸

۴-۲- توصیف جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی.. ۷۸

۴-۲-۱- برپایه جنسیت… ۷۸

۴-۲-۲- بر پایه وضعیت تأهل.. ۷۹

۴-۲-۳- بر پایه سطح تحصیلات… ۸۰

۴-۲-۴- بر پایه سن.. ۸۱

۴-۲-۵ – بر پایه سابقه خدمت… ۸۲

۴-۳ – تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۸۳

۴-۳-۱- آزمون فرضیه فرعی اول. ۸۳

۴-۳-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۸۴

۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم. ۸۴

۴-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۸۵

۴-۳-۵- آزمون فرضیه اصلی.. ۸۶

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۸۸

۵-۲- نتیجه گیری.. ۸۸

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۸۸

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. ۸۸

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۸۸

۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۸۹

۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه اصلی.. ۸۹

۵-۳- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه پیشین.. ۸۹

 

۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۹۱

۵-۵- پیشنهادات تحقیق.. ۹۱

۵-۵-۱- پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. ۹۱

۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *