گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی موانع ارتباطات اثربخش در شرکت آب و فاضلاب * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی موانع ارتباطات اثربخش در شرکت آب و فاضلاب
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
222 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی موانع ارتباطات اثربخش در شرکت آب و فاضلاب


تعداد صفحات ۱۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ارتباطات بسترمبادله اطلاعات است وبدون برقراری ارتباط اثربخش،مبادله اطلاعات ممکن نیست. سازمان‌ها بدون ارتباطات قادر به ادامه حیات نیستند و ارتباطات موثر یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان‌ها می‌باشد. طی سالهای گذشته اهمیت ارتباطات مورد تایید وتاکید بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است. برای اینکه ارتباط موثر انجام شود باید موانعی که بر سر راه ارتباطات اختلال ایجاد می‌کنند، شناسایی وحذف شوند.

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی موانع ارتباطات اثربخش سازمانی(موانع انسانی،سازمانی و فنی) و رتبه بندی آنها در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران می‌باشد تا پیشنهادات لازم برای رفع یا کاهش موانع موجود ارائه گردد .

روش تحقیق در این پایان نامه از نوع توصیفی ، پیمایشی با زمینه یابی مبتنی بر پرسشنامه بوده است که روش جمع آوری اطلاعات آن، میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بوده است. جامعه آماری این تحقیق ۳۰۲ نفر از معاونین ،مدیران و مسئولین یا کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان مازندران بوده و حجم نمونه آماری آن طبق جدول مورگان ۱۶۹ نفر بوده که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است .

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss  و روش آماری ttes-T اقدام به بررسی فرضیه های تحقیق شد و برای تعیین ترتیب اولویت موانع از آزمون فریدمن استفاده شد . نتایج این تحقیق نشان       می دهد موانع انسانی ، سازمانی و فنی در شرکت تاثیر گذار بوده و ترتیب تاثیر موانع سه گانه با توجه به اینکه اختلاف تاثیر موانع ارتباطی بسیار بهم نزدیک بوده بر اساس نظر پاسخگویان به ترتیب ،عوامل فنی ، عوامل سازمانی و عوامل انسانی است . در انتها هم پیشنهادهایی با توجه به نتایج تحقیق حاضر برای کاهش و رفع موانع موجود در شرکت ارائه گردید.

 

کلید واژه ها: موانع ارتباطی ، مانع انسانی، مانع سازمانی ،مانع فنی

 

فهرست

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول   کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲ -بیان مساله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت مسئله : ۵

۱-۴- مدل مفهومی تحقیق.. ۷

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۶- سئوالات تحقیق.. ۷

۱-۷- فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات : ۸

۱-۹-۱- تعریف نظری: ۸

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی : ۹

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- آشنایی با تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران. ۱۲

۲-۳- بخش اول- مبانی نظری.. ۱۳

۲-۳-۱- تاریخچه ارتباطات… ۱۳

۲-۳-۲- تعریف ارتباطات… ۱۴

۲-۳-۳- تعریف ارتباطات از سه دیدگاه. ۱۶

۲-۳-۴- ویژگی ارتباطات… ۱۷

۲-۳-۴-۱- اولین ویژگی مهم : دو نفر یا بیشتر. ۱۷

۲-۳-۴-۲- دومین ویژگی مهم :ارتباط یک فرآیند است… ۱۷

۲-۳-۴-۳-سومین ویژگی مهم :ارتباط مراوده ای است… ۱۷

۲-۳-۴-۴-چهارمین ویژگی مهم :ارتباط نمادین است… ۱۸

۲-۳-۴-۵- پنجمین ویژگی مهم : ارتباط هدفمند است… ۱۹

۲-۳-۵- ارتباطات سازمانی.. ۲۰

۲-۳-۶- نقش های ارتباطات… ۲۵

۲-۳-۶-۱- نقش کنترل: ۲۵

۲-۳-۶-۲- نقش ایجاد انگیزه. ۲۵

۲-۳-۶-۳-  نقش ابراز احساسات… ۲۵

۲-۳-۶-۴- نقش اطلاعاتی.. ۲۶

۲-۳-۷-  اهمیت ارتباطات برای مدیران. ۲۶

۲-۳-۸- فرآیند ارتباطات  و عناصر آن. ۲۷

۲-۳-۹- انواع ارتباطات… ۳۲

۲-۳-۱۰-  انواع مسیرهای ارتباطی.. ۳۳

۲-۳-۱۰-۱- ارتباطات افقی.. ۳۴

۲-۳-۱۰-۲- ارتباطات عمودی.. ۳۴

۲-۳-۱۰-۳-  ارتباطات مورب… ۳۴

۲-۳-۱۱- راههای شناخته شده در ارتباط.. ۳۵

۲-۳-۱۱-۱- ارتباط گفتاری.. ۳۵

۲-۳-۱۱-۲- ارتباط نوشتاری.. ۳۵

۲-۳-۱۱-۳- پیامهای نه چندان روشن : ارتباطات غیر کلامی.. ۳۶

۲-۳-۱۱-۴- ارتباط الکترونیکی : ۳۷

۲-۳-۱۲- مدل غنای شیوه های ارتباطی.. ۳۸

۲-۳-۱۳- نقش ادراک در ارتباطات… ۳۹

۲-۳-۱۴- اثربخشی در ارتباطات… ۴۰

۲-۳-۱۴-۱- ارتباط اثر بخش… ۴۰

۲-۳-۱۴-۲- مراحل ارتباط موثر. ۴۱

۲-۳-۱۵- پنجره جوهری و نقش آن در ارتباطات… ۴۲

۲-۳-۱۶- سبکهای ارتباطات… ۴۴

۲- ۳-۱۷- موانع ارتباطی.. ۴۵

۲-۳-۱۷-۱- موانع خارجی و موانع داخلی.. ۴۶

۲-۳-۱۷-۲- موانع ارتباطی از نظر رابینز و دیگر اندیشه مندان عبارتند از. ۴۷

۲-۳-۱۷-۳-  موانع ارتباطات میان افراد از نظر رضائیان. ۴۸

۲-۳-۱۷-۴- پانزده مانع ارتباطی میان افراد از نظر کوکلان. ۴۹

۲-۳-۱۷-۵- موانع محیطی ،فیزیولوژیکی ، معنایی ،ساختاری، سازمانی، فرهنگی و روانی.. ۵۱

۲-۳-۱۷-۶- موانع ارتباطات اثر بخش، موانع درون فردی، میان فردی ،موانع ساختاری و موانع فنی.. ۵۱

۲-۳-۱۷-۷- موانع سازمانی از نظر انسانی ،سازمانی و فنی.. ۵۲

۲-۳-۱۷-۷-۱- موانع انسانی.. ۵۲

۲-۳-۱۷-۷-۲- موانع سازمانی.. ۵۳

۲-۳-۱۷-۷-۳- موانع فنی.. ۵۴

۲- ۳-۱۸- شش قانون حاکم بر ارتباطات… ۵۴

۲- ۳-۱۹- راههای بهبود ارتباطات… ۵۶

۲-۳-۲۰ – ارتباطات بین فرهنگها ۵۶

۲-۴- بخش دوم – پیشینه تحقیق.. ۵۸

۲-۴-۱- تحقیقات داخلی : ۵۸

۲-۴-۲-  تحقیقات انجام شده خارجی.. ۶۷

۲-۵- نتیجه گیری فصل دوم. ۶۹

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۲

۳-۳– روش جمع آوری اطلاعات… ۷۲

۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات… ۷۲

۳-۵- چگونگی طراحی پرسشنامه: ۷۳

۳-۶- اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات… ۷۴

۳-۶-۱- روایی/ اعتبار. ۷۴

۳-۶-۲- پایایی.. ۷۵

‌‌‌۳-۷- جامعه آماری.. ۷۶

۳-۸- نمونه آماری.. ۷۶

۳-۹- متغیر های تحقیق.. ۷۷

۳-۱۰- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه. ۷۹

۴-۲- توصیف سوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه. ۷۹

۴ -۲-۱ – جنسیت : ۷۹

۴ -۲-۲ –  تحصیلات : ۸۰

۴-۲-۳- سمت : ۸۱

۴-۲-۴-  سابقه کار : ۸۱

۴-۳- توصیف نتایج بدست آمده با توجه به پاسخ های ارائه شده نمونه های مورد مطالعه. ۸۲

۴-۳-۱-  نتایج حاصل از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل نمونه ها بر اساس جنسیت : ۸۳

۴-۳-۲- نتایج حاصل از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل نمونه ها بر اساس مدرک : ۸۶

۴-۳-۳- نتایج حاصل از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل نمونه ها بر اساس سمت : ۹۰

۴-۳-۴-  نتایج حاصل از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه  از کل نمونه ها بر اساس سابقه کار : ۹۶

۴-۴-توصیف نتایج بدست آمده از مجموع سوالات طرح شده برای هر فرضیه از کل نمونه ها ۱۰۱

۴-۵- استفاده از آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه های مطروحه: ۱۰۸

۴-۵-۱-  بررسی نرمال بودن داده ها برای تشخیص نوع آزمون از نظر پارامتری و ناپارامتری.. ۱۰۸

۴-۵-۲- آزمون فرضیه ها ۱۰۹

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۱۱۳

۵-۲- محدودیت ها و مشکلات تحقیق: ۱۱۳

۵-۳- یافته های تحقیق.. ۱۱۴

۵-۴- نتیجه گیری.. ۱۱۶

۵-۵- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات : ۱۱۸

۵-۶-ارائه پیشنهادها ۱۱۹

۵-۷-توصیه به محققین آتی.. ۱۲۱

۵-۸- توصیه کاربردی به مدیران اجرایی و عملیاتی………………………………………………………………۱۲۱

منابع و ماخذ.. ۱۲۲

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *