گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی میزان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی میزان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
304 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی میزان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی


تعداد صفحات ۱۶۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هوش هیجانی از عناصر مهم صفات شخصیتی است که به طریق آموختن در افراد حاصل و توسعه می‌یابد که مدیریت بهره گیری از آن طبق نظریه دانیل گلمن (۱۹۹۹-۱۹۹۷) در مولفه‌های چهارگانه ۱-آگاهی از هیجانات خود ۲-کنترل هیجانات (خودمدیریتی) ۳-تشخیص هیجانات در دیگران (آگاهی اجتماعی) ۴-کنترل روابط (مدیریت رابطه) تجلی پیدا می‌کند و این تجلی موجب بروز کنش، واکنش و فراکنش رفتاری در طرف مقابل می‌گردد که هرچه ساز و کار کمی و کیفی بکارگیری هوش هیجانی در مواجهه با دیگران معنی دارتر گردد به همان نسبت موجبات جلب نظر، تامین انتظارات و رضایت آنان می‌گردد. فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و سندرمی است که به خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردی، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاری می‌انجامد. فرسودگی شغلی یک پدیده عمومی و فراگیر است و ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. تحقیقی تحت عنوان: ((بررسی میزان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان مازندران)) در چارچوب روش توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق مشتمل است بر ۱۵۶۲ شرکت کننده و حجم نمونه ۲۳۴ نفر می‌باشد. در تحقیق دو نوع پرسشنامه استاندارد، جهت تعیین سطح هوش هیجانی کارکنان و دیگری پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ برای تعیین سطح فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی استان مازندران استفاده شده است و تمامی داده‌ها و اطلاعات از طریق دو پرسشنامه با نرم افزار Spss حول چهار فرضیه مشخص که هر یک از آنها بر رابطه میان مولفه‌های چهارگانه هوش هیجانی دانیل گلمن با سطح فرسودگی شغلی کارکنان تامین اجتماعی تمرکز داشته است و این نتیجه حاصل آمده است که میان سطح هوش هیجانی کارکنان و عناصر چهارگانه آن با سطح فرسودگی شغلی کارکنان ادارات تامین اجتماعی استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد و این نتایج در جامعه آماری آن سازمان قابل تعمیم می‌باشد و پیشنهاد گردید که به طریق آموزش و توجیهات، تعیین افراد معین و برجسته سازی‌های نقاط قوت و ضعف هوش هیجانی کارکنان، سطح اثرگذاری هوش هیجانی کارکنان را گسترش و تعمیق داد.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مسئله

۱-۳-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۵-سوالات تحقیق

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۷-متغیرهای تحقیق

۱-۸-مدل مفهومی تحقیق

۱-۹-تعریف اصطلاحات و واژه ها

۱-۹-۱-تعاریف نظری

۱-۹-۲-تعاریف عملیاتی

۱-۱۰-قلمرو تحقیق

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق

۱-۲-مقدمه

۲-۲-تعریف هوش

۲-۳-انواع هوش

۲-۴-دیدگاه دانشمندان مشهور درباره هوش

۲-۵-ویژگی های رفتار هوشیار

۲-۶-عوامل موثربرهوش

۲-۷-بهره هوشی( IQ )

۲-۸-منحنی توزیع هوش

۲-۹-انواع آزمون های هوش

۲-۱۰-هیجان

۲-۱۰-۱-تعریف هیجان

۲-۱۰-۲-مراحل به وجودآمدن هیجان

۲-۱۰-۳-اجزای هیجان

۲-۱۰-۴-نظریه های معاصرهیجان

۲-۱۰-۵-ابعادهیجان

۲-۱۰-۶-دیدگاههای مربوط به هیجان

۲-۱۰-۷-انواع هیجان

۲-۱۰-۸-فوایدهیجان……………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱۰-۹-زیان های هیجان……………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۰-۱۰-آثارهیجان……………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۰-۱۱-شناسایی هیجان ها………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱۰-۱۲-اهمیت هیجان در محیط کار……………………………………………………………..۴۴

۲-۱۱-هوش هیجانی………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۱-۱-تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۱-۲-تاریخچه هوش هیجانی……………………………………………………………………..۵۱

۲-۱۱-۳-ابعادهوش هیجانی……………………………………………………………………………۵۴

۲-۱۱-۴-دیدگاههای هوش هیجانی………………………………………………………………….۵۸

۲-۱۱-۵-کاربردهوش هیجانی…………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۱-۶-اهمیت قابلیت های هوش هیجانی در محیط کار……………………………………۶۸

۲-۱۱-۷-مزایای هوش هیجانی بالادرمحیط کار…………………………………………………۷۰

۲-۱۱-۸-هوش هیجانی شاخص جدیدی برای سنجش عملکرداثربخش…………………۷۲

۲-۱۲-فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………۷۳

۲-۱۳-تاریخچه استرس………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۱۳-۱-استرس…………………………………………………………………………………………۷۵

۲-۱۳-۲-دیدگاه ها و نظریه های مربوط به استرس…………………………………………..۷۸

۲-۱۳-۳-استرس شغلی……………………………………………………………………. ………..۸۲

۲-۱۴-مشکلات ناشی از ناکامی های شغلی کارکنان…………………………………………………….۸۲

۲-۱۵-علائم هشداردهنده استرس………………………………………………………………………………۸۳

۲-۱۶-اقدامات پیشگیرانه و راههای مقابله با استرس شغلی…………………………………………….۸۴

۲-۱۷-استرس شغلی و ارتباط آن با فرسودگی……………………………………………………………..۸۶

۲-۱۸-فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………….۸۹

۲-۱۸-۱-دیدگاههای مربوط به فرسودگی شغلی…………………………………………………………..۹۱

۲-۱۸-۲-علائم فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………….۹۵

۲-۱۸-۳-علل فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………۹۸

۲-۱۸-۴-راههای پیشگیری و کاهش فرسودگی شغلی………………………………………………….۱۰۱

۲-۱۹-رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان……………………………………………….۱۰۳

بخش دوم : پیشینه تحقیق

۲-۲۰-پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۰۴

۲-۲۱-پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۱۴

فصل سوم : روش تحقیق

۳-

۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۳-۲-روش و نوع تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۲۴

۳-۳-جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………..۱۲۵

۳-۴-روش نمونه گیری و حجم نمونه تحقیق…………………………………………………………۱۲۷

۳-۵-ابزارجمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………..۱۲۹

۳-۶-مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………………………………….۱۲۹

۳-۷-روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….۱۳۲

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..۱۳۴

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷

۴-۲-تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………۱۳۷

۴-۳-تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………………..۱۴۵

۴-۴-بررسی و آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………..۱۴۶

۴-۴-۱-فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۴-۴-۲-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………۱۴۷

۴-۴-۲-۱-فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………..۱۴۷

۴-۴-۲-۲-فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۴-۴-۲-۳-فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………….۱۴۸

۴-۴-۲-۴-فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………….۱۴۹

۴-۵-خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادها

 

 

 

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

۵-۲-نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

۵-۳-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۳-۱-محدودیت های قابل کنترل تحقیق……………………………………………………………………..۱۵۵

۵-۳-۲-محدودیت های غیرقابل کنترل تحقیق…………………………………………………………………۱۵۵

۵-۴-تفسیروتطبیق نتایج………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۵-۵-ارائه راهکارهاوپیشنهادهای مبتنی بریافته های تحقیق…………………………………………………۱۵۷

۵-۶-توصیه هایی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………..۱۵۹

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *