گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری
2017-09-02
469 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”303″]

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع که به بررسی مقایسه ای کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری تمرکز دارد. با این فرض که با استقرار و بکار گیری مکانیزاسیون اداری کارکرد تصمیم سازی و تصمیم گیری ساختار برق منطقه ای در زمینه های                  ۱-برنامه ریزی نیروی انسانی مدیران ۲-فرآیندهای کاری مدیران ۳-فرآیندهای مربوطه به هماهنگی­ها           ۴-و بهبود مربوط به اعمال کنترل کارکنان در مقایسه با سنوات قبل از استقرار تفاوت معنی دار نشان             می دهد در  همین راستا جامعه  آماری این پژوهش شامل مدیران، معاونان و روسای ادارات وکارشناسان مسئول شرکت مورد مطالعه میباشد.که تعداد کل نمونه۱۰۵ نفربوده و بر اساس جدول گرجسی ومورگان اندازه نمونه آماری۸۶ نفربدست امده است.ونمونه ها بصورت تصادفی ساده  گزینش گردیدند.

همچنین روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بصورت میدانی و داده هابا ابزار پرسشنامه با ضریب پایایی الفا برابر با ۸۹٫۹حاصل امده است.و سر آنجام داده هابا نرم افزار spssدر قالب توصیف جمعیت شناختی نمونه ها وآزمون k-s(کولموگروف-اسمیرانوف)با آزمون tیک متغیر آنجام پذیراست که نتایج تحقیق نشان داد “کارکرد تصمیم گیری مدیران در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، قبل و بعد از اجرای مکانیزاسیون اداری” معنی دار بوده است.و پیشنهاد شده که هر چه بیشتر در تقویت سیستم اتوماسیون و افزایش سطح توانایی کاربران و توان بهره گیری آنان اضافه شود.

کلمات کلیدی: اتوماسیون اداری ، فن آوری اطلاعات ، تصمیم گیری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مسئله. ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت مساله تحقیق.. ۵

۱-۴-مدل تحلیلی-تحقیقی مو ضوع. ۶

۱-۵-اهداف تحقیق.. ۷

الف)هدف اصلی.. ۷

ب)اهداف فرعی.. ۷

۱-۶-سوالات تحقیق.. ۸

الف) سوال اصلی.. ۸

ب) سوالات فرعی.. ۸

۱-۷-فرضیه. ۸

الف) فرضیه اصلی.. ۸

ب) فرضیه های فرعی.. ۸

۱-۸ -تعریف اصطلاحات تخصصی و واژه ها ۹

۱-۸-۱- تعاریف نظری.. ۹

۱-۸-۲-تعاریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۹- قلمرو تحقیق.. ۱۲

۱-۹-۱- قلمرو مکانی.. ۱۲

۱-۹-۲- قلمرو زمانی.. ۱۲

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی.. ۱۲

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

الف-ادبیات تحقیق.. ۱۴

۲-۱-مقدمه. ۱۴

۲-۲-تعریف اتوماسیون اداری ومزایا و معایب آن. ۱۵

۲-۳-سیستم مکاتبه بدون کاغذ. ۱۵

۲-۳-۱-مشخصات و قابلیت های سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۱۶

۲-۴-شرکت های بدون کاغذ. ۱۷

۲-۴-۱-بهره گیران و ذی نفعان سیستم مکاتبات بدون کاغذ در فرآیند کسب و کار. ۱۸

۲-۴-۲-اهداف سیستم مکاتبات بدون کاغذ در کسب و کار. ۱۸

۲-۴-۳-ویژگی های اصلی سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۱۹

۲-۴-۴-امکانات و توانایی های سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۱۹

۲-۴-۵-کارتابل در سیستم مکاتبات بدون کاغذ. ۲۰

۲-۴-۶-ارتباط سیستم مکاتبات بدون کاغذ و رضایت مشتری در کسب و کار. ۲۱

۲-۵-سیر تکامل فناوری سیستم های اداری.. ۲۱

۲-۶-تاریخچه پیدایش و شکل گیری سیستم های اتوماسیون اداری.. ۲۲

۲-۶-۱-تعاریف سیستم اتوماسیون اداری.. ۲۴

۲-۶-۲-کارکردهای سیستم اتوماسیون اداری.. ۲۵

۲-۶-۳-مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۲۶

۲-۶-۴-انواع سیستم های اتوماسیون اداری.. ۲۸

۲-۶-۵-محدودیت های پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری.. ۲۹

۲-۶-۶-نقش اتوماسیون اداری در توسعه منابع انسانی.. ۳۰

۲-۷-اتوماسیون وحمایت از فرآیند پردازش کارکرد تصمیم گیری های سازمانی.. ۳۲

۲-۷-۱-الگوی عقلایی ( بخردانه ) در تصمیم گیری: ۳۲

۲-۷-۱-۱-آینده الگوی عقلایی.. ۳۸

۲-۷-۱-۲-عقلایی محدود و رضایتمندی.. ۳۸

۲-۷-۲-اصل تجربی.. ۳۹

۲-۷-۳-مدل های تصمیم گیری.. ۴۱

۲-۷-۴-مدل رفتاری تصمیم گیری.. ۴۶

۲-۷-۵-الگوهای تصمیم گیری.. ۵۰

۲-۷-۵-۱-الگوی عقلایی:‌ ۵۱

۲-۷-۶-دیدگاههای پویایی تصمیم گیری: ۵۳

۲-۸-تکنیکهای گروهی حل مسئله. ۵۸

۲-۹-کارکرد تصمیم گیری و حوزه های مرتبط با آن. ۶۳

۲-۹-۱-برنامه ریزی.. ۶۳

۲-۹-۲-اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. ۶۳

۲-۹-۳-هدف از برنامه ریزی.. ۶۴

۲-۹-۴-کنترل. ۶۴

۲-۹-۵-ویژگیهاو اهداف سیستم کنترل مؤثر ۶۵

۲-۹-۶-هماهنگی.. ۶۵

۲-۹-۷-هدف از ایجاد هماهنگی.. ۶۵

۲-۹-۸- فرآیند ۶۶

۲-۹-۹-اهداف واهمیت فرآیند مناسب در سازمان. ۶۶

۲-۹-۱۰-بحث ونتیجه. ۶۷

ب)پیشینه تحقیق.. ۶۷

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-مقدمه. ۷۲

۳-۲- نوع و روش پژوهش… ۷۲

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۲

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۳

۳-۵-روش جمع آوری اطلاعات… ۷۳

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ ها ۷۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه. ۷۸

۴-۲-توصیف جمعیت شناختی نمونه ها ۷۹

۴-۳-تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۸۵

۴-۳-۱-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه اول پژوهش… ۸۵

۴-۳-۲-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه دوم پژوهش… ۸۶

۴-۳-۳-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه سوم پژوهش… ۸۸

۴-۳-۴-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه چهارم. ۸۹

۴-۳-۵-آزمون تی جفتی مربوط به فرضیه پنجم. ۹۰

فصل پنجم:نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه. ۹۲

۵-۲-نتایج مربوط به آمار توصیفی.. ۹۲

۵-۳-نتایج آزمون Tدر جهت پاسخ به فرضیه های تحقیق.. ۹۴

۵-۳-۱- نتایج آزمون T مربوط به  سوال اصلی.. ۹۴

۵-۳-۲-  سوال فرعی اول. ۹۴

۵-۳-۳- سوال فرعی دوم. ۹۴

۵-۳-۴- سوال فرعی سوم. ۹۴

۵-۳-۵-  سوال فرعی چهارم. ۹۵

۵-۴- محدودیتهای تحقیق.. ۹۵

الف. محدودیتهای خارج از کنترل. ۹۵

ب. محدودیتهای در کنترل. ۹۵

۵-۵- پیشنهادها ۹۶

۵-۶- توصیه به محققین آینده ۹۷

منابع. ۹۸

ضمائم. ۱۰۱

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *