گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت پرورش در مزارع مرغ گوشتی(مطالعه موردی شهرستان ساری) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت پرورش در مزارع مرغ گوشتی(مطالعه موردی شهرستان ساری)
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
414 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت پرورش در مزارع مرغ گوشتی(مطالعه موردی شهرستان ساری)


تعداد صفحات ۱۴۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مدیریت پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان ساری اجرا شد.بدین منظور پرسشنامه ای شامل اطلاعات مربوط به مدیر و کارکنان واحد مرغداری ،مدیریت سالن ،بهداشت،تهویه و تولید طراحی و از طریق مراجعه ی مستقیم و مشاهدات عینی  به تعداد ۵۰ واحد مرغداری گوشتی که کل جامعه ی آماری را شامل می شود ، تکمیل گردید.داده های جمع آوری شده با استفاده از روشهای مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی کامل تر و جامع تر، تاثیر تحصیلات دانشگاهی مدیر واحد بر عملکرد مرغداری ها نیز ارزیابی شد، نمونه ها به دو گروه تقسیم شده اند که گروه اول در آن مدیر مرغداری دارای تحصیلات دانشگاهی می باشد و گروه دوم در آن مدیر واحد دارای تحصیلات دانشگاهی نمی باشد. شاخص های ارزیابی عبارتند از: ضریب تبدیل غذایی، میزان تلفات، و شاخص تولید می باشد. که به ترتیب در گروه اول ،۸۵/۱ ،۱۱/۴ ، ۷۵/۷۷ و در گروه دوم به ترتیب  ۹۵/۱ ، ۵۱/۴ ، ۹۲/۷۴ می باشد. در نتیجه عملکرد واحدهای مرغداری مدیران تحصیل کرده بهتر از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی می باشد. همچنین ۴۲% مدیران واحدهای مرغداری گوشتی دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر بوده و کارگران مرغداری به ترتیب ۲۴% بی سواد و ۳۴% دارای تحصیلات ابتدایی هستند ۵۴% کارگران دارای سابقه ی کاری بین ۵تا۷ سال می باشند .  ۸۸% واحدها دارای ۵ دوره پرورش در سال می باشند.در پایان نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مدیریت عمومی واحدهای مرغداری گوشتی در شهرستان ساری به آموزش نکات فنی و همچنین اصلاح سیاست های دولت  در بخش کشاورزی برای بهبود بازدهی اقتصادی، نیاز بیشتری دارد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… ۱                                                                                                        ۱

فصل اول :کلیات

۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………….. ..۳

۱-۲٫مشخصات محل مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. .

۱-۳٫تحلیلی بر بازار گوشت مرغ در ایران و جهان ……………………………………………………….…….۶                                                   

۱-۴٫ پیش بینی بازار جهانی گوشت مرغ…………………………………………………………………….. ..۱۰

۱-۵٫ضرورت تحقیق و بیان مسئله ……………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶٫سوال اصلی طرح …………………………………………………………………………………………………..۱۳                                                                                    

۱-۷٫سوال فرعی طرح …………………………………………………………………………………………………..۱۳                                                                                    

۱-۸٫فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………۱۳                                                                                  

۱-۹٫اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۱۳                                                                                        

فصل دوم:چارچوب ها و مبانی

۲-۱٫مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵                                                                                                  

۲-۲٫فراگیری مدیریت ……………………………………………………………………………………………. ۱۵                                                                                    

۲-۳٫مهارتهای مدیر  ……………………………………………………………………………………………… ۱۵                                                                                     

۲-۴٫ اثر بخشی وکارایی مدیران  …………………………………………………………………………….. ۱۶                                                                     

۲-۵٫ تعریف مدیریت   ………………………………………………………………………………………….. ۱۶                                                                                 

 ۲-۶٫برنامه ریزی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷                                                                                      

۲-۷٫ سازماندهی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۸ .هدایت و رهبری……………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۹٫ بسیج منابع و امکانات……………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱۰٫ تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱۱٫ کنترل………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱۲٫ انگیزش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱۳٫ خلاقیت………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۴٫ مدیریت پرورش طیور…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱۵٫ اهمیت پرورش مرغ گوشتی……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱۶٫ پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۷٫ طبقه بندی مرغ گوشتی و سویه های تجاری آن……………………………………………………… ۲۳

۲-۱۷-۱٫ بر حسب منطقه جغرافیایی……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۷-۱-۱٫ نژاد آمریکایی………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۷-۱-۲٫ نژاد انگلیسی…………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۷-۱-۳٫ نژاد آسیایی…………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۷-۲٫ از لحاظ تولید……………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۷-۳٫ سویه های تجاری مرغ گوشتی در ایران…………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۸٫ طراحی و مدیریت سالن مرغ گوشتی………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۸-۱٫ سالن های بسته ی بدون پنجره……………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۸-۲٫ سالن های باز پنجره دار……………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۸-۳٫ سالن ها بادیوارهای جانبی باز………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۹٫ مدیریت تهویه………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۹-۱٫ اهمیت و علل اجرای تهویه…………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۹-۲٫ سیستمهای تهویه در سالن های پرورش طیور………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۹-۲-۱٫ تهویه طبیعی ( آزاد )……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱۹-۲-۲٫ تهویه مصنوعی با فشار منفی ( مکنده )…………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۹-۲-۳٫ تهویه مصنوعی با فشار مثبت ( دمنده ………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۹-۲-۴٫ تهویه مصنوعی با فشار مساوی ………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۹-۳٫ روشهای تهویه در سالن های طیور………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲۰٫ مدیریت  درجه حرارت  سالن…………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲۰-۱ . مدیریت سالن در شرایط گرمایی…………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲۰-۲٫ مدیریت سالن در شرایط سرمایی…………………………………………………………………… ۳۴

۲-۲۰-۲-۱٫ روش گرمایشی به صورت مصنوعی……………………………………………………………. ۳۴

۲-۲۱٫مدیریت بستر…………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲۱-۱. ویژگی های بستر مناسب……………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲۱-۲٫عوامل موثر بر روی بستر………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲۱-۳٫ انواع بستر برای کف……………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲۲٫ مدیریت رطوبت…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲۲-۱٫ دلایل و اهمیت رطوبت در هوای تنفسی …………………………………………………………. ۴۰

۲-۲۲-۲٫ خروج رطوبت اضافی از سالن ……………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲۳٫ مدیریت نور………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲۳-۱٫ واحدهای اندازه گیری شدت نور……………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲۳-۲٫ سیستم برق رسانی …………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲۳-۳٫  انواع لامپها ……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲۳-۴٫  شدت نور ………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲۳-۵٫  محاسبه ی تعداد لامپ ها در سالن ……………………………………………………………….. ۴۴

۲-۲۳-۷٫ برنامه های نوری………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲۳-۷-۱٫ برنامه ی نوری مداوم  …………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲۳-۷-۲٫ برنامه ی نوری افزایشی……………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲۳-۷-۳٫  برنامه نوری متناوب ………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲۴٫ بیوسکوریتی ( امنیت زیستی )……………………………………………………………. ۴۶

۲-۲۴-۱٫ انواع میکرو ارگانیسم ها……………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲۴-۲٫ آشنایی با مواد ضدعفونی کننده………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲۴-۳٫ روشهای ضد عفونی کردن…………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۴-۴٫ واکسیناسیون …………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۴-۴-۱٫ واکسن های کشته ………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲۴-۴-۲٫ واکسن های زنده……………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۴-۵٫ لاشه سوز…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲۵٫ مدیریت تغذیه…………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲۵-۱. پروتئین……………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲۵-۲٫ مدیرت  مصرف آب…………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۲۵-۲-۱٫ کیفیت آب مصرفی…………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲۵-۲-۲٫ میزان مصرف آب توسط طیور……………………………………………………………………. ۵۴

۲-۲۵-۲-۳٫ فشار مطلوب آب در سالن……………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲۵-۲-۴٫ آبخوری……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲۵-۲-۵٫ منابع ذخیره آب……………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۲۵-۳٫ انرژی……………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۲۵-۴٫ مواد معدنی……………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۲۵-۵٫ ویتامین ها………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۲۵-۶٫ پیش بینی مصرف خوراک ……………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۲۵-۶-۱٫ اهمیت فرم فیزیکی خوراک ……………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲۵-۶-۲٫ اثر طول روز در مصرف خوراک…………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲۵-۶-۳٫ تنظیم جیره …………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۲۵-۷٫ دانخوری………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۲۶٫ مدیریت جوجه های گوشتی  در اوائل دوره پرورش………………………………………………. ۶۵

۲-۲۷٫ مدیریت جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی……………………………………………. ۶۸

۲-۲۷-۱٫راه کارهای تغذیه ای……………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲۷-۲٫راه کارهای مدیریتی……………………………………………………………………………………… ۶۹

۲-۲۸٫مدیریت پرورش طیور ارگانیک…………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۲۸-۱٫پروبیوتیکها ………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۲۸-۲٫پری بیوتیکها……………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۲۹٫صفات اقتصادی مهم در پرورش مرغ گوشتی………………………………………………………. ۷۴

۲-۲۹-۱٫ ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۲۹-۱-۱٫اصول نگه داری خوراک طیور…………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۲۹-۲٫محاسبه ی تلفات ……………………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۲۹-۳٫شاخص تولید…………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۲۹-۴٫کنترل و یکنواختی گله …………………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۳۰٫ثبت اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۳۱٫مدیریت تخلیه و ارسال به بازار…………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۳۱-۱٫گرفتن طیور برای کشتار………………………………………………………………………………… ۸۰

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۲٫ مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۳٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۴٫ جامعه ی آماری………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۵٫ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۶٫ ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۸۹

۳-۷٫ نحوه ی کد گذاری سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………… ۹۱

۳-۷-۱٫ مدیریت دانخوری………………………………………………………………………………………… ۹۱

۳-۷-۲٫ مدیریت آبخوری…………………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۷-۳٫ مدیریت درجه حرارت………………………………………………………………………………….. ۹۳

۳-۷-۴٫مدیریت رطوبت……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۷-۵٫ مدیریت تهویه…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۳-۷-۶٫ مدیریت بستر……………………………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۷-۷٫ مدیریت نور……………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۷-۸٫ مدیریت تغذیه…………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۷-۹٫ مدیریت بهداشت…………………………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۸٫ روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۸-۱٫ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۸-۲٫ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۳-۸-۳٫ روابط رایی و پایایی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۸-۴٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۸-۵٫ توزیع دو جمله ای……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۲٫ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۲-۱٫ فراوانی پاسخگویان………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۲-۲٫ فراوانی مشخصات جوجه………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۲-۳٫ مدیریت پرورشی طیور گوشتی………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴-۲-۴٫ بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۳٫ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۳-۱٫ آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ نتیجه گیری تجربی…………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۵-۲٫ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۲-۱٫مدیریت دانخوری…………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۵-۲-۲٫ مدیریت آبخوری…………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۵-۲-۳٫ مدیریت درجه حرارت………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

۵-۲-۴٫ مدیریت رطوبت………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۲-۵٫ مدیریت تهویه…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۲-۶٫ مدیریت بستر……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۵-۲-۷٫ مدیریت نور……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

۵-۲-۸٫ مدیریت تغذیه…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۵-۲-۹٫ مدیریت بهداشت…………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۵-۲-۱۰٫ مدیریت در شرایط استرس گرمایی…………………………………………………………………. ۱۴۶

۵-۳٫ پیشنهادهای مدیریتی در سطح کلان……………………………………………………………………… ۱۴۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *