گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
302 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع که به بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری تمرکز دارد. با این فرض که با استقرار و بکار گیری مکانیزاسیون اداری کارکرد تصمیم سازی و تصمیم گیری ساختار برق منطقه ای در زمینه های                  ۱-برنامه ریزی نیروی انسانی مدیران ۲-فرآیندهای کاری مدیران ۳-فرآیندهای مربوطه به هماهنگی­ها           ۴-و بهبود مربوط به اعمال کنترل کارکنان در مقایسه با سنوات قبل از استقرار تفاوت معنی دار نشان             می دهد در  همین راستا جامعه  آماری این پژوهش شامل مدیران، معاونان و روسای ادارات وکارشناسان مسئول شرکت مورد مطالعه میباشد.که تعداد کل نمونه۱۰۵ نفربوده و بر اساس جدول گرجسی ومورگان اندازه نمونه آماری۸۶ نفربدست امده است.ونمونه ها بصورت تصادفی ساده  گزینش گردیدند.

همچنین روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بصورت میدانی و داده هابا ابزار پرسشنامه با ضریب پایایی الفا برابر با ۸۹٫۹حاصل امده است.و سر آنجام داده هابا نرم افزار spssدر قالب توصیف جمعیت شناختی نمونه ها وآزمون k-s(کولموگروف-اسمیرانوف)با آزمون tیک متغیر آنجام پذیراست که نتایج تحقیق نشان داد “کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری” معنی دار بوده است.و پیشنهاد شده که هر چه بیشتر در تقویت سیستم اتوماسیون و افزایش سطح توانایی کاربران و توان بهره گیری آنان اضافه شود.

کلمات کلیدی: اتوماسیون اداری ، فن آوری اطلاعات ، تصمیم گیری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مسئله. ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت مساله تحقیق.. ۵

۱-۴-مدل تحلیلی-تحقیقی مو ضوع. ۶

۱-۵-اهداف تحقیق.. ۷

الف)هدف اصلی.. ۷

ب)اهداف فرعی.. ۷

۱-۶-سوالات تحقیق.. ۸

الف) سوال اصلی.. ۸

ب) سوالات فرعی.. ۸

۱-۷-فرضیه. ۸

الف) فرضیه اصلی.. ۸

ب) فرضیه های فرعی.. ۸

۱-۸ -تعریف اصطلاحات تخصصی و واژه ها ۹

۱-۸-۱- تعاریف نظری.. ۹

۱-۸-۲-تعاریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۹- قلمرو تحقیق.. ۱۲

۱-۹-۱- قلمرو مکانی.. ۱۲

۱-۹-۲- قلمرو زمانی.. ۱۲

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی.. ۱۲

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

الف-ادبیات تحقیق.. ۱۴

۲-۱-مقدمه. ۱۴

۲-۲-تعریف اتوماسیون اداری ومزایا و معایب آن. ۱۵

۲-۳-سیستم مکاتبه بدون کاغذ. ۱۵

۲-۳-۱-مشخصات و قابلیت های سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۱۶

۲-۴-شرکت های بدون کاغذ. ۱۷

۲-۴-۱-بهره گیران و ذی نفعان سیستم مکاتبات بدون کاغذ در فرآیند کسب و کار. ۱۸

۲-۴-۲-اهداف سیستم مکاتبات بدون کاغذ در کسب و کار. ۱۸

۲-۴-۳-ویژگی های اصلی سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۱۹

۲-۴-۴-امکانات و توانایی های سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۱۹

۲-۴-۵-کارتابل در سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۲۰

۲-۴-۶-ارتباط سیستم مکاتبات بدون کاغذ و رضایت مشتری در کسب و کار. ۲۱

۲-۵-سیر تکامل فناوری سیستم های اداری.. ۲۱

۲-۶-تاریخچه پیدایش و شکل گیری سیستم های اتوماسیون اداری.. ۲۲

۲-۶-۱-تعاریف سیستم اتوماسیون اداری.. ۲۴

۲-۶-۲-کارکردهای سیستم اتوماسیون اداری.. ۲۵

۲-۶-۳-مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۲۶

۲-۶-۴-انواع سیستم های اتوماسیون اداری.. ۲۸

۲-۶-۵-محدودیت های پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری.. ۲۹

۲-۶-۶-نقش اتوماسیون اداری در توسعه منابع انسانی.. ۳۰

۲-۷-اتوماسیون وحمایت از فرآیند پردازش کارکرد تصمیم گیری های سازمانی.. ۳۲

۲-۷-۱-الگوی عقلایی ( بخردانه ) در تصمیم گیری: ۳۲

۲-۷-۱-۱-آینده الگوی عقلایی.. ۳۸

۲-۷-۱-۲-عقلایی محدود و رضایتمندی.. ۳۸

۲-۷-۲-اصل تجربی.. ۳۹

۲-۷-۳-مدل های تصمیم گیری.. ۴۱

۲-۷-۴-مدل رفتاری تصمیم گیری.. ۴۶

۲-۷-۵-الگوهای تصمیم گیری.. ۵۰

۲-۷-۵-۱-الگوی عقلایی:‌ ۵۱

۲-۷-۶-دیدگاههای پویایی تصمیم گیری: ۵۳

۲-۸-تکنیکهای گروهی حل مسئله. ۵۸

۲-۹-کارکرد تصمیم گیری و حوزه های مرتبط با آن. ۶۳

۲-۹-۱-برنامه ریزی.. ۶۳

۲-۹-۲-اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. ۶۳

۲-۹-۳-هدف از برنامه ریزی.. ۶۴

۲-۹-۴-کنترل. ۶۴

۲-۹-۵-ویژگیهاو اهداف سیستم کنترل مؤثر ۶۵

۲-۹-۶-هماهنگی.. ۶۵

۲-۹-۷-هدف از ایجاد هماهنگی.. ۶۵

۲-۹-۸- فرآیند ۶۶

۲-۹-۹-اهداف واهمیت فرآیند مناسب در سازمان. ۶۶

۲-۹-۱۰-بحث ونتیجه. ۶۷

ب)پیشینه تحقیق.. ۶۷

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-مقدمه. ۷۲

۳-۲- نوع و روش پژوهش… ۷۲

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۲

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۳

۳-۵-روش جمع آوری اطلاعات… ۷۳

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ ها ۷۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه. ۷۸

۴-۲-توصیف جمعیت شناختی نمونه ها ۷۹

۴-۳-تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۸۵

۴-۳-۱-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه اول پژوهش… ۸۵

۴-۳-۲-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه دوم پژوهش… ۸۶

۴-۳-۳-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه سوم پژوهش… ۸۸

۴-۳-۴-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه چهارم. ۸۹

۴-۳-۵-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه پنجم. ۹۰

فصل پنجم:نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه. ۹۲

۵-۲-نتایج مربوط به آمار توصیفی.. ۹۲

۵-۳-نتایج آزمون Tدر جهت پاسخ به فرضیه های تحقیق.. ۹۴

۵-۳-۱- نتایج آزمون T مربوط به  سوال اصلی.. ۹۴

۵-۳-۲-  سوال فرعی اول. ۹۴

۵-۳-۳- سوال فرعی دوم. ۹۴

۵-۳-۴- سوال فرعی سوم. ۹۴

۵-۳-۵-  سوال فرعی چهارم. ۹۵

۵-۴- محدودیتهای تحقیق.. ۹۵

الف. محدودیتهای خارج از کنترل. ۹۵

ب. محدودیتهای در کنترل. ۹۵

۵-۵- پیشنهادها ۹۶

۵-۶- توصیه به محققین آینده ۹۷

منابع. ۹۸

ضمائم. ۱۰۱

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *