گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مسائل ومشکلات فرایند مذاکره در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مسائل ومشکلات فرایند مذاکره در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
276 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مسائل ومشکلات فرایند مذاکره در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران


تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی مسائل ومشکلات فرایند مذاکره و ترتیب اثرگذاری آنها در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان مازندران که تعداد آنها ۳۷۰ نفر بوده است با توجه به جدول مورگان ۱۸۸ نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند که۱۶۷ نفر پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند. پایایی پرسشنامه در این تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از۷۰% و روایی آن نیز با توجه به نظر اساتید وصاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل: میانگین، میانه، انحراف معیار و آزمون های کومولوف – اسمیرنوف (k-s)، و تی تست به بررسی فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تست انجام شد. در این تحقیق مسائل و مشکلات فرایند مذاکره شامل: یکسونگری در تصمیم، ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فرهنگی می باشد که با استفاده از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد میزان باز دارندگی و اهمیت آن ها مورد پرسش قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که مسائل و مشکلات مذکور در فرایند مذاکره اداره کل منابع طبیعی استان مازندران تاثیر دارد و ویژگیهای شخصیتی، بیشترین تأثیر را در فرایند مذاکره اداره کل مذکور دارد.

 

واژگان کلیدی:  یکسونگری در تصمیم، ویژگی های شخصیتی، تفاوت های فرهنگی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱ ـ۲ـ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱ـ۴ـ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷-  قلمروتحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸- تعاریف ،مفاهیم، اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۱- تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۱-  تعریف و مفهوم مذاکره…………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۲- فرایند مذاکره………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۳- مسئله هایی که در فرایند مذاکره مطرح است…………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۳-۱- یک سونگریها در تصمیم……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳-۲- ویژگیهای شخصیتی در مذاکره………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳-۳- تفاوتهای فرهنگی درمذاکره………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۴- انواع مذاکره…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۵- معیارهای مذاکره اثربخش……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۶- ارکان مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۷- نقش شخصیت در فرایند مذاکره…………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۸- استراتژی های مذاکره…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۹- اصول مذاکره…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۱۰- قواعد فرهنگی در مذاکره……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۱۱- تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره …………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۱۲- فواید تشکیل جلسات بحث و مذاکره گروهی……………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱۳- اشتباهات متداول در مذاکره ……………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳- بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۴- نمونه و روش نمونه برداری ……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۵ – روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۶ – ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۷- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۷-۱- روایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۷-۲- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۸- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۹- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۳۷

فصـل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۲- بخش اول : آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۴-۲-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۲-۱-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به سن کارکنان……………………………………………. ۴۱

۴-۲-۱-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به جنسیت…………………………………………………… ۴۳

۴-۲-۱-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به سطح تحصیلات……………………………………… ۴۵

۴-۲-۱-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعیت تاهل………………………………………….. ۴۶

۴-۲-۱-۵- توزیع توصیفی پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه……………………………………. ۴۸

۴-۲-۱-۶- تعیین نرمالیته……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۳- بخش دوم: آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۱- یافته­های استنباطی………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۳-۱-۱- ضریب آلفا کرونباخ…………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۳-۱-۳- آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۵-۲- مروری کلی بر تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۵-۳- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۵-۳-۱- یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………… ۵۸

۵-۳-۲- یافته های حاصل از آمار استنباطی ………………………………………………………………………………. ۵۸

۵-۴- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۵-۵- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۵-۵-۱- محدودیت های در اختیار محقق…………………………………………………………………………………… ۶۰

۵-۵-۲- محدودیت های خارج از اختیار محقق………………………………………………………………………….. ۶۰

۵-۶- توصیه هایی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………. ۶۱

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *