گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی نقش جنسیت در شکل گیری سرمایه اجتماعی ( مطالعه موردی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر )


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی نقش جنسیت در شکل گیری سرمایه اجتماعی ( مطالعه موردی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر )
2017-09-03
478 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی نقش جنسیت در شکل گیری سرمایه اجتماعی ( مطالعه موردی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر )


تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”326″]

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش جنسیت در شکل گیری سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. فرضیه اصلی تحقیق بررسی نقش جنسیت در شکل گیری سرمایه اجتماعی می باشد که بر این اساس دو فرضیه فرعی مطرح گردیده است:

۱- جنسیت در شکل گیری بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ( شبکه ها ) نقش دارد.

۲- جنسیت در شکل گیری بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی  ( اعتماد، تعهد و همکاری ) نقش دارد.

برای بررسی فرضیه های مورد نظر پرسشنامه ای توسط محقق تهیه شد، که جهت سنجش نظرات افراد جامعه آماری مورد استفاده قرار گرفته است. آلفای کرونباخ محاسبه شده پرسشنامه ۸/۸۶ درصد بدست آمده که نشان دهنده پایایی آن می باشد.

این پژوهش از نوع کاربردی با روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. تعداد کل جامعه آماری ۱۶۴۸ نفر از کارکنان رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر می‌باشد که از این تعداد ۸۲۲ نفر را زنان و ۸۲۶ نفر را مردان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه محاسبه شده ۲۷۰ نفر می باشد و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است.

داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است برای این منظور از نرم افزار spss  ، روش T-test  و تحلیل واریانس استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرارگرفت و معلوم گردید که با ۹۵ درصد اطمینان جنسیت در شکل گیری سرمایه اجتماعی نقش دارد. فرضیه فرعی اول تحقیق مورد تائید قرار گرفت و نشان داده شد که جنسیت در شکل گیری بعد ساختاری سرمایه اجتماعی نقش دارد و مردان نسبت به زنان در ایجاد شبکه ها موفق‌تر عمل می کنند. فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تائید قرار نگرفت و نشان داده شد که جنسیت در شکل گیری بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی نقش ندارد.

واژه‌های کلیدی : جنسیت، سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی

 

 

صفحه

                                           فهرست مطالب

عنوان

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-  بیان مساله…………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲-  اهمیت ضرورت ………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۳-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-۱- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- ۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۲- فرضیه های فرعی  …………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵-۲- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………. ۷

۱- ۵-۳- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- تعریف مفاهیم اصطلاحات و واژه ها …………………………………………………………. ۷

۱-۶-۱-تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم:  ادبیات­و پیشینه­تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-  سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱- تعریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۲- دیدگاه های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲-۱- دیدگاه پاتنام…………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱- ۲-۲- دیدگاه بوردیو………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۳-  دیدگاه کلمن ………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۳-  تئوری های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۳-۱-  تئوری پیوند های ضعیف………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۳-۲- تئوری شکاف ساختاری ………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۳-۳- تئوری منابع اجتماعی………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۴- شکل های سرمایه اجتماعی………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴-۱- تکالیف و انتظارات و قابلیت اعتماد ساختارها……………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴-۲- ظرفیت بالقوه اطلاعات……………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۴-۳- هنجارها و احکام بازدارنده……………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۴-۴- روابط اقتدار…………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۴-۵- سازمان اجتماعی انطباق پذیر…………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۴-۶- سازمان تعمدی………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۵- ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۵-۱- ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی…………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۵- ۲- ابعاد یازده گانه سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۵-۳- ابعاد دوگانه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………۲۳

۲-۱-۶- سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۷ -منابع سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۷-۱- هنجارهایى که به لحاظ نهادى ساخته شده……………………………………………. ۲۴

۲-۱-۷-۲- هنجارهاى ساخت یافته به شکل خودجوش………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۷-۳- هنجارهاى ساخت یافته بر پایه ساخت مندى برون زاد…………………………….. ۲۵

۲-۱-۷-۴- هنجارهاى ساخت یافته برگرفته از طبیعت……………………………………………. ۲۵

۲-۱-۸ -مدل های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۸-۱- مدل های کیفی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۸-۲- مدل های کمی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۹ – جدول شاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………….. ۲۸

۲-۲- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۱- بیولوژی و جنسیت………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۲- جامعه پذیری نقش های جنسیتی……………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۳ – نظریه ها ی جنس و جنسیت………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۳-۱-  نظریه های آموزش اجتماعی……………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۳-۲- نظریه‌های شناختی…………………………………………………………………………. .۳۱

۲-۲-۳-۳- نظریه های روان پویه ای…………………………………………………………………. .۳۱

۲-۲-۴- قشر بندی جنسیتی………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۴-۱- دیدگاه کارکرد گرایان درباره ی قشر بندی جنسیتی…………………………………………۳۲

۲-۲-۴-۲- دیدگاه نظریه پردازان تضاد درباره ی قشر بندی جنسیتی………………………………….۳۳

۲-۲-۵- نظریه های متوسط درباره ی قشر بندی جنسیتی…………………………………………………۳۳

۲-۳- جنسیت و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۳-۱- سرمایه اجتماعی سخت……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۳-۲- سرمایه اجتماعی نرم………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۳-۳- تفاوت های جنسیت در خلق سرمایه اجتماعی……………………………………………………۳۹

۲-۳-۴- منابع موثر برخلق سرمایه اجتماعی سخت و نرم…………………………………………………۴۱

۲-۳-۵- تفاوت ها در تجزیه عمودی و افقی …………………………………………………………………۴۱

۲-۳-۶- پاتنام، زنان شاغل می توانند بعنوان یک شمشیر دو لبه عمل کنند………………………….۴۲

۲-۳-۷- جنسیت و سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده و پیوند دهنده………………………………………۴۳

۲-۳-۷-۱- ویژگی های ساختاری……………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۷-۲- ویژگی های فرهنگی………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۳-۷-۳- گزارش های عامل………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۸ -جنسیت و سرمایه اجتماعی شبکه…………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۹- پیامد های افزایش تفاوت های جنسیت در ساختار و ترکیب شبکه چیست؟…….. ۵۲

۲-۳-۱۰-باور عامه از جنسیت و شبکه ها……………………………………………………………. ۵۲

۲-۳-۱۱- آیا زنان هم به اندازه مردان از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند؟…………….. ۵۳

۲-۳-۱۲- آیا سرمایه اجتماعی زنان همانند مردان است؟…………………………………………. ۵۶

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰

پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………… ۶۳

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۱- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۲- جامعه آماری………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۳- نمونه………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۴- روش برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………… ۷۴

۳-۶- روایی و پایایی ابزار سنجش ………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۷-  روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۸- متغیر………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۹- مدل مفهومی………………………………………………………………………………………… ۷۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱- تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۲-تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………. ۹۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۵-۱- یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۱-۱- یافته فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۱-۲- یافته فرضیه های فرعی تحقیق ……………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۲- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی مشابه ……………………………….. ۱۰۲

۵-۳- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۳-۱-  محدودیت های در اختیار محقق ………………………………………………………… ۱۰۴

۵-۳-۲-  محدودیت های خارج از حیطه اختیار محقق………………………………………….. ۱۰۴

۵-۴- پیشنهادات  ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۴-۱- پیشنهاداتی در ارتباط با فرضیه اصلی…………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۴-۲- پیشنهاداتی در ارتباط با فرضیه های فرعی………………………………………………. ۱۰۵

۵-۵-توصیه به سایر محققان……………………………………………………………………………. ۱۰۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *